Poeme : Toi Vs Moi

Toi Vs Moi

Face à toi je me sens vulnérable !
Cherchant une excuse pour te résister
Je tremble et me sens incapable
Je me demande ou cela peut bien mener…
Tu me souris !
Tu m’éblouis !
Je me répète que tu n’es que malheur
Mais je m’épuise en vain.
J’ai besoin de cette chaleur
Coulant le long de mes reins.
Ces gestes au fur et à mesure
Deviennent familiers et me rassurent.
Pourtant quand je m’éloigne de toi
Tu m’apeures et je me déçois…

L’autre soir j’ai cru fini cette horreur
J’ai cru avoir forgé mon armure
Si dur était aujourd’hui ma douleur
De voir s’accumuler à nouveau les blessures.
Malade, sensible pendant un instant
Tu en profite pour réapparaître hurlant !
Tu insiste en me blessant
Mais je résiste, m’affaiblissant !
La tentation trop violente
Fini par me transpercer le ventre

J’appel au secours les gens que j’aime
Mais je ne peux l’expliquer
Personne ne comprend…
Personne ne me connais…
Alors je fais violence à mon corps,
Ne pouvant me contrôler.
Personne ne me dit que j’ai tord,
Moi-même ne pouvant m’en protéger.

Ne finirai-je jamais cette guerre
Contre la tentation et l’envie ?
Je ne compte pas finir à terre !
Je ne compte pas finir sans vie !
Tu as gagné une bataille aujourd’hui.
J’ai gagné celle du soir passé.
Puisqu’il est impossible que je fuie
Je déclare une guerre sans pitié ! ! !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Toi Vs Moi

  fa=ce=à=toi=je=me=sens=vul=né=rable 10
  cher=chant=une=ex=cu=se=pour=te=ré=sis=ter 11
  je=trem=ble=et=me=sens=in=ca=pa=ble 10
  je=me=de=mandeou=ce=la=peut=bien=me=ner 10
  tu=me=sou=ris 4
  tu=mé=blouis 3
  je=me=ré=pète=que=tu=nes=que=mal=heur 10
  mais=je=mé=pui=se=en=vain 7
  jai=be=soin=de=cet=te=cha=leur 8
  cou=lant=le=long=de=mes=reins 7
  ces=ges=tes=au=fur=et=à=me=su=re 10
  de=vien=nent=fa=mi=liers=et=me=ras=surent 10
  pour=tant=quand=je=mé=loi=gne=de=toi 9
  tu=ma=peu=res=et=je=me=dé=çois 9

  lautre=soir=jai=cru=fi=ni=cet=te=hor=reur 10
  jai=cru=a=voir=for=gé=mon=ar=mu=re 10
  si=dur=é=tait=au=jourd=hui=ma=dou=leur 10
  de=voir=sac=cu=mu=ler=à=nou=veau=les=bles=sures 12
  ma=la=de=sen=sible=pen=dant=un=ins=tant 10
  tu=en=pro=fite=pour=ré=ap=pa=raî=tre=hur=lant 12
  tu=in=sis=te=en=me=bles=sant 8
  mais=je=ré=sis=te=maf=fai=blis=sant 9
  la=ten=ta=ti=on=trop=vi=o=len=te 10
  fi=ni=par=me=trans=per=cer=le=ven=tre 10

  jap=pel=au=se=cours=les=gens=que=jai=me 10
  mais=je=ne=peux=lex=pli=quer 7
  per=son=ne=ne=com=prend 6
  per=son=ne=ne=me=con=nais 7
  a=lors=je=fais=vio=len=ce=à=mon=corps 10
  ne=pou=vant=me=con=trô=ler 7
  per=son=ne=ne=me=dit=que=jai=tord 9
  moi=mê=me=ne=pou=vant=men=pro=té=ger 10

