Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Timidité, Jen Suis Pas Sur

Poème Amour
Publié le 26/04/2004 00:00

L'écrit contient 251 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Je T'aime Nicolas(L)

Timidité, Jen Suis Pas Sur

Il faut que tu mdisent en étant french
Si jtinteresse ou pas dit le moi sincerement
Esce c moi qui devien parano
Ou esque tu peut rendre mais jour eureux

Je doute a nen plus pouvoir
Tu maime ou pas, il faut bien lcroire
Arrete de jouer avec moi
Et dis le moi

Tu ve ou tu ve pas
Ptetre que jme monte des film
Ca strouve tu veux pas dmoi
Mais moi jtaime a ne plus avoir de rime

Jen ai marre de taimer
Ma de maccrocher
A quelqun qui nen vaut pas la peine
Mais c fou sce je taime

Jpe pas pac une journe sans te voir
Jpe pas men aller sans te dire aurevoir
Esce jv me reveiller de ce cauchemar
Vas y dit le moi c lbon moment ce soir

Jsuis pres a entendre ta sentence
Si tu savais comme jsuis en trense
Le pire c que quand jsuis amoureuse c pas griller
C a peine si quadn jte vois jme mais a criee

Jen ai marre diamer sans retour
Marre davoir d aventure qui ne dure qun jours
Javias esperer que nous deux on pourrait…
Etre heureux

Parle moi fait quelque chose
En smoment de toi jfais des overdose
Jtaime a en devenir folle
Et c pas une amourette decole

Dis moi la veriter
Jtassure jv pas etre vexer
Ni pleurer
Mais jpe pas supporter
Ton secret

Au moin je serai fixer
Et jreviendrai dans la realiter
Qui depuis que je tai vu
Cest effacer
 • Pieds Hyphénique: Timidité, Jen Suis Pas Sur

  il=faut=que=tu=m=disent=en=é=tant=french 10
  si=j=tinte=res=seou=pas=dit=le=moi=sin=ce=re=ment 13
  es=ce=c=moi=qui=de=vien=pa=ra=no 10
  ou=es=que=tu=peut=rendre=mais=jour=eu=reux 10

  je=dou=te=a=nen=plus=pou=voir 8
  tu=mai=me=ou=pas=il=faut=bien=l=croire 10
  ar=re=te=de=jou=er=a=vec=moi 9
  et=dis=le=moi 4

  tu=ve=ou=tu=ve=pas 6
  pte=tre=que=j=me=mon=te=des=film 9
  ca=strou=ve=tu=veux=pas=d=moi 8
  mais=moi=j=taimea=ne=plus=a=voir=de=rime 10

  jen=ai=mar=re=de=tai=mer 7
  ma=de=mac=cro=cher 5
  a=quel=qun=qui=nen=vaut=pas=la=pei=ne 10
  mais=c=fou=s=ce=je=tai=me 8

  jpe=pas=pac=u=ne=jour=ne=sans=te=voir 10
  jpe=pas=men=al=ler=sans=te=direau=re=voir 10
  es=ce=j=v=me=re=veiller=de=ce=cauche=mar 11
  vas=y=dit=le=moi=c=l=bon=moment=ce=soir 11

  jsuis=pres=a=en=ten=dre=ta=sen=ten=ce 10
  si=tu=sa=vais=com=me=j=suis=en=trense 10
  le=pire=c=que=quand=j=suis=a=mou=reu=se=c=pas=griller 14
  c=a=peine=si=quadn=j=te=vois=j=me=mais=a=criee 13

  jen=ai=mar=re=di=a=mer=sans=re=tour 10
  mar=re=da=voir=d=aven=tu=re=qui=ne=du=re=qun=jours 14
  ja=vias=es=pe=rer=que=nous=deux=on=pour=rait 11
  et=re=heu=reux 4

  par=le=moi=fait=quel=que=cho=se 8
  en=s=moment=de=toi=j=fais=des=o=ver=dose 11
  jtai=me=a=en=de=ve=nir=fo=lle 9
  et=c=pas=une=a=mou=ret=te=de=cole 10

  dis=moi=la=ve=ri=ter 6
  jtas=su=re=j=v=pas=e=tre=vexer 9
  ni=pleu=rer 3
  mais=j=pe=pas=sup=por=ter 7
  ton=se=cret 3

  au=moin=je=se=rai=fixer 6
  et=j=re=vien=drai=dans=la=rea=li=ter 10
  qui=de=puis=que=je=tai=vu 7
  cest=ef=fa=cer 4
 • Phonétique : Timidité, Jen Suis Pas Sur

  il fo kə ty mdize ɑ̃n- etɑ̃ fʁɑ̃ʃ
  si ʒtɛ̃təʁεsə u pa di lə mwa sɛ̃səʁəmɑ̃
  εsə se mwa ki dəvjɛ̃ paʁano
  u εskə ty pø ʁɑ̃dʁə mε ʒuʁ əʁø

  ʒə dutə a nεn plys puvwaʁ
  ty mεmə u pa, il fo bjɛ̃ lkʁwaʁə
  aʁətə də ʒue avεk mwa
  e di lə mwa

  ty və u ty və pa
  ptεtʁə kə ʒmə mɔ̃tə dε film
  ka stʁuvə ty vø pa dmwa
  mε mwa ʒtεmə a nə plysz- avwaʁ də ʁimə

  ʒεn ε maʁə də tεme
  ma də makʁoʃe
  a kεlkn ki nεn vo pa la pεnə
  mε se fu sə ʒə tεmə

