Poeme : Je T’aime Ma Puce

Je T’aime Ma Puce

A toi ma meilleure amie
Je voudrait te dire merci
Ca doit pas etre facile de lire
Tout cest cochonerie
Que sur toi g ecrit

G bo te demand mille fois pardon
Ta bo me dire que c oublie
Je c et je ne me fait pas dillusion
Quen ce poeme cera dans ton cœur graver
Et jen suis desoler

Si tu savais comme jmen veut
Davoir ecrit ca
Et meme moi je ne me pardonnerai pas
Davoir pu ecrice ca
Cavais je dans la tete ce jour la

Pour ma defence jai ptetre la jalousie
Mais ca nexlue pas le faite
Que quelque part jtai trahie
Si tu savais comme jmen veut
C maintenant que jen paie le prix

La jalousie jlai dj dit c mon pire enemie
Mais de la a etre jalouse de ma meilleure amie
C pas escusable et jten voudrai pas
Si tu me du temps a effacer ca
Moi pour leffacer ca ma pris qun clique

Mais quadn tu ma dit que jtavais fait dla peine
Dans ma tete ya eu un declique
Jpe accepter que tai dla haine
Envers cque jai ecrit
Il ny a aucun probleme

Jai limpression qtu comprenp pas
Que maime si jte le dit pas
Je taime et tu compte beaucoup pour moi
Et aujourdui je faite nos rencontre di ya 12 ans et demi
Et te ids que jtm toi ma ptite lili

A PAULINE

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je T’aime Ma Puce

  a=toi=ma=meil=leu=re=a=mie 8
  je=vou=drait=te=di=re=mer=ci 8
  ca=doit=pas=e=tre=fa=ci=le=de=lire 10
  tout=cest=co=cho=ne=rie 6
  que=sur=toi=g=e=crit 6

  g=bo=te=de=mand=mil=le=fois=par=don 10
  ta=bo=me=di=re=que=c=ou=blie 9
  je=c=et=je=ne=me=fait=pas=dillu=sion 10
  quen=ce=poe=me=ce=ra=dans=ton=cœur=gra=ver 11
  et=jen=suis=de=so=ler 6

  si=tu=sa=vais=com=me=j=men=veut 9
  da=voir=e=crit=ca 5
  et=me=me=moi=je=ne=me=par=donne=rai=pas 11
  da=voir=pu=e=cri=ce=ca 7
  ca=vais=je=dans=la=te=te=ce=jour=la 10

  pour=ma=de=fence=jai=p=te=tre=la=ja=lou=sie 12
  mais=ca=nex=lue=pas=le=fai=te 8
  que=quel=que=part=j=tai=tra=hie 8
  si=tu=sa=vais=com=me=j=men=veut 9
  c=main=te=nant=que=jen=paie=le=prix 9

  la=ja=lou=sie=j=lai=d=j=dit=c=mon=pire=e=ne=mie 15
  mais=de=la=a=e=tre=ja=louse=de=ma=meilleu=rea=mie 13
  c=pas=es=cu=sableet=j=ten=vou=drai=pas 10
  si=tu=me=du=temps=a=ef=fa=cer=ca 10
  moi=pour=lef=fa=cer=ca=ma=pris=qun=clique 10

  mais=quadn=tu=ma=dit=que=j=ta=vais=fait=d=la=peine 13
  dans=ma=te=te=ya=eu=un=de=clique 9
  jpe=ac=cep=ter=que=tai=d=la=hai=ne 10
  en=vers=c=que=jai=e=crit 7
  il=ny=a=au=cun=pro=bleme 7

  jai=lim=pres=si=on=q=tu=com=prenp=pas 10
  que=mai=me=si=j=te=le=dit=pas 9
  je=taime=et=tu=comp=te=beau=coup=pour=moi 10
  et=au=jour=dui=je=faite=nos=ren=con=tre=di=ya=dou=zeans=et=de=mi 17
  et=te=ids=que=j=t=m=toi=ma=p=tite=li=li 13

  a=pau=li=ne 4
 • Phonétique : Je T’aime Ma Puce

  a twa ma mεjəʁə ami
  ʒə vudʁε tə diʁə mεʁsi
  ka dwa pa εtʁə fasilə də liʁə
  tu sεst koʃɔnəʁi
  kə syʁ twa ʒe εkʁi

