Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Pourquoi Mignorer ? ? ?

Poème Amour
Publié le 13/04/2004 00:00

L'écrit contient 105 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Jennou

Pourquoi Mignorer ? ? ?

Quand je te dit je t’aime…
Tu t’a ferme…
Tu ne dit rien…

Quand je t’ecrit de belle phrase…
Tu t’en fiche pas mal…
J’aimerais te comprend…
Mais je n’y arrive pas…

Pourquoi m’ignorer…
Mon cœur bat pour toi…
Et tu ne t’en rend meme pas conte…

J’aimerais te le dire…
Te dire je t’aime…
Mais je n’oce…
Car j’ai peur d’etre rejeter…
Par le gars que j’ai telement aimer…

Aimer de mon cœur…
Qui batais de bonheurs…
T’avoir dans mes bras etais une chose…
Don j’ai toujours rever…
 • Pieds Hyphénique: Pourquoi Mignorer ? ? ?

  quand=je=te=dit=je=taime 6
  tu=ta=fer=me 4
  tu=ne=dit=rien 4

  quand=je=te=crit=de=bel=le=phrase 8
  tu=ten=fi=che=pas=mal 6
  jai=me=rais=te=com=prend 6
  mais=je=ny=ar=rive=pas 6

  pour=quoi=mi=gno=rer 5
  mon=cœur=bat=pour=toi 5
  et=tu=ne=ten=rend=me=me=pas=conte 9

  jai=me=rais=te=le=dire 6
  te=di=re=je=tai=me 6
  mais=je=no=ce 4
  car=jai=peur=de=tre=re=je=ter 8
  par=le=gars=que=jai=te=le=ment=ai=mer 10

  ai=mer=de=mon=cœur 5
  qui=ba=tais=de=bon=heurs 6
  ta=voir=dans=mes=bras=e=tais=une=chose 9
  don=jai=tou=jours=re=ver 6
 • Phonétique : Pourquoi Mignorer ? ? ?

  kɑ̃ ʒə tə di ʒə tεmə…
  ty ta fεʁmə…
  ty nə di ʁjɛ̃…

  kɑ̃ ʒə tεkʁi də bεllə fʁazə…
  ty tɑ̃ fiʃə pa mal…
  ʒεməʁε tə kɔ̃pʁɑ̃…
  mε ʒə ni aʁivə pa…

  puʁkwa miɲɔʁe…
  mɔ̃ kœʁ ba puʁ twa…
  e ty nə tɑ̃ ʁɑ̃ məmə pa kɔ̃tə…

  ʒεməʁε tə lə diʁə…
  tə diʁə ʒə tεmə…
  mε ʒə nɔsə…
  kaʁ ʒε pœʁ dεtʁə ʁəʒəte…
  paʁ lə ɡaʁ kə ʒε tələmɑ̃ εme…

  εme də mɔ̃ kœʁ…
  ki batε də bɔnœʁ…
  tavwaʁ dɑ̃ mε bʁaz- ətεz- ynə ʃozə…
  dɔ̃ ʒε tuʒuʁ ʁəve…
 • Pieds Phonétique : Pourquoi Mignorer ? ? ?

  kɑ̃=ʒə=tə=di=ʒə=tεmə 6
  ty=ta=fεʁ=mə 4
  ty=nə=di=ʁj=ɛ̃ 5

  kɑ̃ʒə=tε=kʁi=də=bεllə=fʁazə 6
  ty=tɑ̃=fi=ʃə=pa=mal 6
  ʒε=mə=ʁε=tə=kɔ̃=pʁɑ̃ 6
  mεʒə=ni=a=ʁi=və=pa 6

  puʁ=kwa=mi=ɲɔ=ʁe 5
  mɔ̃=kœ=ʁə=ba=puʁ=twa 6
  e=tynə=tɑ̃=ʁɑ̃=mə=mə=pa=kɔ̃tə 8

  ʒε=mə=ʁε=tə=lə=diʁə 6
  tə=di=ʁə=ʒə=tε=mə 6
  mε=ʒə=nɔ=sə 4
  kaʁ=ʒε=pœʁ=dεtʁəʁə=ʒə=te 6
  paʁlə=ɡaʁ=kə=ʒε=tə=lə=mɑ̃=ε=me 9

  ε=me=də=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  ki=ba=tε=də=bɔ=nœʁ 6
  ta=vwaʁ=dɑ̃=mε=bʁazə=tε=zy=nə=ʃozə 9
  dɔ̃=ʒε=tu=ʒuʁ=ʁə=ve 6

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/08/2004 00:00Soldier

Une amour a double sens est tjs tres dur a vivre. Mais sache que si il ne t’aime pas, c’est que tu merite bien mieux que lui. Et quoi k’il arrive ne t’en veux surtout pas 😉. Amitié, Soldier

Auteur de Poésie
01/09/2004 00:00Mimi_15597

g vécu sa moi aussi. et je te souhaite mieux que ce gars
-xxx-mimi

Auteur de Poésie
31/10/2004 00:00(B)_Milie_(B)

c vrmt bo je trouve c vrmt bo ce ke tu ecrit dsl je me repete amis je nai po de mots:)