Poeme : Ne Jamais Rien Laisser Paraître

Ne Jamais Rien Laisser Paraître

Penser à toi et ne pas devenir fou,
Rêver de toi à en brûler toutes mes nuits,
Être parfois près de toi, avec pour obligation de jouer la comédie.
Toujours ainsi, ne pouvoir te donner une simple tendresse, et ne pas à la vie perdre goût.

Ne jamais rien laisser paraître…

Chaque jour que je passe, en plus loin de toi, s’apparente à l’enfer,
Car je ne puis guère faire autre chose que de subir.
Pourtant je ne suis pas du genre à vouloir me laisser faire,
Mais lutter ou tenter, ne me fera que souffrir… ou pire.

Ne jamais rien laisser paraître…

Alors je continu à me noyer dans mes illusions perdues,
A partir de toutes ces heures où le jour se meurt.
Je laisse enfin mes envies et rêves, reprendre le dessus,
Afin de me libérer, m’apaiser, de cette douleur.

Ne jamais rien laisser paraître…

Je peux enfin me permettre de fantasmer,
Je peux enfin me libérer de mon armure,
Mais surtout je peux enfin t’aimer en toute liberté,
Malgré que je sache qu’au réveil, tout ne sera plus que murmures.

Ne jamais rien laisser paraître…

Dorénavant, même si tout ne sera qu’issue de mon imagination,
Je puis être sûr que je vais enfin, ne serait-ce qu’un peu, pouvoir te plaire,
Que tu auras du désir ou de l’envie pour moi et non juste de la compassion,
Et pendant ces quelques heures, je ne serais plus « L’éternel solitaire ».

Ne jamais rien laisser paraître…

Je ne demande pourtant pas grand chose,
Une personne à aimer, à pouvoir serrer dans mes bras,
A qui je pourrais donner mon amour… ça serait l’apothéose.
Mais Dame Chance semble vouloir me laisser bien plus qu’au débarras.

Ne jamais rien laisser paraître…

Quand je rêve, je peux t’admirer à ma guise et toute entière,
De même que tu couleras vers moi ton envoûtant regard de braise.
Je n’ai plus à me cacher derrière un masque de « Je me sens d’enfer ».
Ou, je peux te faire l’amour sans que de telles idées puissent crée un malaise.

Ne jamais rien laisser paraître…

Rêver, c’est pouvoir avoir des gestes de douceur envers toi, sans que tu « fuis ».
Dans mes rêves, je puis voir ton sourire et ne plus sentir mon âme en déséquilibre.
Rêver, c’est sentir ta tendresse envers moi coulant sur ma peau comme la pluie.
Dans mes rêves, tu m’aime vraiment et d’un amour puissant et libre.

Ne jamais rien laisser paraître…

Dans mes rêves, sans craindre ta réaction, je peux te dire combien tu es belle.
Dans mes rêves, je suis libre de laisser que, pour toi, mon cœur vibre.
Dans mes rêves, je peux sans crainte te dire combien tu es douce et sensuelle.
Dans mes rêves, je suis libre de… Je suis libre…

Ne jamais rien laisser paraître… C’est le prix à payer.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ne Jamais Rien Laisser Paraître

  pen=ser=à=toi=et=ne=pas=de=ve=nir=fou 11
  rê=ver=de=toi=à=en=brû=ler=tou=tes=mes=nuits 12
  être=par=fois=près=de=toi=a=vec=pour=o=bli=ga=ti=on=de=jouer=la=co=mé=die 20
  tou=jours=ain=si=ne=pou=voir=te=don=ner=une=sim=ple=ten=dres=se=et=ne=pas=à=la=vie=per=dre=goût 25

  ne=ja=mais=rien=lais=ser=pa=raî=tre 9

  cha=que=jour=que=je=pas=se=en=plus=loin=de=toi=sap=pa=ren=te=à=len=fer 19
  car=je=ne=puis=guè=re=fai=re=au=tre=cho=se=que=de=su=bir 16
  pour=tant=je=ne=suis=pas=du=gen=re=à=vou=loir=me=lais=ser=fai=re 17
  mais=lut=ter=ou=ten=ter=ne=me=fe=ra=que=souf=frir=ou=pi=re 16

