Poeme : Les Yeux Fixés Au Ciel

Les Yeux Fixés Au Ciel

Le sifflement silencieux du vent sonne en sillonnant le temps
Les étoiles brillent, avancent doucement à travers le vent
Les nuages discrètement flouent le tableau en se mettant devant
ET moi, soleil levant, je meurs doucement, baignant dans mon sang (jerem)
--- --- ---
Un ciel de cristal, qui brille de milles feux, tout en étant noir,
Regard absent qui se tourne vers cette toile pleine d’Espoir,
La Lune se fait Reine, se lovant au creux de son cœur
Poussant les étoiles pour se faire une place, tout en douceur. (cindy limpens)
--- --- ---
Mon regard est fixé sur cette toile d’une beauté éternelle
Emerveillé de ce spectacle qu’on ne prend la peine d’observer
Mon corps est envahit d’une émotion étrangère, incontrolée
Des larmes éphémères devant une admiration, ce ciel (Muchu)
--- --- ---
Chercher l’espoir, qui par de toute cette magie, d’une nuit
Vous donne envi de briller de mille feux d’un amour qui lui
Chercher et vous trouverez parmi toutes celle-ci, sans soucis
Celle qui vous donne le courage de continuer votre belle vie. (Cœurdeloup)
--- --- ---
Nuances argentées d’un regard oublié,
Dans les ombres d’un cœur donné…
Qui ne veut lire, aux reflets de la nuit
Des autres larmes pour lui…

Hasardes d’une nocturne supplié,
Dans les regrets amoureux d’une âme étoilé
Qui ne s’entend pas exister, aux songes…
Des éphémères présages…

Porte de l’autre regard, des beautés volées
Aux lointaines Célestines, qui se sont rappellés
Au silence de l’innocent perdu, dans l’ailleurs
Dans les rêves de son cœur… (FA)
--- --- ---
Des yeux étoilés, regard vers le ciel
Dans chaque étoile une lumière du soleil
Une ame qui parle la langue des étoiles
Faisant connaissance avec chacune d’elle

Les yeux fixés au ciel
Par la beauté de cette toile
Ciel noiratre, lune blanchatre
Entourés par les petites lueurs des astres (fleur de lune)
--- --- ---
Une ame s’envole, par dela les etoiles, escaladant la nuit
Ce corps inerte, fixant les cieux, depossedé de sa vie
Laisse derriere lui, ruisseaux et pluie de sang, dans son cœur
Ces reves, les nuits fixant les etoiles, toutes ces douleur. (vaast)
--- --- ---

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Les Yeux Fixés Au Ciel

  le=sif=fle=ment=si=len=cieux=du=vent=son=ne=en=sillon=nant=le=temps 16
  les=é=toi=les=brillent=a=van=cent=dou=ce=ment=à=tra=vers=le=vent 16
  les=nu=ages=dis=crè=te=ment=flouent=le=ta=bleau=en=se=met=tant=de=vant 17
  et=moi=so=leil=le=vant=je=meurs=douce=ment=bai=gnant=dans=mon=sang=je=rem 17

  un=ciel=de=cris=tal=qui=brille=de=mil=les=feux=tout=en=é=tant=noir 16
  re=gard=ab=sent=qui=se=tourne=vers=cet=te=toi=le=plei=ne=des=poir 16
  la=lu=ne=se=fait=rei=ne=se=lo=vant=au=creux=de=son=cœur 15
  pous=sant=les=é=toiles=pour=se=fai=reu=ne=pla=ce=tout=en=dou=ceur=cin=dy=limpens 19

  mon=re=gard=est=fixé=sur=cette=toi=le=du=ne=beau=té=é=ter=nelle 16
  emer=veillé=de=ce=s=pec=tacle=quon=ne=prend=la=pei=ne=dob=ser=ver 16
  mon=corps=est=en=va=hit=duneé=mo=tion=é=tran=gè=re=in=con=tro=lée 17
  des=lar=mes=é=phé=mères=de=vant=u=nead=mi=ra=tion=ce=ciel=mu=chu 17

