Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Pour Toi Dave ! !

Poème Amour
Publié le 21/08/2004 00:00

L'écrit contient 268 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Jennou

Pour Toi Dave ! !

Toi don sa fessais longtemps que je n’avais pas vue…
Pour la toute deuxieme fois dans ma vie…
Je t’est revue… la ou je t’ai rencontrer ! ! !

Quand je t’est revue…
J’ai resentie un eclaire de joie…
Transperser mon cœur ! ! !
J’ai eux le coups de foudre…

Apres une soiree de placotage…
Il a fallu que tu parte…
Encore une fois…
J’etais decu, mais je m’en suis remise…

Des que je suis revenu chez nous…
Je t’ai reparler… sur le chat comme tout les jours…
Des que je t’ai dit mes sentiments pour toi ! ! !
Tu est repartie comme l’autre jours !

Apres un mois plus tard…
Je t’ai retrouver…
Apres avoir voulu comprendre pkoi tu etais repartir…
J’aurrais voulu ne rien attendre… !

Pkoi m’avoir dit que tu voulais que je t’oublie… ?
J’aurrais voulu ne rien attendre… !
Pkoi m’avoir mentie… ?
J’aurrais voulu ne rien savoir… !

Encore aujourd’hui…
Je reves chaques jours a toi !
Des cauchemar…
Des reves d’amours…
Des reves de futur…
Mais tout sa se n’est que des reves ireel… !

Tu m’a telement fait mal au cœur…
Quand pour la premiere fois…
Tu m’ignorais…
J’aimerais tant qu’on retourne a ZERO…
Quand je te dissais mes confidence…
Je te raccontais mon passer…
Et des chose intime sur moi ! …

J’aimais tant sa quand tu m’eccoutais…
Mais… Ses rendu que tu m’ignore…
Je sais que je ne peux… te forcer a m’aime…
Mais j’aumerais au moin… Que tu m’eccoute comme avant !

Jtaime Dave !
 • Pieds Hyphénique: Pour Toi Dave ! !

  toi=don=sa=fes=sais=long=temps=que=je=na=vais=pas=vue 13
  pour=la=tou=te=deuxie=me=fois=dans=ma=vie 10
  je=test=re=vue=la=ou=je=tai=ren=con=trer 11

  quand=je=test=re=vue 5
  jai=re=sen=tie=un=e=clai=re=de=joie 10
  trans=per=ser=mon=cœur 5
  jai=eux=le=coups=de=fou=dre 7

  apres=u=ne=soi=ree=de=pla=co=ta=ge 10
  il=a=fal=lu=que=tu=par=te 8
  en=co=re=u=ne=fois 6
  je=tais=de=cu=mais=je=men=suis=re=mise 10

  des=que=je=suis=re=ve=nu=chez=nous 9
  je=tai=re=par=ler=sur=le=chat=comme=tout=les=jours 12
  des=que=je=tai=dit=mes=sen=timents=pour=toi 10
  tu=est=re=par=tie=com=me=lau=tre=jours 10

  a=pres=un=mois=plus=tard 6
  je=tai=re=trou=ver 5
  apres=a=voir=vou=lu=compren=dre=p=koi=tu=e=tais=re=par=tir 15
  jaur=rais=vou=lu=ne=rien=at=ten=dre 9

  pkoi=ma=voir=dit=que=tu=vou=lais=que=je=tou=blie 12
  jaur=rais=vou=lu=ne=rien=at=ten=dre 9
  pkoi=ma=voir=men=tie 5
  jaur=rais=vou=lu=ne=rien=sa=voir 8

  en=co=re=au=jourd=hui 6
  je=re=ves=cha=ques=jours=a=toi 8
  des=cau=che=mar 4
  des=re=ves=da=mours 5
  des=re=ves=de=fu=tur 6
  mais=tout=sa=se=nest=que=des=re=ves=i=reel 11

