Poème-France.com

Poeme : Mon Ami De La Dernière ChanceMon Ami De La Dernière Chance

Je suis une simple étrangère,
Avec moi tu pars en guerre.
La vie est pourtant si courte,
Pour fermer les portes de secours.
Qui s’ouvre devant toi en recours,
Appelle moi j’accours.
Simplement pour dire bonjour,
Je te tends la main si tu y tiens.
Demain je reviens, si tu viens bien.
Faire un bout de chemin,
Ça coûte rien d’essayer,
Si tu t’ennuie avec moi,
Tu peux toujours te rétracter.
Apprendre à se connaître sur cette route,
Sans embûche, ni de doute.
As-tu seulement envie peut-être ?
Pour simplement rire ou pleurer,
Partager ces confidences, sans dévoiler les secrets
C’est peut-être ça l’amitié !
Ne pas trahir la confiance,
Que ces mots soient que de silence.
Qui font partie de bons sentiments, que je ressens,
Ne s’effaceront que si tu la choisis avec le temps.
Des bons moments, comme des pires instant.
Je t’ouvre mon cœur, si tu le veux,
Pour faire ton bonheur.
Au plus profond de mon âme,
Déposent les armes sans regret, ni drame.
Donne moi l’ami, cette dernière chance !
Indienne

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥiz- ynə sɛ̃plə etʁɑ̃ʒεʁə,
avεk mwa ty paʁz- ɑ̃ ɡeʁə.
la vi ε puʁtɑ̃ si kuʁtə,
puʁ fεʁme lε pɔʁtə- də səkuʁ.
ki suvʁə dəvɑ̃ twa ɑ̃ ʁəkuʁ,
apεllə mwa ʒakuʁ.
sɛ̃pləmɑ̃ puʁ diʁə bɔ̃ʒuʁ,
ʒə tə tɑ̃ la mɛ̃ si ty i tjɛ̃.
dəmɛ̃ ʒə ʁəvjɛ̃, si ty vjɛ̃ bjɛ̃.
fεʁə œ̃ bu də ʃəmɛ̃,
sa kutə ʁjɛ̃ desεje,
si ty tɑ̃nɥi avεk mwa,
ty pø tuʒuʁ tə ʁetʁakte.
apʁɑ̃dʁə a sə kɔnεtʁə syʁ sεtə ʁutə,
sɑ̃z- ɑ̃byʃə, ni də dutə.
a ty sələmɑ̃ ɑ̃vi pø tεtʁə ?
puʁ sɛ̃pləmɑ̃ ʁiʁə u pləʁe,
paʁtaʒe sε kɔ̃fidɑ̃sə, sɑ̃ devwale lε sεkʁε
sε pø tεtʁə sa lamitje !
nə pa tʁaiʁ la kɔ̃fjɑ̃sə,
kə sε mo swae kə də silɑ̃sə.
ki fɔ̃ paʁti də bɔ̃ sɑ̃timɑ̃, kə ʒə ʁəsɛ̃,
nə sefasəʁɔ̃ kə si ty la ʃwaziz- avεk lə tɑ̃.
dε bɔ̃ mɔmɑ̃, kɔmə dε piʁəz- ɛ̃stɑ̃.
ʒə tuvʁə mɔ̃ kœʁ, si ty lə vø,
puʁ fεʁə tɔ̃ bɔnœʁ.
o plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃n- amə,
depoze lεz- aʁmə- sɑ̃ ʁəɡʁε, ni dʁamə.
dɔnə mwa lami, sεtə dεʁnjεʁə ʃɑ̃sə !