Univers de poésie d'un auteur

Poème:La Douche Amoureuse (Duo Chloé Et Ian Nottingham)

Le Poème

Le robinet ouvert, l’eau commence à s’écouler telle une cascade.
Sur ma nuque jaillit le flot, s’écoulant le long de mon dos… …
L’eau perle sur ton corps et finalement, comme toi, ne semble pas si froide.
Corps à corps si serrés, la température si élevée, déjà j’ai chaud.

Ivre de ton sourire, joyeuse de t’entendre susurrer à mes oreilles joies et merveilles.
Je t’embrasse furtivement, ma main le long de ton cou, je te frôle, je te désir tel un bonbon.
Du savon sur ta hanche, je me glisse, je me penche et a l’image de ton reflet, mon désir ce réveil.
Tu te blottis contre moi et je sens en moi monter la passion tel un volcan en éruption.

Tendrement, tandis que je te tourne vers moi, avec plaisir je me noie dans tes yeux de braises.
Plaisirs ardents, rythmés au son de tes murmures, dans tes bras tout est sûr.
Et c’est avec une intensité sans mesures, que je me laisse tomber de cette falaise.
Effleure mon ventre, au creux de mes reins tout est si pur.

Déjà la nuit défile, mais toujours comme un fil, l’eau dégouline sur ma peau.
Et c’est avec une envie partager, que je la poursuis sur les formes de ton corps qu’elle dessine.
Nos joies mêlées, la volupté de tes mots fondent en moi et ça ne sera jamais trop.
Le temps s’arrête lorsqu’en une position coquine, tu m’implore, de façon féline.

Ne pouvant résister à tes charmes sans précédent, je m’offre à tes désirs jusqu’au bout.
Déjà l’eau sur ma peau a cessé de couler, jusqu’au lit en ton sein tu m’as porté.
Nos corps et nos cœurs emplis de passion, où finirons-nous avec tous ces gestes fous ?
Douche à ta bouche, lit à mes cris, mais toujours ta sincérité, ta volupté et la nuit qui ne fait que commencer.

Amour éternel, passion corporelle, naquit à la source, l’eau sur ta peau est si douce… chaleur a nos heures a jamais battront nos cœurs.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Ma Chloé si tu me lis, ce fut un plaisir que de travailler avec toi. Tu as vraiment du talent n’en doute pas. J’espère un jour renouveler cette « expérience » avec toi.
Kiss

Poeme de Ian Nottingham

Poète Ian Nottingham

Ian Nottingham a publié sur le site 25 écrits. Ian Nottingham est membre du site depuis l'année 2002.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: La Douche Amoureuse (Duo Chloé Et Ian Nottingham)le=ro=bi=net=ou=vert=leau=com=men=ce=à=sé=cou=ler=tel=le=u=ne=cas=cade 20
sur=ma=nu=que=jail=lit=le=flot=sé=cou=lant=le=long=de=mon=dos 16
leau=per=le=sur=ton=corps=et=fi=na=le=ment=com=me=toi=ne=sem=ble=pas=si=froide 20
corps=à=corps=si=ser=rés=la=tem=pé=ra=tu=re=si=é=le=vée=dé=jà=jai=chaud 20

ivre=de=ton=sou=ri=re=joyeu=se=de=ten=ten=dre=su=sur=rer=à=mes=o=rei=lles=joies=et=mer=veilles 24
je=tem=brasse=fur=ti=ve=ment=ma=main=le=long=de=ton=cou=je=te=frô=le=je=te=dé=sir=tel=un=bon=bon 26
du=sa=von=sur=ta=hanche=je=me=glis=se=je=me=pen=cheet=a=li=ma=ge=de=ton=re=flet=mon=dé=sir=ce=ré=veil 28
tu=te=blot=tis=contre=moi=et=je=sens=en=moi=mon=ter=la=pas=sion=tel=un=vol=can=en=é=rup=tion 24

tendre=ment=tan=dis=que=je=te=tour=ne=vers=moi=a=vec=plai=sir=je=me=noie=dans=tes=y=eux=de=braises 24
plai=sirs=ar=dents=ryth=més=au=son=de=tes=mur=mu=res=dans=tes=bras=tout=est=sûr 19
et=cest=a=vec=unein=ten=si=té=sans=me=su=res=que=je=me=lais=se=tom=ber=de=cet=te=fa=laise 24
ef=fleu=re=mon=ven=tre=au=creux=de=mes=reins=tout=est=si=pur 15

