Poeme : Jugement

Jugement

Il est toujours masqué.
Ce Jugement, de bandes dessinées.
A ce croire viser.
Sans ouvrir les yeux, sur notre propre propriété.
Croire que nous somme malheureux.
Se serai, injustifiable et trop monstrueux.
Se sentir juger, alors que s’est faux.
Ou jouer à Mr météo.
Pour bientôt, tomber de haut.
A effacer l’ardoise, pour mieux recommencer.
A se sentir, angoisser être rabaisser.
Se justifier, sur une autre vie qui sans soucis.
À l’apparence trompeur, on choisit allons-y !
Montrer notre propre personnalité, pour ne pas être condamné.
Se caché, pour ne pas se sentir éraflé.
Existé, pour défendre une cause qui touche a rappelé.
Au plaisir d’entretenir notre masque bien gardé.
C’est comme décidé, qui l’on va toucher.
Etrange tête fermé, de se sentir blesser.
D’être Attaqué, sur des mauvaises pensées
Qui aurait, osé dire.
Le jugement, s’est comme un bourdonnement.
Qui joue les plateformes, de lancement.
Erreur humaine, de ne pas sentir.
Et de toujours vouloir démentir.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Jugement

  il=est=tou=jours=mas=qué 6
  ce=ju=ge=ment=de=ban=des=des=si=nées 10
  a=ce=croi=re=vi=ser 6
  sans=ou=vrir=les=y=eux=sur=notre=propre=pro=prié=té 12
  croi=re=que=nous=som=me=mal=heu=reux 9
  se=se=rai=in=jus=ti=fia=ble=et=trop=mons=trueux 12
  se=sen=tir=ju=ger=a=lors=que=sest=faux 10
  ou=jou=er=à=m=r=mé=té=o 9
  pour=bien=tôt=tom=ber=de=haut 7
  a=ef=fa=cer=lar=doise=pour=mieux=re=com=men=cer 12
  a=se=sen=tir=an=gois=ser=ê=tre=ra=bais=ser 12
  se=jus=ti=fier=sur=uneau=tre=vie=qui=sans=sou=cis 12
  à=lap=paren=ce=trom=peur=on=choi=sit=al=lons=y 12
  mon=trer=notre=pro=pre=per=son=na=li=té=pour=ne=pas=ê=tre=con=dam=né 18
  se=ca=ché=pour=ne=pas=se=sen=tir=é=ra=flé 12
  exis=té=pour=défen=dreu=ne=cau=se=qui=tou=che=a=rap=pe=lé 15
  au=plai=sir=dentre=te=nir=no=tre=mas=que=bien=gar=dé 13
  cest=com=me=dé=ci=dé=qui=lon=va=tou=cher 11
  etran=ge=tê=te=fer=mé=de=se=sen=tir=bles=ser 12
  dê=tre=at=ta=qué=sur=des=mau=vai=ses=pen=sées 12
  qui=au=rait=o=sé=di=re 7
  le=ju=ge=ment=sest=com=me=un=bour=don=ne=ment 12
  qui=joue=les=pla=te=for=mes=de=lan=ce=ment 11
  er=reur=hu=mai=ne=de=ne=pas=sen=tir 10
  et=de=tou=jours=vou=loir=dé=men=tir 9
 • Phonétique : Jugement