  cher=cher=les=poir=qui=par=de=tou=te=cet=te=ma=gie=du=ne=nuit 16
  vous=don=ne=en=vi=de=briller=de=mil=le=feux=dun=a=mour=qui=lui 16
  cher=cher=et=vous=trouve=rez=par=mi=tou=tes=cel=le=ci=sans=sou=cis 16
  cel=le=qui=vous=donne=le=cou=ra=ge=de=con=ti=nuer=vo=tre=bel=le=vie=cœur=de=loup 21

  nuan=ces=ar=gen=tées=dun=re=gard=ou=bli=é 11
  dans=les=om=bres=dun=cœur=don=né 8
  qui=ne=veut=li=re=aux=re=flets=de=la=nuit 11
  des=au=tres=lar=mes=pour=lui 7

  ha=sar=des=du=ne=noc=tur=ne=sup=pli=é 11
  dans=les=re=grets=a=mou=reux=du=ne=â=me=é=toi=lé 14
  qui=ne=sen=tend=pas=exis=ter=aux=son=ges 10
  des=é=phé=mè=res=pré=sa=ges 8

  por=te=de=lau=tre=re=gard=des=beau=tés=vo=lées 12
  aux=loin=tai=nes=cé=les=ti=nes=qui=se=sont=rap=pel=lés 14
  au=si=len=ce=de=lin=no=cent=per=du=dans=lail=leurs 13
  dans=les=rê=ves=de=son=cœur=fa 8

  des=y=eux=é=toi=lés=re=gard=vers=le=ciel 11
  dans=cha=que=é=toi=le=u=ne=lu=mi=è=re=du=so=leil 15
  u=ne=a=me=qui=par=le=la=lan=gue=des=é=toi=les 14
  fai=sant=con=nais=san=ce=a=vec=cha=cu=ne=delle 12

  les=y=eux=fixés=au=ciel 6
  par=la=beau=té=de=cet=te=toi=le 9
  ciel=noi=ra=tre=lu=ne=blan=cha=tre 9
  en=tou=rés=par=les=pe=ti=tes=lueurs=des=as=tres=fleur=de=lu=ne 16

  unea=me=sen=vo=le=par=de=la=les=e=toi=les=es=ca=la=dant=la=nuit 18
  ce=corps=i=ner=te=fixant=les=cieux=de=pos=se=dé=de=sa=vie 15
  lais=se=der=rie=re=lui=ruis=seaux=et=pluie=de=sang=dans=son=cœur 15
  ces=re=ves=les=nuits=fix=ant=les=e=toiles=tou=tes=ces=dou=leur=vaast 16

 • Phonétique : Les Yeux Fixés Au Ciel

  lə sifləmɑ̃ silɑ̃sjø dy vɑ̃ sɔnə ɑ̃ sijɔnɑ̃ lə tɑ̃
  lεz- etwalə bʁije, avɑ̃se dusəmɑ̃ a tʁavεʁ lə vɑ̃
  lε nɥaʒə diskʁεtəmɑ̃ flue lə tablo ɑ̃ sə mεtɑ̃ dəvɑ̃
  e mwa, sɔlεj ləvɑ̃, ʒə mœʁ dusəmɑ̃, bεɲɑ̃ dɑ̃ mɔ̃ sɑ̃ʒ (ʒəʁəm)

  œ̃ sjεl də kʁistal, ki bʁijə də milə fø, tut- ɑ̃n- etɑ̃ nwaʁ,
  ʁəɡaʁ absɑ̃ ki sə tuʁnə vεʁ sεtə twalə plεnə dεspwaʁ,
  la lynə sə fε ʁεnə, sə lɔvɑ̃ o kʁø də sɔ̃ kœʁ
  pusɑ̃ lεz- etwalə puʁ sə fεʁə ynə plasə, tut- ɑ̃ dusœʁ. (sɛ̃di lɛ̃pεns)

  mɔ̃ ʁəɡaʁ ε fikse syʁ sεtə twalə dynə bote etεʁnεllə
  əmεʁvεje də sə spεktaklə kɔ̃ nə pʁɑ̃ la pεnə dɔpsεʁve
  mɔ̃ kɔʁz- εt- ɑ̃vai dynə emɔsjɔ̃ etʁɑ̃ʒεʁə, ɛ̃kɔ̃tʁɔle
  dε laʁməz- efemεʁə dəvɑ̃ ynə admiʁasjɔ̃, sə sjəl (myʃy)