  tu=ma=te=le=ment=fait=mal=au=cœur 9
  quand=pour=la=pre=mie=re=fois 7
  tu=mi=gno=rais 4
  jai=me=rais=tant=quon=re=tourne=a=ze=ro 10
  quand=je=te=dis=sais=mes=con=fi=den=ce 10
  je=te=rac=con=tais=mon=pas=ser 8
  et=des=cho=se=in=ti=me=sur=moi 9

  jai=mais=tant=sa=quand=tu=mec=cou=tais 9
  mais=ses=ren=du=que=tu=mi=gno=re 9
  je=sais=que=je=ne=peux=te=for=cer=a=maime 11
  mais=jaume=rais=au=moin=que=tu=mec=cou=te=com=mea=vant 13

  jtai=me=da=ve 4
 • Phonétique : Pour Toi Dave ! !

  twa dɔ̃ sa fesε lɔ̃tɑ̃ kə ʒə navε pa vɥ…
  puʁ la tutə døksjəmə fwa dɑ̃ ma vi…
  ʒə tε ʁəvɥ… la u ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe ! ! !

  kɑ̃ ʒə tε ʁəvɥ…
  ʒε ʁəsɑ̃ti œ̃n- εklεʁə də ʒwa…
  tʁɑ̃spεʁse mɔ̃ kœʁ ! ! !
  ʒε ø lə ku də fudʁə…

  apʁəz- ynə swaʁi də plakɔtaʒə…
  il a faly kə ty paʁtə…
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa…
  ʒətε dəky, mε ʒə mɑ̃ sɥi ʁəmizə…

  dε kə ʒə sɥi ʁəvəny ʃe nu…
  ʒə tε ʁəpaʁle… syʁ lə ʃa kɔmə tu lε ʒuʁ…
  dε kə ʒə tε di mε sɑ̃timɑ̃ puʁ twa ! ! !
  ty ε ʁəpaʁti kɔmə lotʁə ʒuʁ !

  apʁəz- œ̃ mwa plys taʁ…
  ʒə tε ʁətʁuve…
  apʁəz- avwaʁ vuly kɔ̃pʁɑ̃dʁə pkwa ty ətε ʁəpaʁtiʁ…
  ʒoʁε vuly nə ʁjɛ̃ atɑ̃dʁə… !

  pkwa mavwaʁ di kə ty vulε kə ʒə tubli… ?
  ʒoʁε vuly nə ʁjɛ̃ atɑ̃dʁə… !
  pkwa mavwaʁ mɑ̃ti… ?
  ʒoʁε vuly nə ʁjɛ̃ savwaʁ… !

  ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi…
  ʒə ʁəvə ʃak ʒuʁz- a twa !
  dε koʃəmaʁ…
  dε ʁəvə damuʁ…
  dε ʁəvə də fytyʁ…
  mε tu sa sə nε kə dε ʁəvəz- iʁil… !

  ty ma tələmɑ̃ fε mal o kœʁ…
  kɑ̃ puʁ la pʁəmjəʁə fwa…
  ty miɲɔʁε…
  ʒεməʁε tɑ̃ kɔ̃ ʁətuʁnə a zəʁo…
  kɑ̃ ʒə tə disε mε kɔ̃fidɑ̃sə…
  ʒə tə ʁakɔ̃tε mɔ̃ pase…
  e dε ʃozə ɛ̃timə syʁ mwa ! …

  ʒεmε tɑ̃ sa kɑ̃ ty mεkutε…
  mε… sε ʁɑ̃dy kə ty miɲɔʁə…
  ʒə sε kə ʒə nə pø… tə fɔʁse a mεmə…
  mε ʒoməʁεz- o mwɛ̃… kə ty mεkutə kɔmə avɑ̃ !

