Poeme : Pti Soeur On A Retrouver Ton Cadavre

Pti Soeur On A Retrouver Ton Cadavre

Je respecte tes choix, tes condition de vie
Mais attention tu va avoir des ennuie
A force detre comme tu es
On recolte le prix

Jve pas dire que t une pute
Parecque t mon amie et que jte respect
Jve tout simplement te dire de controler t gest
Mais c pas une lecon dmoral que jve te donner

Chacun est libre de c choix
Tu faitt sce tu ve jten enpecheai pas
Vas y continue a te dechirer comme ca
Tu va voir comemnt sa finira

Si jte dis ca c qut mon amie
Que pas envie dte perdre ou qtaille d ennuie
Mais si jmais l tarive maleur
T vien pas pleurer sur ton sors

Ce jour la jpleurai pas pour toi
Jen ai plus le force tu voit
C bete de dire ca
Moi ton amie mais jbaiss les bras

Jve ptetre te paraitre dur
Mais si tu tchout c poiur koi
Va pas mdire qta vie et dur
Jte croirai pas

Logiquement les ado qui parte en vrille
C ce qyui non plus rien
Ce dou le vie et brise
Qui doivent vivre avecleur destin
Mais qui nont plus entre les main

Chez plus koi faire pour te sortir de la
Tu ve pas comprendre que c pour toi que je fais ca
Tu peu pas comprendre que jtaime
Et qtu mfait dla peine

Mais quand jte voi fumer ou les choffer
Mes yeus sabime, arrete la frime
G limpression favoir un fille facile
En face de moi alors que c toi

Toi qui certe naurai pas du aller a linternet
Ou ta faill dtfaire tourner par des gas
Mais jsuis sur quil sont pas venu comme ca
C comprehensible si tt comme t la
Devant moi

Et hope le pti debardeur on voit ton soutif
Renballe ton strig renballe t griffe
Tu voi pas qut encore plus conne
Toi qui croit les attirer
C dans une cave que tu va tfaire tourner
Et c bete a dire mais tu viendra pas pleurer
Car tu laura chercher

Jusque ici t tomb sur d mec bien
Mais quand tu va rencontrer un fou sur ton chemin
Il va pas voir ton age mais ta faiblesse
Et va faire de toi un objet de desir
Sans te demand ton avis
Tu vois un jour tu recolteras le fruits

De c année a fumer et a tla peter
Jte dis jle flaire tu va tfaire violer
Enfin on peut dire que tu sra concente
C meme pas si tu va en etre contente

C bete a dire mais pourtant t mon amie
Mais g la haine contre toi ouvre le yeux
Demand pardon a dieu
Pour tout t pecher commie

Redevenons meilleure amie
Loin des delinquand qui tfon des prix
Un jour jve partir eyt jamais ne revenir
Tu mperdra a jamis si t pas prti avant moi
Si tu continue a etre comme ca
Le suicide viendra jusqua toi

Un jour je pourai dire sans pleurer
On a rtrouver ton cadavre, ensenglenter
Tauras quitter ce monde a jamais
Mais jve pas pleurer, juste me dire que taurais du mecouter

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pti Soeur On A Retrouver Ton Cadavre

  je=res=pec=te=tes=choix=tes=con=di=tion=de=vie 12
  mais=at=ten=tion=tu=va=a=voir=des=en=nuie 11
  a=for=ce=de=tre=com=me=tu=es 9
  on=re=col=te=le=prix 6

  jve=pas=di=re=que=t=u=ne=pu=te 10
  pa=rec=que=t=mon=a=mieet=que=j=te=res=pect 12
  jve=tout=simple=ment=te=di=re=de=con=tro=ler=t=gest 13
  mais=c=pas=une=le=con=d=mo=ral=que=j=ve=te=don=ner 15

  cha=cun=est=li=bre=de=c=choix 8
  tu=faitt=s=ce=tu=ve=j=ten=enpe=cheai=pas 11
  vas=y=con=ti=nuea=te=de=chi=rer=comme=ca 11
  tu=va=voir=co=memnt=sa=fi=ni=ra 9

  si=j=te=dis=ca=c=qut=mon=a=mie 10
  que=pas=en=vie=d=te=perdreou=q=taille=d=en=nuie 12
  mais=si=j=mais=l=ta=ri=ve=ma=leur 10
  t=vien=pas=pleu=rer=sur=ton=sors 8

  ce=jour=la=j=pleu=rai=pas=pour=toi 9
  jen=ai=plus=le=for=ce=tu=voit 8
  c=be=te=de=di=re=ca 7
  moi=ton=a=mie=mais=j=baiss=les=bras 9

