Poeme-France : Lecture Écrit Solitude

Poeme : Habitude

Poème Solitude
Publié le 20/08/2005 02:06

L'écrit contient 369 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Ian Nottingham

Habitude

Malgré tant de temps, ainsi libre et détacher
Me revoilà à nouveau, aux ténèbres et à la solitude, enchaîner.
J’ai l’air accablé ? Déçu ? Perdu ? Attristé ? Anéanti ?
Mais point du tout, je suis juste habitué, je vous le confie.

Sa perfidie, sous ses airs de passion, je m’y attendais.
Alors pourquoi avoir persisté, perdurer, si tout cela je savais ?
Eh bien parce que j’ai voulu croire en ce que l’on nomme : L’espoir
Alors qu’en réalité, je savais que, ne m’attendais que le noir.

Donc en fait, j’ai l’air de n’en avoir absolument rien à faire ?
Ce n’est point, mais je dois, des souvenirs de cette bassesse m’en défaire
Si je veux avancer dans la vie, survivre… je dois me battre
Et en aucun cas malgré l’indicible envie, me laisser abattre.

Quoiqu’il en soit, ne croyez point que je lui en veux,
Loin de là, je ne suis guère rancunier, malgré le feu.
Ce feu qui brûle en moi et réclame vengeance de cette trahison
Mais pour lui point de chance, je ne réagirais qu’avec modération.

Prenant le verbe et n’en voulant rien à son cerveau aussi stupide, qu’insipide
Je suis maudit et pourtant reste fou, ivre, imprévisible et livide
A moi le Juste, droiture, calme, conscience et raison sereines
Qu’en elle ils n’existent et je lui répond sans qu’une goutte ne traine

Certains diront qu’elle devrait laver son pêcher et me le payer
Pour ma part j’ai tout simplement décider, à présent, de l’ignorer.
Et tant pis si les ténèbres m’emportent à ce jour
Car je sais au fond de moi, qu’elles seront miennes pour toujours.

« Les ténèbres du temps qui te glacent et te sombrent,
Tu en meurs, et pourtant, j’insinuerais ton ombre
Contemple et garde-moi, Ange Noir et Obscur
La lumière tu vois, elle expulse l’impur. »

Telle est ma vie à présent en ces jours de repentance
Car je vis d’autres souvenirs, avec manque et déchéance…
Car de Douce lumière je n’ai plus pour faire mon bonheur
Ma Déesse à tout jamais tu seras dans mon cœur…
 • Pieds Hyphénique: Habitude

  mal=gré=tant=de=temps=ain=si=li=bre=et=dé=ta=cher 13
  me=re=voi=là=à=nou=veau=aux=té=nèbres=et=à=la=so=li=tu=de=en=chaî=ner 20
  jai=lair=ac=ca=blé=dé=çu=per=du=at=tris=té=a=né=an=ti 16
  mais=point=du=tout=je=suis=jus=te=ha=bi=tué=je=vous=le=con=fie 16

  sa=per=fi=die=sous=ses=airs=de=pas=si=on=je=my=at=ten=dais 16
  a=lors=pour=quoi=a=voir=per=sis=té=per=du=rer=si=tout=ce=la=je=sa=vais 19
  eh=bien=par=ce=que=jai=vou=lu=croireen=ce=que=lon=nom=me=les=poir 16
  a=lors=quen=ré=a=li=té=je=sa=vais=que=ne=mat=ten=dais=que=le=noir 18

  donc=en=fait=jai=lair=de=nen=a=voir=ab=so=lu=ment=rien=à=faire 16
  ce=nest=point=mais=je=dois=des=souve=nirs=de=cet=te=bas=ses=se=men=dé=faire 18
  si=je=veux=a=van=cer=dans=la=vie=sur=vi=vre=je=dois=me=battre 16
  et=en=au=cun=cas=mal=gré=lin=di=cibleen=vie=me=lais=ser=a=battre 16