  ne=ja=mais=rien=lais=ser=pa=raî=tre 9

  a=lors=je=con=ti=nu=à=me=noyer=dans=mes=illu=si=ons=per=dues 16
  a=par=tir=de=tou=tes=ces=heu=res=où=le=jour=se=meurt 14
  je=laisse=en=fin=mes=en=vies=et=rê=ves=re=pren=dre=le=des=sus 16
  a=fin=de=me=li=bé=rer=ma=pai=ser=de=cet=te=dou=leur 15

  ne=ja=mais=rien=lais=ser=pa=raî=tre 9

  je=peux=en=fin=me=per=met=tre=de=fan=tas=mer 12
  je=peux=en=fin=me=li=bé=rer=de=mon=ar=mu=re 13
  mais=sur=tout=je=peux=en=fin=tai=mer=en=tou=te=li=ber=té 15
  mal=gré=que=je=sache=quau=ré=veil=tout=ne=se=ra=plus=que=mur=mures 16

  ne=ja=mais=rien=lais=ser=pa=raî=tre 9

  do=ré=na=vant=même=si=tout=ne=se=ra=quis=sue=de=mon=i=ma=gi=na=tion 19
  je=puis=être=sûr=que=je=vais=en=fin=ne=se=rait=ce=quun=peu=pou=voir=te=plaire 19
  que=tu=au=ras=du=dé=sir=ou=de=len=vie=pour=moi=et=non=jus=te=de=la=com=pas=sion 22
  et=pen=dant=ces=quel=ques=heures=je=ne=se=rais=plus=lé=ter=nel=so=li=tai=re 19

  ne=ja=mais=rien=lais=ser=pa=raî=tre 9

  je=ne=de=man=de=pour=tant=pas=grand=cho=se 11
  u=ne=per=son=ne=à=ai=mer=à=pou=voir=ser=rer=dans=mes=bras 16
  a=qui=je=pour=rais=don=ner=mon=a=mour=ça=se=rait=la=po=théose 16
  mais=dame=chan=ce=sem=ble=vou=loir=me=lais=ser=bien=plus=quau=dé=bar=ras 17

  ne=ja=mais=rien=lais=ser=pa=raî=tre 9

  quand=je=rêve=je=peux=tad=mi=rer=à=ma=gui=seet=tou=te=en=tière 16
  de=même=que=tu=cou=le=ras=vers=moi=ton=en=voû=tant=re=gard=de=braise 17
  je=nai=plus=à=me=ca=cher=der=rièreun=mas=que=de=je=me=sens=den=fer 17
  ou=je=peux=te=faire=la=mour=sans=que=de=tel=les=i=dées=puis=sent=crée=un=ma=laise 20

  ne=ja=mais=rien=lais=ser=pa=raî=tre 9

  rê=ver=cest=pou=voir=a=voir=des=ges=tes=de=dou=ceur=en=vers=toi=sans=que=tu=fuis 20
  dans=mes=rêves=je=puis=voir=ton=sou=ri=reet=ne=plus=sen=tir=mon=â=me=en=dé=sé=qui=libre 22
  rê=ver=cest=sen=tir=ta=tendres=seen=vers=moi=cou=lant=sur=ma=peau=com=me=la=pluie 19
  dans=mes=rêves=tu=mai=me=vrai=ment=et=dun=a=mour=puis=sant=et=libre 16

  ne=ja=mais=rien=lais=ser=pa=raî=tre 9

  dans=mes=rêves=sans=crain=dre=ta=ré=ac=tion=je=peux=te=di=re=com=bien=tu=es=belle 20
  dans=mes=rêves=je=suis=li=bre=de=lais=ser=que=pour=toi=mon=cœur=vibre 16
  dans=mes=rêves=je=peux=sans=crain=te=te=di=re=com=bien=tu=es=dou=ceet=sen=suelle 19
  dans=mes=rê=ves=je=suis=li=bre=de=je=suis=li=bre 13

