Poème-France.com

Poeme : Aide Besoin DaideAide Besoin Daide

Toi que g vu dans la rue
Il y a 2 minute
Toi qui sur les trotoir
Tu culbute
Tu ma demand une piece
Ou rien qune cigarette
Moi je ne fume pas
Et javais pas dargent sur moi
Pourtant tu navais pas lair detre groguer
Bourrait mais simplemetn abandonner
Toi qui a ta nouvelle vie nai pas abituer
Tu avais la vie dont tu revais
Mais ta femme ta delaisser
Et ton boulot t a renvoyer
Tu te retrouve maintenant sdf
Sans amie a qui parler
Par ton statue tu es humilier
Jaurais aimer pourtant taider
Pouvoir un tout petit peu taimer
Tapporter chaleur, douceur
Et de quoi manger
Peut etre quun jour tu va deceder
Nous te retrouvrons la le cœur briser
Et tout ca a cause de la societe
Jaurai vraiment voulu taider
Et jespere que tu ten sortira
En tout cas moi g confiance en toi

A un sdf ou plutot a quelqun comme toi et moi
Qui na tout simplemetn plus de toi
Et qui jespere de tout mon cœur sen sortiras
Alors a toi ba toi
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

ca mdegout


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa kə ʒe vy dɑ̃ la ʁy
il i a dø minytə
twa ki syʁ lε tʁɔtwaʁ
ty kylbytə
ty ma dəmɑ̃t- ynə pjəsə
u ʁjɛ̃ knə siɡaʁεtə
mwa ʒə nə fymə pa
e ʒavε pa daʁʒe syʁ mwa
puʁtɑ̃ ty navε pa lεʁ dətʁə ɡʁɔɡe
buʁʁε mε sɛ̃pləmεtn abɑ̃dɔne
twa ki a ta nuvεllə vi nε pa abitɥe
ty avε la vi dɔ̃ ty ʁəvε
mε ta famə ta dəlεse
e tɔ̃ bulo te a ʁɑ̃vwaje
ty tə ʁətʁuvə mɛ̃tənɑ̃ εs de εf
sɑ̃z- ami a ki paʁle
paʁ tɔ̃ statɥ ty ε ymilje
ʒoʁεz- εme puʁtɑ̃ tεde
puvwaʁ œ̃ tu pəti pø tεme
tapɔʁte ʃalœʁ, dusœʁ
e də kwa mɑ̃ʒe
pø εtʁə kœ̃ ʒuʁ ty va dəsəde
nu tə ʁətʁuvʁɔ̃ la lə kœʁ bʁize
e tu ka a kozə də la sɔsjətə
ʒoʁε vʁεmɑ̃ vuly tεde
e ʒεspəʁə kə ty tεn sɔʁtiʁa
ɑ̃ tu ka mwa ʒe kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ twa

a œ̃ εs de εf u plyto a kεlkn kɔmə twa e mwa
ki na tu sɛ̃pləmεtn plys də twa
e ki ʒεspəʁə də tu mɔ̃ kœʁ sεn sɔʁtiʁa
alɔʁz- a twa ba twa