  ʒpə pa pak ynə ʒuʁnə sɑ̃ tə vwaʁ
  ʒpə pa mεn ale sɑ̃ tə diʁə oʁəvwaʁ
  εsə ʒi ve mə ʁəvεje də sə koʃəmaʁ
  va i di lə mwa se lbɔ̃ mɔmɑ̃ sə swaʁ

  ʒsɥi pʁəz- a ɑ̃tɑ̃dʁə ta sɑ̃tɑ̃sə
  si ty savε kɔmə ʒsɥiz- ɑ̃ tʁɑ̃sə
  lə piʁə se kə kɑ̃ ʒsɥiz- amuʁøzə se pa ɡʁije
  se a pεnə si kadn ʒtə vwa ʒmə mεz- a kʁji

  ʒεn ε maʁə djame sɑ̃ ʁətuʁ
  maʁə davwaʁ de avɑ̃tyʁə ki nə dyʁə kn ʒuʁ
  ʒavjaz- εspəʁe kə nu døz- ɔ̃ puʁʁε…
  εtʁə œʁø

  paʁlə mwa fε kεlkə ʃozə
  ɑ̃ smɔmɑ̃ də twa ʒfε dεz- ɔvεʁdozə
  ʒtεmə a ɑ̃ dəvəniʁ fɔlə
  e se pa ynə amuʁεtə dəkɔlə

  di mwa la vəʁite
  ʒtasyʁə ʒi ve pa εtʁə vεkse
  ni pləʁe
  mε ʒpə pa sypɔʁte
  tɔ̃ sεkʁε

  o mwɛ̃ ʒə səʁε fikse
  e ʒʁəvjɛ̃dʁε dɑ̃ la ʁəalite
  ki dəpɥi kə ʒə tε vy
  sεst efase
 • Pieds Phonétique : Timidité, Jen Suis Pas Sur

  il=fo=kə=ty=mdi=ze=ɑ̃=ne=tɑ̃=fʁɑ̃ʃ 10
  si=ʒtɛ̃tə=ʁε=səu=pa=di=lə=mwa=sɛ̃=sə=ʁə=mɑ̃ 12
  ε=sə=se=mwa=ki=də=vjɛ̃=pa=ʁa=no 10
  u=εs=kə=ty=pø=ʁɑ̃dʁə=mε=ʒuʁ=ə=ʁø 10

  ʒə=du=tə=a=nεn=plys=pu=vwaʁ 8
  ty=mε=mə=u=pa=il=fo=bjɛ̃=lkʁwa=ʁə 10
  a=ʁə=tə=də=ʒu=e=a=vεk=mwa 9
  e=di=lə=mwa 4

  ty=və=u=ty=və=pa 6
  ptε=tʁə=kə=ʒmə=mɔ̃=tə=dε=film 8
  ka=stʁu=və=ty=vø=pa=dmwa 7
  mε=mwa=ʒtε=mə=anə=plys=za=vwaʁ=də=ʁimə 10

  ʒεn=ε=ma=ʁə=də=tε=me 7
  ma=də=ma=kʁo=ʃe 5
  a=kεlkn=ki=nεn=vo=pa=la=pε=nə 9
  mε=se=fu=sə=ʒə=tε=mə 7

  ʒpə=pa=pak=y=nə=ʒuʁ=nə=sɑ̃=tə=vwaʁ 10
  ʒpə=pa=mεn=a=le=sɑ̃tə=di=ʁəo=ʁə=vwaʁ 10
  εsə=ʒi=ve=mə=ʁə=vε=je=də=sə=ko=ʃə=maʁ 12
  va=i=dilə=mwa=se=lbɔ̃=mɔ=mɑ̃=sə=swaʁ 10

  ʒsɥi=pʁə=za=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=ta=sɑ̃=tɑ̃=sə 10
  si=ty=sa=vε=kɔ=mə=ʒsɥi=zɑ̃=tʁɑ̃=sə 10
  lə=piʁə=se=kə=kɑ̃=ʒsɥi=za=mu=ʁø=zə=se=pa=ɡʁi=je 14
  se=a=pεnə=si=kadn=ʒtə=vwa=ʒmə=mε=za=kʁji 11

  ʒεn=ε=ma=ʁə=dj=a=me=sɑ̃=ʁə=tuʁ 10
  maʁə=da=vwaʁ=de=a=vɑ̃=ty=ʁə=ki=nə=dy=ʁə=kn=ʒuʁ 14
  ʒa=vja=zεspə=ʁe=kə=nu=dø=zɔ̃=puʁ=ʁε 10
  ε=tʁə=œ=ʁø 4

  paʁ=lə=mwa=fε=kεl=kə=ʃo=zə 8
  ɑ̃=smɔ=mɑ̃=də=twa=ʒfε=dε=zɔ=vεʁ=dozə 10
  ʒtε=mə=a=ɑ̃=də=və=niʁ=fɔ=lə 9
  e=se=pa=ynə=a=mu=ʁε=tə=də=kɔlə 10

  di=mwa=la=və=ʁi=te 6
  ʒta=sy=ʁə=ʒi=ve=pa=ε=tʁə=vεk=se 10
  ni=plə=ʁe 3
  mε=ʒpə=pa=sy=pɔʁ=te 6
  tɔ̃=sε=kʁε 3

  o=mwɛ̃=ʒə=sə=ʁε=fik=se 7
  e=ʒʁə=vjɛ̃=dʁε=dɑ̃=la=ʁə=a=li=te 10
  ki=dəp=ɥi=kə=ʒə=tε=vy 7
  sεst=e=fa=se 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/09/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.