dé=jà=la=nuit=dé=fi=le=mais=tou=jours=com=me=un=fil=leau=dé=gou=li=ne=sur=ma=peau 22
et=cest=a=vec=uneen=vie=par=ta=ger=que=je=la=pour=suis=sur=les=for=mes=de=ton=corps=quel=le=des=sine 25
nos=joies=mê=lées=la=vo=lup=té=de=tes=mots=fon=dent=en=moi=et=ça=ne=se=ra=ja=mais=trop 23
le=temps=sar=rête=lors=quen=u=ne=po=si=ti=on=co=qui=ne=tu=mim=plo=re=de=fa=çon=fé=line 24

ne=pou=vant=ré=sis=ter=à=tes=char=mes=sans=pré=cé=dent=je=mof=fre=à=tes=dé=sirs=jus=quau=bout 24
dé=jà=leau=sur=ma=peau=a=ces=sé=de=cou=ler=jus=quau=lit=en=ton=sein=tu=mas=por=té 22
nos=corps=et=nos=cœurs=em=plis=de=pas=si=on=où=fi=ni=rons=nous=a=vec=tous=ces=ges=tes=fous 23
doucheà=ta=bouche=lit=à=mes=cris=mais=tou=jours=ta=sin=cé=ri=té=ta=vo=lup=té=et=la=nuit=qui=ne=fait=que=com=men=cer 29

amour=é=ter=nel=pas=sion=cor=po=rel=le=na=quit=à=la=source=leau=sur=ta=peau=est=si=dou=ce=cha=leur=a=nos=heu=res=a=ja=mais=bat=tront=nos=cœurs 36
Phonétique : La Douche Amoureuse (Duo Chloé Et Ian Nottingham)lə ʁɔbinε uvεʁ, lo kɔmɑ̃sə a sekule tεllə ynə kaskadə.
syʁ ma nykə ʒaji lə flo, sekulɑ̃ lə lɔ̃ də mɔ̃ do…
lo pεʁlə syʁ tɔ̃ kɔʁz- e finaləmɑ̃, kɔmə twa, nə sɑ̃blə pa si fʁwadə.
kɔʁz- a kɔʁ si seʁe, la tɑ̃peʁatyʁə si eləve, deʒa ʒε ʃo.

ivʁə də tɔ̃ suʁiʁə, ʒwajøzə də tɑ̃tɑ̃dʁə syzyʁe a mεz- ɔʁεjə ʒwaz- e mεʁvεjə.
ʒə tɑ̃bʁasə fyʁtivəmɑ̃, ma mɛ̃ lə lɔ̃ də tɔ̃ ku, ʒə tə fʁolə, ʒə tə deziʁ tεl œ̃ bɔ̃bɔ̃.
dy savɔ̃ syʁ ta-ɑ̃ʃə, ʒə mə ɡlisə, ʒə mə pɑ̃ʃə e a limaʒə də tɔ̃ ʁəflε, mɔ̃ deziʁ sə ʁevεj.
ty tə blɔti kɔ̃tʁə mwa e ʒə sɑ̃sz- ɑ̃ mwa mɔ̃te la pasjɔ̃ tεl œ̃ vɔlkɑ̃ ɑ̃n- eʁypsjɔ̃.

tɑ̃dʁəmɑ̃, tɑ̃di kə ʒə tə tuʁnə vεʁ mwa, avεk plεziʁ ʒə mə nwa dɑ̃ tεz- iø də bʁεzə.
plεziʁz- aʁdɑ̃, ʁitmez- o sɔ̃ də tε myʁmyʁə, dɑ̃ tε bʁa tut- ε syʁ.
e sεt- avεk ynə ɛ̃tɑ̃site sɑ̃ məzyʁə, kə ʒə mə lεsə tɔ̃be də sεtə falεzə.
eflœʁə mɔ̃ vɑ̃tʁə, o kʁø də mε ʁɛ̃ tut- ε si pyʁ.

