Poème-France.com

Poeme : Pti Soeur On A Retrouver Ton CadavrePti Soeur On A Retrouver Ton Cadavre

Je respecte tes choix, tes condition de vie
Mais attention tu va avoir des ennuie
A force detre comme tu es
On recolte le prix

Jve pas dire que t une pute
Parecque t mon amie et que jte respect
Jve tout simplement te dire de controler t gest
Mais c pas une lecon dmoral que jve te donner

Chacun est libre de c choix
Tu faitt sce tu ve jten enpecheai pas
Vas y continue a te dechirer comme ca
Tu va voir comemnt sa finira

Si jte dis ca c qut mon amie
Que pas envie dte perdre ou qtaille d ennuie
Mais si jmais l tarive maleur
T vien pas pleurer sur ton sors

Ce jour la jpleurai pas pour toi
Jen ai plus le force tu voit
C bete de dire ca
Moi ton amie mais jbaiss les bras

Jve ptetre te paraitre dur
Mais si tu tchout c poiur koi
Va pas mdire qta vie et dur
Jte croirai pas

Logiquement les ado qui parte en vrille
C ce qyui non plus rien
Ce dou le vie et brise
Qui doivent vivre avecleur destin
Mais qui nont plus entre les main

Chez plus koi faire pour te sortir de la
Tu ve pas comprendre que c pour toi que je fais ca
Tu peu pas comprendre que jtaime
Et qtu mfait dla peine

Mais quand jte voi fumer ou les choffer
Mes yeus sabime, arrete la frime
G limpression favoir un fille facile
En face de moi alors que c toi

Toi qui certe naurai pas du aller a linternet
Ou ta faill dtfaire tourner par des gas
Mais jsuis sur quil sont pas venu comme ca
C comprehensible si tt comme t la
Devant moi

Et hope le pti debardeur on voit ton soutif
Renballe ton strig renballe t griffe
Tu voi pas qut encore plus conne
Toi qui croit les attirer
C dans une cave que tu va tfaire tourner
Et c bete a dire mais tu viendra pas pleurer
Car tu laura chercher

Jusque ici t tomb sur d mec bien
Mais quand tu va rencontrer un fou sur ton chemin
Il va pas voir ton age mais ta faiblesse
Et va faire de toi un objet de desir
Sans te demand ton avis
Tu vois un jour tu recolteras le fruits

De c année a fumer et a tla peter
Jte dis jle flaire tu va tfaire violer
Enfin on peut dire que tu sra concente
C meme pas si tu va en etre contente

C bete a dire mais pourtant t mon amie
Mais g la haine contre toi ouvre le yeux
Demand pardon a dieu
Pour tout t pecher commie

Redevenons meilleure amie
Loin des delinquand qui tfon des prix
Un jour jve partir eyt jamais ne revenir
Tu mperdra a jamis si t pas prti avant moi
Si tu continue a etre comme ca
Le suicide viendra jusqua toi

Un jour je pourai dire sans pleurer
On a rtrouver ton cadavre, ensenglenter
Tauras quitter ce monde a jamais
Mais jve pas pleurer, juste me dire que taurais du mecouter
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

voila un tres longts poeme
mais c le plus bo qje fais
c pour ma meilleure amie
qui fou sa vie en lair
et moi jpe rien y faire


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə ʁεspεktə tε ʃwa, tε kɔ̃disjɔ̃ də vi
mεz- atɑ̃sjɔ̃ ty va avwaʁ dεz- ɑ̃nɥi
a fɔʁsə dətʁə kɔmə ty ε
ɔ̃ ʁəkɔltə lə pʁi

ʒvə pa diʁə kə te ynə pytə
paʁεk te mɔ̃n- ami e kə ʒtə ʁεspε
ʒvə tu sɛ̃pləmɑ̃ tə diʁə də kɔ̃tʁɔle te ʒεst
mε se pa ynə ləkɔ̃ dmɔʁal kə ʒvə tə dɔne

ʃakœ̃ ε libʁə də se ʃwa
ty fεt sə ty və ʒtɛ̃ ɑ̃pεʃəε pa
va i kɔ̃tinɥ a tə dəʃiʁe kɔmə ka
ty va vwaʁ kɔmεmn sa finiʁa

si ʒtə di ka se kt mɔ̃n- ami
kə pa ɑ̃vi dtə pεʁdʁə u ktajə de ɑ̃nɥi
mε si ʒmε εl taʁivə malœʁ
te vjɛ̃ pa pləʁe syʁ tɔ̃ sɔʁ

sə ʒuʁ la ʒpləʁε pa puʁ twa
ʒεn ε plys lə fɔʁsə ty vwa
se bətə də diʁə ka
mwa tɔ̃n- ami mε ʒbεs lε bʁa