  ne=fi=ni=rai=je=ja=mais=cet=te=guerre 10
  con=tre=la=ten=ta=ti=on=et=len=vie 10
  je=ne=comp=te=pas=fi=nir=à=ter=re 10
  je=ne=comp=te=pas=fi=nir=sans=vie 9
  tu=as=ga=gné=une=ba=taille=au=jourd=hui 10
  jai=ga=gné=cel=le=du=soir=pas=sé 9
  puis=quil=est=im=pos=si=ble=que=je=fuie 10
  je=dé=clare=u=ne=guer=re=sans=pi=tié 10
 • Phonétique : Toi Vs Moi

  fasə a twa ʒə mə sɑ̃s vylneʁablə !
  ʃεʁʃɑ̃ ynə εkskyzə puʁ tə ʁeziste
  ʒə tʁɑ̃blə e mə sɑ̃sz- ɛ̃kapablə
  ʒə mə dəmɑ̃də u səla pø bjɛ̃ məne…
  ty mə suʁi !
  ty meblui !
  ʒə mə ʁepεtə kə ty nε kə malœʁ
  mε ʒə mepɥizə ɑ̃ vɛ̃.
  ʒε bəzwɛ̃ də sεtə ʃalœʁ
  kulɑ̃ lə lɔ̃ də mε ʁɛ̃.
  sε ʒεstəz- o fyʁ e a məzyʁə
  dəvjεne familjez- e mə ʁasyʁe.
  puʁtɑ̃ kɑ̃ ʒə melwaɲə də twa
  ty mapəʁəz- e ʒə mə deswa…

  lotʁə swaʁ ʒε kʁy fini sεtə ɔʁœʁ
  ʒε kʁy avwaʁ fɔʁʒe mɔ̃n- aʁmyʁə
  si dyʁ etε oʒuʁdɥi ma dulœʁ
  də vwaʁ sakymyle a nuvo lε blesyʁə.
  maladə, sɑ̃siblə pɑ̃dɑ̃ œ̃n- ɛ̃stɑ̃
  ty ɑ̃ pʁɔfitə puʁ ʁeapaʁεtʁə yʁlɑ̃ !
  ty ɛ̃sistə ɑ̃ mə blesɑ̃
  mε ʒə ʁezistə, mafεblisɑ̃ !
  la tɑ̃tasjɔ̃ tʁo vjɔlɑ̃tə
  fini paʁ mə tʁɑ̃spεʁse lə vɑ̃tʁə

  ʒapεl o səkuʁ lε ʒɑ̃ kə ʒεmə
  mε ʒə nə pø lεksplike
  pεʁsɔnə nə kɔ̃pʁɑ̃…
  pεʁsɔnə nə mə kɔnε…
  alɔʁ ʒə fε vjɔlɑ̃sə a mɔ̃ kɔʁ,
  nə puvɑ̃ mə kɔ̃tʁole.
  pεʁsɔnə nə mə di kə ʒε tɔʁ,
  mwa mεmə nə puvɑ̃ mɑ̃ pʁɔteʒe.

  nə finiʁε ʒə ʒamε sεtə ɡeʁə
  kɔ̃tʁə la tɑ̃tasjɔ̃ e lɑ̃vi ?
  ʒə nə kɔ̃tə pa finiʁ a teʁə !
  ʒə nə kɔ̃tə pa finiʁ sɑ̃ vi !
  ty a ɡaɲe ynə batajə oʒuʁdɥi.
  ʒε ɡaɲe sεllə dy swaʁ pase.
  pɥiskil εt- ɛ̃pɔsiblə kə ʒə fɥi
  ʒə deklaʁə ynə ɡeʁə sɑ̃ pitje ! ! !
 • Syllabes Phonétique : Toi Vs Moi