  ne=ja=mais=rien=lais=ser=pa=raî=tre=cest=le=prix=à=pay=er 15
 • Phonétique : Ne Jamais Rien Laisser Paraître

  pɑ̃se a twa e nə pa dəvəniʁ fu,
  ʁεve də twa a ɑ̃ bʁyle tutə mε nɥi,
  εtʁə paʁfwa pʁε də twa, avεk puʁ ɔbliɡasjɔ̃ də ʒue la kɔmedi.
  tuʒuʁz- ɛ̃si, nə puvwaʁ tə dɔne ynə sɛ̃plə tɑ̃dʁεsə, e nə pa a la vi pεʁdʁə ɡu.

  nə ʒamε ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə…

  ʃakə ʒuʁ kə ʒə pasə, ɑ̃ plys lwɛ̃ də twa, sapaʁɑ̃tə a lɑ̃fe,
  kaʁ ʒə nə pɥi ɡεʁə fεʁə otʁə ʃozə kə də sybiʁ.
  puʁtɑ̃ ʒə nə sɥi pa dy ʒɑ̃ʁə a vulwaʁ mə lεse fεʁə,
  mε lyte u tɑ̃te, nə mə fəʁa kə sufʁiʁ… u piʁə.

  nə ʒamε ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə…

  alɔʁ ʒə kɔ̃tiny a mə nwaje dɑ̃ mεz- ilyzjɔ̃ pεʁdɥ,
  a paʁtiʁ də tutə sεz- œʁz- u lə ʒuʁ sə məʁ.
  ʒə lεsə ɑ̃fɛ̃ mεz- ɑ̃viz- e ʁεvə, ʁəpʁɑ̃dʁə lə dəsy,
  afɛ̃ də mə libeʁe, mapεze, də sεtə dulœʁ.

  nə ʒamε ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə…

  ʒə pøz- ɑ̃fɛ̃ mə pεʁmεtʁə də fɑ̃tasme,
  ʒə pøz- ɑ̃fɛ̃ mə libeʁe də mɔ̃n- aʁmyʁə,
  mε syʁtu ʒə pøz- ɑ̃fɛ̃ tεme ɑ̃ tutə libεʁte,
  malɡʁe kə ʒə saʃə ko ʁevεj, tu nə səʁa plys kə myʁmyʁə.

  nə ʒamε ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə…

  dɔʁenavɑ̃, mεmə si tu nə səʁa kisɥ də mɔ̃n- imaʒinasjɔ̃,
  ʒə pɥiz- εtʁə syʁ kə ʒə vεz- ɑ̃fɛ̃, nə səʁε sə kœ̃ pø, puvwaʁ tə plεʁə,
  kə ty oʁa dy deziʁ u də lɑ̃vi puʁ mwa e nɔ̃ ʒystə də la kɔ̃pasjɔ̃,
  e pɑ̃dɑ̃ sε kεlkz- œʁ, ʒə nə səʁε plys « letεʁnεl sɔlitεʁə ».

  nə ʒamε ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə…

  ʒə nə dəmɑ̃də puʁtɑ̃ pa ɡʁɑ̃ ʃozə,
  ynə pεʁsɔnə a εme, a puvwaʁ seʁe dɑ̃ mε bʁa,
  a ki ʒə puʁʁε dɔne mɔ̃n- amuʁ… sa səʁε lapɔteozə.
  mε damə ʃɑ̃sə sɑ̃blə vulwaʁ mə lεse bjɛ̃ plys ko debaʁa.

  nə ʒamε ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə…

  kɑ̃ ʒə ʁεvə, ʒə pø tadmiʁe a ma ɡizə e tutə ɑ̃tjεʁə,
  də mεmə kə ty kuləʁa vεʁ mwa tɔ̃n- ɑ̃vutɑ̃ ʁəɡaʁ də bʁεzə.
  ʒə nε plysz- a mə kaʃe dəʁjεʁə œ̃ maskə də « ʒə mə sɑ̃s dɑ̃fəʁ ».
  u, ʒə pø tə fεʁə lamuʁ sɑ̃ kə də tεlləz- ide pɥise kʁe œ̃ malεzə.