  ʃεʁʃe lεspwaʁ, ki paʁ də tutə sεtə maʒi, dynə nɥi
  vu dɔnə ɑ̃vi də bʁije də milə fø dœ̃n- amuʁ ki lɥi
  ʃεʁʃe e vu tʁuvəʁe paʁmi tutə sεllə si, sɑ̃ susi
  sεllə ki vu dɔnə lə kuʁaʒə də kɔ̃tinɥe vɔtʁə bεllə vi. (keyʁdəlup)

  nɥɑ̃səz- aʁʒɑ̃te dœ̃ ʁəɡaʁ ublje,
  dɑ̃ lεz- ɔ̃bʁə- dœ̃ kœʁ dɔne…
  ki nə vø liʁə, o ʁəflε də la nɥi
  dεz- otʁə- laʁmə- puʁ lɥi…

  azaʁdə- dynə nɔktyʁnə syplje,
  dɑ̃ lε ʁəɡʁεz- amuʁø dynə amə etwale
  ki nə sɑ̃tɑ̃ pa εɡziste, o sɔ̃ʒə…
  dεz- efemεʁə pʁezaʒə…

  pɔʁtə də lotʁə ʁəɡaʁ, dε bote vɔle
  o lwɛ̃tεnə selεstinə, ki sə sɔ̃ ʁapεlle
  o silɑ̃sə də linɔse pεʁdy, dɑ̃ lajœʁ
  dɑ̃ lε ʁεvə də sɔ̃ kœʁ… (fa)

  dεz- iøz- etwale, ʁəɡaʁ vεʁ lə sjεl
  dɑ̃ ʃakə etwalə ynə lymjεʁə dy sɔlεj
  ynə amə ki paʁlə la lɑ̃ɡ dεz- etwalə
  fəzɑ̃ kɔnεsɑ̃sə avεk ʃakynə dεllə

  lεz- iø fiksez- o sjεl
  paʁ la bote də sεtə twalə
  sjεl nwaʁatʁə, lynə blɑ̃ʃatʁə
  ɑ̃tuʁe paʁ lε pətitə lɥœʁ dεz- astʁəs (flœʁ də lynə)

  ynə amə sɑ̃vɔlə, paʁ dəla lεz- ətwalə, εskaladɑ̃ la nɥi
  sə kɔʁz- inεʁtə, fiksɑ̃ lε sjø, dəpɔsəde də sa vi
  lεsə dəʁjəʁə lɥi, ʁɥisoz- e plɥi də sɑ̃, dɑ̃ sɔ̃ kœʁ
  sε ʁəvə, lε nɥi fiksɑ̃ lεz- ətwalə, tutə sε dulœʁ. (vaast)
 • Syllabes Phonétique : Les Yeux Fixés Au Ciel

  lə=si=flə=mɑ̃=si=lɑ̃=sj=ø=dy=vɑ̃=sɔ=nə=ɑ̃=si=jɔ=nɑ̃=lə=tɑ̃ 18
  lε=ze=twa=lə=bʁi=j=e=a=vɑ̃=se=du=sə=mɑ̃=a=tʁa=vεʁ=lə=vɑ̃ 18
  lε=nɥ=aʒə=dis=kʁε=tə=mɑ̃=flu=e=lə=ta=blo=ɑ̃=sə=mε=tɑ̃=də=vɑ̃ 18
  e=mwa=sɔ=lεj=lə=vɑ̃=ʒə=mœʁ=du=sə=mɑ̃=bε=ɲɑ̃=dɑ̃=mɔ̃=sɑ̃ʒ=ʒə=ʁəm 18