  jve=p=te=tre=te=pa=rai=tre=dur 9
  mais=si=tu=t=chout=c=poiur=koi 8
  va=pas=m=di=re=q=ta=vie=et=dur 10
  jte=croi=rai=pas 4

  lo=gi=que=ment=les=a=do=qui=par=teen=vrille 11
  c=ce=qyui=non=plus=rien 6
  ce=dou=le=vie=et=bri=se 7
  qui=doi=vent=vi=vre=a=ve=cleur=des=tin 10
  mais=qui=nont=plus=en=tre=les=main 8

  chez=plus=koi=faire=pour=te=sor=tir=de=la 10
  tu=ve=pas=compren=dre=que=c=pour=toi=que=je=fais=ca 13
  tu=peu=pas=com=pren=dre=que=j=tai=me 10
  et=q=tu=m=fait=d=la=pei=ne 9

  mais=quand=j=te=voi=fu=mer=ou=les=chof=fer 11
  mes=yeus=sa=bi=me=ar=re=te=la=frime 10
  g=lim=pres=sion=fa=voir=un=fille=fa=cile 10
  en=fa=ce=de=moi=a=lors=que=c=toi 10

  toi=qui=certe=nau=rai=pas=du=al=ler=a=lin=ternet 12
  ou=ta=faill=dt=faire=tour=ner=par=des=gas 10
  mais=j=suis=sur=quil=sont=pas=ve=nu=comme=ca 11
  c=comprehen=si=ble=si=t=t=com=me=t=la 11
  de=vant=moi 3

  et=hope=le=p=ti=de=bar=deur=on=voit=ton=sou=tif 13
  ren=bal=le=ton=strig=ren=bal=le=t=griffe 10
  tu=voi=pas=qut=en=co=re=plus=con=ne 10
  toi=qui=croit=les=at=ti=rer 7
  c=dans=une=ca=ve=que=tu=va=t=fai=re=tour=ner 13
  et=c=be=tea=dire=mais=tu=vien=dra=pas=pleu=rer 12
  car=tu=lau=ra=cher=cher 6

  jus=que=i=ci=t=tomb=sur=d=mec=bien 10
  mais=quand=tu=va=ren=con=trer=un=fou=sur=ton=che=min 13
  il=va=pas=voir=ton=age=mais=ta=fai=blesse 10
  et=va=faire=de=toi=un=ob=jet=de=de=sir 11
  sans=te=de=mand=ton=a=vis 7
  tu=vois=un=jour=tu=re=col=te=ras=le=fruits 11

  de=c=an=née=a=fu=mer=et=a=t=la=pe=ter 13
  jte=dis=j=le=flaire=tu=va=t=fai=re=vio=ler 12
  en=fin=on=peut=dire=que=tu=s=ra=con=cente 11
  c=me=me=pas=si=tu=va=en=e=tre=con=tente 12

  c=be=tea=dire=mais=pour=tant=t=mon=a=mie 11
  mais=g=la=haine=contre=toi=ou=vre=le=yeux 10
  de=mand=par=don=a=dieu 6
  pour=tout=t=pe=cher=com=mie 7

  re=de=ve=nons=meil=leu=re=a=mie 9
  loin=des=de=lin=quand=qui=t=fon=des=prix 10
  un=jour=j=ve=par=tir=eyt=ja=mais=ne=re=ve=nir 13
  tu=m=per=dra=a=ja=mis=si=t=pas=pr=ti=a=vant=moi 15
  si=tu=con=ti=nue=a=e=tre=comme=ca 10
  le=sui=ci=de=vien=dra=jus=qua=toi 9

  un=jour=je=pou=rai=di=re=sans=pleu=rer 10
  on=a=r=trou=ver=ton=ca=davre=en=sen=glen=ter 12
  tau=ras=quit=ter=ce=mon=de=a=ja=mais 10
  mais=j=ve=pas=pleu=rer=jus=te=me=dire=que=tau=rais=du=me=cou=ter 17
 • Phonétique : Pti Soeur On A Retrouver Ton Cadavre

  ʒə ʁεspεktə tε ʃwa, tε kɔ̃disjɔ̃ də vi
  mεz- atɑ̃sjɔ̃ ty va avwaʁ dεz- ɑ̃nɥi
  a fɔʁsə dətʁə kɔmə ty ε
  ɔ̃ ʁəkɔltə lə pʁi

