Poeme-France : Lecture Écrit Vengeance

Poeme : Alfange Vengresse

Poème Vengeance
Publié le 14/02/2006 13:36

L'écrit contient 328 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Ian Nottingham

Alfange Vengresse

Comme si ma rupture et ce qu’elle engendrait n’était pas suffisante
Il me faut à présent, vers les enfers reprendre ma descente…
Cela m’avait fait remonté bien des souvenirs assez durs,
Après, j’avais trouvé le moyen de cassé ma monture.
Puis une migration précipité me faisait manquer mon avenir,
A présent, la Faucheuse est venue, sur mes proches abattre ses soupirs.
Et comme toute famille qui se respecte de nos jours,
Mes « aïeux » ne trouvent rien de mieux que de jouer les vautours,
C’est à celui qui tirera mieux dans le dos de ceux de son sang,
Pour « voler », « abuser » et tricher sur ce qui récoltera de l’argent.
Versant de leurs larmes à l’enterrement, si ils s’y sont présentés,
Mais dès le lendemain, dévoilant leurs carnassiers desseins quand le dos leur est tourné…
A toi, « Ancêtre » qui enfanta l’un de mes géniteurs, à cette heure je déclare :
La tristesse m’envahit, mais je bénis de toi, aujourd’hui, le départ.
Car même si le destin voulait que tu reconnaisse de moins en moins ton sang…
Je n’aurais supporté que, dans ton dos, tu subisses la perfidie de certains de tes enfants.
Et je me serais fait une joie de lâcher sur « eux », ce démon que je cache en moi,
Briser ses sceller pour le laisser faire s’écouler la vérité et l’effroi, sans émois.
Ce même « démon caché », décrit dans les définitions et éloges de mon prénom
Dont ils se sont moqués voilà des années, ne me prenant pas pour le loup, mais le mouton.
Mais toi tu savais… A tes yeux je l’ai vu et compris, tu savais,
Tout comme mes parents qui eux ne riaient, mais non plus ne se moquaient.
A toi qui nous à quittés, trop tôt à mon goût, en ces temps de bassesse,
J’en fais le sermont que pour leur manque de respect, je serais ton Alfange vengeresse.
Adieu…
 • Pieds Hyphénique: Alfange Vengresse

  com=me=si=ma=rup=tu=re=et=ce=quel=le=en=gen=drait=né=tait=pas=suf=fi=sante 20
  il=me=faut=à=pré=sent=vers=les=en=fers=re=pren=dre=ma=des=cen=te 17
  ce=la=ma=vait=fait=re=mon=té=bien=des=sou=ve=nirs=as=sez=durs 16
  après=ja=vais=trou=vé=le=moyen=de=cas=sé=ma=mon=tu=re 14
  puis=u=ne=mi=gra=ti=on=pré=ci=pi=té=me=fai=sait=man=quer=mon=a=ve=nir 20
  a=pré=sent=la=fau=cheu=se=est=ve=nue=sur=mes=pro=ches=a=bat=tre=ses=sou=pirs 20
  et=com=me=tou=te=fa=mil=le=qui=se=res=pec=te=de=nos=jours 16
  mes=aïeux=ne=trou=vent=rien=de=mieux=que=de=jou=er=les=vau=tours 15
  cest=à=ce=lui=qui=ti=re=ra=mieux=dans=le=dos=de=ceux=de=son=sang 17
  pour=vo=ler=a=bu=ser=et=tri=cher=sur=ce=qui=ré=col=te=ra=de=largent 18
  ver=sant=de=leurs=lar=mes=à=len=ter=re=ment=si=ils=sy=sont=pré=sen=tés 18
  mais=dès=le=lende=main=dé=voi=lant=leurs=car=nas=siers=des=seins=quand=le=dos=leur=est=tour=né 21
  a=toi=an=cêtre=qui=en=fan=ta=lun=de=mes=gé=ni=teurs=à=cet=te=heu=re=je=dé=clare 22
  la=tris=tes=se=men=va=hit=mais=je=bé=nis=de=toi=au=jourd=hui=le=dé=part 19
  car=même=si=le=des=tin=vou=lait=que=tu=re=con=nais=se=de=moins=en=moins=ton=sang 20
  je=nau=rais=sup=por=té=que=dans=ton=dos=tu=su=bisses=la=per=fi=die=de=cer=tains=de=tes=en=fants 24
  et=je=me=se=rais=fait=une=joie=de=lâ=cher=sur=eux=ce=dé=mon=que=je=ca=cheen=moi 21
  bri=ser=ses=s=cel=ler=pour=le=lais=ser=faire=sé=cou=ler=la=vé=ri=té=et=lef=froi=sans=é=mois 24
  ce=même=dé=mon=ca=ché=dé=crit=dans=les=dé=fi=ni=tions=et=é=lo=ges=de=mon=pré=nom 22
  dont=ils=se=sont=mo=qués=voi=là=des=an=nées=ne=me=pre=nant=pas=pour=le=loup=mais=le=mou=ton 23
  mais=toi=tu=sa=vais=a=tes=y=eux=je=lai=vu=et=com=pris=tu=sa=vais 18
  tout=com=me=mes=pa=rents=qui=eux=ne=ria=ient=mais=non=plus=ne=se=mo=quaient 18
  a=toi=qui=nous=à=quit=tés=trop=tôt=à=mon=goût=en=ces=temps=de=bas=ses=se 19
  jen=fais=le=ser=mont=que=pour=leur=man=que=de=res=pect=je=se=rais=ton=al=fange=ven=ge=resse 22
  adieu 1
 • Phonétique : Alfange Vengresse

