Poeme : ’’’’’’’Derniere Espoir’’’’’’’’

’’’’’’’Derniere Espoir’’’’’’’’

Pourquoi faut t-il toujours que tu sois mefiant
Pourquoi faut t-il toujours que tu soit mechant
Toi qui autrefois etait mon amie
Pourquoi faut t’il aujourdui que tu dois mon enemi
J’ai beau pleurer tu ne revien pas
J ai beau crier tu ne m’entend pas
J’ai beau mexscuser tu ne réagis pas
Je sombre dans une profonde deprime
Pourquoi faut il que disparesse cette habîme
Quil y avait entre nous deux
Qui faisait de mes jours des jours heureux
Pourquoi esce tu m’en veut autant
Pourquoi me deteste tu tant
Je tai fait si mal que ca
Mais la jai mal crois moi
On a b’au dire qu’une amitier
Dure leterniter
Quand elle est briser
Elle mais du temps avant de se redessiner
J ai beau pleurer tu ne veut plus de moi
J ai beau rire de toi, jai mal croit moi
Jai beau mescuse tu te ofu de moi
Cetait pour te dire tout ca
Que jai ecrit ce poeme
A ce moment la
Jressens vraiment dla haine
Pour toi
C’est ta derniere chance alors saisie la
Je ne reviendrai plus vers toi

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: ’’’’’’’Derniere Espoir’’’’’’’’

  pour=quoi=faut=t=il=tou=jours=que=tu=sois=me=fiant 12
  pour=quoi=faut=t=il=tou=jours=que=tu=soit=me=chant 12
  toi=qui=autre=fois=e=tait=mon=a=mie 9
  pour=quoi=faut=til=au=jour=dui=que=tu=dois=mon=e=ne=mi 14
  jai=beau=pleu=rer=tu=ne=re=vien=pas 9
  j=ai=beau=crier=tu=ne=men=tend=pas 9
  jai=beau=mexs=cu=ser=tu=ne=ré=a=gis=pas 11
  je=som=bre=dans=une=pro=fon=de=de=prime 10
  pour=quoi=faut=il=que=dis=pares=se=cet=te=ha=bîme 12
  quil=y=a=vait=en=tre=nous=deux 8
  qui=fai=sait=de=mes=jours=des=jours=heu=reux 10
  pour=quoi=es=ce=tu=men=veut=au=tant 9
  pour=quoi=me=de=tes=te=tu=tant 8
  je=tai=fait=si=mal=que=ca 7
  mais=la=jai=mal=crois=moi 6
  on=a=bau=di=re=quu=ne=a=mi=ti=er 11
  du=re=le=ter=ni=ter 6
  quand=el=le=est=bri=ser 6
  elle=mais=du=temps=a=vant=de=se=re=des=si=ner 12
  j=ai=beau=pleu=rer=tu=ne=veut=plus=de=moi 11
  j=ai=beau=ri=re=de=toi=jai=mal=croit=moi 11
  jai=beau=mes=cu=se=tu=te=o=fu=de=moi 11
  ce=tait=pour=te=di=re=tout=ca 8
  que=jai=e=crit=ce=poeme 6
  a=ce=mo=ment=la 5
  jres=sens=vrai=ment=d=la=hai=ne 8
  pour=toi 2
  cest=ta=der=nie=re=chan=ce=a=lors=sai=sie=la 12
  je=ne=re=vien=drai=plus=vers=toi 8
 • Phonétique : ’’’’’’’Derniere Espoir’’’’’’’’