  ʒtεmə davə !
 • Pieds Phonétique : Pour Toi Dave ! !

  twa=dɔ̃=sa=fe=sε=lɔ̃=tɑ̃kə=ʒə=na=vε=pa=vɥ 12
  puʁ=la=tutə=døk=sjə=mə=fwa=dɑ̃=ma=vi 10
  ʒə=tε=ʁəvɥ=la=u=ʒə=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 10

  kɑ̃=ʒə=tε=ʁəvɥ 4
  ʒε=ʁə=sɑ̃=ti=œ̃=nε=klε=ʁə=də=ʒwa 10
  tʁɑ̃s=pεʁ=se=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  ʒε=ø=lə=ku=də=fu=dʁə 7

  a=pʁə=zy=nə=swa=ʁi=də=pla=kɔ=taʒə 10
  il=a=fa=ly=kə=ty=paʁ=tə 8
  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa 6
  ʒə=tε=də=ky=mε=ʒə=mɑ̃=sɥi=ʁə=mizə 10

  dε=kə=ʒə=sɥi=ʁə=və=ny=ʃe=nu 9
  ʒə=tεʁə=paʁ=le=syʁ=lə=ʃa=kɔ=mə=tu=lε=ʒuʁ 12
  dεkə=ʒə=tε=di=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ=twa 10
  ty=ε=ʁə=paʁ=ti=kɔ=mə=lo=tʁə=ʒuʁ 10

  a=pʁə=zœ̃=mwa=plys=taʁ 6
  ʒə=tε=ʁə=tʁu=ve 5
  apʁə=za=vwaʁ=vu=ly=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=pkwa=ty=ə=tε=ʁə=paʁ=tiʁ 15
  ʒo=ʁε=vu=ly=nə=ʁj=ɛ̃=a=tɑ̃=dʁə 10

  pkwa=ma=vwaʁ=dikə=ty=vu=lε=kə=ʒə=tu=bli 11
  ʒo=ʁε=vu=ly=nə=ʁj=ɛ̃=a=tɑ̃=dʁə 10
  pkwa=ma=vwaʁ=mɑ̃=ti 5
  ʒo=ʁε=vu=ly=nə=ʁj=ɛ̃=sa=vwaʁ 9

  ɑ̃=kɔ=ʁə=o=ʒuʁ=dɥi 6
  ʒə=ʁə=və=ʃak=ʒuʁ=za=twa 7
  dε=ko=ʃə=maʁ 4
  dε=ʁə=və=da=muʁ 5
  dε=ʁə=və=də=fy=tyʁ 6
  mε=tu=sasə=nε=kə=dε=ʁə=və=zi=ʁil 10

  ty=ma=tə=lə=mɑ̃=fε=mal=o=kœ=ʁə 10
  kɑ̃=puʁ=la=pʁə=mj=ə=ʁə=fwa 8
  ty=mi=ɲɔ=ʁε 4
  ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=kɔ̃ʁə=tuʁ=nə=a=zə=ʁo 10
  kɑ̃=ʒə=tə=di=sε=mε=kɔ̃=fi=dɑ̃=sə 10
  ʒə=tə=ʁa=kɔ̃=tε=mɔ̃=pa=se 8
  e=dε=ʃo=zə=ɛ̃=ti=mə=syʁ=mwa 9

  ʒε=mε=tɑ̃=sa=kɑ̃=ty=mε=ku=tε 9
  mε=sε=ʁɑ̃=dy=kə=ty=mi=ɲɔʁ=ə 9
  ʒə=sεkə=ʒə=nə=pø=tə=fɔʁ=se=a=mεmə 10
  mε=ʒomə=ʁε=zo=mwɛ̃=kə=ty=mε=ku=tə=kɔ=məa=vɑ̃ 13

  ʒtε=mə=da=və 4

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/08/2004 00:00Soldier

C’est vraiment tres beau. Yui es tres douée. Sinceres encouragements, continu 😉

Auteur de Poésie
26/08/2004 00:00Journey

Le Virtuel N’est Que du Au delà de la réealité, et la menssongeri sur le net, sur les T’Chat c’est connue ma puce, mais tu c’est ne te préaucupe pas de tout ça, tu est jeune 😉 Bisous ma ptite puce adoré 0- il est bien fait ton poème