Univers de poésie d'un auteur

Poème:Relation Parantal

Le Poème

Il y a ce qui sembrouille tout le temps avec leurs parent
Même si au fond ils les aiment énormement
Ils tiennent a eux comme a la prunelle de leur yeux
Mais tout ca il le gardent pour eux

Il y a ce qui on contraire, parlent beaucoup avec eux
Ce qui non pas peur de leur sentiment
Sans eux ils sont maleureux
Et ils n’ont pas envie detre grand pour abandonner leurs parents

Et puis au milieu de tout ca il y a moi
Moi qui n’aime que toi car j’ai pas de papa
Enfin jen ai un mais il est jamais la
Toi et moi on saime gros comme ca…

Jve pas dire que lon sembrouille jamais
Mais nos conflit si c comme ca que lon peut les appellé
Nont pas une tres longue duree
T mon cœur mon avenir mon destin
Sans toi je ne serai rien

Jpense a toi tout le temps
Jte dit que je taime chaque jours
Te remercie de ta tendresse de ton amours
Aimerer ne pas te perdre rester avec toi pour toujours

Jpourrait mourrir avant toi si tu me le demandais
Jpourrait mourrir avec toi si tu me le demendais
Jve mendormir chaque soir dans tes bras t pas te quitter
Tadresser tous les soirs ma plus tendre penser
Car maman tu es ma plus grande fierter

Certain ce plaigne de leur maman
Moi jte dis chaque jours ce que jressens
Dans les bo jours comment dans les mauvais tant
Jaurai jamais honte de toi maman

Nous deux ont a une relasion fusionnel
Chaque jours ma vie est une merveille
Car toi ma petite mamoune tu es la
Et je c’est pas ce que je fairait pour que tu reste avec moi

C ta petite fille, qui pleure a te voir maleureuse
C ta petite fille pour qui le seul but est de te rendre heureuse
Qui t’ecrit ce poeme, jte l’ai dit mille fois
Mais jte le redis quand même
JE T’AIME
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

j’aurais juste a dire un pere on en a qun une mere on en a qune
on ne vit qune seul fois
laisse vos commentaire svp
amelie

Poeme de Je T'aime Nicolas(L)

Poète Je T'aime Nicolas(L)

Je T'aime Nicolas(L) a publié sur le site 170 écrits. Je T'aime Nicolas(L) est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Relation Parantalil=y=a=ce=qui=sem=brouille=tout=le=temps=a=vec=leurs=parent 14
même=si=au=fond=ils=les=ai=ment=é=nor=me=ment 12
ils=tiennent=a=eux=com=mea=la=pru=nel=le=de=leur=yeux 13
mais=tout=ca=il=le=gar=dent=pour=eux 9

il=y=a=ce=qui=on=con=traire=par=lent=beau=coup=a=vec=eux 15
ce=qui=non=pas=peur=de=leur=sen=ti=ment 10
sans=eux=ils=sont=ma=leu=reux 7
et=ils=nont=pas=en=vie=de=tre=grand=pour=a=ban=don=ner=leurs=parents 16

et=puis=au=mi=lieu=de=tout=ca=il=y=a=moi 12
moi=qui=nai=me=que=toi=car=jai=pas=de=pa=pa 12
en=fin=jen=ai=un=mais=il=est=ja=mais=la 11
toi=et=moi=on=sai=me=gros=com=me=ca 10

jve=pas=di=re=que=lon=sem=broui=lle=ja=mais 11
mais=nos=con=flit=si=c=comme=ca=que=lon=peut=les=ap=pel=lé 15
nont=pas=u=ne=tres=lon=gue=du=ree 9
t=mon=cœur=mon=a=ve=nir=mon=des=tin 10
sans=toi=je=ne=se=rai=rien 7

jpen=se=a=toi=tout=le=temps 7
jte=dit=que=je=tai=me=cha=que=jours 9
te=re=mer=cie=de=ta=tendres=se=de=ton=a=mours 12
aime=rer=ne=pas=te=per=dre=res=ter=a=vec=toi=pour=tou=jours 15

jpour=rait=mour=rir=a=vant=toi=si=tu=me=le=de=man=dais 14
jpour=rait=mour=rir=a=vec=toi=si=tu=me=le=de=men=dais 14
jve=men=dor=mir=cha=que=soir=dans=tes=bras=t=pas=te=quit=ter 15
ta=dres=ser=tous=les=soirs=ma=plus=ten=dre=pen=ser 12
car=ma=man=tu=es=ma=plus=gran=de=fi=er=ter 12

cer=tain=ce=plai=gne=de=leur=ma=man 9
moi=j=te=dis=cha=que=jours=ce=que=j=res=sens 12
dans=les=bo=jours=com=ment=dans=les=mau=vais=tant 11
jau=rai=ja=mais=hon=te=de=toi=ma=man 10

