Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mélodie En Coeur (Duo Elfs Et Ian)

Poème Amour
Publié le 03/11/2004 04:20

L'écrit contient 287 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 6 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Ian Nottingham

Mélodie En Coeur (Duo Elfs Et Ian)

Mon cœur et mon âme sont les clés de Sol,
Qui ouvrent les partitions de tes émotions,
Pour te jouer mon amour en notes de Violon.
Je m’aggripe à une croche… Prends mon envol.
Mon cœur bat régulièrement sur quatre temps,
Comme tes mots au même rythme je les sens.

Mon amour et mon corps sont tes instruments,
Destinés à te faire ressentir de douces sensations.
Jouant pour toi un air des plus ennivrants,
Je me laisse emporter par la musique de tes émotions,
Mon corps se délasse, t’enlace, se love contre toi,
Comme pour être sûr de te garder toujours près de moi.

Ma main sous ta chemise, je sens le Tam-tam,
De ton cœur, position foetale dans tes bras,
Souffle sur ma bouche comme sur une Flûte de Pan.
Echo de mon cœur en Ré majeur je suis… La !
Comme des Infras-basses, je te parle à voix basse,
Pour te dire que de ces Si… Je n’en reste… Ré… Pas là !

Lentement je glisse ma main sous ta jupe en Clef d’Ut,
Pour écrire avec douceur, sur ton corps la partition,
De ce qui sera notre Sonate au Clair de l’Amour.
Tandis qu’en nous la chaleur monte en Crescendo,
Et que nos désirs passent du Piano en Allegro.
Nos corps eux se dénudent en une Fugue amoureuse.

Harmonie parfaite de nos instruments, bien chauds.
Chacun de nos membres à tour de rôles font leurs solos,
L’ambiance est tres sexy, dansons enfin toute la nuit.
Sur la musique de nos cœurs et de nos sentiments shows,
Je te chanterais de ma plus belle voix, toutes mes envies.
Toi et moi, nos sentiments et instruments, sont des anneaux.
 • Pieds Hyphénique: Mélodie En Coeur (Duo Elfs Et Ian)

  mon=cœur=et=mon=â=me=sont=les=clés=de=sol 11
  qui=ou=vrent=les=par=ti=tions=de=tes=é=mo=tions 12
  pour=te=jouer=mon=a=mour=en=no=tes=de=vio=lon 12
  je=mag=gripe=à=u=ne=cro=che=prends=mon=en=vol 12
  mon=cœur=bat=ré=gu=liè=re=ment=sur=qua=tre=temps 12
  com=me=tes=mots=au=mê=me=ryth=me=je=les=sens 12

  mon=a=mour=et=mon=corps=sont=tes=ins=tru=ments 11
  des=ti=nés=à=te=faire=res=sen=tir=de=dou=ces=sen=sa=tions 15
  jou=ant=pour=toi=un=air=des=plus=en=ni=vrants 11
  je=me=laisseem=por=ter=par=la=mu=si=que=de=tes=é=mo=tions 15
  mon=corps=se=dé=lasse=ten=lace=se=lo=ve=con=tre=toi 13
  comme=pour=ê=tre=sûr=de=te=gar=der=tou=jours=près=de=moi 14

  ma=main=sous=ta=che=mi=se=je=sens=le=tam=tam 12
  de=ton=cœur=po=si=ti=on=foe=tale=dans=tes=bras 12
  souf=fle=sur=ma=bouche=com=me=sur=u=ne=flû=te=de=pan 14
  echo=de=mon=cœur=en=ré=ma=jeur=je=suis=la 11
  comme=des=in=fras=bas=ses=je=te=par=leà=voix=basse 12
  pour=te=dire=que=de=ces=si=je=nen=res=te=ré=pas=là 14

  lente=ment=je=glis=se=ma=main=sous=ta=ju=peen=clef=dut 13
  pour=é=crirea=vec=dou=ceur=sur=ton=corps=la=par=ti=tion 13
  de=ce=qui=se=ra=notre=so=na=teau=clair=de=la=mour 13
  tan=dis=quen=nous=la=cha=leur=monte=en=cres=cen=do 12
  et=que=nos=dé=sirs=passent=du=pia=no=en=al=le=gro 13
  nos=corps=eux=se=dé=nudent=en=u=ne=fu=guea=mou=reuse 13

