Poème-France.com

Poeme : Atteindre Ces Rêves !Atteindre Ces Rêves !

Dou rêve qui berce toutes mes nuits,
Je te réaliserais, tu seras ma future vie.
Rêve d’amour et d’union qui dur toujours
Je l’atteindrais à jamais grâce à mon amour.
Tout l’amour que j’aimerais lui donner
Elle l’admettra et le retournera en réalité.

Je franchirais toutes les difficultés
Qui essayent en vain de m’en éloigner.

Un jour je pourrais t’offrir cette alliance
Pour t’exprimer à quel point j’ai confiance.
Ce jour-là de mes yeux coulera une larme,
Qui exprimera l’immensité de mon bonheur.
J’oublierais à cet instant tous les malheurs
Qui sont ancré dans les abysses de mon âme.

Je vivrais auprès de celle que j’aime
Car à mes yeux elle est mon unique reine.
Illusion

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

du ʁεvə ki bεʁsə tutə mε nɥi,
ʒə tə ʁealizəʁε, ty səʁa ma fytyʁə vi.
ʁεvə damuʁ e dynjɔ̃ ki dyʁ tuʒuʁ
ʒə latɛ̃dʁεz- a ʒamε ɡʁasə a mɔ̃n- amuʁ.
tu lamuʁ kə ʒεməʁε lɥi dɔne
εllə ladmεtʁa e lə ʁətuʁnəʁa ɑ̃ ʁealite.

ʒə fʁɑ̃ʃiʁε tutə lε difikylte
ki esεje ɑ̃ vɛ̃ də mɑ̃n- elwaɲe.

œ̃ ʒuʁ ʒə puʁʁε tɔfʁiʁ sεtə aljɑ̃sə
puʁ tεkspʁime a kεl pwɛ̃ ʒε kɔ̃fjɑ̃sə.
sə ʒuʁ la də mεz- iø kuləʁa ynə laʁmə,
ki εkspʁiməʁa limɑ̃site də mɔ̃ bɔnœʁ.
ʒubljəʁεz- a sεt ɛ̃stɑ̃ tus lε malœʁ
ki sɔ̃t- ɑ̃kʁe dɑ̃ lεz- abisə də mɔ̃n- amə.

ʒə vivʁεz- opʁε də sεllə kə ʒεmə
kaʁ a mεz- iøz- εllə ε mɔ̃n- ynikə ʁεnə.