  nə ʒamε ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə…

  ʁεve, sε puvwaʁ avwaʁ dε ʒεstə də dusœʁ ɑ̃vεʁ twa, sɑ̃ kə ty « fɥis ».
  dɑ̃ mε ʁεvə, ʒə pɥi vwaʁ tɔ̃ suʁiʁə e nə plys sɑ̃tiʁ mɔ̃n- amə ɑ̃ dezekilibʁə.
  ʁεve, sε sɑ̃tiʁ ta tɑ̃dʁεsə ɑ̃vεʁ mwa kulɑ̃ syʁ ma po kɔmə la plɥi.
  dɑ̃ mε ʁεvə, ty mεmə vʁεmɑ̃ e dœ̃n- amuʁ pɥisɑ̃ e libʁə.

  nə ʒamε ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə…

  dɑ̃ mε ʁεvə, sɑ̃ kʁɛ̃dʁə ta ʁeaksjɔ̃, ʒə pø tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ty ε bεllə.
  dɑ̃ mε ʁεvə, ʒə sɥi libʁə də lεse kə, puʁ twa, mɔ̃ kœʁ vibʁə.
  dɑ̃ mε ʁεvə, ʒə pø sɑ̃ kʁɛ̃tə tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ty ε dusə e sɑ̃sɥεllə.
  dɑ̃ mε ʁεvə, ʒə sɥi libʁə də… ʒə sɥi libʁə…

  nə ʒamε ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə… sε lə pʁi a pεje.
 • Syllabes Phonétique : Ne Jamais Rien Laisser Paraître

  pɑ̃=se=a=twa=e=nə=pa=də=və=niʁ=fu 11
  ʁε=ve=də=twa=a=ɑ̃=bʁy=le=tu=tə=mε=nɥi 12
  εtʁə=paʁ=fwa=pʁε=də=twa=a=vεk=puʁ=ɔ=bli=ɡa=sjɔ̃=də=ʒu=e=la=kɔ=me=di 20
  tu=ʒuʁ=zɛ̃=si=nə=pu=vwaʁtə=dɔ=ne=y=nə=sɛ̃=plə=tɑ̃=dʁε=sə=e=nə=pa=a=la=vi=pεʁ=dʁə=ɡu 25

  nə=ʒa=mε=ʁj=ɛ̃=lε=se=pa=ʁε=tʁə 10

  ʃakə=ʒuʁ=kə=ʒə=pa=sə=ɑ̃=plys=lwɛ̃=də=twa=sa=pa=ʁɑ̃=tə=a=lɑ̃=fe 18
  kaʁ=ʒə=nə=pɥi=ɡε=ʁə=fε=ʁə=o=tʁə=ʃo=zə=kə=də=sy=biʁ 16
  puʁ=tɑ̃=ʒə=nə=sɥi=pa=dy=ʒɑ̃=ʁə=a=vu=lwaʁ=mə=lε=se=fε=ʁə 17
  mε=ly=te=u=tɑ̃=te=nə=mə=fə=ʁa=kə=su=fʁiʁ=u=pi=ʁə 16

  nə=ʒa=mε=ʁj=ɛ̃=lε=se=pa=ʁε=tʁə 10

  a=lɔʁ=ʒə=kɔ̃=ti=ny=a=mə=nwa=j=e=dɑ̃=mε=zi=ly=zj=ɔ̃=pεʁdɥ 18
  a=paʁ=tiʁ=də=tu=tə=sε=zœ=ʁə=zu=lə=ʒuʁ=sə=məʁ 14
  ʒə=lε=sə=ɑ̃=fɛ̃=mε=zɑ̃=vi=ze=ʁε=və=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=lə=də=sy 17
  a=fɛ̃=də=mə=li=be=ʁe=ma=pε=ze=də=sε=tə=du=lœ=ʁə 16

