Poeme : Romain

Romain

C difficile de ce confier a quelqun deriere un ecran
Qui peut habiter de lautrecôte de locean
Toi tabite a quatre pas de chez moi
Et c petre pour ca qje sens si pres de moi

Javais jamasi ressenti ca
En une soiree jme suis confier a toi
Te prler me fait du bien
C comme un terapie t mon medecin

Tefface mes mots de cœur mes douleur
Ca fait deux jours que jte conais
Mais pour moi ca parait une eterniter
Et jespere vraiment qca va duree

A toi jpe dire tout mes secret
Tu tpermetteras jamasi de juger
Juste de me conseiller
De m’ecouter

Ton cœur ma lair enorme
Jve pas tfaire souffrir
T quelqun que japrecie enormement
Et pks pas aprofondir

Pour linstant t kun ami
Car meme si jconnais tout de ta vie
Je te connais tres peu
Mais pjs pas un avenir a 2

A ROMAIN

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Romain

  c=dif=fi=cile=de=ce=con=fier=a=quel=qun=de=rie=reun=e=cran 16
  qui=peut=ha=bi=ter=de=lautre=cô=te=de=lo=cean 12
  toi=ta=bi=te=a=qua=tre=pas=de=chez=moi 11
  et=c=pe=tre=pour=ca=q=je=sens=si=pres=de=moi 13

  ja=vais=ja=ma=si=res=sen=ti=ca 9
  en=u=ne=soi=ree=j=me=suis=con=fier=a=toi 12
  te=pr=ler=me=fait=du=bien 7
  c=com=me=un=te=ra=pie=t=mon=me=de=cin 12

  tef=fa=ce=mes=mots=de=cœur=mes=dou=leur 10
  ca=fait=deux=jours=que=j=te=co=nais 9
  mais=pour=moi=ca=pa=rait=u=ne=e=ter=ni=ter 12
  et=jes=pe=re=vrai=ment=q=ca=va=du=ree 11

  a=toi=j=pe=di=re=tout=mes=se=cret 10
  tu=t=per=met=te=ras=ja=ma=si=de=ju=ger 12
  jus=te=de=me=con=seil=ler 7
  de=me=cou=ter 4

  ton=cœur=ma=lair=e=nor=me 7
  jve=pas=t=fai=re=souf=frir 7
  t=quel=qun=que=ja=pre=cie=e=nor=me=ment 11
  et=p=k=s=pas=a=pro=fon=dir 9

  pour=lins=tant=t=kun=a=mi 7
  car=me=me=si=j=con=nais=tout=de=ta=vie 11
  je=te=con=nais=tres=peu 6
  mais=p=j=s=pas=un=a=ve=nir=a=deux 11

  a=ro=main 3
 • Phonétique : Romain

  se difisilə də sə kɔ̃fje a kεlkn dəʁjəʁə œ̃n- εkʁɑ̃
  ki pø-abite də lotʁəkotə də lɔsəɑ̃
  twa tabitə a katʁə pa də ʃe mwa
  e se pεtʁə puʁ ka kʒə sɑ̃s si pʁə- də mwa

  ʒavε ʒamazi ʁəsɑ̃ti ka
  ɑ̃n- ynə swaʁi ʒmə sɥi kɔ̃fje a twa
  tə pʁle mə fε dy bjɛ̃
  se kɔmə œ̃ təʁapi te mɔ̃ mədəsɛ̃

  tefasə mε mo də kœʁ mε dulœʁ
  ka fε dø ʒuʁ kə ʒtə kɔnε
  mε puʁ mwa ka paʁε ynə ətεʁnite
  e ʒεspəʁə vʁεmɑ̃ kka va dyʁi

  a twa ʒpə diʁə tu mε sεkʁε
  ty tpεʁmεtəʁa ʒamazi də ʒyʒe
  ʒystə də mə kɔ̃sεje
  də məkute

  tɔ̃ kœʁ ma lεʁ ɑ̃nɔʁmə
  ʒvə pa tfεʁə sufʁiʁ
  te kεlkn kə ʒapʁəsi ɑ̃nɔʁməmɑ̃
  e pe ka εs pa apʁɔfɔ̃diʁ

  puʁ lɛ̃stɑ̃ te kœ̃ ami
  kaʁ məmə si ʒkɔnε tu də ta vi
  ʒə tə kɔnε tʁə- pø
  mε pe ʒi εs pa œ̃n- avəniʁ a dø

  a ʁɔmɛ̃
 • Syllabes Phonétique : Romain

  se=di=fi=silə=də=sə=kɔ̃=fje=a=kεlkn=də=ʁjə=ʁəœ̃=nε=kʁɑ̃ 15
  ki=pø-a=bi=te=də=lotʁə=ko=tə=də=lɔ=səɑ̃ 12
  twa=ta=bi=tə=a=katʁə=pa=də=ʃe=mwa 10
  e=se=pεtʁə=puʁ=ka=kʒə=sɑ̃s=si=pʁə=də=mwa 11

  ʒa=vε=ʒa=ma=zi=ʁə=sɑ̃=ti=ka 9
  ɑ̃=ny=nə=swa=ʁiʒmə=sɥi=kɔ̃=fje=a=twa 10
  tə=pʁle=mə=fε=dy=bj=ɛ̃ 7
  se=kɔməœ̃=tə=ʁa=pi=te=mɔ̃=mə=də=sɛ̃ 10

  te=fa=sə=mε=mo=də=kœʁ=mε=du=lœʁ 10
  ka=fε=dø=ʒuʁ=kə=ʒtə=kɔ=nε 8
  mε=puʁ=mwa=ka=pa=ʁε=ynə=ə=tεʁ=ni=te 11
  e=ʒεs=pə=ʁə=vʁε=mɑ̃=kka=va=dy=ʁi 10

  a=twa=ʒpə=di=ʁə=tu=mε=sε=kʁε 9
  ty=tpεʁ=mεtə=ʁa=ʒa=ma=zi=də=ʒy=ʒe 10
  ʒys=tə=də=mə=kɔ̃=sε=j=e 8
  də=mə=ku=te 4

  tɔ̃=kœ=ʁə=ma=lεʁ=ɑ̃=nɔʁ=mə 8
  ʒvə=pa=tfε=ʁə=su=fʁiʁ 6
  te=kεlkn=kə=ʒa=pʁə=si=ɑ̃=nɔʁ=mə=mɑ̃ 10
  e=pe=ka=ε=sə=pa=a=pʁɔ=fɔ̃=diʁ 10

  puʁ=lɛ̃s=tɑ̃=te=kœ̃=a=mi 7
  kaʁ=mə=mə=si=ʒkɔ=nε=tu=də=ta=vi 10
  ʒə=tə=kɔ=nε=tʁə=pø 6
  mε=pe=ʒi=εsə=pa=œ̃=na=və=niʁ=a=dø 11

  a=ʁɔ=mɛ̃ 3

PostScriptum

si tu passe par la
tu treconnaitra

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.