Poème-France.com

Poeme : Drogue, Alccol Sont Amie Grace A Eux Ns EnnemiDrogue, Alccol Sont Amie Grace A Eux Ns Ennemi

Danger ne surtout pas y toucher
Rayon de soleil vous croyer quel vous apporte
Overdose elle en est le sort
Gardez vos proche avec vous, arreter
Une solution existe aller vous desintoxiquer
Et la vie en rose vous orez

Arret reveille toi de ce cauchemard
Lui regarde le il souffre
Creve c’est cquil souhaite
C’est ptetre lui qui va te tuer, tellemnt de larme il a verser
Overdose tu ne fera as mais un cancer du fois tu auras
Lame dans ca main sa finira comme ca

J’ai voulu t’aider mais tu ma rejeter
Malgrer que je ne voulais pas te juger
Mais conseil tu na pas accepter
Je nai jamais autant pleurer
Car un ami g perdu
Seulement en lui evitant detre encore battue
Ta pas voulu mettre ton ame a nu
Ta preferer me dire adieu
Tu ne reviendra jamais plus
Tu es dans dautre lieu
Pourquoi tu ma laisser
Pourquoi ma tu abandonner
Tu c pas comme je taimer
Maintenant tu doit etre en enfer
Car tav pas le droit de les abandonner
De les laisser pourrir dans la misere
Ta donner raison a ton pere
A nous deux on se serez battue
Pour que sa main il ne la leve jamais plus
Mais tu as preferer de tuer
Eviter la realiter.
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

no comment
dite moi simplement sce vous en pense
si ce poemevous palut aller vous dapparence tu parait si dure


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɑ̃ʒe nə syʁtu pa i tuʃe
ʁεjɔ̃ də sɔlεj vu kʁwaje kεl vuz- apɔʁtə
ɔvεʁdozə εllə ɑ̃n- ε lə sɔʁ
ɡaʁde vo pʁoʃə avεk vu, aʁəte
ynə sɔlysjɔ̃ εɡzistə ale vu dəzɛ̃tɔksike
e la vi ɑ̃ ʁozə vuz- ɔʁe

aʁε ʁəvεjə twa də sə koʃəmaʁ
lɥi ʁəɡaʁdə lə il sufʁə
kʁəvə sε kj suεtə
sε ptεtʁə lɥi ki va tə tɥe, tεllεmn də laʁmə il a vεʁse
ɔvεʁdozə ty nə fəʁa a mεz- œ̃ kɑ̃se dy fwa ty oʁa
lamə dɑ̃ ka mɛ̃ sa finiʁa kɔmə ka

ʒε vuly tεde mε ty ma ʁəʒəte
malɡʁe kə ʒə nə vulε pa tə ʒyʒe
mε kɔ̃sεj ty na pa aksεpte
ʒə nε ʒamεz- otɑ̃ pləʁe
kaʁ œ̃n- ami ʒe pεʁdy
sələmɑ̃ ɑ̃ lɥi əvitɑ̃ dətʁə ɑ̃kɔʁə batɥ
ta pa vuly mεtʁə tɔ̃n- amə a ny
ta pʁəfəʁe mə diʁə adjø
ty nə ʁəvjɛ̃dʁa ʒamε plys
ty ε dɑ̃ dotʁə ljø
puʁkwa ty ma lεse
puʁkwa ma ty abɑ̃dɔne
ty se pa kɔmə ʒə tεme
mɛ̃tənɑ̃ ty dwa εtʁə ɑ̃n- ɑ̃fe
kaʁ tav pa lə dʁwa də lεz- abɑ̃dɔne
də lε lεse puʁʁiʁ dɑ̃ la mizəʁə
ta dɔne ʁεzɔ̃ a tɔ̃ pəʁə
a nu døz- ɔ̃ sə səʁe batɥ
puʁ kə sa mɛ̃ il nə la ləvə ʒamε plys
mε ty a pʁəfəʁe də tɥe
əvite la ʁəalite.