  har=mo=nie=par=faite=de=nos=ins=tru=ments=bien=chauds 12
  cha=cun=de=nos=mem=bres=à=tour=de=rôles=font=leurs=so=los 14
  lam=bianceest=tres=sexy=dan=sons=en=fin=tou=te=la=nuit 12
  sur=la=mu=si=que=de=nos=cœurs=et=de=nos=sen=timents=shows 14
  je=te=chante=rais=de=ma=plus=bel=le=voix=tou=tes=mes=en=vies 15
  toi=et=moi=nos=sen=timents=et=ins=tru=ments=sont=des=an=neaux 14
 • Phonétique : Mélodie En Coeur (Duo Elfs Et Ian)

  mɔ̃ kœʁ e mɔ̃n- amə sɔ̃ lε kle də sɔl,
  ki uvʁe lε paʁtisjɔ̃ də tεz- emɔsjɔ̃,
  puʁ tə ʒue mɔ̃n- amuʁ ɑ̃ nɔtə də vjɔlɔ̃.
  ʒə maɡʁipə a ynə kʁoʃə… pʁɑ̃ mɔ̃n- ɑ̃vɔl.
  mɔ̃ kœʁ ba ʁeɡyljεʁəmɑ̃ syʁ katʁə tɑ̃,
  kɔmə tε moz- o mεmə ʁitmə ʒə lε sɑ̃s.

  mɔ̃n- amuʁ e mɔ̃ kɔʁ sɔ̃ tεz- ɛ̃stʁymɑ̃,
  dεstinez- a tə fεʁə ʁəsɑ̃tiʁ də dusə sɑ̃sasjɔ̃.
  ʒuɑ̃ puʁ twa œ̃n- εʁ dε plysz- εnivʁɑ̃,
  ʒə mə lεsə ɑ̃pɔʁte paʁ la myzikə də tεz- emɔsjɔ̃,
  mɔ̃ kɔʁ sə delasə, tɑ̃lasə, sə lɔvə kɔ̃tʁə twa,
  kɔmə puʁ εtʁə syʁ də tə ɡaʁde tuʒuʁ pʁε də mwa.

  ma mɛ̃ su ta ʃəmizə, ʒə sɑ̃s lə tam tam,
  də tɔ̃ kœʁ, pozisjɔ̃ foətalə dɑ̃ tε bʁa,
  suflə syʁ ma buʃə kɔmə syʁ ynə flytə də pɑ̃.
  εʃo də mɔ̃ kœʁ ɑ̃ ʁe maʒœʁ ʒə sɥi… la !
  kɔmə dεz- ɛ̃fʁa basə, ʒə tə paʁlə a vwa basə,
  puʁ tə diʁə kə də sε si… ʒə nɑ̃ ʁεstə… ʁe… pa la !

  lɑ̃təmɑ̃ ʒə ɡlisə ma mɛ̃ su ta ʒypə ɑ̃ kle dyt,
  puʁ ekʁiʁə avεk dusœʁ, syʁ tɔ̃ kɔʁ la paʁtisjɔ̃,
  də sə ki səʁa nɔtʁə sɔnatə o klεʁ də lamuʁ.
  tɑ̃di kɑ̃ nu la ʃalœʁ mɔ̃tə ɑ̃ kʁesɑ̃do,
  e kə no deziʁ pase dy pjano ɑ̃n- alεɡʁo.
  no kɔʁz- ø sə denyde ɑ̃n- ynə fyɡ amuʁøzə.

  aʁmɔni paʁfεtə də noz- ɛ̃stʁymɑ̃, bjɛ̃ ʃo.
  ʃakœ̃ də no mɑ̃bʁəz- a tuʁ də ʁolə fɔ̃ lœʁ sɔlo,
  lɑ̃bjɑ̃sə ε tʁə- sεksi, dɑ̃sɔ̃z- ɑ̃fɛ̃ tutə la nɥi.
  syʁ la myzikə də no kœʁz- e də no sɑ̃timɑ̃ ʃɔw,
  ʒə tə ʃɑ̃təʁε də ma plys bεllə vwa, tutə mεz- ɑ̃vi.
  twa e mwa, no sɑ̃timɑ̃z- e ɛ̃stʁymɑ̃, sɔ̃ dεz- ano.
 • Pieds Phonétique : Mélodie En Coeur (Duo Elfs Et Ian)

