Poème-France.com

Poeme : L’Oiseau Noir Et L’Oiseau BlancL’Oiseau Noir Et L’Oiseau Blanc

Des oiseaux pas nés dans le même nid,

Mais s’aiment d’amour aujourd’hui.
Malgré tout ce que l’on peut dire dans le monde,

Ils tournent dans la même ronde.
Juger par leur différence colorée,

Pour vivre leur amour en secret.

Ils se cachent des regards indiscrets.

Loin de ceux qui n’acceptent pas la tolérance,

Ils s’aiment en silence.
Rien n’y personne ne les arrête même pas les frontières,

Qu’ils franchissent au-delà des barrières.
Ils s’envolent vers d’autres terres,

Où règne une paix sans guerre.

L’oiseau noir et l’oiseau blanc malgré la différence colorée,

N’écoutent que leur cœur pour s’aimer.

Rien ne pourra se mettre en travers de leur route,

Leur amour plus fort que le vent et les doutes.

La flamme entre eux ne peut se réduire en cendre,

Laissons les embûches se perdre dans les méandres.
Indienne

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dεz- wazo pa nes dɑ̃ lə mεmə nid,

mε sεme damuʁ oʒuʁdɥi.
malɡʁe tu sə kə lɔ̃ pø diʁə dɑ̃ lə mɔ̃də,

il tuʁne dɑ̃ la mεmə ʁɔ̃də.
ʒyʒe paʁ lœʁ difeʁɑ̃sə kɔlɔʁe,

puʁ vivʁə lœʁ amuʁ ɑ̃ sεkʁε.

il sə kaʃe dε ʁəɡaʁdz- ɛ̃diskʁε.

lwɛ̃ də sø ki naksεpte pa la tɔleʁɑ̃sə,

il sεme ɑ̃ silɑ̃sə.
ʁjɛ̃ ni pεʁsɔnə nə lεz- aʁεtə mεmə pa lε fʁɔ̃tjεʁə,

kil fʁɑ̃ʃise o dəla dε baʁjεʁə.
il sɑ̃vɔle vεʁ dotʁə- teʁə,

u ʁεɲə ynə pε sɑ̃ ɡeʁə.

lwazo nwaʁ e lwazo blɑ̃ malɡʁe la difeʁɑ̃sə kɔlɔʁe,

nekute kə lœʁ kœʁ puʁ sεme.

ʁjɛ̃ nə puʁʁa sə mεtʁə ɑ̃ tʁavεʁ də lœʁ ʁutə,

lœʁ amuʁ plys fɔʁ kə lə vɑ̃ e lε dutə.

la flamə ɑ̃tʁə ø nə pø sə ʁedɥiʁə ɑ̃ sɑ̃dʁə,

lεsɔ̃ lεz- ɑ̃byʃə sə pεʁdʁə dɑ̃ lε meɑ̃dʁə.