Poème-France.com

Poeme : La Douche Amoureuse (Duo Chloé Et Ian Nottingham)La Douche Amoureuse (Duo Chloé Et Ian Nottingham)

Le robinet ouvert, l’eau commence à s’écouler telle une cascade.
Sur ma nuque jaillit le flot, s’écoulant le long de mon dos… …
L’eau perle sur ton corps et finalement, comme toi, ne semble pas si froide.
Corps à corps si serrés, la température si élevée, déjà j’ai chaud.

Ivre de ton sourire, joyeuse de t’entendre susurrer à mes oreilles joies et merveilles.
Je t’embrasse furtivement, ma main le long de ton cou, je te frôle, je te désir tel un bonbon.
Du savon sur ta hanche, je me glisse, je me penche et a l’image de ton reflet, mon désir ce réveil.
Tu te blottis contre moi et je sens en moi monter la passion tel un volcan en éruption.

Tendrement, tandis que je te tourne vers moi, avec plaisir je me noie dans tes yeux de braises.
Plaisirs ardents, rythmés au son de tes murmures, dans tes bras tout est sûr.
Et c’est avec une intensité sans mesures, que je me laisse tomber de cette falaise.
Effleure mon ventre, au creux de mes reins tout est si pur.

Déjà la nuit défile, mais toujours comme un fil, l’eau dégouline sur ma peau.
Et c’est avec une envie partager, que je la poursuis sur les formes de ton corps qu’elle dessine.
Nos joies mêlées, la volupté de tes mots fondent en moi et ça ne sera jamais trop.
Le temps s’arrête lorsqu’en une position coquine, tu m’implore, de façon féline.

Ne pouvant résister à tes charmes sans précédent, je m’offre à tes désirs jusqu’au bout.
Déjà l’eau sur ma peau a cessé de couler, jusqu’au lit en ton sein tu m’as porté.
Nos corps et nos cœurs emplis de passion, où finirons-nous avec tous ces gestes fous ?
Douche à ta bouche, lit à mes cris, mais toujours ta sincérité, ta volupté et la nuit qui ne fait que commencer.

Amour éternel, passion corporelle, naquit à la source, l’eau sur ta peau est si douce… chaleur a nos heures a jamais battront nos cœurs.
Ian Nottingham

PostScriptum

Ma Chloé si tu me lis, ce fut un plaisir que de travailler avec toi. Tu as vraiment du talent n’en doute pas. J’espère un jour renouveler cette « expérience » avec toi.
Kiss


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə ʁɔbinε uvεʁ, lo kɔmɑ̃sə a sekule tεllə ynə kaskadə.
syʁ ma nykə ʒaji lə flo, sekulɑ̃ lə lɔ̃ də mɔ̃ do…
lo pεʁlə syʁ tɔ̃ kɔʁz- e finaləmɑ̃, kɔmə twa, nə sɑ̃blə pa si fʁwadə.
kɔʁz- a kɔʁ si seʁe, la tɑ̃peʁatyʁə si eləve, deʒa ʒε ʃo.

ivʁə də tɔ̃ suʁiʁə, ʒwajøzə də tɑ̃tɑ̃dʁə syzyʁe a mεz- ɔʁεjə ʒwaz- e mεʁvεjə.
ʒə tɑ̃bʁasə fyʁtivəmɑ̃, ma mɛ̃ lə lɔ̃ də tɔ̃ ku, ʒə tə fʁolə, ʒə tə deziʁ tεl œ̃ bɔ̃bɔ̃.
dy savɔ̃ syʁ ta-ɑ̃ʃə, ʒə mə ɡlisə, ʒə mə pɑ̃ʃə e a limaʒə də tɔ̃ ʁəflε, mɔ̃ deziʁ sə ʁevεj.
ty tə blɔti kɔ̃tʁə mwa e ʒə sɑ̃sz- ɑ̃ mwa mɔ̃te la pasjɔ̃ tεl œ̃ vɔlkɑ̃ ɑ̃n- eʁypsjɔ̃.

tɑ̃dʁəmɑ̃, tɑ̃di kə ʒə tə tuʁnə vεʁ mwa, avεk plεziʁ ʒə mə nwa dɑ̃ tεz- iø də bʁεzə.
plεziʁz- aʁdɑ̃, ʁitmez- o sɔ̃ də tε myʁmyʁə, dɑ̃ tε bʁa tut- ε syʁ.
e sεt- avεk ynə ɛ̃tɑ̃site sɑ̃ məzyʁə, kə ʒə mə lεsə tɔ̃be də sεtə falεzə.
eflœʁə mɔ̃ vɑ̃tʁə, o kʁø də mε ʁɛ̃ tut- ε si pyʁ.

deʒa la nɥi defilə, mε tuʒuʁ kɔmə œ̃ fil, lo deɡulinə syʁ ma po.
e sεt- avεk ynə ɑ̃vi paʁtaʒe, kə ʒə la puʁsɥi syʁ lε fɔʁmə- də tɔ̃ kɔʁ kεllə desinə.
no ʒwa mεle, la vɔlypte də tε mo fɔ̃de ɑ̃ mwa e sa nə səʁa ʒamε tʁo.
lə tɑ̃ saʁεtə lɔʁskɑ̃n- ynə pozisjɔ̃ kɔkinə, ty mɛ̃plɔʁə, də fasɔ̃ felinə.

nə puvɑ̃ ʁeziste a tε ʃaʁmə- sɑ̃ pʁesedɑ̃, ʒə mɔfʁə a tε deziʁ ʒysko bu.
deʒa lo syʁ ma po a sese də kule, ʒysko li ɑ̃ tɔ̃ sɛ̃ ty ma pɔʁte.
no kɔʁz- e no kœʁz- ɑ̃pli də pasjɔ̃, u finiʁɔ̃ nuz- avεk tus sε ʒεstə fus ?
duʃə a ta buʃə, li a mε kʁi, mε tuʒuʁ ta sɛ̃seʁite, ta vɔlypte e la nɥi ki nə fε kə kɔmɑ̃se.

amuʁ etεʁnεl, pasjɔ̃ kɔʁpɔʁεllə, naki a la suʁsə, lo syʁ ta po ε si dusə… ʃalœʁ a no œʁz- a ʒamε batʁɔ̃ no kœʁ.