Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Drogue, Alccol Sont Amie Grace A Eux Ns Ennemi

Poème Amour
Publié le 10/04/2004 00:00

L'écrit contient 219 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Je T'aime Nicolas(L)

Drogue, Alccol Sont Amie Grace A Eux Ns Ennemi

Danger ne surtout pas y toucher
Rayon de soleil vous croyer quel vous apporte
Overdose elle en est le sort
Gardez vos proche avec vous, arreter
Une solution existe aller vous desintoxiquer
Et la vie en rose vous orez

Arret reveille toi de ce cauchemard
Lui regarde le il souffre
Creve c’est cquil souhaite
C’est ptetre lui qui va te tuer, tellemnt de larme il a verser
Overdose tu ne fera as mais un cancer du fois tu auras
Lame dans ca main sa finira comme ca

J’ai voulu t’aider mais tu ma rejeter
Malgrer que je ne voulais pas te juger
Mais conseil tu na pas accepter
Je nai jamais autant pleurer
Car un ami g perdu
Seulement en lui evitant detre encore battue
Ta pas voulu mettre ton ame a nu
Ta preferer me dire adieu
Tu ne reviendra jamais plus
Tu es dans dautre lieu
Pourquoi tu ma laisser
Pourquoi ma tu abandonner
Tu c pas comme je taimer
Maintenant tu doit etre en enfer
Car tav pas le droit de les abandonner
De les laisser pourrir dans la misere
Ta donner raison a ton pere
A nous deux on se serez battue
Pour que sa main il ne la leve jamais plus
Mais tu as preferer de tuer
Eviter la realiter.
 • Pieds Hyphénique: Drogue, Alccol Sont Amie Grace A Eux Ns Ennemi

  dan=ger=ne=sur=tout=pas=y=tou=cher 9
  rayon=de=so=leil=vous=croyer=quel=vous=ap=porte 10
  over=dose=el=le=en=est=le=sort 8
  gar=dez=vos=prochea=vec=vous=ar=re=ter 9
  une=so=lu=tion=existeal=ler=vous=de=sin=toxi=quer 11
  et=la=vie=en=rose=vous=o=rez 8

  ar=ret=re=veille=toi=de=ce=cauche=mard 9
  lui=re=gar=de=le=il=sou=ffre 8
  cre=ve=cest=c=quil=sou=hai=te 8
  cest=p=te=tre=lui=qui=va=te=tuer=tel=lemnt=de=lar=me=il=a=ver=ser 18
  over=dose=tu=ne=fe=ra=as=mais=un=can=cer=du=fois=tu=au=ras 16
  lame=dans=ca=main=sa=fi=ni=ra=com=me=ca 11

  jai=vou=lu=tai=der=mais=tu=ma=re=je=ter 11
  mal=grer=que=je=ne=vou=lais=pas=te=ju=ger 11
  mais=con=seil=tu=na=pas=ac=cep=ter 9
  je=nai=ja=mais=au=tant=pleu=rer 8
  car=un=a=mi=g=per=du 7
  seule=ment=en=lui=e=vi=tant=de=treen=co=re=bat=tue 13
  ta=pas=vou=lu=mettre=ton=amea=nu 8
  ta=pre=fe=rer=me=dire=a=dieu 8
  tu=ne=re=vien=dra=ja=mais=plus 8
  tu=es=dans=dau=tre=lieu 6
  pour=quoi=tu=ma=lais=ser 6
  pour=quoi=ma=tu=a=ban=don=ner 8
  tu=c=pas=com=me=je=tai=mer 8
  mainte=nant=tu=doit=e=treen=en=fer 8
  car=tav=pas=le=droit=de=les=a=ban=don=ner 11
  de=les=lais=ser=pour=rir=dans=la=mi=sere 10
  ta=don=ner=rai=son=a=ton=pere 8
  a=nous=deux=on=se=se=rez=bat=tue 9
  pour=que=sa=main=il=ne=la=le=ve=ja=mais=plus 12
  mais=tu=as=pre=fe=rer=de=tuer 8
  evi=ter=la=rea=li=ter 6
 • Phonétique : Drogue, Alccol Sont Amie Grace A Eux Ns Ennemi

  dɑ̃ʒe nə syʁtu pa i tuʃe
  ʁεjɔ̃ də sɔlεj vu kʁwaje kεl vuz- apɔʁtə
  ɔvεʁdozə εllə ɑ̃n- ε lə sɔʁ
  ɡaʁde vo pʁoʃə avεk vu, aʁəte
  ynə sɔlysjɔ̃ εɡzistə ale vu dəzɛ̃tɔksike
  e la vi ɑ̃ ʁozə vuz- ɔʁe

  aʁε ʁəvεjə twa də sə koʃəmaʁ
  lɥi ʁəɡaʁdə lə il sufʁə
  kʁəvə sε kj suεtə
  sε ptεtʁə lɥi ki va tə tɥe, tεllεmn də laʁmə il a vεʁse
  ɔvεʁdozə ty nə fəʁa a mεz- œ̃ kɑ̃se dy fwa ty oʁa
  lamə dɑ̃ ka mɛ̃ sa finiʁa kɔmə ka