  œ̃=sjεl=də=kʁis=tal=ki=bʁi=jə=də=mi=lə=fø=tu=tɑ̃=ne=tɑ̃=nwaʁ 17
  ʁə=ɡaʁ=ab=sɑ̃=ki=sə=tuʁ=nə=vεʁ=sε=tə=twa=lə=plε=nə=dεs=pwaʁ 17
  la=ly=nə=sə=fε=ʁε=nə=sə=lɔ=vɑ̃=o=kʁø=də=sɔ̃=kœ=ʁə 16
  pu=sɑ̃=lε=ze=twalə=puʁ=sə=fε=ʁəy=nə=pla=sə=tu=tɑ̃=du=sœʁ=sɛ̃=di=lɛ̃=pεns 20

  mɔ̃ʁə=ɡaʁ=ε=fik=se=syʁ=sε=tə=twa=lə=dy=nə=bo=te=e=tεʁ=nεl=lə 18
  ə=mεʁ=vε=je=də=sə=spεk=ta=klə=kɔ̃=nə=pʁɑ̃=la=pε=nə=dɔp=sεʁ=ve 18
  mɔ̃=kɔʁ=zε=tɑ̃=va=i=dynə=e=mɔ=sjɔ̃=e=tʁɑ̃=ʒε=ʁə=ɛ̃=kɔ̃=tʁɔ=le 18
  dε=laʁmə=ze=fe=mε=ʁə=də=vɑ̃=y=nə=ad=mi=ʁa=sjɔ̃=sə=sjəl=my=ʃy 18

  ʃεʁ=ʃe=lεs=pwaʁ=ki=paʁ=də=tu=tə=sε=tə=ma=ʒi=dy=nə=nɥi 16
  vu=dɔ=nə=ɑ̃=vi=də=bʁi=j=e=də=mi=lə=fø=dœ̃=na=muʁ=ki=lɥi 18
  ʃεʁ=ʃe=e=vu=tʁu=və=ʁe=paʁ=mi=tu=tə=sεl=lə=si=sɑ̃=su=si 17
  sεllə=ki=vu=dɔnə=lə=ku=ʁa=ʒə=də=kɔ̃=tin=ɥe=vɔ=tʁə=bεl=lə=vi=ke=yʁ=də=lup 21

  nɥɑ̃=sə=zaʁ=ʒɑ̃=te=dœ̃=ʁə=ɡaʁ=u=blj=e 11
  dɑ̃=lε=zɔ̃=bʁə=dœ̃=kœ=ʁə=dɔ=ne 9
  ki=nə=vø=li=ʁə=o=ʁə=flε=də=la=nɥi 11
  dε=zo=tʁə=laʁ=mə=puʁ=lɥi 7

  a=zaʁ=də=dy=nə=nɔk=tyʁ=nə=sy=plj=e 11
  dɑ̃=lε=ʁə=ɡʁε=za=mu=ʁø=dy=nə=a=mə=e=twa=le 14
  ki=nə=sɑ̃=tɑ̃=pa=εɡ=zis=te=o=sɔ̃=ʒə 11
  dε=ze=fe=mε=ʁə=pʁe=za=ʒə 8

  pɔʁ=tə=də=lo=tʁə=ʁə=ɡaʁ=dε=bo=te=vɔ=le 12
  o=lwɛ̃=tε=nə=se=lεs=ti=nə=ki=sə=sɔ̃=ʁa=pεl=le 14
  o=si=lɑ̃=sə=də=li=nɔ=se=pεʁ=dy=dɑ̃=la=jœ=ʁə 14
  dɑ̃=lε=ʁε=və=də=sɔ̃=kœ=ʁə=fa 9

