Poeme : Le Goût

Le Goût

Le gout exquis d’une vie.
Qui nous laisse sans répits.
Avec, le temps qui nous bouleverse.
L’humain qui croque l’averse.
De ce Goût sucrée et délicat.
Qui nous rappelle, ce moment-là.
Parfois acide au point de s’en privé.
Ces pépins, qui tombent s’écrasé.
Bientôt, couvert d’égratignure.
Notre vie, n’a que ses blessures.
Etre là, pour ne pas faire d’absence.
Avoir une langue.
Pour y trouvé, son importance.
De chaque pensé, qu’on n’a apporté.
Qu’elle son ceux, qui l’on écouté.
Au partage du goût.
Qui ont traversé, nos têtes.
Dans un brelan d’amour, de haine, d’amitié mal accordé.
L’art de bien faire.
Qui se regarde, à travers nous-même.
Loin de cette mélasse, qui nous surpasse.
Sans accoutumance, elle nous dépasse.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Goût

  le=gout=ex=quis=dune=vie 6
  qui=nous=laisse=sans=ré=pits 6
  a=vec=le=temps=qui=nous=boule=verse 8
  lhu=main=qui=cro=que=la=verse 7
  de=ce=goût=su=crée=et=dé=li=cat 9
  qui=nous=rap=pel=le=ce=moment=là 8
  par=fois=a=cideau=point=de=sen=pri=vé 9
  ces=pé=pins=qui=tombent=sé=cra=sé 8
  bien=tôt=cou=vert=dé=gra=ti=gnure 8
  no=tre=vie=na=que=ses=bles=sures 8
  etre=là=pour=ne=pas=faire=dab=sence 8
  avoir=u=ne=langue 4
  pour=y=trou=vé=son=im=por=tance 8
  de=cha=que=pen=sé=quon=na=ap=por=té 10
  quel=le=son=ceux=qui=lon=é=cou=té 9
  au=par=ta=ge=du=goût 6
  qui=ont=tra=ver=sé=nos=tê=tes 8
  dans=un=bre=lan=da=mour=de=haine=da=mi=tié=mal=ac=cor=dé 15
  lart=de=bien=fai=re 5
  qui=se=re=gar=de=à=tra=vers=nous=même 10
  loin=de=cette=mé=lasse=qui=nous=sur=passe 9
  sans=ac=cou=tu=mance=el=le=nous=dé=passe 10
 • Phonétique : Le Goût

  lə ɡu εkski dynə vi.
  ki nu lεsə sɑ̃ ʁepi.
  avεk, lə tɑ̃ ki nu buləvεʁsə.
  lymɛ̃ ki kʁɔkə lavεʁsə.
  də sə ɡu sykʁe e delika.
  ki nu ʁapεllə, sə mɔmɑ̃ la.
  paʁfwaz- asidə o pwɛ̃ də sɑ̃ pʁive.
  sε pepɛ̃, ki tɔ̃be sekʁaze.
  bjɛ̃to, kuvεʁ deɡʁatiɲyʁə.
  nɔtʁə vi, na kə sε blesyʁə.
  εtʁə la, puʁ nə pa fεʁə dabsɑ̃sə.
  avwaʁ ynə lɑ̃ɡ.
  puʁ i tʁuve, sɔ̃n- ɛ̃pɔʁtɑ̃sə.
  də ʃakə pɑ̃se, kɔ̃ na apɔʁte.
  kεllə sɔ̃ sø, ki lɔ̃n- ekute.
  o paʁtaʒə dy ɡu.
  ki ɔ̃ tʁavεʁse, no tεtə.
  dɑ̃z- œ̃ bʁəlɑ̃ damuʁ, də-εnə, damitje mal akɔʁde.
  laʁ də bjɛ̃ fεʁə.
  ki sə ʁəɡaʁdə, a tʁavεʁ nu mεmə.
  lwɛ̃ də sεtə melasə, ki nu syʁpasə.
  sɑ̃z- akutymɑ̃sə, εllə nu depasə.
 • Syllabes Phonétique : Le Goût

  lə=ɡu=εk=ski=dy=nə=vi 7
  ki=nu=lε=sə=sɑ̃=ʁe=pi 7
  a=vεk=lə=tɑ̃=ki=nu=bu=lə=vεʁ=sə 10
  ly=mɛ̃=ki=kʁɔ=kə=la=vεʁ=sə 8
  də=sə=ɡu=sy=kʁe=e=de=li=ka 9
  ki=nu=ʁa=pεl=lə=sə=mɔ=mɑ̃=la 9
  paʁ=fwa=za=sidə=o=pwɛ̃=də=sɑ̃=pʁi=ve 10
  sε=pe=pɛ̃=ki=tɔ̃=be=se=kʁa=ze 9
  bj=ɛ̃=to=ku=vεʁ=de=ɡʁa=ti=ɲy=ʁə 10
  nɔ=tʁə=vi=na=kə=sε=ble=sy=ʁə 9
  ε=tʁə=la=puʁ=nə=pa=fε=ʁə=dab=sɑ̃sə 10
  a=vwaʁ=y=nə=lɑ̃ɡ 5
  puʁ=i=tʁu=ve=sɔ̃=nɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə 9
  də=ʃa=kə=pɑ̃=se=kɔ̃=na=a=pɔʁ=te 10
  kεl=lə=sɔ̃=sø=ki=lɔ̃=ne=ku=te 9
  o=paʁ=ta=ʒə=dy=ɡu 6
  ki=ɔ̃=tʁa=vεʁ=se=no=tε=tə 8
  dɑ̃=zœ̃=bʁə=lɑ̃=da=muʁ=də-εnə=da=mi=tje=mal=a=kɔʁ=de 15
  laʁ=də=bj=ɛ̃=fε=ʁə 6
  ki=sə=ʁə=ɡaʁ=də=a=tʁa=vεʁ=nu=mεmə 10
  lwɛ̃də=sε=tə=me=la=sə=ki=nu=syʁ=pasə 10
  sɑ̃=za=ku=ty=mɑ̃sə=εl=lə=nu=de=pasə 10

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/01/2012 20:48Tiphaine15

joli poeme