Poème-France.com

Poeme : Je Suis Malade !Je Suis Malade !

J’ai attrapé la plus vieille de toutes les maladies,
Et je ne veux pas en guérir, je préférais mourir.
C’est grâce à ce mal que j’ai enfin des envies,
Que j’arrive quand je suis avec elle à sourire.

Cette maladie a été dénommée « AMOUR »
Et pour moi elle rime avec « TOUJOURS »
Et même si je n’arrive pas à bien, l’exprimer,
Comme un fou, je suis en train de l’aimer.

Parfois, elle peut apporter douleur et souffrance,
Mais en moi, elle donne, beaucoup d’espérance.
Une douce illusion naît durant mes longues nuits,
J’aimerais être, avec celle, qui me donne envie.

J’aimerais qu’elle soit autant contaminer que moi,
Et qu’elle me dévoile des sentiments en émois.
J’espère qu’elle na pas été à jamais vaccinée,
Contre cette maladie qui lui permettrait de m’aimer.
Illusion

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε atʁape la plys vjεjə də tutə lε maladi,
e ʒə nə vø pa ɑ̃ ɡeʁiʁ, ʒə pʁefeʁε muʁiʁ.
sε ɡʁasə a sə mal kə ʒε ɑ̃fɛ̃ dεz- ɑ̃vi,
kə ʒaʁivə kɑ̃ ʒə sɥiz- avεk εllə a suʁiʁə.

sεtə maladi a ete denɔmeə « amuʁ »
e puʁ mwa εllə ʁimə avək « tuʒuʁs »
e mεmə si ʒə naʁivə pa a bjɛ̃, lεkspʁime,
kɔmə œ̃ fu, ʒə sɥiz- ɑ̃ tʁɛ̃ də lεme.

paʁfwa, εllə pø apɔʁte dulœʁ e sufʁɑ̃sə,
mεz- ɑ̃ mwa, εllə dɔnə, boku dεspeʁɑ̃sə.
ynə dusə ilyzjɔ̃ nε dyʁɑ̃ mε lɔ̃ɡ nɥi,
ʒεməʁεz- εtʁə, avεk sεllə, ki mə dɔnə ɑ̃vi.

ʒεməʁε kεllə swa otɑ̃ kɔ̃tamine kə mwa,
e kεllə mə devwalə dε sɑ̃timɑ̃z- ɑ̃n- emwa.
ʒεspεʁə kεllə na pa ete a ʒamε vaksine,
kɔ̃tʁə sεtə maladi ki lɥi pεʁmεtʁε də mεme.