Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Atteindre Ces Rêves !

Poème Amour
Publié le 16/07/2005 17:55

L'écrit contient 129 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Illusion

Atteindre Ces Rêves !

Dou rêve qui berce toutes mes nuits,
Je te réaliserais, tu seras ma future vie.
Rêve d’amour et d’union qui dur toujours
Je l’atteindrais à jamais grâce à mon amour.
Tout l’amour que j’aimerais lui donner
Elle l’admettra et le retournera en réalité.

Je franchirais toutes les difficultés
Qui essayent en vain de m’en éloigner.

Un jour je pourrais t’offrir cette alliance
Pour t’exprimer à quel point j’ai confiance.
Ce jour-là de mes yeux coulera une larme,
Qui exprimera l’immensité de mon bonheur.
J’oublierais à cet instant tous les malheurs
Qui sont ancré dans les abysses de mon âme.

Je vivrais auprès de celle que j’aime
Car à mes yeux elle est mon unique reine.
 • Pieds Hyphénique: Atteindre Ces Rêves !

  dou=rê=ve=qui=ber=ce=tou=tes=mes=nuits 10
  je=te=ré=a=lise=rais=tu=se=ras=ma=fu=tu=re=vie 14
  rêve=da=mour=et=du=nion=qui=dur=tou=jours 10
  je=lat=tein=drais=à=ja=mais=grâ=ceà=mon=a=mour 12
  tout=la=mour=que=jai=me=rais=lui=don=ner 10
  elle=lad=met=tra=et=le=re=tourne=ra=en=ré=a=li=té 14

  je=fran=chi=rais=toutes=les=dif=fi=cul=tés 10
  qui=es=sayent=en=vain=de=men=é=loi=gner 10

  un=jour=je=pour=rais=tof=frir=cette=al=liance 10
  pour=tex=pri=mer=à=quel=point=jai=con=fiance 10
  ce=jour=là=de=mes=yeux=coule=ra=u=ne=lar=me 12
  qui=ex=prime=ra=lim=men=si=té=de=mon=bon=heur 12
  jou=blie=rais=à=cet=ins=tant=tous=les=malheurs 10
  qui=sont=an=cré=dans=les=a=bys=ses=de=mon=âme 12

  je=vi=vrais=au=près=de=cel=le=que=jaime 10
  car=à=mes=yeux=elleest=mon=u=ni=que=reine 10
 • Phonétique : Atteindre Ces Rêves !

  du ʁεvə ki bεʁsə tutə mε nɥi,
  ʒə tə ʁealizəʁε, ty səʁa ma fytyʁə vi.
  ʁεvə damuʁ e dynjɔ̃ ki dyʁ tuʒuʁ
  ʒə latɛ̃dʁεz- a ʒamε ɡʁasə a mɔ̃n- amuʁ.
  tu lamuʁ kə ʒεməʁε lɥi dɔne
  εllə ladmεtʁa e lə ʁətuʁnəʁa ɑ̃ ʁealite.

  ʒə fʁɑ̃ʃiʁε tutə lε difikylte
  ki esεje ɑ̃ vɛ̃ də mɑ̃n- elwaɲe.

  œ̃ ʒuʁ ʒə puʁʁε tɔfʁiʁ sεtə aljɑ̃sə
  puʁ tεkspʁime a kεl pwɛ̃ ʒε kɔ̃fjɑ̃sə.
  sə ʒuʁ la də mεz- iø kuləʁa ynə laʁmə,
  ki εkspʁiməʁa limɑ̃site də mɔ̃ bɔnœʁ.
  ʒubljəʁεz- a sεt ɛ̃stɑ̃ tus lε malœʁ
  ki sɔ̃t- ɑ̃kʁe dɑ̃ lεz- abisə də mɔ̃n- amə.

  ʒə vivʁεz- opʁε də sεllə kə ʒεmə
  kaʁ a mεz- iøz- εllə ε mɔ̃n- ynikə ʁεnə.
 • Pieds Phonétique : Atteindre Ces Rêves !

  du=ʁε=və=ki=bεʁ=sə=tu=tə=mε=nɥi 10
  ʒə=tə=ʁe=a=lizə=ʁε=ty=sə=ʁa=ma=fy=ty=ʁə=vi 14
  ʁε=və=da=muʁ=e=dy=nj=ɔ̃=ki=dyʁ=tu=ʒuʁ 12
  ʒə=la=tɛ̃=dʁε=za=ʒa=mε=ɡʁa=sə=a=mɔ̃=na=muʁ 13
  tu=la=muʁ=kə=ʒε=mə=ʁε=lɥi=dɔ=ne 10
  εl=lə=lad=mε=tʁa=e=ləʁə=tuʁnə=ʁa=ɑ̃=ʁe=a=li=te 14

  ʒə=fʁɑ̃=ʃi=ʁε=tutə=lε=di=fi=kyl=te 10
  ki=e=sε=je=ɑ̃=vɛ̃də=mɑ̃=ne=lwa=ɲe 10

  œ̃=ʒuʁʒə=puʁ=ʁε=tɔ=fʁiʁ=sε=tə=a=ljɑ̃sə 10
  puʁ=tεk=spʁi=me=a=kεl=pwɛ̃=ʒε=kɔ̃=fjɑ̃sə 10
  sə=ʒuʁ=ladə=mε=ziø=ku=lə=ʁa=y=nə=laʁmə 11
  ki=εk=spʁimə=ʁa=li=mɑ̃=si=te=də=mɔ̃=bɔ=nœʁ 12
  ʒu=bljə=ʁε=za=sεt=ɛ̃s=tɑ̃=tus=lε=ma=lœʁ 11
  ki=sɔ̃=tɑ̃=kʁe=dɑ̃=lε=za=bisə=də=mɔ̃namə 10

  ʒə=vi=vʁε=zo=pʁε=də=sεl=lə=kə=ʒεmə 10
  kaʁ=a=mε=ziø=zεllə=ε=mɔ̃=ny=nikə=ʁεnə 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/07/2005 21:08Kokinne

J’aime beaucoup 😃

Auteur de Poésie
31/07/2005 20:17(F)Fleurlune Mimi(F)

c jolie d’atteindre ces reves ....
j’ai aussi un reve mais j’ai peur de jamais l’atteindre
continu dans ton combat 😉 et tu a rrivera

kiss(k)

Auteur de Poésie
29/12/2005 13:46(K)Ptite-Danseuze(K)

moi ossi j’ai un reve devenir danseuse professionel sera mon futur metier moi ossi j’ecri des poemes j’aimerais avoir des avis bizoux
amitier (k)