Poème-France.com

Poeme : Près De Toi…Près De Toi…

Dès que je te vois ou même simplement que je pense à toi,
Mon corps et mon esprit n’ont alors plus qu’une seule loi.

Je n’ai envie que d’une chose quand tu t’immisces dans mes pensées,
C’est d’être tout près de toi, de te couvrir de caresses et de baisers.

Mais parfois, c’est tellement difficile de vivre quand tu n’es pas là,
Que j’en viens à penser que pour surmonter ça, la mort serait une délivrance,
Face à toutes ces souffrances que j’endure jours après jours, cette déchéance,
Ces blessures à vif sous cette armure qui m’a tant protéger de l’au-delà.

Alors plutôt que souffrir de ne pouvoir être près de toi et de vouloir en mourir,
Je me laisse aller dans les bras de Morphée, à qui je donne ton doux sourire.

Mes mains se mettent alors à dessiner dans le noir,
La forme d’un espoir qui ressemble étrangement à ton corps.
Dans ces heures les plus ténébreuses où je ne puis hélas te voir,
C’est avec satisfaction que je te désir, encore et encore.

Mes mains descendent, transcendent, te caressent jusqu’au bas des reins,
Alors que je me réchauffe, m’apaise, aux creux de tes bras,
Tandis que ma bouche goûte avec délectation la douceur de tes seins,
Et que tu me murmure les mots de ce que de moi tu attendras.

Ta voix, si douce si chaude, si envoûtante et qui s’insinue en moi,
Me réchauffe le cœur et apaise dans mon âme, toutes ces douleurs.
Elle glisse sur ma peau telle une caresse, me parcourt avant de me mettre en émoi,
Pour qu’une fois dans mon corps, sa sensualité apaise tous mes pleurs.

Mon cœur et mon corps enchaînés à toi, font de moi ton prisonnier,
Tes caresses sur ma peau se font de plus en plus douces et précises.
Et avec la flamme de l’amour dans tes yeux de braises, dans lesquels je veux me noyer,
Te lovant tendrement contre moi, tu t’apprêtes à me donner la plus chaude des surprises.

Tes lèvres satinés effleurent doucement les miennes, puis frôlent mon cou,
Alors que de tes mains délicates, lentement tu me soutien, me guide…
Enfin je pénètre au plus profond de ton âme, qui me rend de toi complètement fou,
Et je sens monter en nous deux un plaisir incommensurable des plus torride.

Sur ton corps divin, perles avec érotisme, les gouttes de chaleur de ton amour,
Tandis que nos doigts s’enlacent et que ton souffle chaud me murmure « Pour toujours ».

C’est dans des va et vient intenses et langoureux de nos corps brûlants de désir,
Que commence le prémisse de cette nuit qui ne fait que commencer.
Et malgré le fait que tout ceci n’est que le rêve de ce que j’espère être l’avenir,
Je me console, en sachant qu’un jour prochain… … cette fois je serais vraiment à tes cotés.
Ian Nottingham

PostScriptum

Pour toi ma puce. . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dε kə ʒə tə vwaz- u mεmə sɛ̃pləmɑ̃ kə ʒə pɑ̃sə a twa,
mɔ̃ kɔʁz- e mɔ̃n- εspʁi nɔ̃ alɔʁ plys kynə sələ lwa.

ʒə nε ɑ̃vi kə dynə ʃozə kɑ̃ ty timisə dɑ̃ mε pɑ̃se,
sε dεtʁə tu pʁε də twa, də tə kuvʁiʁ də kaʁesəz- e də bεze.

mε paʁfwa, sε tεllmɑ̃ difisilə də vivʁə kɑ̃ ty nε pa la,
kə ʒɑ̃ vjɛ̃z- a pɑ̃se kə puʁ syʁmɔ̃te sa, la mɔʁ səʁε ynə delivʁɑ̃sə,
fasə a tutə sε sufʁɑ̃sə kə ʒɑ̃dyʁə ʒuʁz- apʁε ʒuʁ, sεtə deʃeɑ̃sə,
sε blesyʁəz- a vif su sεtə aʁmyʁə ki ma tɑ̃ pʁɔteʒe də lo dəla.