  kɔmə si ma ʁyptyʁə e sə kεllə ɑ̃ʒɑ̃dʁε netε pa syfizɑ̃tə
  il mə fo a pʁezɑ̃, vεʁ lεz- ɑ̃fe ʁəpʁɑ̃dʁə ma desɑ̃tə…
  səla mavε fε ʁəmɔ̃te bjɛ̃ dε suvəniʁz- ase dyʁ,
  apʁε, ʒavε tʁuve lə mwajɛ̃ də kase ma mɔ̃tyʁə.
  pɥiz- ynə miɡʁasjɔ̃ pʁesipite mə fəzε mɑ̃ke mɔ̃n- avəniʁ,
  a pʁezɑ̃, la foʃøzə ε vənɥ, syʁ mε pʁoʃəz- abatʁə sε supiʁ.
  e kɔmə tutə famijə ki sə ʁεspεktə də no ʒuʁ,
  məs « ajøks » nə tʁuve ʁjɛ̃ də mjø kə də ʒue lε votuʁ,
  sεt- a səlɥi ki tiʁəʁa mjø dɑ̃ lə do də sø də sɔ̃ sɑ̃,
  puʁ « vɔləʁ », « abyzəʁ » εt tʁiʃe syʁ sə ki ʁekɔltəʁa də laʁʒe.
  vεʁsɑ̃ də lœʁ laʁməz- a lɑ̃tεʁəmɑ̃, si il si sɔ̃ pʁezɑ̃te,
  mε dε lə lɑ̃dəmɛ̃, devwalɑ̃ lœʁ kaʁnasje desɛ̃ kɑ̃ lə do lœʁ ε tuʁne…
  a twa, « ɑ̃sεtʁə » ki ɑ̃fɑ̃ta lœ̃ də mε ʒenitœʁ, a sεtə œʁ ʒə deklaʁə :
  la tʁistεsə mɑ̃vai, mε ʒə beni də twa, oʒuʁdɥi, lə depaʁ.
  kaʁ mεmə si lə dεstɛ̃ vulε kə ty ʁəkɔnεsə də mwɛ̃z- ɑ̃ mwɛ̃ tɔ̃ sɑ̃…
  ʒə noʁε sypɔʁte kə, dɑ̃ tɔ̃ do, ty sybisə la pεʁfidi də sεʁtɛ̃ də tεz- ɑ̃fɑ̃.
  e ʒə mə səʁε fε ynə ʒwa də laʃe syʁ « øks », sə demɔ̃ kə ʒə kaʃə ɑ̃ mwa,
  bʁize sε sεlle puʁ lə lεse fεʁə sekule la veʁite e lefʁwa, sɑ̃z- emwa.
  sə mεmə « demɔ̃ kaʃe », dekʁi dɑ̃ lε definisjɔ̃z- e elɔʒə də mɔ̃ pʁenɔ̃
  dɔ̃ il sə sɔ̃ mɔke vwala dεz- ane, nə mə pʁənɑ̃ pa puʁ lə lu, mε lə mutɔ̃.
  mε twa ty savε… a tεz- iø ʒə lε vy e kɔ̃pʁi, ty savε,
  tu kɔmə mε paʁɑ̃ ki ø nə ʁjε, mε nɔ̃ plys nə sə mɔkε.
  a twa ki nuz- a kite, tʁo to a mɔ̃ ɡu, ɑ̃ sε tɑ̃ də basεsə,
  ʒɑ̃ fε lə sεʁmɔ̃ kə puʁ lœʁ mɑ̃kə də ʁεspε, ʒə səʁε tɔ̃n- alfɑ̃ʒə vɑ̃ʒəʁεsə.
  adjø…
 • Pieds Phonétique : Alfange Vengresse