deʒa la nɥi defilə, mε tuʒuʁ kɔmə œ̃ fil, lo deɡulinə syʁ ma po.
e sεt- avεk ynə ɑ̃vi paʁtaʒe, kə ʒə la puʁsɥi syʁ lε fɔʁmə- də tɔ̃ kɔʁ kεllə desinə.
no ʒwa mεle, la vɔlypte də tε mo fɔ̃de ɑ̃ mwa e sa nə səʁa ʒamε tʁo.
lə tɑ̃ saʁεtə lɔʁskɑ̃n- ynə pozisjɔ̃ kɔkinə, ty mɛ̃plɔʁə, də fasɔ̃ felinə.

nə puvɑ̃ ʁeziste a tε ʃaʁmə- sɑ̃ pʁesedɑ̃, ʒə mɔfʁə a tε deziʁ ʒysko bu.
deʒa lo syʁ ma po a sese də kule, ʒysko li ɑ̃ tɔ̃ sɛ̃ ty ma pɔʁte.
no kɔʁz- e no kœʁz- ɑ̃pli də pasjɔ̃, u finiʁɔ̃ nuz- avεk tus sε ʒεstə fus ?
duʃə a ta buʃə, li a mε kʁi, mε tuʒuʁ ta sɛ̃seʁite, ta vɔlypte e la nɥi ki nə fε kə kɔmɑ̃se.

amuʁ etεʁnεl, pasjɔ̃ kɔʁpɔʁεllə, naki a la suʁsə, lo syʁ ta po ε si dusə… ʃalœʁ a no œʁz- a ʒamε batʁɔ̃ no kœʁ.
Syllabes Phonétique : La Douche Amoureuse (Duo Chloé Et Ian Nottingham)lə=ʁɔ=bi=nε=u=vεʁ=lo=kɔ=mɑ̃=sə=a=se=ku=le=tεl=lə=y=nə=kas=ka=də 21
syʁ=ma=ny=kə=ʒa=ji=lə=flo=se=ku=lɑ̃=lə=lɔ̃=də=mɔ̃=do 16
lo=pεʁ=lə=syʁ=tɔ̃=kɔʁ=ze=fi=na=lə=mɑ̃=kɔ=mə=twa=nə=sɑ̃=blə=pa=si=fʁwa=də 21
kɔʁ=za=kɔʁ=si=se=ʁe=la=tɑ̃=pe=ʁa=ty=ʁə=si=e=lə=ve=de=ʒa=ʒε=ʃo 20

ivʁə=də=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=ʒwa=jø=zə=də=tɑ̃=tɑ̃=dʁə=sy=zy=ʁe=a=mε=zɔ=ʁεjə=ʒwa=ze=mεʁ=vεjə 24
ʒə=tɑ̃=bʁasə=fyʁ=ti=və=mɑ̃=ma=mɛ̃=lə=lɔ̃=də=tɔ̃=ku=ʒə=tə=fʁo=lə=ʒə=tə=de=ziʁ=tεl=œ̃=bɔ̃=bɔ̃ 26
dy=sa=vɔ̃=syʁ=ta-ɑ̃ʃə=ʒə=mə=ɡli=sə=ʒə=mə=pɑ̃=ʃəe=a=li=ma=ʒə=də=tɔ̃=ʁə=flε=mɔ̃=de=ziʁ=sə=ʁe=vεj 28
tytə=blɔ=ti=kɔ̃=tʁə=mwa=e=ʒə=sɑ̃s=zɑ̃=mwa=mɔ̃=te=la=pa=sjɔ̃=tεl=œ̃=vɔl=kɑ̃=ɑ̃=ne=ʁyp=sjɔ̃ 24

tɑ̃dʁə=mɑ̃=tɑ̃=di=kə=ʒə=tə=tuʁ=nə=vεʁ=mwa=a=vεk=plε=ziʁ=ʒə=mə=nwa=dɑ̃=tε=zi=ø=də=bʁεzə 24
plε=ziʁ=zaʁ=dɑ̃=ʁit=me=zo=sɔ̃=də=tε=myʁ=my=ʁə=dɑ̃=tε=bʁa=tu=tε=syʁ 19
e=sε=ta=vεk=ynəɛ̃=tɑ̃=si=te=sɑ̃=mə=zy=ʁə=kə=ʒə=mə=lε=sə=tɔ̃=be=də=sε=tə=fa=lεzə 24
e=flœ=ʁə=mɔ̃=vɑ̃=tʁə=o=kʁø=də=mε=ʁɛ̃=tu=tε=si=pyʁ 15