  quoi=quil=en=soit=ne=croyez=point=que=je=lui=en=veux 12
  loin=de=là=je=ne=suis=guè=re=ran=cu=ni=er=mal=gré=le=feu 16
  ce=feu=qui=brû=leen=moi=et=ré=clame=ven=gean=ce=de=cet=te=tra=hi=son 18
  mais=pour=lui=point=de=chance=je=ne=ré=a=gi=rais=qua=vec=mo=dé=ra=tion 18

  pre=nant=le=verbeet=nen=vou=lant=rien=à=son=cer=veau=aus=si=stu=pi=de=quin=si=pide 20
  je=suis=mau=dit=et=pour=tant=res=te=fou=ivre=im=pré=vi=si=bleet=li=vide 18
  a=moi=le=jus=te=droi=ture=cal=me=cons=cien=ceet=rai=son=se=reines 16
  quen=elle=ils=nexistent=et=je=lui=ré=pond=sans=quu=ne=gout=te=ne=traine 16

  cer=tains=di=ront=quel=le=de=vrait=la=ver=son=pê=cher=et=me=le=payer 17
  pour=ma=part=jai=tout=simple=ment=dé=ci=der=à=pré=sent=de=li=gno=rer 17
  et=tant=pis=si=les=té=nè=bres=mem=por=tent=à=ce=jour 14
  car=je=sais=au=fond=de=moi=quel=les=se=ront=mien=nes=pour=tou=jours 16

  les=té=nè=bres=du=temps=qui=te=gla=cent=et=te=som=brent 15
  tu=en=meurs=et=pour=tant=jin=si=nue=rais=ton=om=bre 13
  contem=ple=et=gar=de=moi=an=ge=noir=et=obs=cur 12
  la=lu=mi=è=re=tu=vois=el=le=ex=pul=se=lim=pur 14

  tel=le=est=ma=vie=à=pré=sent=en=ces=jours=de=re=pen=tan=ce 16
  car=je=vis=dau=tres=sou=ve=nirs=a=vec=man=que=et=dé=ché=ance 16
  car=de=dou=ce=lu=miè=re=je=nai=plus=pour=fai=re=mon=bon=heur 16
  ma=dées=se=à=tout=ja=mais=tu=se=ras=dans=mon=cœur 13
 • Phonétique : Habitude

  malɡʁe tɑ̃ də tɑ̃, ɛ̃si libʁə e detaʃe
  mə ʁəvwala a nuvo, o tenεbʁəz- e a la sɔlitydə, ɑ̃ʃεne.
  ʒε lεʁ akable ? desy ? pεʁdy ? atʁiste ? aneɑ̃ti ?
  mε pwɛ̃ dy tu, ʒə sɥi ʒystə-abitye, ʒə vu lə kɔ̃fi.

  sa pεʁfidi, su sεz- εʁ də pasjɔ̃, ʒə mi atɑ̃dε.
  alɔʁ puʁkwa avwaʁ pεʁsiste, pεʁdyʁe, si tu səla ʒə savε ?
  ε bjɛ̃ paʁsə kə ʒε vuly kʁwaʁə ɑ̃ sə kə lɔ̃ nɔmə : lεspwaʁ
  alɔʁ kɑ̃ ʁealite, ʒə savε kə, nə matɑ̃dε kə lə nwaʁ.

  dɔ̃k ɑ̃ fε, ʒε lεʁ də nɑ̃n- avwaʁ absɔlymɑ̃ ʁjɛ̃ a fεʁə ?
  sə nε pwɛ̃, mε ʒə dwa, dε suvəniʁ də sεtə basεsə mɑ̃ defεʁə
  si ʒə vøz- avɑ̃se dɑ̃ la vi, syʁvivʁə… ʒə dwa mə batʁə
  e ɑ̃n- okœ̃ ka malɡʁe lɛ̃disiblə ɑ̃vi, mə lεse abatʁə.

  kwakil ɑ̃ swa, nə kʁwaje pwɛ̃ kə ʒə lɥi ɑ̃ vø,
  lwɛ̃ də la, ʒə nə sɥi ɡεʁə ʁɑ̃kynje, malɡʁe lə fø.
  sə fø ki bʁylə ɑ̃ mwa e ʁeklamə vɑ̃ʒɑ̃sə də sεtə tʁaizɔ̃
  mε puʁ lɥi pwɛ̃ də ʃɑ̃sə, ʒə nə ʁeaʒiʁε kavεk mɔdeʁasjɔ̃.

