Poeme : Transition

Transition

Transition de vie, telle une infusion.
Tant de mot écrit, mais incompris.
À chaque jour, ses soucis.
Demain, je finirais comme l’incompris.
À ne savoir quoi dire.
À cette vie, qui nous valse à rebondir.
Je suis là assis, à regarder le mirage qui passe.
Mais j’ai mal, à ma carapace.
Amour, toi qui nous dépasses.
Aux femmes, qui nous font volteface.
Aux hommes, qui sans pudeur joue les ambassadeurs.
21 er siècle, de silence et de son ambiance.
Dure à entendre, cette confidence.
Que demain change, dans cette performance.
Changer de cape, sans avoir handicap.
Vivre chaque jour, sans revoir ce contrejour.
Essayer, pour ne pas reculer.
Comprendre, pour pouvoir surprendre.
Où sont mes mots, dans cette chance de renouveaux.
À croire que tout pourrait changer, le temps une journée.
À rencontrer des imprévus, où tout est déjà prévu.
Mais je ne suis qu’un petit homme vendu.
Qui regarde, avec ses yeux.
Ça transition, telle une récréation de caméléon.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Transition

  tran=si=ti=on=de=vie=tel=le=une=in=fu=sion 12
  tant=de=mot=é=crit=mais=in=com=pris 9
  à=cha=que=jour=ses=sou=cis 7
  de=main=je=fi=ni=rais=com=me=lin=com=pris 11
  à=ne=sa=voir=quoi=di=re 7
  à=cet=te=vie=qui=nous=val=se=à=re=bon=dir 12
  je=suis=là=as=sis=à=re=gar=der=le=mi=rage=qui=passe 14
  mais=jai=mal=à=ma=ca=ra=pa=ce 9
  amour=toi=qui=nous=dé=pas=ses 7
  aux=fem=mes=qui=nous=font=vol=te=fa=ce 10
  aux=hommes=qui=sans=pu=deur=joue=les=am=bas=sa=deurs 12
  vingt=et=un=er=siècle=de=si=len=ceet=de=son=am=biance 13
  du=re=à=en=ten=dre=cet=te=con=fi=den=ce 12
  que=de=main=chan=ge=dans=cet=te=per=for=man=ce 12
  chan=ger=de=ca=pe=sans=a=voir=han=di=cap 11
  vi=vre=cha=que=jour=sans=re=voir=ce=con=tre=jour 12
  es=say=er=pour=ne=pas=re=cu=ler 9
  com=pren=dre=pour=pou=voir=sur=pren=dre 9
  où=sont=mes=mots=dans=cette=chan=ce=de=re=nou=veaux 12
  à=croire=que=tout=pour=rait=chan=ger=le=temps=u=ne=jour=née 14
  à=ren=con=trer=des=im=pré=vus=où=tout=est=dé=jà=pré=vu 15
  mais=je=ne=suis=quun=pe=tit=hom=me=ven=du 11
  qui=re=gar=de=a=vec=ses=y=eux 9
  ça=tran=si=tion=tel=leune=ré=cré=a=tion=de=ca=mé=léon 14
 • Phonétique : Transition