de=ʒa=la=nɥi=de=fi=lə=mε=tu=ʒuʁ=kɔ=mə=œ̃=fil=lo=de=ɡu=li=nə=syʁ=ma=po 22
e=sε=ta=vεk=ynəɑ̃=vi=paʁ=ta=ʒe=kə=ʒə=la=puʁ=sɥi=syʁ=lε=fɔʁ=mə=də=tɔ̃=kɔʁ=kεllə=de=sinə 24
no=ʒwa=mε=le=la=vɔ=lyp=te=də=tε=mo=fɔ̃=de=ɑ̃=mwa=e=sa=nə=sə=ʁa=ʒa=mε=tʁo 23
lə=tɑ̃=sa=ʁε=tə=lɔʁ=skɑ̃=ny=nə=po=zi=sjɔ̃=kɔ=ki=nə=ty=mɛ̃=plɔ=ʁə=də=fa=sɔ̃=fe=linə 24

nə=pu=vɑ̃=ʁe=zis=te=a=tε=ʃaʁ=mə=sɑ̃=pʁe=se=dɑ̃=ʒə=mɔ=fʁə=a=tε=de=ziʁ=ʒys=ko=bu 24
de=ʒa=lo=syʁ=ma=po=a=se=se=də=ku=le=ʒys=ko=li=ɑ̃=tɔ̃=sɛ̃=ty=ma=pɔʁ=te 22
no=kɔʁ=ze=no=kœ=ʁə=zɑ̃=pli=də=pa=sj=ɔ̃=u=fi=ni=ʁɔ̃=nu=za=vεk=tus=sε=ʒεs=tə=fus 24
duʃəa=ta=bu=ʃə=li=a=mε=kʁi=mε=tu=ʒuʁ=ta=sɛ̃=se=ʁi=te=ta=vɔ=lyp=te=e=la=nɥi=ki=nə=fε=kə=kɔ=mɑ̃se 29

a=muʁ=e=tεʁ=nεl=pa=sjɔ̃=kɔʁ=pɔ=ʁεllə=na=ki=a=la=suʁsə=lo=syʁ=ta=po=ε=si=du=sə=ʃa=lœʁ=a=no=œʁ=za=ʒa=mε=ba=tʁɔ̃=no=kœʁ 35

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
12/04/2004 00:00Ian Nottingham

En fait, nous avons écris un vers chacun notre tour et comme si c’était de notre point vue. A chaque nouveau vers, on passe de Moi à Chloé et ainsi de suite. Celui qui écrit le dernière vers de la strophe, commence la strophe suivante et ainsi de suite. Je suis celui qui débute. C’est avec plaisir que j’ai laissé Chloé écrire, en plus du vers final, écrire la conclusion.
On espère que cela vous plaira.
Ian

Auteur de Poésie
12/04/2004 00:00Chloé

se fut un plaisir pour moi aussi Ianou lol
😉 😉 😉 😉 😉. . . . . . .
bibi
amicalemnt
clo

Auteur de Poésie
12/04/2004 00:00Cindy06

franchement je le trouve magnifique votre poème!!! continuer!
bisous!

Auteur de Poésie
13/04/2004 00:00Akopalyks 57

magnifique tellement envoutant ons’y croirait presque. . . . . quel beau duo vous formez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BIzzzzzzzz a vous 2

Auteur de Poésie
16/06/2004 00:00Sheron

hello vous deux ben moi je veux bien prendre une douche avec vous. . . . . . .
wahou chaud chaud mai sravisant. . . . . .
Amitié

Auteur de Poésie
10/11/2004 00:00Assouan

coucou !!! Magnifique !!! c vraimen super et on sy croirai vraiment !!
vous faite un superbe duo !
merci !
bisous

Auteur de Poésie
10/11/2004 00:00Buldo

c sublime!!continuez d’ecrire sa vous reusssi!!bra vo a vs
deux!!!bizou mathilde