alɔʁ plyto kə sufʁiʁ də nə puvwaʁ εtʁə pʁε də twa e də vulwaʁ ɑ̃ muʁiʁ,
ʒə mə lεsə ale dɑ̃ lε bʁa də mɔʁfe, a ki ʒə dɔnə tɔ̃ du suʁiʁə.

mε mɛ̃ sə mεte alɔʁz- a desine dɑ̃ lə nwaʁ,
la fɔʁmə dœ̃n- εspwaʁ ki ʁəsɑ̃blə etʁɑ̃ʒəmɑ̃ a tɔ̃ kɔʁ.
dɑ̃ sεz- œʁ lε plys tenebʁøzəz- u ʒə nə pɥiz- ela tə vwaʁ,
sεt- avεk satisfaksjɔ̃ kə ʒə tə deziʁ, ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə.

mε mɛ̃ desɑ̃de, tʁɑ̃sɑ̃de, tə kaʁəse ʒysko ba dε ʁɛ̃,
alɔʁ kə ʒə mə ʁeʃofə, mapεzə, o kʁø də tε bʁa,
tɑ̃di kə ma buʃə ɡutə avεk delεktasjɔ̃ la dusœʁ də tε sɛ̃,
e kə ty mə myʁmyʁə lε mo də sə kə də mwa ty atɑ̃dʁa.

ta vwa, si dusə si ʃodə, si ɑ̃vutɑ̃tə e ki sɛ̃sinɥ ɑ̃ mwa,
mə ʁeʃofə lə kœʁ e apεzə dɑ̃ mɔ̃n- amə, tutə sε dulœʁ.
εllə ɡlisə syʁ ma po tεllə ynə kaʁεsə, mə paʁkuʁ avɑ̃ də mə mεtʁə ɑ̃n- emwa,
puʁ kynə fwa dɑ̃ mɔ̃ kɔʁ, sa sɑ̃sɥalite apεzə tus mε plœʁ.

mɔ̃ kœʁ e mɔ̃ kɔʁz- ɑ̃ʃεnez- a twa, fɔ̃ də mwa tɔ̃ pʁizɔnje,
tε kaʁesə syʁ ma po sə fɔ̃ də plysz- ɑ̃ plys dusəz- e pʁesizə.
e avεk la flamə də lamuʁ dɑ̃ tεz- iø də bʁεzə, dɑ̃ lekεl ʒə vø mə nwaje,
tə lɔvɑ̃ tɑ̃dʁəmɑ̃ kɔ̃tʁə mwa, ty tapʁεtəz- a mə dɔne la plys ʃodə dε syʁpʁizə.

tε lεvʁə- satinez- efləʁe dusəmɑ̃ lε mjεnə, pɥi fʁole mɔ̃ ku,
alɔʁ kə də tε mɛ̃ delikatə, lɑ̃təmɑ̃ ty mə sutjɛ̃, mə ɡidə…
ɑ̃fɛ̃ ʒə penεtʁə o plys pʁɔfɔ̃ də tɔ̃n- amə, ki mə ʁɑ̃ də twa kɔ̃plεtəmɑ̃ fu,
e ʒə sɑ̃s mɔ̃te ɑ̃ nu døz- œ̃ plεziʁ ɛ̃kɔmɑ̃syʁablə dε plys tɔʁidə.

syʁ tɔ̃ kɔʁ divɛ̃, pεʁləz- avεk eʁɔtismə, lε ɡutə də ʃalœʁ də tɔ̃n- amuʁ,
tɑ̃di kə no dwa sɑ̃lase e kə tɔ̃ suflə ʃo mə myʁmyʁə « puʁ tuʒuʁs ».

sε dɑ̃ dε va e vjɛ̃ ɛ̃tɑ̃səz- e lɑ̃ɡuʁø də no kɔʁ bʁylɑ̃ də deziʁ,
kə kɔmɑ̃sə lə pʁemisə də sεtə nɥi ki nə fε kə kɔmɑ̃se.
e malɡʁe lə fε kə tu səsi nε kə lə ʁεvə də sə kə ʒεspεʁə εtʁə lavəniʁ,
ʒə mə kɔ̃sɔlə, ɑ̃ saʃɑ̃ kœ̃ ʒuʁ pʁoʃɛ̃… sεtə fwa ʒə səʁε vʁεmɑ̃ a tε kɔte.