  ʒe bo tə dəmɑ̃ milə fwa paʁdɔ̃
  ta bo mə diʁə kə se ubli
  ʒə se e ʒə nə mə fε pa dijyzjɔ̃
  kɛ̃ sə poəmə səʁa dɑ̃ tɔ̃ kœʁ ɡʁave
  e ʒεn sɥi dəzɔle

  si ty savε kɔmə ʒmɛ̃ vø
  davwaʁ εkʁi ka
  e məmə mwa ʒə nə mə paʁdɔnəʁε pa
  davwaʁ py εkʁisə ka
  kavε ʒə dɑ̃ la tətə sə ʒuʁ la

  puʁ ma dəfɑ̃sə ʒε ptεtʁə la ʒaluzi
  mε ka nεkslɥ pa lə fεtə
  kə kεlkə paʁ ʒtε tʁai
  si ty savε kɔmə ʒmɛ̃ vø
  se mɛ̃tənɑ̃ kə ʒεn pε lə pʁi

  la ʒaluzi ʒlε de ʒi di se mɔ̃ piʁə ɑ̃nəmi
  mε də la a εtʁə ʒaluzə də ma mεjəʁə ami
  se pa εskyzablə e ʒtɛ̃ vudʁε pa
  si ty mə dy tɑ̃z- a efase ka
  mwa puʁ lefase ka ma pʁi kn klikə

  mε kadn ty ma di kə ʒtavε fε dla pεnə
  dɑ̃ ma tətə ia y œ̃ dəklikə
  ʒpə aksεpte kə tε dla-εnə
  ɑ̃vεʁ k ʒε εkʁi
  il ni a okœ̃ pʁɔbləmə

  ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kty kɔ̃pʁεnp pa
  kə mεmə si ʒtə lə di pa
  ʒə tεmə e ty kɔ̃tə boku puʁ mwa
  e oʒuʁdɥi ʒə fεtə no ʁɑ̃kɔ̃tʁə di ia duzə ɑ̃ e dəmi
  e tə ids kə ʒi te εm twa ma ptitə lili

  a polinə
 • Syllabes Phonétique : Je T’aime Ma Puce

  a=twa=ma=mε=jə=ʁə=a=mi 8
  ʒə=vu=dʁε=tə=di=ʁə=mεʁ=si 8
  ka=dwa=pa=εtʁə=fa=si=lə=də=liʁə 9
  tu=sεst=ko=ʃɔ=nə=ʁi 6
  kə=syʁ=twa=ʒe=ε=kʁi 6

  ʒe=botə=də=mɑ̃=mi=lə=fwa=paʁ=dɔ̃ 9
  ta=bo=mə=diʁə=kə=se=u=bli 8
  ʒə=se=e=ʒə=nə=mə=fε=pa=di=jy=zjɔ̃ 11
  kɛ̃sə=po=ə=mə=sə=ʁa=dɑ̃=tɔ̃=kœʁ=ɡʁa=ve 11
  e=ʒεn=sɥi=də=zɔ=le 6

  si=ty=sa=vε=kɔ=mə=ʒmɛ̃=vø 8
  da=vwaʁ=ε=kʁi=ka 5
  e=mə=mə=mwaʒə=nə=mə=paʁ=dɔ=nə=ʁε=pa 11
  da=vwaʁ=py=ε=kʁi=sə=ka 7
  ka=vεʒə=dɑ̃=la=tə=tə=sə=ʒuʁ=la 9

  puʁ=madə=fɑ̃=sə=ʒε=ptε=tʁə=la=ʒa=lu=zi 11
  mε=ka=nεkslɥ=pa=lə=fε=tə 7
  kə=kεl=kə=paʁ=ʒtε=tʁa=i 7
  si=ty=sa=vε=kɔ=mə=ʒmɛ̃=vø 8
  se=mɛ̃=tə=nɑ̃kə=ʒεn=pε=lə=pʁi 8

  la=ʒa=lu=zi=ʒlε=de=ʒi=dise=mɔ̃=pi=ʁəɑ̃=nə=mi 13
  mεdə=la=a=ε=tʁə=ʒa=lu=zə=də=ma=mεjə=ʁəa=mi 13
  se=pa=εs=kyzabləe=ʒtɛ̃=vu=dʁε=pa 8
  si=tymə=dy=tɑ̃=za=e=fa=se=ka 9
  mwa=puʁ=le=fase=ka=ma=pʁi=kn=klikə 9

  mε=kadn=ty=madikə=ʒta=vε=fε=dlapεnə 8
  dɑ̃=matə=tə=i=a=y=œ̃=də=klikə 9
  ʒpə=ak=sεp=te=kə=tε=dla-εnə 8
  ɑ̃=vεʁ=k=ʒε=ε=kʁi 6
  il=ni=a=o=kœ̃=pʁɔ=blə=mə 8

  ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=kty=kɔ̃=pʁεnp=pa 8
  kə=mε=mə=si=ʒtə=lə=di=pa 8
  ʒə=tεməe=ty=kɔ̃tə=bo=ku=puʁ=mwa 8
  e=o=ʒuʁ=dɥiʒə=fε=tə=no=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=di=i=a=du=zəɑ̃=e=də=mi 18
  e=tə=ids=kə=ʒi=te=εm=twa=ma=ptitə=li=li 12

  a=po=li=nə 4

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/11/2004 00:00(Bf) S45 (Bf)

Pas mal 😉
J’espere quel les aura accepter tes excuses avec tout ca 🙂
La jalousie c’est un de mes defauts aussi. . . Malheuresement !
Sinon bô poeme mise a part que c’est de l’ecriture SMS. . . mais ca va on arrive a comprendre 😉