  nə=ʒa=mε=ʁj=ɛ̃=lε=se=pa=ʁε=tʁə 10

  ʒə=pø=zɑ̃=fɛ̃=mə=pεʁ=mε=tʁə=də=fɑ̃=tas=me 12
  ʒə=pø=zɑ̃=fɛ̃=mə=li=be=ʁe=də=mɔ̃=naʁ=my=ʁə 13
  mε=syʁ=tu=ʒə=pø=zɑ̃=fɛ̃=tε=me=ɑ̃=tu=tə=li=bεʁ=te 15
  mal=ɡʁe=kə=ʒə=sa=ʃə=ko=ʁe=vεj=tu=nə=sə=ʁa=plys=kə=myʁ=my=ʁə 18

  nə=ʒa=mε=ʁj=ɛ̃=lε=se=pa=ʁε=tʁə 10

  dɔ=ʁe=na=vɑ̃=mεmə=si=tu=nə=sə=ʁa=kisɥ=də=mɔ̃=ni=ma=ʒi=na=sjɔ̃ 18
  ʒə=pɥi=zεtʁə=syʁ=kə=ʒə=vε=zɑ̃=fɛ̃=nə=sə=ʁε=sə=kœ̃=pø=pu=vwaʁ=tə=plεʁə 19
  kə=ty=o=ʁa=dy=de=ziʁ=udə=lɑ̃=vi=puʁ=mwa=e=nɔ̃=ʒys=tə=də=la=kɔ̃=pa=sjɔ̃ 21
  e=pɑ̃=dɑ̃=sε=kεl=kzœʁ=ʒə=nə=sə=ʁε=plys=le=tεʁ=nεl=sɔ=li=tε=ʁə 18

  nə=ʒa=mε=ʁj=ɛ̃=lε=se=pa=ʁε=tʁə 10

  ʒə=nə=də=mɑ̃=də=puʁ=tɑ̃=pa=ɡʁɑ̃=ʃo=zə 11
  y=nə=pεʁ=sɔ=nə=a=ε=me=a=pu=vwaʁ=se=ʁe=dɑ̃=mε=bʁa 16
  a=ki=ʒə=puʁ=ʁε=dɔ=ne=mɔ̃=na=muʁ=sa=sə=ʁε=la=pɔ=te=o=zə 18
  mε=da=mə=ʃɑ̃=sə=sɑ̃=blə=vu=lwaʁ=mə=lε=se=bjɛ̃=plys=ko=de=ba=ʁa 18

  nə=ʒa=mε=ʁj=ɛ̃=lε=se=pa=ʁε=tʁə 10

  kɑ̃=ʒə=ʁε=və=ʒə=pø=tad=mi=ʁe=a=ma=ɡi=zə=e=tu=tə=ɑ̃=tjεʁə 18
  də=mε=mə=kə=ty=ku=lə=ʁa=vεʁ=mwa=tɔ̃=nɑ̃=vu=tɑ̃=ʁə=ɡaʁ=də=bʁεzə 18
  ʒə=nε=plys=zamə=ka=ʃe=də=ʁjε=ʁə=œ̃=mas=kə=də=ʒə=mə=sɑ̃s=dɑ̃=fəʁ 18
  u=ʒə=pøtə=fε=ʁə=la=muʁ=sɑ̃=kə=də=tεllə=zi=de=pɥi=se=kʁe=œ̃=ma=lεzə 19

  nə=ʒa=mε=ʁj=ɛ̃=lε=se=pa=ʁε=tʁə 10

  ʁε=ve=sε=pu=vwaʁ=a=vwaʁ=dε=ʒεstə=də=du=sœʁ=ɑ̃=vεʁ=twa=sɑ̃=kə=ty=fɥis 19
  dɑ̃=mε=ʁεvə=ʒə=pɥi=vwaʁ=tɔ̃=su=ʁi=ʁəe=nə=plys=sɑ̃=tiʁ=mɔ̃=na=mə=ɑ̃=de=ze=ki=libʁə 22
  ʁε=ve=sε=sɑ̃=tiʁ=ta=tɑ̃=dʁεsəɑ̃=vεʁ=mwa=ku=lɑ̃=syʁ=ma=po=kɔ=mə=la=plɥi 19
  dɑ̃=mε=ʁε=və=ty=mε=mə=vʁε=mɑ̃=e=dœ̃=na=muʁ=pɥi=sɑ̃=e=li=bʁə 18

