Poème-France.com

Poeme : Un Seul Regard !Un Seul Regard !

Mon regard s’est égaré dans tes yeux,
Mon cœur se noyait dans l’océan d’amour,
Mes sentiments se dévoilaient sans détour,
Grâce à ta beauté qui a jamais m’émeut.

En une seconde tu m’as pleinement envoûté,
Je suis là, paralysé, devant ta somptuosité.
Je me suis alors dit : « que je ne te méritais pas ».
Je n’espérai même plus que tu sois avec moi là.

Mes rêves les plus fous pouvaient alors commencer,
Je rêvais déjà qu’un jour tu puisses m’aimer.
Toute ma vie d’un coup je voulais l’effacer,
Mais une seule chose en moi voulait rester !

Cette chose est l’amour que je ressentais déjà,
Cet unique bien que je t’offrais, rien qu’à toi !
Je sus que je n’arriverais qu’à te le livrer en émois
Mais je me disais que peu être ça te suffirait !
Illusion

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ ʁəɡaʁ sεt- eɡaʁe dɑ̃ tεz- iø,
mɔ̃ kœʁ sə nwajε dɑ̃ lɔseɑ̃ damuʁ,
mε sɑ̃timɑ̃ sə devwalε sɑ̃ detuʁ,
ɡʁasə a ta bote ki a ʒamε memø.

ɑ̃n- ynə səɡɔ̃də ty ma plεnəmɑ̃ ɑ̃vute,
ʒə sɥi la, paʁalize, dəvɑ̃ ta sɔ̃ptyozite.
ʒə mə sɥiz- alɔʁ di : « kə ʒə nə tə meʁitε pas ».
ʒə nεspeʁε mεmə plys kə ty swaz- avεk mwa la.

mε ʁεvə lε plys fus puvε alɔʁ kɔmɑ̃se,
ʒə ʁεvε deʒa kœ̃ ʒuʁ ty pɥisə mεme.
tutə ma vi dœ̃ ku ʒə vulε lefase,
mεz- ynə sələ ʃozə ɑ̃ mwa vulε ʁεste !

sεtə ʃozə ε lamuʁ kə ʒə ʁəsɑ̃tε deʒa,
sεt ynikə bjɛ̃ kə ʒə tɔfʁε, ʁjɛ̃ ka twa !
ʒə sy kə ʒə naʁivəʁε ka tə lə livʁe ɑ̃n- emwa
mε ʒə mə dizε kə pø εtʁə sa tə syfiʁε !