  tʁɑ̃zisjɔ̃ də vi, tεllə ynə ɛ̃fyzjɔ̃.
  tɑ̃ də mo ekʁi, mεz- ɛ̃kɔ̃pʁi.
  a ʃakə ʒuʁ, sε susi.
  dəmɛ̃, ʒə finiʁε kɔmə lɛ̃kɔ̃pʁi.
  a nə savwaʁ kwa diʁə.
  a sεtə vi, ki nu valsə a ʁəbɔ̃diʁ.
  ʒə sɥi la asi, a ʁəɡaʁde lə miʁaʒə ki pasə.
  mε ʒε mal, a ma kaʁapasə.
  amuʁ, twa ki nu depasə.
  o famə, ki nu fɔ̃ vɔltəfasə.
  o ɔmə, ki sɑ̃ pydœʁ ʒu lεz- ɑ̃basadœʁ.
  vɛ̃t- e œ̃n- e sjεklə, də silɑ̃sə e də sɔ̃n- ɑ̃bjɑ̃sə.
  dyʁə a ɑ̃tɑ̃dʁə, sεtə kɔ̃fidɑ̃sə.
  kə dəmɛ̃ ʃɑ̃ʒə, dɑ̃ sεtə pεʁfɔʁmɑ̃sə.
  ʃɑ̃ʒe də kapə, sɑ̃z- avwaʁ-ɑ̃dikap.
  vivʁə ʃakə ʒuʁ, sɑ̃ ʁəvwaʁ sə kɔ̃tʁəʒuʁ.
  esεje, puʁ nə pa ʁəkyle.
  kɔ̃pʁɑ̃dʁə, puʁ puvwaʁ syʁpʁɑ̃dʁə.
  u sɔ̃ mε mo, dɑ̃ sεtə ʃɑ̃sə də ʁənuvo.
  a kʁwaʁə kə tu puʁʁε ʃɑ̃ʒe, lə tɑ̃z- ynə ʒuʁne.
  a ʁɑ̃kɔ̃tʁe dεz- ɛ̃pʁevys, u tut- ε deʒa pʁevy.
  mε ʒə nə sɥi kœ̃ pəti ɔmə vɑ̃dy.
  ki ʁəɡaʁdə, avεk sεz- iø.
  sa tʁɑ̃zisjɔ̃, tεllə ynə ʁekʁeasjɔ̃ də kameleɔ̃.
 • Syllabes Phonétique : Transition

  tʁɑ̃=zi=sjɔ̃=də=vi=tεl=lə=y=nə=ɛ̃=fy=zjɔ̃ 12
  tɑ̃=də=mo=e=kʁi=mε=zɛ̃=kɔ̃=pʁi 9
  a=ʃa=kə=ʒuʁ=sε=su=si 7
  də=mɛ̃=ʒə=fi=ni=ʁε=kɔ=mə=lɛ̃=kɔ̃=pʁi 11
  a=nə=sa=vwaʁ=kwa=di=ʁə 7
  a=sε=tə=vi=ki=nu=val=sə=a=ʁə=bɔ̃=diʁ 12
  ʒə=sɥi=la=a=si=aʁə=ɡaʁ=de=lə=mi=ʁa=ʒə=ki=pasə 14
  mε=ʒε=mal=a=ma=ka=ʁa=pa=sə 9
  a=muʁ=twa=ki=nu=de=pa=sə 8
  o=fa=mə=ki=nu=fɔ̃=vɔl=tə=fa=sə 10
  o=ɔmə=ki=sɑ̃=py=dœʁ=ʒu=lε=zɑ̃=ba=sa=dœʁ 12
  vɛ̃=te=œ̃=ne=sjεklə=də=si=lɑ̃=səe=də=sɔ̃=nɑ̃=bjɑ̃sə 13
  dy=ʁə=a=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=sε=tə=kɔ̃=fi=dɑ̃=sə 12
  kə=də=mɛ̃=ʃɑ̃=ʒə=dɑ̃=sε=tə=pεʁ=fɔʁ=mɑ̃=sə 12
  ʃɑ̃=ʒe=də=ka=pə=sɑ̃=za=vwaʁ-ɑ̃=di=kap 11
  vi=vʁə=ʃa=kə=ʒuʁ=sɑ̃=ʁə=vwaʁ=sə=kɔ̃=tʁə=ʒuʁ 12
  e=sε=j=e=puʁ=nə=pa=ʁə=ky=le 10
  kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=puʁ=pu=vwaʁ=syʁ=pʁɑ̃=dʁə 9
  u=sɔ̃=mε=mo=dɑ̃=sεtə=ʃɑ̃=sə=də=ʁə=nu=vo 12
  a=kʁwaʁə=kə=tu=puʁ=ʁε=ʃɑ̃=ʒe=lə=tɑ̃=zy=nə=ʒuʁ=ne 14
  a=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=dε=zɛ̃=pʁe=vys=u=tu=tε=de=ʒa=pʁe=vy 15
  mε=ʒə=nə=sɥi=kœ̃=pə=ti=ɔ=mə=vɑ̃=dy 11
  ki=ʁə=ɡaʁ=də=a=vεk=sε=zi=ø 9
  sa=tʁɑ̃=zi=sjɔ̃=tεl=ləynə=ʁe=kʁe=a=sjɔ̃=də=ka=me=le=ɔ̃ 15

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/11/2012 07:27Jéjé

Merci:)