Poème-France.com

Poeme : L’EchoueL’Echoue

De cette volonté hypique.
Mais non, elle est juste fantastique.
A se retrouver avec sa tête.
Presque désarmé.
Sans, cette volonté d’être illuminé.
Passer, le temps à s’étouffer.
A croire, que ces personnes sont la clé.
Mille et un problèmes.
A en rester blême.
Tu n’es, pas pire qu’un autre.
Tu à juste seulement pas les même pensé.
L’âge, décalé.
Les pensé, obstruer.
Qui vont nous trouver, à la porte de l’avenir.
Quelque aberration.
Qui, ont forgé notre caractère.
Avec la peur, de devenir dure comme pierre.
Ce n’est pas une révolte.
Ou le jeune garçon, qui joue le vieux.
C’est une vie, mal placé.
Qui s’obstine a continué.
Cherchant plus grand, loin, de cette ironie.
Quand je regarde autour, de leur envie.
Soif de choix, et de connerie.
Tu crées, ton histoire.
En oubliant, les personnes inaccessibles.
Car, tu es l’impossible.
A cette tromperie, couloir d’accalmie.
Tu n’es, que ce que tu as semé.
A croire, ce que tu ne seras jamais.
Un échoué.
Jéjé

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

də sεtə vɔlɔ̃te ipikə.
mε nɔ̃, εllə ε ʒystə fɑ̃tastikə.
a sə ʁətʁuve avεk sa tεtə.
pʁεskə dezaʁme.
sɑ̃, sεtə vɔlɔ̃te dεtʁə ilymine.
pase, lə tɑ̃z- a setufe.
a kʁwaʁə, kə sε pεʁsɔnə sɔ̃ la kle.
milə e œ̃ pʁɔblεmə.
a ɑ̃ ʁεste blεmə.
ty nε, pa piʁə kœ̃n- otʁə.
ty a ʒystə sələmɑ̃ pa lε mεmə pɑ̃se.
laʒə, dekale.
lε pɑ̃se, ɔpstʁye.
ki vɔ̃ nu tʁuve, a la pɔʁtə də lavəniʁ.
kεlkə abeʁasjɔ̃.
ki, ɔ̃ fɔʁʒe nɔtʁə kaʁaktεʁə.
avεk la pœʁ, də dəvəniʁ dyʁə kɔmə pjeʁə.
sə nε pa ynə ʁevɔltə.
u lə ʒənə ɡaʁsɔ̃, ki ʒu lə vjø.
sεt- ynə vi, mal plase.
ki sɔpstinə a kɔ̃tinye.
ʃεʁʃɑ̃ plys ɡʁɑ̃, lwɛ̃, də sεtə iʁɔni.
kɑ̃ ʒə ʁəɡaʁdə otuʁ, də lœʁ ɑ̃vi.
swaf də ʃwa, e də kɔnəʁi.
ty kʁe, tɔ̃n- istwaʁə.
ɑ̃n- ubljɑ̃, lε pεʁsɔnəz- inaksesiblə.
kaʁ, ty ε lɛ̃pɔsiblə.
a sεtə tʁɔ̃pəʁi, kulwaʁ dakalmi.
ty nε, kə sə kə ty a səme.
a kʁwaʁə, sə kə ty nə səʁa ʒamε.
œ̃n- eʃue.