  puʁkwa fo te il tuʒuʁ kə ty swa məfjɑ̃
  puʁkwa fo te il tuʒuʁ kə ty swa mεʃɑ̃
  twa ki otʁəfwaz- ətε mɔ̃n- ami
  puʁkwa fo til oʒuʁdɥi kə ty dwa mɔ̃n- ɑ̃nəmi
  ʒε bo pləʁe ty nə ʁəvjɛ̃ pa
  ʒi ε bo kʁje ty nə mɑ̃tɑ̃ pa
  ʒε bo mεkskyze ty nə ʁeaʒi pa
  ʒə sɔ̃bʁə dɑ̃z- ynə pʁɔfɔ̃də dəpʁimə
  puʁkwa fo il kə dispaʁεsə sεtə-abimə
  kj i avε ɑ̃tʁə nu dø
  ki fəzε də mε ʒuʁ dε ʒuʁz- œʁø
  puʁkwa εsə ty mɑ̃ vø otɑ̃
  puʁkwa mə dətεstə ty tɑ̃
  ʒə tε fε si mal kə ka
  mε la ʒε mal kʁwa mwa
  ɔ̃n- a bo diʁə kynə amitje
  dyʁə lətεʁnite
  kɑ̃t- εllə ε bʁize
  εllə mε dy tɑ̃z- avɑ̃ də sə ʁədesine
  ʒi ε bo pləʁe ty nə vø plys də mwa
  ʒi ε bo ʁiʁə də twa, ʒε mal kʁwa mwa
  ʒε bo mεskyzə ty tə ɔfy də mwa
  sətε puʁ tə diʁə tu ka
  kə ʒε εkʁi sə poəmə
  a sə mɔmɑ̃ la
  ʒʁəsɛ̃ vʁεmɑ̃ dla-εnə
  puʁ twa
  sε ta dεʁnjəʁə ʃɑ̃sə alɔʁ sεzi la
  ʒə nə ʁəvjɛ̃dʁε plys vεʁ twa
 • Syllabes Phonétique : ’’’’’’’Derniere Espoir’’’’’’’’

  puʁ=kwa=fo=te=il=tu=ʒuʁkə=ty=swa=mə=fjɑ̃ 11
  puʁ=kwa=fo=te=il=tu=ʒuʁkə=ty=swa=mε=ʃɑ̃ 11
  twa=ki=otʁə=fwa=zə=tε=mɔ̃=na=mi 9
  puʁ=kwa=fo=til=o=ʒuʁ=dɥikə=ty=dwa=mɔ̃=nɑ̃=nə=mi 13
  ʒε=boplə=ʁe=ty=nə=ʁə=vjɛ̃=pa 8
  ʒi=ε=bo=kʁje=tynə=mɑ̃=tɑ̃=pa 8
  ʒε=bo=mεk=sky=ze=tynə=ʁe=a=ʒi=pa 10
  ʒə=sɔ̃bʁə=dɑ̃=zynə=pʁɔ=fɔ̃=də=də=pʁimə 9
  puʁ=kwa=fo=il=kə=dis=pa=ʁεsə=sε=tə-a=bimə 12
  kj=i=a=vε=ɑ̃=tʁə=nu=dø 8
  kifə=zε=də=mε=ʒuʁ=dε=ʒuʁ=zœ=ʁø 9
  puʁ=kwa=εsə=ty=mɑ̃=vø=o=tɑ̃ 8
  puʁ=kwa=mə=də=tεs=tə=ty=tɑ̃ 8
  ʒə=tε=fε=si=mal=kə=ka 7
  mε=la=ʒε=mal=kʁwa=mwa 6
  ɔ̃=na=bo=diʁə=ky=nəa=mi=tje 8
  dy=ʁə=lə=tεʁ=ni=te 6
  kɑ̃=tεl=lə=ε=bʁi=ze 6
  εllə=mε=dy=tɑ̃=za=vɑ̃də=sə=ʁə=de=si=ne 11
  ʒi=ε=boplə=ʁe=tynə=vø=plys=də=mwa 9
  ʒi=ε=boʁiʁə=də=twa=ʒε=mal=kʁwa=mwa 9
  ʒε=bo=mεskyzə=ty=təɔ=fy=də=mwa 8
  sə=tε=puʁ=tə=di=ʁə=tu=ka 8
  kə=ʒε=ε=kʁi=sə=po=ə=mə 8
  a=sə=mɔ=mɑ̃=la 5
  ʒʁə=sɛ̃=vʁε=mɑ̃=dla-ε=nə 7
  puʁ=twa 2
  sε=ta=dεʁ=njə=ʁə=ʃɑ̃səa=lɔʁ=sε=zi=la 10
  ʒə=nə=ʁə=vjɛ̃=dʁε=plys=vεʁ=twa 8

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/04/2004 00:00Petite Puce (F)

C’est bien écrit!Et plein de sentiments on ressent l émotion dans tes mots
Amicalement -0