Poème-France.com

Poeme : Tu Souffres Julien, Alors Pense À MoiTu Souffres Julien, Alors Pense À Moi

Tu souffres d’un amour fané,
Un amour terminé, rempli de regret
Un amour déchiré, incliné, déprimé
Ton regard est rempli de morosité

Tu souffres en souriant, cachant la douleur,
Le soir, seul dans ton lit, tu pleurs
Tes larmes ne cesses qu’au réveil
Tu oublis que tu as sommeil.

Tu souffres et tu te confies à elle,
Ton amie, celle à qui tu fais confiance,
Elle m’a chuchoté ta souffrance
Ton secret je le garde avec elle.

Mais comment te dire
Les sentiments envers toi
Je veux le dire
Que je t’aime déjà

Je suis triste pour toi
Mais pense à moi,
Je suis en manque
De ton sourire.

Mon cœur te consolera
Et tu oublieras
Celui qui t’a fait mal
Pour connaître le bonheur
Jerem

PostScriptum

Julien, tu devrais te reconnaitre…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty sufʁə- dœ̃n- amuʁ fane,
œ̃n- amuʁ tεʁmine, ʁɑ̃pli də ʁəɡʁε
œ̃n- amuʁ deʃiʁe, ɛ̃kline, depʁime
tɔ̃ ʁəɡaʁ ε ʁɑ̃pli də mɔʁozite

ty sufʁəz- ɑ̃ suʁjɑ̃, kaʃɑ̃ la dulœʁ,
lə swaʁ, səl dɑ̃ tɔ̃ li, ty plœʁ
tε laʁmə- nə sesə ko ʁevεj
ty ubli kə ty a sɔmεj.

ty sufʁəz- e ty tə kɔ̃fiz- a εllə,
tɔ̃n- ami, sεllə a ki ty fε kɔ̃fjɑ̃sə,
εllə ma ʃyʃɔte ta sufʁɑ̃sə
tɔ̃ sεkʁε ʒə lə ɡaʁdə avεk εllə.

mε kɔmɑ̃ tə diʁə
lε sɑ̃timɑ̃z- ɑ̃vεʁ twa
ʒə vø lə diʁə
kə ʒə tεmə deʒa

ʒə sɥi tʁistə puʁ twa
mε pɑ̃sə a mwa,
ʒə sɥiz- ɑ̃ mɑ̃kə
də tɔ̃ suʁiʁə.

mɔ̃ kœʁ tə kɔ̃sɔləʁa
e ty ubljəʁa
səlɥi ki ta fε mal
puʁ kɔnεtʁə lə bɔnœʁ