  pʁənɑ̃ lə vεʁbə e nɑ̃ vulɑ̃ ʁjɛ̃ a sɔ̃ sεʁvo osi stypidə, kɛ̃sipidə
  ʒə sɥi modi e puʁtɑ̃ ʁεstə fu, ivʁə, ɛ̃pʁeviziblə e lividə
  a mwa lə ʒystə, dʁwatyʁə, kalmə, kɔ̃sjɑ̃sə e ʁεzɔ̃ səʁεnə
  kɑ̃n- εllə il nεɡziste e ʒə lɥi ʁepɔ̃ sɑ̃ kynə ɡutə nə tʁεnə

  sεʁtɛ̃ diʁɔ̃ kεllə dəvʁε lave sɔ̃ pεʃe e mə lə pεje
  puʁ ma paʁ ʒε tu sɛ̃pləmɑ̃ deside, a pʁezɑ̃, də liɲɔʁe.
  e tɑ̃ pi si lε tenεbʁə- mɑ̃pɔʁte a sə ʒuʁ
  kaʁ ʒə sεz- o fɔ̃ də mwa, kεllə səʁɔ̃ mjεnə puʁ tuʒuʁ.

  « ləs tenεbʁə- dy tɑ̃ ki tə ɡlase e tə sɔ̃bʁe,
  ty ɑ̃ mœʁ, e puʁtɑ̃, ʒɛ̃sinɥəʁε tɔ̃n- ɔ̃bʁə
  kɔ̃tɑ̃plə e ɡaʁdə mwa, ɑ̃ʒə nwaʁ e ɔpskyʁ
  la lymjεʁə ty vwa, εllə εkspylsə lɛ̃pyʁ. »

  tεllə ε ma vi a pʁezɑ̃ ɑ̃ sε ʒuʁ də ʁəpɑ̃tɑ̃sə
  kaʁ ʒə vis dotʁə- suvəniʁ, avεk mɑ̃kə e deʃeɑ̃sə…
  kaʁ də dusə lymjεʁə ʒə nε plys puʁ fεʁə mɔ̃ bɔnœʁ
  ma deεsə a tu ʒamε ty səʁa dɑ̃ mɔ̃ kœʁ…
 • Pieds Phonétique : Habitude

  mal=ɡʁe=tɑ̃=də=tɑ̃=ɛ̃=si=li=bʁə=e=de=ta=ʃe 13
  mə=ʁə=vwa=la=a=nu=vo=o=te=nεbʁə=ze=a=la=sɔ=li=ty=də=ɑ̃=ʃε=ne 20
  ʒε=lεʁ=a=ka=ble=de=sy=pεʁ=dy=a=tʁis=te=a=ne=ɑ̃=ti 16
  mε=pwɛ̃=dy=tu=ʒə=sɥi=ʒys=tə-a=bi=ty=e=ʒə=vu=lə=kɔ̃=fi 17

  sa=pεʁ=fi=di=su=sε=zεʁ=də=pa=sj=ɔ̃=ʒə=mi=a=tɑ̃=dε 16
  a=lɔʁ=puʁ=kwa=a=vwaʁ=pεʁ=sis=te=pεʁ=dyʁe=si=tusə=la=ʒə=sa=vε 17
  ε=bjɛ̃=paʁsə=kə=ʒε=vu=ly=kʁwa=ʁəɑ̃=sə=kə=lɔ̃=nɔ=mə=lεs=pwaʁ 16
  a=lɔʁ=kɑ̃=ʁe=a=li=te=ʒə=sa=vεkə=nə=ma=tɑ̃=dε=kə=lə=nwaʁ 17

