Poème-France.com

Poeme : Quoi Dire De Toi ? ?Quoi Dire De Toi ? ?

Je ne sais plus quoi dire…
N’y quoi penser…
J’etais boulverser…
Et je savais plus comment reagir…

Tu m’a fait couller un ocean de l’arme…
Tu a profiter de mon corps…
Je n’aurais jamais penser sa de toi…

Apres trois Separation…
J’aurrais pu y penser…
Que tu n’etais pas la personne pour moi ! !

Tu m’a trop menti… et aujourd’hui je te voit encore…
J’ai peur de toi…
Peur que tu me frappe…
Car je t’est denoncer a plusieur reprise…
A mes amis que j’ai confiance…

Aujourd’hui tu hante mes reve…
Meme si j’ai trouver lamours de ma vie…
Tu est encore des mes cauchemar…
Je me revoit… Dans ta chambre… Toi en trin de profiter de moi…
Car je n’etais pas moi meme…
J’etais sous la subtance qu’on appel le’’pot’’

OUI… J’ai apris ma lecons… !
Mais je T’HAII ! ! !
J’aimerais ne jamais t’avoir connu ! ! !
J’aurrais du eccouter mes amis…
Quand il me dissais que sa allais mal tournee ! ! !

Aujourd’hui tu est un inconu pour moi…
Car tu ma trop mentie…
Tout se que je pense de toi, C’est que tu n’est juste qu’…
Un CROSSEUR…
Un nul…

Tu n’est plus dans mes penser…
Mais dans mes CAUCHEMAR ! ! !
Jennou

PostScriptum

Faite confiance a vous amis ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə sε plys kwa diʁə…
ni kwa pɑ̃se…
ʒətε bulvεʁse…
e ʒə savε plys kɔmɑ̃ ʁəaʒiʁ…

ty ma fε kule œ̃n- ɔsəɑ̃ də laʁmə…
ty a pʁɔfite də mɔ̃ kɔʁ…
ʒə noʁε ʒamε pɑ̃se sa də twa…

apʁə- tʁwa səpaʁasjɔ̃…
ʒoʁε py i pɑ̃se…
kə ty nətε pa la pεʁsɔnə puʁ mwa ! !

ty ma tʁo mɑ̃ti… e oʒuʁdɥi ʒə tə vwa ɑ̃kɔʁə…
ʒε pœʁ də twa…
pœʁ kə ty mə fʁapə…
kaʁ ʒə tε dənɔ̃se a plyzjœʁ ʁəpʁizə…
a mεz- ami kə ʒε kɔ̃fjɑ̃sə…

oʒuʁdɥi ty-ɑ̃tə mε ʁəvə…
məmə si ʒε tʁuve lamuʁ də ma vi…
ty εt- ɑ̃kɔʁə dε mε koʃəmaʁ…
ʒə mə ʁəvwa… dɑ̃ ta ʃɑ̃bʁə… twa ɑ̃ tʁɛ̃ də pʁɔfite də mwa…
kaʁ ʒə nətε pa mwa məmə…
ʒətε su la sybtɑ̃sə kɔ̃n- apεl ləpɔt

ui… ʒε apʁi ma ləkɔ̃… !
mε ʒə tεi ! ! !
ʒεməʁε nə ʒamε tavwaʁ kɔny ! ! !
ʒoʁε dy εkute mεz- ami…
kɑ̃t- il mə disε kə sa alε mal tuʁni ! ! !

oʒuʁdɥi ty εt- œ̃n- ɛ̃kɔny puʁ mwa…
kaʁ ty ma tʁo mɑ̃ti…
tu sə kə ʒə pɑ̃sə də twa, sε kə ty nε ʒystə k…
œ̃ kʁɔsœʁ…
œ̃ nyl…

ty nε plys dɑ̃ mε pɑ̃se…
mε dɑ̃ mε koʃəmaʁ ! ! !