  fa=sə=a=twa=ʒə=mə=sɑ̃s=vyl=ne=ʁablə 10
  ʃεʁ=ʃɑ̃=ynəεk=sky=zə=puʁ=tə=ʁe=zis=te 10
  ʒə=tʁɑ̃=blə=e=mə=sɑ̃s=zɛ̃=ka=pa=blə 10
  ʒə=mə=də=mɑ̃dəu=sə=la=pø=bjɛ̃=mə=ne 10
  ty=mə=su=ʁi 4
  ty=me=blu=i 4
  ʒə=mə=ʁe=pεtə=kə=ty=nε=kə=ma=lœʁ 10
  mε=ʒə=mep=ɥi=zə=ɑ̃=vɛ̃ 7
  ʒε=bə=zwɛ̃=də=sε=tə=ʃa=lœ=ʁə 9
  ku=lɑ̃=lə=lɔ̃=də=mε=ʁɛ̃ 7
  sε=ʒεs=tə=zo=fyʁ=e=a=mə=zy=ʁə 10
  də=vjε=ne=fa=mi=lje=ze=mə=ʁa=sy=ʁe 11
  puʁ=tɑ̃=kɑ̃=ʒə=me=lwa=ɲə=də=twa 9
  ty=ma=pə=ʁə=ze=ʒə=mə=de=swa 9

  lotʁə=swaʁ=ʒε=kʁy=fi=ni=sε=tə=ɔ=ʁœʁ 10
  ʒε=kʁy=a=vwaʁ=fɔʁ=ʒe=mɔ̃=naʁ=my=ʁə 10
  si=dyʁ=e=tε=o=ʒuʁ=dɥi=ma=du=lœʁ 10
  də=vwaʁ=sa=ky=my=le=a=nu=vo=lε=ble=syʁə 12
  ma=la=də=sɑ̃=siblə=pɑ̃=dɑ̃=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 10
  ty=ɑ̃=pʁɔ=fitə=puʁ=ʁe=a=pa=ʁε=tʁəyʁ=lɑ̃ 11
  ty=ɛ̃=sis=tə=ɑ̃=mə=ble=sɑ̃ 8
  mε=ʒə=ʁe=zis=tə=ma=fε=bli=sɑ̃ 9
  la=tɑ̃=ta=sj=ɔ̃=tʁo=vjɔ=lɑ̃=tə 9
  fi=ni=paʁ=mə=tʁɑ̃s=pεʁ=se=lə=vɑ̃=tʁə 10

  ʒa=pεl=o=sə=kuʁ=lε=ʒɑ̃=kə=ʒε=mə 10
  mε=ʒə=nə=pø=lεk=spli=ke 7
  pεʁ=sɔ=nə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃ 6
  pεʁ=sɔ=nə=nə=mə=kɔ=nε 7
  a=lɔʁ=ʒə=fε=vjɔ=lɑ̃=sə=a=mɔ̃=kɔʁ 10
  nə=pu=vɑ̃=mə=kɔ̃=tʁo=le 7
  pεʁ=sɔ=nə=nə=mə=di=kə=ʒε=tɔʁ 9
  mwa=mε=mə=nə=pu=vɑ̃=mɑ̃=pʁɔ=te=ʒe 10

  nə=fi=ni=ʁεʒə=ʒa=mε=sε=tə=ɡe=ʁə 10
  kɔ̃=tʁə=la=tɑ̃=ta=sj=ɔ̃=e=lɑ̃=vi 10
  ʒə=nə=kɔ̃=tə=pa=fi=niʁ=a=te=ʁə 10
  ʒə=nə=kɔ̃=tə=pa=fi=niʁ=sɑ̃=vi 9
  ty=a=ɡa=ɲe=ynə=ba=tajə=o=ʒuʁ=dɥi 10
  ʒε=ɡa=ɲe=sεl=lə=dy=swaʁ=pa=se 9
  pɥis=kil=ε=tɛ̃=pɔ=si=blə=kə=ʒə=fɥi 10
  ʒə=de=klaʁə=y=nə=ɡe=ʁə=sɑ̃=pi=tje 10

PostScriptum

pardon aux gens que j’aime
de jamais en avoir parlé
si aujourd’hui vous lisez ce poème
ne vous sentez pas erroné
c’est moi qui ai eu peur des répondants
violents et blessants
je ne suis pas prête
à parlé du pourquoi du comment

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/05/2004 00:00Xander

tres jolie poéme sublime tout simplement

Auteur de Poésie
02/06/2004 00:00Jess_Petitefleur

ce poème me tient a coeur. . . tout commentaire est le bienvenu!!!!. . merci didier BISOUS