  il ε tuʒuʁ maske.
  sə ʒyʒəmɑ̃, də bɑ̃də desine.
  a sə kʁwaʁə vize.
  sɑ̃z- uvʁiʁ lεz- iø, syʁ nɔtʁə pʁɔpʁə pʁɔpʁjete.
  kʁwaʁə kə nu sɔmə maləʁø.
  sə səʁε, ɛ̃ʒystifjablə e tʁo mɔ̃stʁyø.
  sə sɑ̃tiʁ ʒyʒe, alɔʁ kə sε fo.
  u ʒue a εm εʁ meteo.
  puʁ bjɛ̃to, tɔ̃be də-o.
  a efase laʁdwazə, puʁ mjø ʁəkɔmɑ̃se.
  a sə sɑ̃tiʁ, ɑ̃ɡwase εtʁə ʁabεse.
  sə ʒystifje, syʁ ynə otʁə vi ki sɑ̃ susi.
  a lapaʁɑ̃sə tʁɔ̃pœʁ, ɔ̃ ʃwazi alɔ̃z- i !
  mɔ̃tʁe nɔtʁə pʁɔpʁə pεʁsɔnalite, puʁ nə pa εtʁə kɔ̃damne.
  sə kaʃe, puʁ nə pa sə sɑ̃tiʁ eʁafle.
  εɡziste, puʁ defɑ̃dʁə ynə kozə ki tuʃə a ʁapəle.
  o plεziʁ dɑ̃tʁətəniʁ nɔtʁə maskə bjɛ̃ ɡaʁde.
  sε kɔmə deside, ki lɔ̃ va tuʃe.
  εtʁɑ̃ʒə tεtə fεʁme, də sə sɑ̃tiʁ blese.
  dεtʁə atake, syʁ dε movεzə pɑ̃se
  ki oʁε, oze diʁə.
  lə ʒyʒəmɑ̃, sε kɔmə œ̃ buʁdɔnəmɑ̃.
  ki ʒu lε platəfɔʁmə, də lɑ̃səmɑ̃.
  eʁœʁ ymεnə, də nə pa sɑ̃tiʁ.
  e də tuʒuʁ vulwaʁ demɑ̃tiʁ.
 • Syllabes Phonétique : Jugement

  il=ε=tu=ʒuʁ=mas=ke 6
  sə=ʒy=ʒə=mɑ̃=də=bɑ̃=də=de=si=ne 10
  a=sə=kʁwa=ʁə=vi=ze 6
  sɑ̃=zu=vʁiʁ=lε=ziø=syʁ=nɔtʁə=pʁɔ=pʁə=pʁɔ=pʁje=te 12
  kʁwa=ʁə=kə=nu=sɔ=mə=ma=lə=ʁø 9
  sə=sə=ʁε=ɛ̃=ʒys=ti=fjablə=e=tʁo=mɔ̃s=tʁy=ø 12
  sə=sɑ̃=tiʁ=ʒy=ʒe=a=lɔʁ=kə=sε=fo 10
  u=ʒu=e=a=εm=εʁ=me=te=o 9
  puʁ=bj=ɛ̃=to=tɔ̃=be=də-o 8
  a=e=fa=se=laʁ=dwazə=puʁ=mjø=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 12
  a=sə=sɑ̃=tiʁ=ɑ̃=ɡwa=se=ε=tʁə=ʁa=bε=se 12
  sə=ʒys=ti=fje=syʁ=ynəo=tʁə=vi=ki=sɑ̃=su=si 12
  a=la=pa=ʁɑ̃sə=tʁɔ̃=pœʁ=ɔ̃=ʃwa=zi=a=lɔ̃=zi 12
  mɔ̃=tʁe=nɔtʁə=pʁɔ=pʁə=pεʁ=sɔ=na=li=te=puʁ=nə=pa=ε=tʁə=kɔ̃=dan 17
  sə=ka=ʃe=puʁ=nə=pa=sə=sɑ̃=tiʁ=e=ʁa=fle 12
  εɡ=zis=te=puʁ=de=fɑ̃dʁəy=nə=ko=zə=ki=tu=ʃə=a=ʁa=pə=le 16
  o=plε=ziʁ=dɑ̃tʁə=tə=niʁ=nɔ=tʁə=mas=kə=bjɛ̃=ɡaʁ=de 13
  sε=kɔ=mə=de=si=de=ki=lɔ̃=va=tu=ʃe 11
  ε=tʁɑ̃ʒə=tε=tə=fεʁ=me=də=sə=sɑ̃=tiʁ=ble=se 12
  dε=tʁə=a=ta=ke=syʁ=dε=mo=vε=zə=pɑ̃=se 12
  ki=o=ʁε=o=ze=di=ʁə 7
  lə=ʒy=ʒə=mɑ̃=sε=kɔ=mə=œ̃=buʁ=dɔ=nə=mɑ̃ 12
  ki=ʒu=lε=pla=tə=fɔʁ=mə=də=lɑ̃=sə=mɑ̃ 11
  e=ʁœ=ʁə=y=mε=nə=də=nə=pa=sɑ̃=tiʁ 11
  e=də=tu=ʒuʁ=vu=lwaʁ=de=mɑ̃=tiʁ 9

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/01/2012 20:46Tiphaine15

bien ton poeme