Poème-France.com

Poeme : ChansonChanson

C’était un samedi soir
Avec mon mec on avait pas d’histoire
Il m’a dit bébé viens voir on va faire un petit tour au square
Pas de problème, j’étais partante, tous les 2 on s’aiment,
Tous les 2 on s’aident et on kiffent une relation saine
Ca faisait 3, 4 mois et on étais bien,
On avait rien mais peu importe on était bien
Donc vient ce fameux soir, on se promène
On ira loin j’te le promet
J’crois qu’on s’aimait trop même

Au fil du temps j’le vois fronçer les sourcils
Je m’adoucis
Qu’est ce qui se passe bébé dis-moi t’as un souci ?
Ca sentais le roussis mais moi j’suis conne et j’suis resté
Et il m’a dit :
Tu vois tous tes copains, j’commence trop à les détester
Mais bébé, j’fais du rapj’aime c’que j’fais, eux c’est des potes
Mon mec s’énerve, cogne des voitureset casse des portes
Loin de me douter que sur moi il lèverai la main
Putain si j’avais su, crois moi je serais bien loin

Je crois qu’on s’aimait trop même
Putain si j’avais su crois moi je serais bien loin {x2}

Jétais perdue, en panique sur le trottoir, j’voulais rentrer ;
Pas de RER. 1h du mat il est trop tard
Il me dit :
Tu restes avec moi, c’est rien ça va passé
1 minutes après j’ai juste sentie mes côtes se casser
Quand t’as mal tu dis plus rien t’encaisses et t’encaisses
Tes larmes coulent, ton poul est en baisse puis en baisse
Il m’a enlevé, m’a embrouillé et m’a dit :
Ferme ta gueule Mélanie, dis à ta mère que tu rentres mardi

Il me donnait des coups trops lours, des coups trops violents
Puis il me donnait des coups de coudes en tenant son volant
Javais mal et j’ai rien dit, j’ai eu peur et j’ai souffert
Fermer les yeux, baisser la tête, c’est tout ce que j’ai su faire
L’amour rend aveugle, mais j’ai tout vu
C’étai écrit malheureusement j’avais pas tout lu
J’ai eu mal et j’ai rien dit, il m’a menacé de mort,
J’étais bloqué j’avais peur mais je crois que j’ai eu tort

Quand t’as mal tu dis plus rien t’encaisses et t’encaisses
J’avais mal et j’ai rien dit j’ai eu peur et j’ai souffert

Durant 6 mois j’ai endurer j’ai pris les coups sans rien dire
Em m’promettant que si il recommençait et bien j’allai partir
Mais à chaque fois c’était la même
J’avais trop peur qu’il me tue de ses faits et gestes, de peur d’être battue
Il avait réussi à me faire croire que rien ne l’arrêterai
Ni la police, ni ma mère, ni mon espoir
Portant y’a pas de surhomme, maintenant je le sais
Ya pas de sérum pour effacer les traces qu’il m’a laissées
C’est en rentrant mardi avec du sang sur mon visage
Que ma mère a composé le 17 pour un témoignage

Mais tu sais pas toi comme ça fait mal quand l’homme cogne
J’te parle des grosses blessures, pas de petites éraflures…

Ca fait 4 ans mais j’oublie pas
J’ mendors avec ça, j’me lève avec ça
Ca fait mal
Comprend que j’puisse plus donner du cœur…
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

c pas un poeme mais une chanson
diams elle dechire
jkiff cet meuf essle sort ca dc trip
big kiss
et lachez vos com jadore les lire lol


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

setε œ̃ samədi swaʁ
avεk mɔ̃ mεk ɔ̃n- avε pa distwaʁə
il ma di bebe vjɛ̃ vwaʁ ɔ̃ va fεʁə œ̃ pəti tuʁ o skaʁə
pa də pʁɔblεmə, ʒetε paʁtɑ̃tə, tus lε døz- ɔ̃ sεme,
tus lε døz- ɔ̃ sεde e ɔ̃ kife ynə ʁəlasjɔ̃ sεnə
ka fəzε tʁwa viʁɡylə katʁə mwaz- e ɔ̃n- etε bjɛ̃,
ɔ̃n- avε ʁjɛ̃ mε pø ɛ̃pɔʁtə ɔ̃n- etε bjɛ̃
dɔ̃k vjɛ̃ sə famø swaʁ, ɔ̃ sə pʁɔmεnə
ɔ̃n- iʁa lwɛ̃ ʒtə lə pʁɔmε
ʒkʁwa kɔ̃ sεmε tʁo mεmə