  dε=zi=ø=ze=twa=le=ʁə=ɡaʁ=vεʁ=lə=sjεl 11
  dɑ̃=ʃa=kə=e=twa=lə=y=nə=ly=mj=ε=ʁə=dy=sɔ=lεj 15
  y=nə=a=mə=ki=paʁ=lə=la=lɑ̃ɡ=dε=ze=twa=lə 13
  fə=zɑ̃=kɔ=nε=sɑ̃=sə=a=vεk=ʃa=ky=nə=dεl=lə 13

  lε=zi=ø=fik=se=zo=sjεl 7
  paʁ=la=bo=te=də=sε=tə=twa=lə 9
  sjεl=nwa=ʁa=tʁə=ly=nə=blɑ̃=ʃa=tʁə 9
  ɑ̃=tu=ʁe=paʁ=lε=pə=ti=tə=lɥœ=ʁə=dε=zas=tʁəs=flœʁ=də=ly=nə 17

  ynəa=mə=sɑ̃=vɔ=lə=paʁ=də=la=lε=zə=twa=lə=εs=ka=la=dɑ̃=la=nɥi 18
  sə=kɔʁ=zi=nεʁ=tə=fik=sɑ̃=lε=sj=ø=də=pɔ=sə=de=də=sa=vi 17
  lε=sə=də=ʁj=ə=ʁə=lɥi=ʁɥi=so=ze=plɥi=də=sɑ̃=dɑ̃=sɔ̃=kœ=ʁə 17
  sε=ʁə=və=lε=nɥi=fik=sɑ̃=lε=zə=twa=lə=tu=tə=sε=du=lœʁ=va=ast 18

PostScriptum

Je laisse le droit à toutes personnes qui souhaite écrire une suite. Merci de me l’envoyer et je modifirais le poème au fur et à mesure. merci pour vos écrits par avance

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/09/2005 17:52Cindy Limpens

Un ciel de cristal, qui brille de milles feux, tout en étant noir,
Regard absent qui se tourne vers cette toile pleine d’Espoir,
La Lune se fait Reine, se lovant au creux de son coeur
Poussant les étoiles pour se faire une place, tout en douceur...

Vilà, j’espère que tu aimeras bien et si ça ne te plait pas ben.... Je n’ai plus qu’à aller me cacher, mdr.... J’aime bien le début en tout cas... Bisous, au plaisir de te relire...

Auteur de Poésie
07/09/2005 19:47Fab, Kristell

Nuances argentées d’un regard oublié,
Dans les ombres d’un coeur donné...
Qui ne veut lire, aux reflets de la nuit
Des autres larmes pour lui...

Hasardes d’une nocturne supplié,
Dans les regrets amoureux d’une âme étoilé
Qui ne s’entend pas exister, aux songes...
Des éphémères présages...

Porte de l’autre regard, des beautés volées
Aux lointaines Célestines, qui se sont rappellés
Au silence de l’innocent perdu, dans l’ailleurs
Dans les rêves de son coeur...

Voilà, un petit morceau...je sais pas si tu vas apprécier, mais merci comme même...Fa

Auteur de Poésie
07/09/2005 20:35Muchu :)

Mon regard est fixé sur cette toile d’une beauté éternelle
Emerveillé de ce spectacle qu’on ne prend la peine d’observer
Mon corps est envahit d’une émotion étrangère, incontrolée
Des larmes éphémères devant une admiration, ce ciel

J’espere que sa te plait, convient .. j’ai fait d emon mieux, mais j’avoue être a court d’imagination 😃

Auteur de Poésie
07/09/2005 22:45(F)Fleurlune Mimi(F)

des yeux étoilés, regard vers le ciel
dans chaque étoile une lumière du soleil
une ame qui parle la langue des étoiles
faisant connaissance avec chacune d’elle

les yeux fixés au ciel
par la beauté de cette toile
ciel noiratre, lune blanchatre
entourés par les petites lueurs des astres

eh bin j’en ai vrm mis du temps pour ecrire ces deux strophes lol bin j’espere qu’il te plairont ....
bien amicalement

la fleur de lune (f)