  ʒvə pa diʁə kə te ynə pytə
  paʁεk te mɔ̃n- ami e kə ʒtə ʁεspε
  ʒvə tu sɛ̃pləmɑ̃ tə diʁə də kɔ̃tʁɔle te ʒεst
  mε se pa ynə ləkɔ̃ dmɔʁal kə ʒvə tə dɔne

  ʃakœ̃ ε libʁə də se ʃwa
  ty fεt sə ty və ʒtɛ̃ ɑ̃pεʃəε pa
  va i kɔ̃tinɥ a tə dəʃiʁe kɔmə ka
  ty va vwaʁ kɔmεmn sa finiʁa

  si ʒtə di ka se kt mɔ̃n- ami
  kə pa ɑ̃vi dtə pεʁdʁə u ktajə de ɑ̃nɥi
  mε si ʒmε εl taʁivə malœʁ
  te vjɛ̃ pa pləʁe syʁ tɔ̃ sɔʁ

  sə ʒuʁ la ʒpləʁε pa puʁ twa
  ʒεn ε plys lə fɔʁsə ty vwa
  se bətə də diʁə ka
  mwa tɔ̃n- ami mε ʒbεs lε bʁa

  ʒvə ptεtʁə tə paʁεtʁə dyʁ
  mε si ty tʃu se pwayʁ kwa
  va pa mdiʁə kta vi e dyʁ
  ʒtə kʁwaʁε pa

  lɔʒikəmɑ̃ lεz- ado ki paʁtə ɑ̃ vʁijə
  se sə kiɥi nɔ̃ plys ʁjɛ̃
  sə du lə vi e bʁizə
  ki dwave vivʁə avεklœʁ dεstɛ̃
  mε ki nɔ̃ plysz- ɑ̃tʁə lε mɛ̃

  ʃe plys kwa fεʁə puʁ tə sɔʁtiʁ də la
  ty və pa kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə se puʁ twa kə ʒə fε ka
  ty pø pa kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə ʒtεmə
  e kty mfε dla pεnə

  mε kɑ̃ ʒtə vwa fyme u lε ʃɔfe
  mεz- iøs sabimə, aʁətə la fʁimə
  ʒe lɛ̃pʁesjɔ̃ favwaʁ œ̃ fijə fasilə
  ɑ̃ fasə də mwa alɔʁ kə se twa

  twa ki sεʁtə noʁε pa dy ale a lɛ̃tεʁnε
  u ta faj dtfεʁə tuʁne paʁ dε ɡas
  mε ʒsɥi syʁ kj sɔ̃ pa vəny kɔmə ka
  se kɔ̃pʁəɑ̃siblə si te te kɔmə te la
  dəvɑ̃ mwa

  e ɔpə lə pti dəbaʁdœʁ ɔ̃ vwa tɔ̃ sutif
  ʁɑ̃balə tɔ̃ stʁiɡ ʁɑ̃balə te ɡʁifə
  ty vwa pa kt ɑ̃kɔʁə plys kɔnə
  twa ki kʁwa lεz- atiʁe
  se dɑ̃z- ynə kavə kə ty va tfεʁə tuʁne
  e se bətə a diʁə mε ty vjɛ̃dʁa pa pləʁe
  kaʁ ty loʁa ʃεʁʃe

  ʒyskə isi te tɔ̃ syʁ de mεk bjɛ̃
  mε kɑ̃ ty va ʁɑ̃kɔ̃tʁe œ̃ fu syʁ tɔ̃ ʃəmɛ̃
  il va pa vwaʁ tɔ̃n- aʒə mε ta fεblεsə
  e va fεʁə də twa œ̃n- ɔbʒε də dəziʁ
  sɑ̃ tə dəmɑ̃ tɔ̃n- avi
  ty vwaz- œ̃ ʒuʁ ty ʁəkɔltəʁa lə fʁɥi

  də se ane a fyme e a tla pəte
  ʒtə di ʒlə flεʁə ty va tfεʁə vjɔle
  ɑ̃fɛ̃ ɔ̃ pø diʁə kə ty sʁa kɔ̃sɑ̃tə
  se məmə pa si ty va ɑ̃n- εtʁə kɔ̃tɑ̃tə

  se bətə a diʁə mε puʁtɑ̃ te mɔ̃n- ami
  mε ʒe la-εnə kɔ̃tʁə twa uvʁə lə iø
  dəmɑ̃ paʁdɔ̃ a djø
  puʁ tu te pεʃe kɔmi