  kɔmə=si=ma=ʁyp=ty=ʁəe=sə=kεllə=ɑ̃=ʒɑ̃=dʁε=ne=tε=pa=sy=fi=zɑ̃tə 17
  il=mə=fo=a=pʁe=zɑ̃=vεʁ=lε=zɑ̃=fe=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=ma=de=sɑ̃tə 16
  sə=la=ma=vε=fε=ʁə=mɔ̃=te=bjɛ̃=dε=su=və=niʁ=za=se=dyʁ 16
  a=pʁε=ʒa=vε=tʁu=ve=lə=mwa=jɛ̃=də=ka=se=ma=mɔ̃=ty=ʁə 16
  pɥi=zynə=mi=ɡʁa=sjɔ̃=pʁe=si=pi=te=mə=fə=zε=mɑ̃=ke=mɔ̃=na=və=niʁ 18
  a=pʁe=zɑ̃=la=fo=ʃøzəε=vənɥ=syʁ=mε=pʁo=ʃə=za=ba=tʁə=sε=su=piʁ 17
  e=kɔ=mə=tu=tə=fa=mi=jə=ki=sə=ʁεs=pεk=tə=də=no=ʒuʁ 16
  məs=a=jøks=nə=tʁu=ve=ʁjɛ̃=də=mjø=kə=də=ʒu=e=lε=vo=tuʁ 16
  sε=ta=səl=ɥi=ki=tiʁə=ʁa=mjø=dɑ̃=lə=do=də=sø=də=sɔ̃=sɑ̃ 16
  puʁ=vɔ=ləʁ=a=by=zəʁ=εt=tʁi=ʃe=syʁ=sə=ki=ʁe=kɔl=tə=ʁadə=laʁ=ʒe 18
  vεʁ=sɑ̃də=lœʁ=laʁ=mə=za=lɑ̃=tε=ʁə=mɑ̃=si=il=si=sɔ̃=pʁe=zɑ̃=te 17
  mε=dεlə=lɑ̃=də=mɛ̃=de=vwa=lɑ̃=lœʁ=kaʁ=na=sje=de=sɛ̃=kɑ̃=lə=do=lœʁ=ε=tuʁ=ne 21
  a=twa=ɑ̃=sεtʁə=ki=ɑ̃=fɑ̃=ta=lœ̃=də=mε=ʒe=ni=tœʁ=a=sε=tə=œʁ=ʒə=de=klaʁə 21
  la=tʁis=tεsə=mɑ̃=va=i=mε=ʒə=be=ni=də=twa=o=ʒuʁ=dɥi=lə=de=paʁ 18
  kaʁ=mεmə=si=lə=dεs=tɛ̃=vu=lε=kə=ty=ʁə=kɔ=nε=sə=də=mwɛ̃=zɑ̃=mwɛ̃=tɔ̃=sɑ̃ 20
  ʒə=no=ʁε=sy=pɔʁ=te=kə=dɑ̃=tɔ̃=do=ty=sy=bisə=la=pεʁ=fi=di=də=sεʁ=tɛ̃=də=tε=zɑ̃=fɑ̃ 24
  e=ʒə=mə=sə=ʁε=fε=ynə=ʒwa=də=la=ʃe=syʁ=øks=sə=de=mɔ̃=kə=ʒə=ka=ʃəɑ̃=mwa 21
  bʁi=ze=sε=sεl=le=puʁlə=lε=se=fε=ʁə=se=ku=le=la=ve=ʁi=te=e=le=fʁwa=sɑ̃=ze=mwa 23
  sə=mεmə=de=mɔ̃=ka=ʃe=de=kʁi=dɑ̃=lε=de=fi=ni=sjɔ̃=ze=e=lɔ=ʒə=də=mɔ̃=pʁe=nɔ̃ 22
  dɔ̃=il=sə=sɔ̃=mɔ=ke=vwa=la=dε=za=ne=nə=mə=pʁə=nɑ̃=pa=puʁlə=lu=mε=lə=mu=tɔ̃ 22
  mε=twa=ty=sa=vε=a=tε=zi=øʒə=lε=vy=e=kɔ̃=pʁi=ty=sa=vε 17
  tu=kɔmə=mε=pa=ʁɑ̃=ki=ø=nə=ʁjε=mε=nɔ̃=plys=nə=sə=mɔ=kε 16
  a=twa=ki=nu=za=ki=te=tʁo=to=a=mɔ̃=ɡu=ɑ̃=sε=tɑ̃də=ba=sεsə 17
  ʒɑ̃=fεlə=sεʁ=mɔ̃=kə=puʁ=lœʁ=mɑ̃=kə=də=ʁεs=pε=ʒə=sə=ʁε=tɔ̃=nal=fɑ̃=ʒə=vɑ̃=ʒə=ʁεsə 22
  a=dj=ø 3

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/03/2006 07:50Mallo

un texte d’une grande beauté. . . et surtout en ce jour un Joyeux Anniversaire. . . rempli de joie et de bonheur. . . Amicalement. . . Mallo (BF)