nous=deux=ont=a=u=ne=re=la=sion=fu=sion=nel 12
cha=que=jours=ma=vie=est=u=ne=mer=vei=lle 11
car=toi=ma=pe=ti=te=ma=mou=ne=tu=es=la 12
et=je=cest=pas=ce=que=je=fai=rait=pour=que=tu=res=tea=vec=moi 16

c=ta=pe=tite=fille=qui=pleu=rea=te=voir=ma=leu=reuse 13
c=ta=pe=tite=fille=pour=qui=le=seul=but=est=de=te=ren=dre=heu=reuse 17
qui=te=crit=ce=poe=me=j=te=lai=dit=mille=fois 12
mais=j=te=le=re=dis=quand=mê=me 9
je=tai=me 3
Phonétique : Relation Parantalil i a sə ki sɑ̃bʁujə tu lə tɑ̃z- avεk lœʁ paʁɑ̃
mεmə si o fɔ̃t- il lεz- εme enɔʁməmɑ̃
il tjεne a ø kɔmə a la pʁynεllə də lœʁ iø
mε tu ka il lə ɡaʁde puʁ ø

il i a sə ki ɔ̃ kɔ̃tʁεʁə, paʁle boku avεk ø
sə ki nɔ̃ pa pœʁ də lœʁ sɑ̃timɑ̃
sɑ̃z- øz- il sɔ̃ maləʁø
e il nɔ̃ pa ɑ̃vi dətʁə ɡʁɑ̃ puʁ abɑ̃dɔne lœʁ paʁɑ̃

e pɥiz- o miljø də tu ka il i a mwa
mwa ki nεmə kə twa kaʁ ʒε pa də papa
ɑ̃fɛ̃ ʒεn ε œ̃ mεz- il ε ʒamε la
twa e mwa ɔ̃ sεmə ɡʁo kɔmə ka…

ʒvə pa diʁə kə lɔ̃ sɑ̃bʁujə ʒamε
mε no kɔ̃fli si se kɔmə ka kə lɔ̃ pø lεz- apεlle
nɔ̃ pa ynə tʁə- lɔ̃ɡ dyʁi
te mɔ̃ kœʁ mɔ̃n- avəniʁ mɔ̃ dεstɛ̃
sɑ̃ twa ʒə nə səʁε ʁjɛ̃

ʒpɑ̃sə a twa tu lə tɑ̃
ʒtə di kə ʒə tεmə ʃakə ʒuʁ
tə ʁəmεʁsi də ta tɑ̃dʁεsə də tɔ̃n- amuʁ
εməʁe nə pa tə pεʁdʁə ʁεste avεk twa puʁ tuʒuʁ

ʒpuʁʁε muʁʁiʁ avɑ̃ twa si ty mə lə dəmɑ̃dε
ʒpuʁʁε muʁʁiʁ avεk twa si ty mə lə dəmɑ̃dε
ʒvə mɑ̃dɔʁmiʁ ʃakə swaʁ dɑ̃ tε bʁa te pa tə kite
tadʁese tus lε swaʁ ma plys tɑ̃dʁə pɑ̃se
kaʁ mamɑ̃ ty ε ma plys ɡʁɑ̃də fjεʁte

sεʁtɛ̃ sə plεɲə də lœʁ mamɑ̃
mwa ʒtə di ʃakə ʒuʁ sə kə ʒʁəsɛ̃
dɑ̃ lε bo ʒuʁ kɔmɑ̃ dɑ̃ lε movε tɑ̃
ʒoʁε ʒamεz- ɔ̃tə də twa mamɑ̃

nu døz- ɔ̃ a ynə ʁəlazjɔ̃ fyzjɔnεl
ʃakə ʒuʁ ma vi εt- ynə mεʁvεjə
kaʁ twa ma pətitə mamunə ty ε la
e ʒə sε pa sə kə ʒə fεʁε puʁ kə ty ʁεstə avεk mwa

se ta pətitə fijə, ki plœʁə a tə vwaʁ maləʁøzə
se ta pətitə fijə puʁ ki lə səl byt ε də tə ʁɑ̃dʁə œʁøzə
ki tεkʁi sə poəmə, ʒtə lε di milə fwa
mε ʒtə lə ʁədi kɑ̃ mεmə
ʒə tεmə
Syllabes Phonétique : Relation Parantalil=i=a=sə=ki=sɑ̃=bʁu=jə=tu=lə=tɑ̃=za=vεk=lœʁ=pa=ʁɑ̃ 16
mε=mə=si=o=fɔ̃=til=lε=zε=me=e=nɔʁ=mə=mɑ̃ 13
il=tjε=ne=a=ø=kɔ=mə=a=la=pʁy=nεl=lə=də=lœʁ=i=ø 16
mε=tu=ka=il=lə=ɡaʁ=de=puʁ=ø 9

