Poeme : L’ideal

L’ideal

Etre l’acteur de sa propre vie, sans se faire mal.
Dans un système, qui nous trompe part ses cachotteries immorales.
Etre soit même, sans avoir une pointe de colère devenue banal.
Vivre, pour ne pas s’empêcher d’avoir des idées.
Avoir une parole à donner, quelque chose à enseigner.
Choisir un métier, qui nous fait oublier notre ventre noué.
Accepter d’être, ce que nous sommes devenus.

Au dépend du futur qui nous change.

Accepter l’effort, comme une preuve de réconfort.

Faire sa bulle, dans son inconfort.

Et faire simplement sa route.

Goutte part goutte…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’ideal

  et=re=lac=teur=de=sa=pro=pre=vie=sans=se=fai=re=mal 14
  dans=un=sys=tème=qui=nous=trom=pe=part=ses=ca=chot=te=ries=im=mo=rales 17
  etre=soit=même=sans=a=voir=u=ne=poin=te=de=co=lè=re=de=ve=nue=ba=nal 19
  vi=vre=pour=ne=pas=sem=pê=cher=da=voir=des=i=dées 13
  avoir=une=pa=ro=leà=don=ner=quel=que=cho=se=à=en=sei=gner 15
  choi=sir=un=mé=tier=qui=nous=fait=ou=blier=notre=ven=tre=noué 14
  ac=cep=ter=dê=tre=ce=que=nous=som=mes=de=ve=nus 13

  au=dé=pend=du=fu=tur=qui=nous=chan=ge 10

  ac=cep=ter=lef=fort=com=me=une=preu=ve=de=ré=con=fort 14

  fai=re=sa=bul=le=dans=son=in=con=fort 10

  et=fai=re=sim=ple=ment=sa=rou=te 9

  gout=te=part=gout=te 5
 • Phonétique : L’ideal

  εtʁə laktœʁ də sa pʁɔpʁə vi, sɑ̃ sə fεʁə mal.
  dɑ̃z- œ̃ sistεmə, ki nu tʁɔ̃pə paʁ sε kaʃɔtəʁiz- imɔʁalə.
  εtʁə swa mεmə, sɑ̃z- avwaʁ ynə pwɛ̃tə də kɔlεʁə dəvənɥ banal.
  vivʁə, puʁ nə pa sɑ̃pεʃe davwaʁ dεz- ide.
  avwaʁ ynə paʁɔlə a dɔne, kεlkə ʃozə a ɑ̃sεɲe.
  ʃwaziʁ œ̃ metje, ki nu fε ublje nɔtʁə vɑ̃tʁə nue.
  aksεpte dεtʁə, sə kə nu sɔmə dəvənys.

  o depɑ̃ dy fytyʁ ki nu ʃɑ̃ʒə.

  aksεpte lefɔʁ, kɔmə ynə pʁəvə də ʁekɔ̃fɔʁ.

  fεʁə sa bylə, dɑ̃ sɔ̃n- ɛ̃kɔ̃fɔʁ.

  e fεʁə sɛ̃pləmɑ̃ sa ʁutə.

  ɡutə paʁ ɡutə…
 • Syllabes Phonétique : L’ideal

  εtʁə=lak=tœʁ=də=sa=pʁɔ=pʁə=vi=sɑ̃=sə=fε=ʁə=mal 13
  dɑ̃=zœ̃=sis=tε=mə=ki=nu=tʁɔ̃=pə=paʁ=sε=ka=ʃɔ=tə=ʁi=zi=mɔ=ʁalə 18
  εtʁə=swa=mε=mə=sɑ̃=za=vwaʁ=y=nə=pwɛ̃=tə=də=kɔ=lε=ʁə=də=vənɥ=ba=nal 19
  vi=vʁə=puʁ=nə=pa=sɑ̃=pε=ʃe=da=vwaʁ=dε=zi=de 13
  a=vwaʁ=y=nə=pa=ʁɔ=lə=a=dɔ=ne=kεl=kə=ʃo=zə=a=ɑ̃=sε=ɲe 18
  ʃwa=ziʁ=œ̃=me=tj=e=ki=nu=fε=u=blj=e=nɔ=tʁə=vɑ̃=tʁə=nu=e 18
  ak=sεp=te=dε=tʁə=sə=kə=nu=sɔ=mə=də=və=nys 13

  o=de=pɑ̃=dy=fy=tyʁ=ki=nu=ʃɑ̃=ʒə 10

  ak=sεp=te=le=fɔʁ=kɔ=mə=y=nə=pʁə=və=də=ʁe=kɔ̃=fɔʁ 15

  fε=ʁə=sa=by=lə=dɑ̃=sɔ̃=nɛ̃=kɔ̃=fɔʁ 10

  e=fε=ʁə=sɛ̃=plə=mɑ̃=sa=ʁu=tə 9

  ɡu=tə=paʁ=ɡu=tə 5

Récompense

1
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/01/2012 20:45Tiphaine15

joli dommage pour les fautes