  nə=ʒa=mε=ʁj=ɛ̃=lε=se=pa=ʁε=tʁə 10

  dɑ̃=mε=ʁεvə=sɑ̃=kʁɛ̃=dʁə=ta=ʁe=ak=sjɔ̃=ʒə=pø=tə=di=ʁə=kɔ̃=bjɛ̃=ty=ε=bεllə 20
  dɑ̃=mε=ʁε=və=ʒə=sɥi=li=bʁə=də=lε=se=kə=puʁ=twa=mɔ̃=kœʁ=vi=bʁə 18
  dɑ̃=mε=ʁεvə=ʒə=pø=sɑ̃=kʁɛ̃=tə=tə=di=ʁə=kɔ̃=bjɛ̃=ty=ε=du=səe=sɑ̃s=ɥεllə 19
  dɑ̃=mε=ʁε=və=ʒə=sɥi=li=bʁə=də=ʒə=sɥi=li=bʁə 13

  nə=ʒa=mε=ʁj=ɛ̃=lε=se=pa=ʁε=tʁə=sε=lə=pʁi=a=pε=j=e 17

PostScriptum

A défaut de n’avoir le droit de « l’aimer en vrai ». . . . . .

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/06/2004 00:00Cerise333 (Bf) :->

ton poème est ma gni fi que! l amour te fait écrire de très belles choses, continue!
bizous; cerise.

Auteur de Poésie
14/06/2004 00:00Sheron

Prix cher payer je le conçoit
Je sais je partage ce lot comme toi
De toutes ses triste nuits
Vagabondes nos désirs envies
Consolée de nos chimères
Ou goût triste amer
Que fuient nos matin
Où l’on rêve de boire un café
Une tasse ou il sera gravé
Un utopique Toi et moi
Nos chemin ne se sont point croisé
Et pourtant l’on aurais pu s’aimer
Ainsi partager ce bonheur
D’un murmure sur nos cœur
Bien mal en est nos sentier
De nos maux justes parsemé
Courage et tendres baiser sur ton corps
Je déposer pour consolidé ton armure bien fort
Amitié

Auteur de Poésie
04/07/2004 00:00Ian Nottingham

Merci à vous trois, sincèrement.
Cerise, si il veut bien revenir cet amour, alors j’en écrirais encore plein c promis. . .
Sheron. . . Un com très poètique qui démontre une fois de plus ton grand talent, merci pour ces mots empli de tendresse, ca fait toujours chaud au coeur. . .
Iris, ben vi com koi le temps qui passe à du bon. Mdr.
Encore merci à vous trois.
Eternellement
Ian Nottingham

Auteur de Poésie
13/07/2004 00:00Triste Inconnu

dur réalité que de s’aaseoir a coté de qqun quon aime et de se dire quelle ne le sauras surement jamais. . . la rejoindre la toucher l’embrasser seulement dans ces rêves c’est triste. . . alors jai envie de te dire pkoi ne pas lui dire??? enf in ca fait plus dun mois l’histoire est peut être dépssé. . . courage cependant et bonheur a vie pour toi mon ianou. . . lol
amicalement eternelement

Auteur de Poésie
14/07/2004 00:00Ian Nottingham

Pkoi ne pas lui dire ?. . . . . . Pour une raison simple mon cher Inconnu. . . C kel le c déjà. . . Et ca ne fait pas un mois que ça dure. . . Mais plus d’un an.
Que veux-tu quand je m’accroche c’est plus que dur de me faire lâcher. . . Surtout quand c klkun com elle. . .
Kan au courage et le bonheur a vie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merci à toi
Eternellement
Ian