  ʒε vuly tεde mε ty ma ʁəʒəte
  malɡʁe kə ʒə nə vulε pa tə ʒyʒe
  mε kɔ̃sεj ty na pa aksεpte
  ʒə nε ʒamεz- otɑ̃ pləʁe
  kaʁ œ̃n- ami ʒe pεʁdy
  sələmɑ̃ ɑ̃ lɥi əvitɑ̃ dətʁə ɑ̃kɔʁə batɥ
  ta pa vuly mεtʁə tɔ̃n- amə a ny
  ta pʁəfəʁe mə diʁə adjø
  ty nə ʁəvjɛ̃dʁa ʒamε plys
  ty ε dɑ̃ dotʁə ljø
  puʁkwa ty ma lεse
  puʁkwa ma ty abɑ̃dɔne
  ty se pa kɔmə ʒə tεme
  mɛ̃tənɑ̃ ty dwa εtʁə ɑ̃n- ɑ̃fe
  kaʁ tav pa lə dʁwa də lεz- abɑ̃dɔne
  də lε lεse puʁʁiʁ dɑ̃ la mizəʁə
  ta dɔne ʁεzɔ̃ a tɔ̃ pəʁə
  a nu døz- ɔ̃ sə səʁe batɥ
  puʁ kə sa mɛ̃ il nə la ləvə ʒamε plys
  mε ty a pʁəfəʁe də tɥe
  əvite la ʁəalite.
 • Pieds Phonétique : Drogue, Alccol Sont Amie Grace A Eux Ns Ennemi

  dɑ̃=ʒe=nə=syʁ=tu=pa=i=tu=ʃe 9
  ʁε=jɔ̃də=sɔ=lεj=vu=kʁwa=je=kεl=vu=zapɔʁtə 10
  ɔ=vεʁ=dozə=εllə=ɑ̃=nε=lə=sɔʁ 8
  ɡaʁ=de=vopʁoʃəa=vεk=vu=a=ʁə=te 8
  ynə=sɔ=ly=sjɔ̃=εɡ=zis=təa=le=vu=də=zɛ̃=tɔk=si=ke 14
  e=la=vi=ɑ̃=ʁozə=vu=zɔ=ʁe 8

  a=ʁεʁə=vεjə=twa=də=sə=ko=ʃə=maʁ 9
  lɥi=ʁə=ɡaʁ=də=lə=il=su=fʁə 8
  kʁə=və=sε=kj=su=ε=tə 7
  sε=ptεtʁə=lɥi=ki=va=tə=tɥe=tεl=lεmn=də=laʁ=mə=il=a=vεʁse 15
  ɔ=vεʁ=dozə=ty=nə=fə=ʁa=a=mε=zœ̃=kɑ̃=se=dy=fwa=ty=o=ʁa 17
  lamə=dɑ̃=ka=mɛ̃=sa=fi=ni=ʁa=kɔ=mə=ka 11

  ʒε=vu=ly=tε=de=mε=ty=maʁə=ʒə=te 10
  mal=ɡʁe=kə=ʒə=nə=vu=lε=patə=ʒy=ʒe 10
  mε=kɔ̃=sεj=ty=na=pa=ak=sεp=te 9
  ʒə=nε=ʒa=mε=zo=tɑ̃=plə=ʁe 8
  kaʁ=œ̃=na=mi=ʒe=pεʁ=dy 7
  sə=lə=mɑ̃=ɑ̃=lɥiə=vi=tɑ̃=də=tʁəɑ̃=kɔ=ʁə=batɥ 12
  ta=pa=vu=lymεtʁə=tɔ̃=na=məa=ny 8
  tapʁə=fə=ʁe=mə=di=ʁə=a=djø 8
  ty=nə=ʁə=vjɛ̃=dʁa=ʒa=mε=plys 8
  ty=ε=dɑ̃=do=tʁə=lj=ø 7
  puʁ=kwa=ty=ma=lε=se 6
  puʁ=kwa=ma=ty=a=bɑ̃=dɔ=ne 8
  ty=se=pa=kɔ=mə=ʒə=tε=me 8
  mɛ̃tə=nɑ̃=ty=dwa=ε=tʁəɑ̃=nɑ̃=fe 8
  kaʁ=tav=palə=dʁwadə=lε=za=bɑ̃=dɔ=ne 9
  də=lε=lεse=puʁ=ʁiʁ=dɑ̃=la=mi=zə=ʁə 10
  ta=dɔ=ne=ʁε=zɔ̃=a=tɔ̃pə=ʁə 8
  a=nu=dø=zɔ̃=sə=sə=ʁe=batɥ 8
  puʁkə=sa=mɛ̃=il=nə=la=lə=və=ʒa=mε=plys 11
  mε=ty=a=pʁə=fə=ʁe=də=tɥe 8
  ə=vi=te=la=ʁə=a=li=te 8

PostScriptum

no comment
dite moi simplement sce vous en pense
si ce poemevous palut aller vous dapparence tu parait si dure

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/04/2004 00:00Marie Andric

jadore bravo. . . amitié marie