  mɔ̃=kœ=ʁə=e=mɔ̃=na=mə=sɔ̃=lε=kle=də=sɔl 12
  ki=u=vʁe=lε=paʁ=ti=sjɔ̃=də=tε=ze=mɔ=sjɔ̃ 12
  puʁtə=ʒu=e=mɔ̃=na=muʁ=ɑ̃=nɔ=tə=də=vjɔ=lɔ̃ 12
  ʒə=ma=ɡʁi=pə=a=ynə=kʁo=ʃə=pʁɑ̃=mɔ̃=nɑ̃=vɔl 12
  mɔ̃=kœʁ=ba=ʁe=ɡy=ljε=ʁə=mɑ̃=syʁ=ka=tʁə=tɑ̃ 12
  kɔ=mə=tε=mo=zo=mε=mə=ʁit=mə=ʒə=lε=sɑ̃s 12

  mɔ̃=na=muʁ=e=mɔ̃=kɔʁ=sɔ̃=tε=zɛ̃s=tʁy=mɑ̃ 11
  dεs=ti=ne=zatə=fε=ʁə=ʁə=sɑ̃=tiʁ=də=du=sə=sɑ̃=sa=sjɔ̃ 15
  ʒu=ɑ̃=puʁ=twa=œ̃=nεʁ=dε=plys=zε=ni=vʁɑ̃ 11
  ʒə=mə=lεsəɑ̃=pɔʁ=te=paʁ=la=my=zi=kə=də=tε=ze=mɔ=sjɔ̃ 15
  mɔ̃=kɔʁsə=de=la=sə=tɑ̃=la=sə=sə=lɔ=və=kɔ̃=tʁə=twa 14
  kɔmə=puʁ=ε=tʁə=syʁ=də=tə=ɡaʁ=de=tu=ʒuʁ=pʁε=də=mwa 14

  ma=mɛ̃=su=ta=ʃə=mi=zə=ʒə=sɑ̃s=lə=tam=tam 12
  də=tɔ̃=kœʁ=po=zi=sjɔ̃=foə=ta=lə=dɑ̃=tε=bʁa 12
  suflə=syʁ=ma=bu=ʃə=kɔmə=syʁ=y=nə=fly=tə=də=pɑ̃ 13
  ε=ʃo=də=mɔ̃=kœʁ=ɑ̃=ʁe=ma=ʒœʁ=ʒə=sɥi=la 12
  kɔmə=dε=zɛ̃=fʁa=ba=sə=ʒə=tə=paʁ=lə=a=vwabasə 12
  puʁtə=di=ʁə=kə=də=sε=si=ʒə=nɑ̃=ʁεs=tə=ʁe=pa=la 14

  lɑ̃tə=mɑ̃=ʒə=ɡli=sə=ma=mɛ̃=su=ta=ʒy=pəɑ̃=kle=dyt 13
  puʁ=e=kʁiʁəa=vεk=du=sœʁ=syʁ=tɔ̃=kɔʁ=la=paʁ=ti=sjɔ̃ 13
  də=sə=kisə=ʁa=nɔ=tʁə=sɔ=na=təo=klεʁ=də=la=muʁ 13
  tɑ̃=di=kɑ̃=nu=la=ʃa=lœʁ=mɔ̃tə=ɑ̃=kʁe=sɑ̃=do 12
  e=kə=no=de=ziʁ=pase=dy=pja=no=ɑ̃=na=lε=ɡʁo 13
  no=kɔʁ=zøsə=de=ny=de=ɑ̃=ny=nə=fyɡ=a=muʁøzə 12

  aʁ=mɔ=ni=paʁ=fεtə=də=no=zɛ̃s=tʁy=mɑ̃=bjɛ̃=ʃo 12
  ʃa=kœ̃=də=no=mɑ̃bʁə=za=tuʁ=də=ʁo=lə=fɔ̃=lœʁ=sɔ=lo 14
  lɑ̃=bjɑ̃səε=tʁə=sεk=si=dɑ̃=sɔ̃=zɑ̃=fɛ̃=tu=tə=la=nɥi 13
  syʁ=la=my=zikə=də=no=kœʁ=ze=də=no=sɑ̃=ti=mɑ̃=ʃɔw 14
  ʒə=tə=ʃɑ̃tə=ʁε=də=ma=plys=bεllə=vwa=tu=tə=mε=zɑ̃=vi 14
  twa=e=mwa=no=sɑ̃=ti=mɑ̃=ze=ɛ̃s=tʁy=mɑ̃=sɔ̃=dε=za=no 15

PostScriptum

Une danse mélodieuse, pour un air sensuel

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/12/2004 00:00Akopalyks 57

trop bien le poeme !!!c bien trouvé tt ça!!bonne continuation