ʒvə ptεtʁə tə paʁεtʁə dyʁ
mε si ty tʃu se pwayʁ kwa
va pa mdiʁə kta vi e dyʁ
ʒtə kʁwaʁε pa

lɔʒikəmɑ̃ lεz- ado ki paʁtə ɑ̃ vʁijə
se sə kiɥi nɔ̃ plys ʁjɛ̃
sə du lə vi e bʁizə
ki dwave vivʁə avεklœʁ dεstɛ̃
mε ki nɔ̃ plysz- ɑ̃tʁə lε mɛ̃

ʃe plys kwa fεʁə puʁ tə sɔʁtiʁ də la
ty və pa kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə se puʁ twa kə ʒə fε ka
ty pø pa kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə ʒtεmə
e kty mfε dla pεnə

mε kɑ̃ ʒtə vwa fyme u lε ʃɔfe
mεz- iøs sabimə, aʁətə la fʁimə
ʒe lɛ̃pʁesjɔ̃ favwaʁ œ̃ fijə fasilə
ɑ̃ fasə də mwa alɔʁ kə se twa

twa ki sεʁtə noʁε pa dy ale a lɛ̃tεʁnε
u ta faj dtfεʁə tuʁne paʁ dε ɡas
mε ʒsɥi syʁ kj sɔ̃ pa vəny kɔmə ka
se kɔ̃pʁəɑ̃siblə si te te kɔmə te la
dəvɑ̃ mwa

e ɔpə lə pti dəbaʁdœʁ ɔ̃ vwa tɔ̃ sutif
ʁɑ̃balə tɔ̃ stʁiɡ ʁɑ̃balə te ɡʁifə
ty vwa pa kt ɑ̃kɔʁə plys kɔnə
twa ki kʁwa lεz- atiʁe
se dɑ̃z- ynə kavə kə ty va tfεʁə tuʁne
e se bətə a diʁə mε ty vjɛ̃dʁa pa pləʁe
kaʁ ty loʁa ʃεʁʃe

ʒyskə isi te tɔ̃ syʁ de mεk bjɛ̃
mε kɑ̃ ty va ʁɑ̃kɔ̃tʁe œ̃ fu syʁ tɔ̃ ʃəmɛ̃
il va pa vwaʁ tɔ̃n- aʒə mε ta fεblεsə
e va fεʁə də twa œ̃n- ɔbʒε də dəziʁ
sɑ̃ tə dəmɑ̃ tɔ̃n- avi
ty vwaz- œ̃ ʒuʁ ty ʁəkɔltəʁa lə fʁɥi

də se ane a fyme e a tla pəte
ʒtə di ʒlə flεʁə ty va tfεʁə vjɔle
ɑ̃fɛ̃ ɔ̃ pø diʁə kə ty sʁa kɔ̃sɑ̃tə
se məmə pa si ty va ɑ̃n- εtʁə kɔ̃tɑ̃tə

se bətə a diʁə mε puʁtɑ̃ te mɔ̃n- ami
mε ʒe la-εnə kɔ̃tʁə twa uvʁə lə iø
dəmɑ̃ paʁdɔ̃ a djø
puʁ tu te pεʃe kɔmi

ʁədəvənɔ̃ mεjəʁə ami
lwɛ̃ dε dəlɛ̃kɑ̃ ki tfɔ̃ dε pʁi
œ̃ ʒuʁ ʒvə paʁtiʁ e ʒamε nə ʁəvəniʁ
ty mpεʁdʁa a ʒami si te pa pʁti avɑ̃ mwa
si ty kɔ̃tinɥ a εtʁə kɔmə ka
lə sɥisidə vjɛ̃dʁa ʒyska twa

œ̃ ʒuʁ ʒə puʁε diʁə sɑ̃ pləʁe
ɔ̃n- a ʁtʁuve tɔ̃ kadavʁə, ɑ̃sɑ̃ɡlɑ̃te
toʁa kite sə mɔ̃də a ʒamε
mε ʒvə pa pləʁe, ʒystə mə diʁə kə toʁε dy məkute