Poeme : 116

116

Chacun parle damour de sentiment
Ce qui est normal un poeme c un delivrement
Mais ya des chose plus importante
Des sujet, qui me vienne tout de suite a lesprit pourtant

C pas de legoiste mais de a facilité
De parlais que de sujet que lon connait
Mais faut ce faire des frayeur deffois
Faut slancer dans un monde con connait pas

Vous vous dîte mais de quoi est parle
Je parle de lannonce des mort qui chaque anné me rend si pale
C une maladit quon a tjs, et le pire
C que on lattrape en faisant l’amour

C pas une maladit qui vien comme ca
C pas une grippe, ca ce soigne pas
Et on a mal pendant plusieur moi
Ya qun seul moyen déviter ca

La capote le preservatif
Vous lappeller comme vous vouler
Ca a le meme objectif
Vous proteger

Ca coute pas cher, cpresque gratuit
Vous rendez vous compte
C pas sce coute votre vie
Y en a meme a 20 centimes en pharmacie

Sortez couvert
Intelligent vous etes alors protegez vous
Donner si vous etes pas agoiste, car sa n’
Arrive pas qau autres

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: 116

  cha=cun=par=le=da=mour=de=sen=ti=ment 10
  ce=qui=est=nor=mal=un=poe=me=c=un=de=li=vre=ment 14
  mais=ya=des=chose=plus=im=por=tante 8
  des=sujet=qui=me=vien=ne=tout=de=sui=tea=les=prit=pour=tant 14

  c=pas=de=le=gois=te=mais=de=a=fa=ci=li=té 13
  de=par=lais=que=de=su=jet=que=lon=con=nait 11
  mais=faut=ce=faire=des=frayeur=def=fois 8
  faut=s=lan=cer=dans=un=monde=con=con=nait=pas 11

  vous=vous=dîte=mais=de=quoi=est=parle 8
  je=par=le=de=lan=nonce=des=mort=qui=cha=quean=né=me=rend=si=pale 16
  c=une=ma=la=dit=quon=a=t=j=s=et=le=pire 13
  c=queon=lat=trape=en=fai=sant=la=mour 9

  c=pas=une=ma=la=dit=qui=vien=com=me=ca 11
  c=pas=une=grip=pe=ca=ce=soi=gne=pas 10
  et=on=a=mal=pen=dant=plu=sieur=moi 9
  ya=qun=seul=moyen=dé=vi=ter=ca 8

  la=ca=pote=le=pre=ser=va=tif 8
  vous=lap=pel=ler=comme=vous=vou=ler 8
  ca=a=le=me=me=ob=jec=tif 8
  vous=pro=te=ger 4

  ca=coute=pas=cher=c=pres=que=gra=tuit 9
  vous=ren=dez=vous=com=pte 6
  c=pas=s=ce=coute=vo=tre=vie 8
  y=en=a=me=mea=vingt=cen=times=en=phar=ma=cie 12

  sor=tez=cou=vert 4
  in=tel=ligent=vous=e=tes=a=lors=pro=te=gez=vous 12
  don=ner=si=vous=e=tes=pas=a=goiste=car=sa=n 12
  ar=ri=ve=pas=qau=au=tres 7
 • Phonétique : 116

  ʃakœ̃ paʁlə damuʁ də sɑ̃timɑ̃
  sə ki ε nɔʁmal œ̃ poəmə se œ̃ dəlivʁəmɑ̃
  mεz- ia dε ʃozə plysz- ɛ̃pɔʁtɑ̃tə
  dε syʒε, ki mə vjεnə tu də sɥitə a lεspʁi puʁtɑ̃

  se pa də ləɡwastə mε də a fasilite
  də paʁlε kə də syʒε kə lɔ̃ kɔnε
  mε fo sə fεʁə dε fʁεjœʁ defwa
  fo slɑ̃se dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də kɔ̃ kɔnε pa

  vu vu ditə mε də kwa ε paʁlə
  ʒə paʁlə də lanɔ̃sə dε mɔʁ ki ʃakə ane mə ʁɑ̃ si palə
  se ynə maladi kɔ̃ a te ʒi εs, e lə piʁə
  se kə ɔ̃ latʁapə ɑ̃ fəzɑ̃ lamuʁ