  ʁədəvənɔ̃ mεjəʁə ami
  lwɛ̃ dε dəlɛ̃kɑ̃ ki tfɔ̃ dε pʁi
  œ̃ ʒuʁ ʒvə paʁtiʁ e ʒamε nə ʁəvəniʁ
  ty mpεʁdʁa a ʒami si te pa pʁti avɑ̃ mwa
  si ty kɔ̃tinɥ a εtʁə kɔmə ka
  lə sɥisidə vjɛ̃dʁa ʒyska twa

  œ̃ ʒuʁ ʒə puʁε diʁə sɑ̃ pləʁe
  ɔ̃n- a ʁtʁuve tɔ̃ kadavʁə, ɑ̃sɑ̃ɡlɑ̃te
  toʁa kite sə mɔ̃də a ʒamε
  mε ʒvə pa pləʁe, ʒystə mə diʁə kə toʁε dy məkute
 • Syllabes Phonétique : Pti Soeur On A Retrouver Ton Cadavre

  ʒə=ʁεs=pεk=tə=tε=ʃwa=tε=kɔ̃=di=sjɔ̃=də=vi 12
  mε=za=tɑ̃=sj=ɔ̃=ty=va=a=vwaʁ=dε=zɑ̃n=ɥi 12
  a=fɔʁ=sə=də=tʁə=kɔ=mə=ty=ε 9
  ɔ̃=ʁə=kɔl=tə=lə=pʁi 6

  ʒvə=pa=di=ʁə=kə=te=y=nə=py=tə 10
  pa=ʁεk=te=mɔ̃=na=mi=e=kə=ʒtə=ʁεs=pε 11
  ʒvə=tu=sɛ̃plə=mɑ̃=tə=di=ʁə=də=kɔ̃=tʁɔ=le=te=ʒεst 13
  mεse=pa=y=nə=lə=kɔ̃=dmɔ=ʁal=kə=ʒvə=tə=dɔ=ne 13

  ʃa=kœ̃=ε=li=bʁə=də=se=ʃwa 8
  ty=fεt=sə=tyvə=ʒtɛ̃=ɑ̃=pε=ʃə=ε=pa 10
  va=i=kɔ̃=tinɥ=atə=də=ʃi=ʁe=kɔ=mə=ka 11
  ty=va=vwaʁ=kɔ=mεmn=sa=fi=ni=ʁa 9

  si=ʒtə=di=ka=se=kt=mɔ̃=na=mi 9
  kə=pa=ɑ̃=vi=dtə=pεʁdʁə=u=kta=jə=de=ɑ̃n=ɥi 12
  mε=si=ʒmε=εl=ta=ʁi=və=ma=lœ=ʁə 10
  te=vj=ɛ̃=pa=plə=ʁe=syʁ=tɔ̃=sɔʁ 9

  sə=ʒuʁ=la=ʒplə=ʁε=pa=puʁ=twa 8
  ʒεn=ε=plys=lə=fɔʁ=sə=ty=vwa 8
  se=bə=tə=də=di=ʁə=ka 7
  mwa=tɔ̃=na=mi=mε=ʒbε=sə=lε=bʁa 9

  ʒvə=ptε=tʁə=tə=pa=ʁε=tʁə=dyʁ 8
  mε=si=ty=tʃu=se=pwa=yʁ=kwa 8
  va=pa=mdi=ʁə=kta=vi=e=dyʁ 8
  ʒtə=kʁwa=ʁε=pa 4

  lɔ=ʒi=kə=mɑ̃=lε=za=do=ki=paʁ=tə=ɑ̃=vʁijə 12
  se=sə=ki=ɥi=nɔ̃=plys=ʁj=ɛ̃ 8
  sə=du=lə=vi=e=bʁi=zə 7
  ki=dwa=ve=vi=vʁə=a=vε=klœ=ʁə=dεs=tɛ̃ 11
  mε=ki=nɔ̃=plys=zɑ̃=tʁə=lε=mɛ̃ 8

