Poème-France.com

Poeme : BloodBlood

Quand on te pense, tu reflète la mort
Mais tu es enfète le plus pur de la vie
Tu procure un sentiment de remord
Quand sur ma peau tu coule et me ravi
Ta couleur chaude qui glisse entre mes doigts
Dans mon dos provoque un froid
Dans mon nez ton odeure à vomir
M’emplit et me parfume de désir
Ton goût sucré à la fois de malheur
Fait ressortir le goût salé de mes pleurs
Pour me faire du bien tu dois faire mal
Pour me faire naître être fatal
J’ai besoin de toi, tu me fais mourrir
J’ai peur de toi, tu me fais jouir
Tu n’as aucun sens, tu es divergeant
Côté sombre et côté blanc
Jess_Petitefleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃t- ɔ̃ tə pɑ̃sə, ty ʁəflεtə la mɔʁ
mε ty ε ɑ̃fεtə lə plys pyʁ də la vi
ty pʁɔkyʁə œ̃ sɑ̃timɑ̃ də ʁəmɔʁ
kɑ̃ syʁ ma po ty kulə e mə ʁavi
ta kulœʁ ʃodə ki ɡlisə ɑ̃tʁə mε dwa
dɑ̃ mɔ̃ do pʁɔvɔkə œ̃ fʁwa
dɑ̃ mɔ̃ ne tɔ̃n- ɔdəʁə a vɔmiʁ
mɑ̃pli e mə paʁfymə də deziʁ
tɔ̃ ɡu sykʁe a la fwa də malœʁ
fε ʁəsɔʁtiʁ lə ɡu sale də mε plœʁ
puʁ mə fεʁə dy bjɛ̃ ty dwa fεʁə mal
puʁ mə fεʁə nεtʁə εtʁə fatal
ʒε bəzwɛ̃ də twa, ty mə fε muʁʁiʁ
ʒε pœʁ də twa, ty mə fε ʒuiʁ
ty na okœ̃ sɑ̃s, ty ε divεʁʒɑ̃
kote sɔ̃bʁə e kote blɑ̃