  se pa ynə maladi ki vjɛ̃ kɔmə ka
  se pa ynə ɡʁipə, ka sə swaɲə pa
  e ɔ̃n- a mal pɑ̃dɑ̃ plyzjœʁ mwa
  ia kn səl mwajɛ̃ devite ka

  la kapɔtə lə pʁəzεʁvatif
  vu lapεlle kɔmə vu vule
  ka a lə məmə ɔbʒεktif
  vu pʁɔtəʒe

  ka kutə pa ʃεʁ, kpʁεskə ɡʁatɥi
  vu ʁɑ̃de vu kɔ̃tə
  se pa sə kutə vɔtʁə vi
  i ɑ̃n- a məmə a vɛ̃ sɑ̃timəz- ɑ̃ faʁmasi

  sɔʁte kuvεʁ
  ɛ̃tεlliʒe vuz- ətəz- alɔʁ pʁɔtəʒe vu
  dɔne si vuz- ətə pa aɡwastə, kaʁ sa n
  aʁivə pa ko otʁə
 • Syllabes Phonétique : 116

  ʃa=kœ̃=paʁ=lə=da=muʁ=də=sɑ̃=ti=mɑ̃ 10
  sə=ki=ε=nɔʁ=mal=œ̃=poə=mə=se=œ̃=də=livʁə=mɑ̃ 13
  mε=zi=a=dε=ʃo=zə=plys=zɛ̃=pɔʁ=tɑ̃tə 10
  dε=sy=ʒε=kimə=vjε=nə=tu=də=sɥi=təa=lεs=pʁi=puʁ=tɑ̃ 14

  se=padə=lə=ɡwas=tə=mε=dəa=fa=si=li=te 11
  də=paʁ=lεkə=də=sy=ʒε=kə=lɔ̃=kɔ=nε 10
  mε=fo=sə=fε=ʁə=dε=fʁε=jœʁ=de=fwa 10
  fo=slɑ̃=se=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃də=kɔ̃=kɔ=nε=pa 10

  vu=vu=di=tə=mε=də=kwa=ε=paʁ=lə 10
  ʒə=paʁlə=də=la=nɔ̃=sə=dε=mɔʁ=ki=ʃa=kəa=ne=mə=ʁɑ̃=si=palə 16
  se=ynə=ma=la=di=kɔ̃=a=te=ʒi=εs=e=lə=piʁə 13
  se=kə=ɔ̃=la=tʁapə=ɑ̃=fə=zɑ̃=la=muʁ 10

  se=pa=ynə=ma=la=di=ki=vjɛ̃=kɔ=mə=ka 11
  se=pa=y=nə=ɡʁipə=ka=sə=swa=ɲə=pa 10
  e=ɔ̃=na=mal=pɑ̃=dɑ̃=ply=zjœ=ʁə=mwa 10
  i=a=kn=səl=mwa=jɛ̃=de=vi=te=ka 10

  la=ka=pɔ=tə=lə=pʁə=zεʁ=va=tif 9
  vu=la=pεl=le=kɔ=mə=vu=vu=le 9
  ka=a=lə=mə=mə=ɔb=ʒεk=tif 8
  vu=pʁɔ=tə=ʒe 4

  ka=ku=tə=pa=ʃεʁ=kpʁεs=kə=ɡʁat=ɥi 9
  vu=ʁɑ̃=de=vu=kɔ̃=tə 6
  se=pa=sə=ku=tə=vɔ=tʁə=vi 8
  i=ɑ̃=namə=məa=vɛ̃=sɑ̃=ti=mə=zɑ̃=faʁ=ma=si 12

  sɔʁ=te=ku=vεʁ 4
  ɛ̃=tεl=li=ʒe=vuzə=tə=za=lɔʁ=pʁɔ=tə=ʒe=vu 12
  dɔ=ne=si=vuzə=tə=pa=a=ɡwas=tə=kaʁ=sa=n 12
  a=ʁi=və=pa=ko=o=tʁə 7

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/04/2004 00:00Je T'aime Nicolas(L)

ndlr= SIDA

Auteur de Poésie
25/04/2004 00:00Marie Andric

BRAVO. . . . amitié Marie

Auteur de Poésie
13/06/2004 00:00+(C+r+o+w)+(S)(S)(S)

vraiment bravo pour un sujet ki fé mal
Amitiés CWDE