il=i=a=sə=ki=ɔ̃=kɔ̃=tʁε=ʁə=paʁ=le=bo=ku=a=vεk=ø 16
sə=ki=nɔ̃=pa=pœ=ʁə=də=lœʁ=sɑ̃=ti=mɑ̃ 11
sɑ̃=zø=zil=sɔ̃=ma=lə=ʁø 7
e=il=nɔ̃=pa=ɑ̃=vidə=tʁə=ɡʁɑ̃=puʁ=a=bɑ̃=dɔ=ne=lœʁ=pa=ʁɑ̃ 16

e=pɥi=zo=mi=lj=ø=də=tu=ka=il=i=a=mwa 13
mwa=ki=nε=mə=kə=twa=kaʁ=ʒε=pa=də=pa=pa 12
ɑ̃=fɛ̃=ʒεn=ε=œ̃=mε=zil=ε=ʒa=mε=la 11
twa=e=mwa=ɔ̃=sε=mə=ɡʁo=kɔ=mə=ka 10

ʒvə=pa=di=ʁə=kə=lɔ̃=sɑ̃=bʁu=jə=ʒa=mε 11
mε=no=kɔ̃=fli=si=se=kɔ=mə=ka=kə=lɔ̃=pø=lε=za=pεl=le 16
nɔ̃=pa=y=nə=tʁə=lɔ̃ɡ=dy=ʁi 8
te=mɔ̃=kœ=ʁə=mɔ̃=na=və=niʁ=mɔ̃=dεs=tɛ̃ 11
sɑ̃=twa=ʒə=nə=sə=ʁε=ʁj=ɛ̃ 8

ʒpɑ̃=sə=a=twa=tu=lə=tɑ̃ 7
ʒtə=di=kə=ʒə=tε=mə=ʃa=kə=ʒuʁ 9
tə=ʁə=mεʁ=si=də=ta=tɑ̃=dʁε=sə=də=tɔ̃=na=muʁ 13
ε=mə=ʁe=nə=pa=tə=pεʁ=dʁə=ʁεs=te=a=vεk=twa=puʁ=tu=ʒuʁ 16

ʒpuʁ=ʁε=muʁ=ʁiʁ=a=vɑ̃=twa=si=ty=mə=lə=də=mɑ̃=dε 14
ʒpuʁ=ʁε=muʁ=ʁiʁ=a=vεk=twa=si=ty=mə=lə=də=mɑ̃=dε 14
ʒvə=mɑ̃=dɔʁ=miʁ=ʃa=kə=swaʁ=dɑ̃=tε=bʁa=te=pa=tə=ki=te 15
ta=dʁe=se=tus=lε=swaʁ=ma=plys=tɑ̃=dʁə=pɑ̃=se 12
kaʁ=ma=mɑ̃=ty=ε=ma=plys=ɡʁɑ̃=də=fjεʁ=te 11

sεʁ=tɛ̃=sə=plε=ɲə=də=lœ=ʁə=ma=mɑ̃ 10
mwa=ʒtə=di=ʃa=kə=ʒuʁ=sə=kə=ʒʁə=sɛ̃ 10
dɑ̃=lε=bo=ʒuʁ=kɔ=mɑ̃=dɑ̃=lε=mo=vε=tɑ̃ 11
ʒo=ʁε=ʒa=mε=zɔ̃=tə=də=twa=ma=mɑ̃ 10

nu=dø=zɔ̃=a=y=nə=ʁə=la=zj=ɔ̃=fy=zjɔ=nεl 13
ʃa=kə=ʒuʁ=ma=vi=ε=ty=nə=mεʁ=vε=jə 11
kaʁ=twa=ma=pə=ti=tə=ma=mu=nə=ty=ε=la 12
e=ʒə=sε=pasə=kə=ʒə=fε=ʁε=puʁ=kə=ty=ʁεs=tə=a=vεk=mwa 16

se=ta=pə=ti=tə=fi=jə=ki=plœ=ʁə=a=tə=vwaʁ=ma=lə=ʁøzə 16
se=tapə=ti=tə=fi=jə=puʁ=ki=lə=səl=byt=ε=də=tə=ʁɑ̃=dʁə=œ=ʁøzə 18
ki=tε=kʁi=sə=po=ə=mə=ʒtə=lε=di=mi=lə=fwa 13
mε=ʒtə=lə=ʁə=di=kɑ̃=mε=mə 8
ʒə=tε=mə 3

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
01/03/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Du 27/04/2004 00:00

L'écrit contient 339 mots qui sont répartis dans 9 strophes.