Poème-France.com

Poeme : EvasifEvasif

Dans ce petit, monde perdu.
Petit, garçon sans rancœur.
Perd les pédales.
L’évasif qui nous perd.
De partir, loin en silence de tous ses problèmes.
Amour, amitié, joie, peine, angoisse.
Ce sentir libre sans devoir encaisser.
On crée dans sa tête une petite bulle.
Pour se sentir moins seul.
A ton, perdu le combat que nous devions mener.
L’angoisse d’avoir existé.
De seulement, penser qu’on existe.
A en rire jaune les jours de pluies.
A donner, un sourire alors on ne veut plus rire.
Se sentir condamner a ramé.
Se réveillé, un matin et se dire que sa tête es vide.
Croire, en ses personnes qui nous tendent la main.
Etre acteur, de soit même dans tous ses situations.
Avoir le droit de rêver, de rire, de s’embrasser.
Voir le monde, autrement.
De ne pas devoir se lasser.
Mais rester enlacer.
Se comprendre soit même.
Sans devoir trouver des raisons.
D’être blême.
Jéjé

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɑ̃ sə pəti, mɔ̃də pεʁdy.
pəti, ɡaʁsɔ̃ sɑ̃ ʁɑ̃kœʁ.
pεʁ lε pedalə.
levazif ki nu pεʁ.
də paʁtiʁ, lwɛ̃ ɑ̃ silɑ̃sə də tus sε pʁɔblεmə.
amuʁ, amitje, ʒwa, pεnə, ɑ̃ɡwasə.
sə sɑ̃tiʁ libʁə sɑ̃ dəvwaʁ ɑ̃kεse.
ɔ̃ kʁe dɑ̃ sa tεtə ynə pətitə bylə.
puʁ sə sɑ̃tiʁ mwɛ̃ səl.
a tɔ̃, pεʁdy lə kɔ̃ba kə nu dəvjɔ̃ məne.
lɑ̃ɡwasə davwaʁ εɡziste.
də sələmɑ̃, pɑ̃se kɔ̃n- εɡzistə.
a ɑ̃ ʁiʁə ʒonə lε ʒuʁ də plɥi.
a dɔne, œ̃ suʁiʁə alɔʁz- ɔ̃ nə vø plys ʁiʁə.
sə sɑ̃tiʁ kɔ̃damne a ʁame.
sə ʁevεje, œ̃ matɛ̃ e sə diʁə kə sa tεtə ε vidə.
kʁwaʁə, ɑ̃ sε pεʁsɔnə ki nu tɑ̃de la mɛ̃.
εtʁə aktœʁ, də swa mεmə dɑ̃ tus sε sitɥasjɔ̃.
avwaʁ lə dʁwa də ʁεve, də ʁiʁə, də sɑ̃bʁase.
vwaʁ lə mɔ̃də, otʁəmɑ̃.
də nə pa dəvwaʁ sə lase.
mε ʁεste ɑ̃lase.
sə kɔ̃pʁɑ̃dʁə swa mεmə.
sɑ̃ dəvwaʁ tʁuve dε ʁεzɔ̃.
dεtʁə blεmə.