  ʃe=plys=kwa=fεʁ=ə=puʁ=tə=sɔʁ=tiʁ=də=la 11
  tyvə=pa=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=kə=se=puʁ=twa=kə=ʒə=fε=ka 13
  ty=pø=pa=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=kə=ʒtε=mə 9
  e=kty=mfε=dla=pε=nə 6

  mε=kɑ̃=ʒtə=vwa=fy=me=u=lε=ʃɔ=fe 10
  mε=zi=øs=sa=bimə=a=ʁə=tə=la=fʁimə 10
  ʒe=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=fa=vwaʁ=œ̃=fi=jə=fa=silə 11
  ɑ̃=fa=sə=də=mwa=a=lɔʁ=kə=se=twa 10

  twa=ki=sεʁtə=no=ʁε=pa=dy=a=le=a=lɛ̃=tεʁ=nε 13
  u=ta=faj=dtfε=ʁə=tuʁ=ne=paʁ=dε=ɡas 10
  mε=ʒsɥi=syʁ=kj=sɔ̃=pavə=ny=kɔ=mə=ka 10
  se=kɔ̃pʁəɑ̃=si=blə=si=te=te=kɔ=mə=te=la 11
  də=vɑ̃=mwa 3

  e=ɔpə=lə=pti=də=baʁ=dœʁ=ɔ̃=vwa=tɔ̃=su=tif 12
  ʁɑ̃=ba=lə=tɔ̃=stʁiɡ=ʁɑ̃=ba=lə=te=ɡʁifə 10
  ty=vwa=pa=kt=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=kɔ=nə 10
  twa=ki=kʁwa=lε=za=ti=ʁe 7
  se=dɑ̃=zynə=ka=və=kə=ty=va=tfε=ʁə=tuʁ=ne 12
  e=se=bə=təa=diʁə=mε=ty=vjɛ̃=dʁa=pa=plə=ʁe 12
  kaʁ=ty=lo=ʁa=ʃεʁ=ʃe 6

  ʒys=kə=i=si=te=tɔ̃=syʁ=de=mεk=bjɛ̃ 10
  mε=kɑ̃=ty=va=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=œ̃=fu=syʁ=tɔ̃ʃə=mɛ̃ 12
  il=va=pa=vwaʁ=tɔ̃=naʒə=mε=ta=fε=blεsə 10
  e=va=fεʁə=də=twa=œ̃=nɔb=ʒε=də=də=ziʁ 11
  sɑ̃=tə=də=mɑ̃=tɔ̃=na=vi 7
  ty=vwa=zœ̃=ʒuʁ=tyʁə=kɔl=tə=ʁa=lə=fʁɥi 10

  də=se=a=ne=a=fy=me=e=a=tlapə=te 11
  ʒtə=di=ʒlə=flεʁə=ty=va=tfε=ʁə=vjɔ=le 10
  ɑ̃=fɛ̃=ɔ̃=pø=diʁə=kə=ty=sʁa=kɔ̃=sɑ̃tə 10
  se=mə=mə=pa=si=ty=va=ɑ̃=nεtʁə=kɔ̃tɑ̃tə 10

  se=bə=təa=diʁə=mε=puʁ=tɑ̃=te=mɔ̃=na=mi 11
  mε=ʒe=la-εnə=kɔ̃=tʁə=twa=u=vʁə=lə=i=ø 12
  də=mɑ̃=paʁ=dɔ̃=a=dj=ø 7
  puʁ=tu=te=pε=ʃe=kɔ=mi 7

  ʁə=də=və=nɔ̃=mε=jə=ʁə=a=mi 9
  lwɛ̃=dε=də=lɛ̃=kɑ̃=ki=tfɔ̃=dε=pʁi 9
  œ̃=ʒuʁʒvə=paʁ=tiʁ=e=ʒa=mε=nəʁə=və=niʁ 10
  ty=mpεʁ=dʁa=a=ʒa=mi=si=te=pa=pʁti=a=vɑ̃=mwa 13
  si=ty=kɔ̃=tinɥ=a=ε=tʁə=kɔ=mə=ka 10
  lə=sɥi=si=də=vj=ɛ̃=dʁa=ʒys=ka=twa 10

  œ̃=ʒuʁ=ʒə=pu=ʁε=di=ʁə=sɑ̃=plə=ʁe 10
  ɔ̃=na=ʁtʁu=ve=tɔ̃=ka=davʁə=ɑ̃=sɑ̃=ɡlɑ̃=te 11
  to=ʁa=ki=te=sə=mɔ̃=də=a=ʒa=mε 10
  mεʒvə=pa=plə=ʁe=ʒys=tə=mə=di=ʁə=kə=to=ʁε=dy=mə=ku=te 16

PostScriptum

voila un tres longts poeme
mais c le plus bo qje fais
c pour ma meilleure amie
qui fou sa vie en lair
et moi jpe rien y faire

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/07/2004 00:00Julie_13606

super bo c grave émouvan jadore t poéme mai stp amélie rep a ma question ke g ecrite sur papa et sur le pom ke tafai sur ton bo pere