Poème-France.com

Poeme : Deux Jeunes FrèresDeux Jeunes Frères

Deux jeunes frères sont partis
Deux jeunes frères ont choisis
Deux jeunes frères sont partis
Vêtus de bleu vêtus de gris
Vêtus de bleu vêtus de gris
Marchant au pat ils sont partis
Battez tambour, ils sont partis
Un beau matin d’été

L’un est doux l’autre gentil
L’un est doux l’autre gentil
L’un ne verra plus sont pays
Un canon lui ôta la vis
Un canon lui ôta la vis
Un canon se passe de votre avis
Que l’on soit doux, ou bien gentil
Un beau matin d’été

Deux jeunes filles sur le quai d’une gare
Deux jeunes filles sur le quai d’une gare
Une en bleue et l’autre en noir
Une en bleue et l’autre en noir
L’une en bleue et l’autre en noir
Leurs amoureux elles vont revoir
Vêtu de bleu, vêtu de noir
Un beau matin d’été
Jerem

PostScriptum

Petite chansonnette à bercer au son d’une guitare sèche


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dø ʒənə fʁεʁə sɔ̃ paʁti
dø ʒənə fʁεʁəz- ɔ̃ ʃwazi
dø ʒənə fʁεʁə sɔ̃ paʁti
vεtys də blø vεtys də ɡʁi
vεtys də blø vεtys də ɡʁi
maʁʃɑ̃ o pa il sɔ̃ paʁti
bate tɑ̃buʁ, il sɔ̃ paʁti
œ̃ bo matɛ̃ dete

lœ̃n- ε du lotʁə ʒɑ̃til
lœ̃n- ε du lotʁə ʒɑ̃til
lœ̃ nə veʁa plys sɔ̃ pεi
œ̃ kanɔ̃ lɥi ota la vis
œ̃ kanɔ̃ lɥi ota la vis
œ̃ kanɔ̃ sə pasə də vɔtʁə avi
kə lɔ̃ swa du, u bjɛ̃ ʒɑ̃til
œ̃ bo matɛ̃ dete

dø ʒənə fijə syʁ lə kε dynə ɡaʁə
dø ʒənə fijə syʁ lə kε dynə ɡaʁə
ynə ɑ̃ blø e lotʁə ɑ̃ nwaʁ
ynə ɑ̃ blø e lotʁə ɑ̃ nwaʁ
lynə ɑ̃ blø e lotʁə ɑ̃ nwaʁ
lœʁz- amuʁøz- εllə vɔ̃ ʁəvwaʁ
vεty də blø, vεty də nwaʁ
œ̃ bo matɛ̃ dete