  dɔ̃k=ɑ̃=fε=ʒε=lεʁ=də=nɑ̃=na=vwaʁ=ab=sɔ=ly=mɑ̃=ʁjɛ̃=a=fεʁə 16
  sə=nε=pwɛ̃=mεʒə=dwa=dε=su=və=niʁ=də=sε=tə=ba=sε=sə=mɑ̃=de=fεʁə 18
  si=ʒə=vø=za=vɑ̃=se=dɑ̃=la=vi=syʁ=vi=vʁə=ʒə=dwa=mə=batʁə 16
  e=ɑ̃=no=kœ̃=ka=mal=ɡʁe=lɛ̃=di=sibləɑ̃=vi=mə=lε=se=a=batʁə 16

  kwa=kil=ɑ̃=swa=nə=kʁwa=j=e=pwɛ̃=kə=ʒə=lɥi=ɑ̃=vø 14
  lwɛ̃=də=la=ʒə=nə=sɥi=ɡεʁ=ə=ʁɑ̃=ky=nj=e=mal=ɡʁe=lə=fø 16
  sə=fø=ki=bʁyləɑ̃=mwa=e=ʁe=kla=mə=vɑ̃=ʒɑ̃=sə=də=sε=tə=tʁa=i=zɔ̃ 18
  mε=puʁ=lɥi=pwɛ̃də=ʃɑ̃=sə=ʒə=nə=ʁe=a=ʒi=ʁε=ka=vεk=mɔ=de=ʁa=sjɔ̃ 18

  pʁə=nɑ̃lə=vεʁ=bəe=nɑ̃=vu=lɑ̃=ʁjɛ̃=a=sɔ̃=sεʁ=vo=o=si=sty=pi=də=kɛ̃=si=pidə 20
  ʒə=sɥi=mo=di=e=puʁ=tɑ̃=ʁεstə=fu=i=vʁə=ɛ̃=pʁe=vi=zi=bləe=li=vidə 18
  a=mwalə=ʒys=tə=dʁwa=ty=ʁə=kal=mə=kɔ̃=sjɑ̃=səe=ʁε=zɔ̃=sə=ʁεnə 16
  kɑ̃=nεllə=il=nεɡ=zis=te=e=ʒə=lɥi=ʁe=pɔ̃=sɑ̃=kynə=ɡu=tə=nə=tʁεnə 17

  sεʁ=tɛ̃=di=ʁɔ̃=kεllə=də=vʁε=la=ve=sɔ̃=pε=ʃe=e=mə=lə=pε=je 17
  puʁ=ma=paʁ=ʒε=tu=sɛ̃plə=mɑ̃=de=si=de=a=pʁe=zɑ̃=də=li=ɲɔ=ʁe 17
  e=tɑ̃=pi=si=lε=te=nε=bʁə=mɑ̃=pɔʁ=te=a=sə=ʒuʁ 14
  kaʁ=ʒə=sε=zo=fɔ̃=də=mwa=kεl=lə=sə=ʁɔ̃=mjε=nə=puʁ=tu=ʒuʁ 16

  ləs=te=nε=bʁə=dy=tɑ̃=ki=tə=ɡla=se=e=tə=sɔ̃=bʁe 15
  ty=ɑ̃=mœ=ʁə=e=puʁ=tɑ̃=ʒɛ̃=sin=ɥə=ʁε=tɔ̃=nɔ̃=bʁə 14
  kɔ̃=tɑ̃=plə=e=ɡaʁ=də=mwa=ɑ̃=ʒə=nwaʁ=e=ɔp=skyʁ 13
  la=ly=mj=ε=ʁə=ty=vwa=εl=lə=εk=spyl=sə=lɛ̃=pyʁ 14

  tεl=lə=ε=ma=vi=a=pʁe=zɑ̃=ɑ̃=sε=ʒuʁ=də=ʁə=pɑ̃=tɑ̃=sə 16
  kaʁ=ʒə=vis=do=tʁə=su=və=niʁ=a=vεk=mɑ̃=kə=e=de=ʃe=ɑ̃sə 16
  kaʁ=də=du=sə=ly=mjε=ʁə=ʒə=nε=plys=puʁ=fε=ʁə=mɔ̃=bɔ=nœʁ 16
  ma=de=ε=sə=a=tu=ʒa=mε=ty=sə=ʁa=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 15

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
17/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.