o fil dy tɑ̃ ʒlə vwa fʁɔ̃se lε suʁsil
ʒə madusi
kε sə ki sə pasə bebe di mwa ta œ̃ susi ?
ka sɑ̃tε lə ʁusi mε mwa ʒsɥi kɔnə e ʒsɥi ʁεste
e il ma di :
ty vwa tus tε kɔpɛ̃, ʒkɔmɑ̃sə tʁo a lε detεste
mε bebe, ʒfε dy ʁapʒεmə skə ʒfε, ø sε dε pɔtə
mɔ̃ mεk senεʁvə, kɔɲə dε vwatyʁəzε kasə dε pɔʁtə
lwɛ̃ də mə dute kə syʁ mwa il lεvəʁε la mɛ̃
pytɛ̃ si ʒavε sy, kʁwa mwa ʒə səʁε bjɛ̃ lwɛ̃

ʒə kʁwa kɔ̃ sεmε tʁo mεmə
pytɛ̃ si ʒavε sy kʁwa mwa ʒə səʁε bjɛ̃ lwɛ̃ uvʁə akɔladə iks dø fεʁmə akɔladə

ʒetε pεʁdɥ, ɑ̃ panikə syʁ lə tʁɔtwaʁ, ʒvulε ʁɑ̃tʁe,
pa də ʁεʁ pwɛ̃ œ̃ aʃ dy ma il ε tʁo taʁ
il mə di :
ty ʁεstəz- avεk mwa, sε ʁjɛ̃ sa va pase
œ̃ minytəz- apʁε ʒε ʒystə sɑ̃ti mε kotə sə kase
kɑ̃ ta mal ty di plys ʁjɛ̃ tɑ̃kεsəz- e tɑ̃kεsə
tε laʁmə- kule, tɔ̃ pul εt- ɑ̃ bεsə pɥiz- ɑ̃ bεsə
il ma ɑ̃ləve, ma ɑ̃bʁuje e ma di :
fεʁmə ta ɡələ melani, di a ta mεʁə kə ty ʁɑ̃tʁə- maʁdi

il mə dɔnε dε ku tʁɔp luʁ, dε ku tʁɔp vjɔlɑ̃
pɥiz- il mə dɔnε dε ku də kudəz- ɑ̃ tənɑ̃ sɔ̃ vɔlɑ̃
ʒavε mal e ʒε ʁjɛ̃ di, ʒε y pœʁ e ʒε sufεʁ
fεʁme lεz- iø, bεse la tεtə, sε tu sə kə ʒε sy fεʁə
lamuʁ ʁɑ̃t- avøɡlə, mε ʒε tu vy
setε ekʁi maləʁøzəmɑ̃ ʒavε pa tu ly
ʒε y mal e ʒε ʁjɛ̃ di, il ma mənase də mɔʁ,
ʒetε blɔke ʒavε pœʁ mε ʒə kʁwa kə ʒε y tɔʁ

kɑ̃ ta mal ty di plys ʁjɛ̃ tɑ̃kεsəz- e tɑ̃kεsə
ʒavε mal e ʒε ʁjɛ̃ di ʒε y pœʁ e ʒε sufεʁ

dyʁɑ̃ si- mwa ʒε ɑ̃dyʁe ʒε pʁi lε ku sɑ̃ ʁjɛ̃ diʁə
εm mpʁɔmεtɑ̃ kə si il ʁəkɔmɑ̃sε e bjɛ̃ ʒalε paʁtiʁ
mεz- a ʃakə fwa setε la mεmə
ʒavε tʁo pœʁ kil mə tɥ də sε fεz- e ʒεstə, də pœʁ dεtʁə batɥ
il avε ʁeysi a mə fεʁə kʁwaʁə kə ʁjɛ̃ nə laʁεtəʁε
ni la pɔlisə, ni ma mεʁə, ni mɔ̃n- εspwaʁ
pɔʁtɑ̃ ia pa də syʁɔmə, mɛ̃tənɑ̃ ʒə lə sε
ia pa də seʁɔm puʁ efase lε tʁasə kil ma lεse
sεt- ɑ̃ ʁɑ̃tʁɑ̃ maʁdi avεk dy sɑ̃ syʁ mɔ̃ vizaʒə
kə ma mεʁə a kɔ̃poze lə di- sεt puʁ œ̃ temwaɲaʒə

mε ty sε pa twa kɔmə sa fε mal kɑ̃ lɔmə kɔɲə
ʒtə paʁlə dε ɡʁɔsə blesyʁə, pa də pətitəz- eʁaflyʁə…

ka fε katʁə ɑ̃ mε ʒubli pa
ʒmɑ̃dɔʁz- avεk sa, ʒmə lεvə avεk sa
ka fε mal
kɔ̃pʁɑ̃ kə ʒpɥisə plys dɔne dy kœʁ…