Poeme : Envoie Tou Peter

Envoie Tou Peter

Envoie tout peter !
Ce qui te prend la tête
Ce qui te fait chier
Vas-y sois honnête
Dis leur que ces coups te font mal
Que tu es traîté comme un animal
S’ils ne sont pas heureux
Qu’ils ne s’en prennent qu’à eux

Envoie tout peter !
S’il ose te retoucher
Frappe ce bouffon, cet obsédé
Tu es la seule à avoir le choix
Lui, il n’y a qu’à la mort qu’il a droit

Envoie tout peter !
Ils foutent la merde dans ta vie
Dis ce que personne ne leurs a dit
T’en a plein le cul de les voir s’engueuler !
Bin, bandes d’abrutis, fallait pas se marier !
Te promener entre ici et là-bas
Vivre avec quelqu’un que tu supportes pas
Ca te gonfle, ça te fait trop chier
Oublie et vire les

Envoie tout peter !
C’est un grain de sable dans ta vie
Elle est parfaite, mais c’est un chni
On touche pas à ton mec putain
Vas-y fini la de tes mains
Étrangle-la, elle mérite que ça
Te fais pas chier, défonce sa gueule de poupée

Envoie tout peter
Une vie pour une vie
Tout ça on l’a pas choisit
Toute cette merde ça veut dire quoi
Cette terre est un trou
Qui pue la violence et le dégout
L’homme est un fion plus laid encore
Que ce qui lui sert de décor
Envoie peter un monde qui le mérite
Envoie peter cet merde sur ton chemin
Mais n’oublie pas qu’il te menera de toute façon à rien ! ! ! !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Envoie Tou Peter

  en=voie=tout=pe=ter 5
  ce=qui=te=prend=la=tê=te 7
  ce=qui=te=fait=chi=er 6
  vas=y=sois=hon=nê=te 6
  dis=leur=que=ces=coups=te=font=mal 8
  que=tu=es=traî=té=comme=un=a=ni=mal 10
  sils=ne=sont=pas=heu=reux 6
  quils=ne=sen=pren=nent=quà=eux 7

  en=voie=tout=pe=ter 5
  sil=o=se=te=re=tou=cher 7
  frap=pe=ce=bouf=fon=cet=ob=sé=dé 9
  tu=es=la=seu=le=à=a=voir=le=choix 10
  lui=il=ny=a=quà=la=mort=quil=a=droit 10

  en=voie=tout=pe=ter 5
  ils=fou=tent=la=mer=de=dans=ta=vie 9
  dis=ce=que=per=son=ne=ne=leurs=a=dit 10
  ten=a=plein=le=cul=de=les=voir=sen=gueu=ler 11
  bin=bandes=da=bru=tis=fal=lait=pas=se=ma=rier 11
  te=pro=me=ner=entre=i=ci=et=là=bas 10
  vivrea=vec=quel=quun=que=tu=sup=por=tes=pas 10
  ca=te=gon=fle=ça=te=fait=trop=chi=er 10
  ou=blie=et=vi=re=les 6

  en=voie=tout=pe=ter 5
  cest=un=grain=de=sa=ble=dans=ta=vie 9
  el=le=est=par=faite=mais=cest=un=ch=ni 10
  on=tou=che=pas=à=ton=mec=pu=tain 9
  vas=y=fi=ni=la=de=tes=mains 8
  étran=gle=la=el=le=mé=ri=te=que=ça 10
  te=fais=pas=chier=dé=fonce=sa=gueule=de=pou=pée 11

  en=voie=tout=pe=ter 5
  u=ne=vie=pour=u=ne=vie 7
  tout=ça=on=la=pas=choi=sit 7
  tou=te=cet=te=merde=ça=veut=di=re=quoi 10
  cet=te=ter=re=est=un=trou 7
  qui=pue=la=vio=len=ce=et=le=dé=gout 10
  lhom=me=est=un=fion=plus=laid=en=co=re 10
  que=ce=qui=lui=sert=de=dé=cor 8
  en=voie=pe=ter=un=monde=qui=le=mé=rite 10
  en=voie=pe=ter=cet=merde=sur=ton=che=min 10
  mais=nou=blie=pas=quil=te=me=ne=ra=de=toute=fa=çon=à=rien 15
 • Phonétique : Envoie Tou Peter

  ɑ̃vwa tu pəte !
  sə ki tə pʁɑ̃ la tεtə
  sə ki tə fε ʃje
  va i swaz- ɔnεtə
  di lœʁ kə sε ku tə fɔ̃ mal
  kə ty ε tʁεte kɔmə œ̃n- animal
  sil nə sɔ̃ pa œʁø
  kil nə sɑ̃ pʁεne ka ø

  ɑ̃vwa tu pəte !
  sil ozə tə ʁətuʃe
  fʁapə sə bufɔ̃, sεt ɔpsede
  ty ε la sələ a avwaʁ lə ʃwa
  lɥi, il ni a ka la mɔʁ kil a dʁwa

  ɑ̃vwa tu pəte !
  il fute la mεʁdə dɑ̃ ta vi
  di sə kə pεʁsɔnə nə lœʁz- a di
  tɑ̃n- a plɛ̃ lə kyl də lε vwaʁ sɑ̃ɡəle !
  bɛ̃, bɑ̃də dabʁyti, falε pa sə maʁje !
  tə pʁɔməne ɑ̃tʁə isi e la ba
  vivʁə avεk kεlkœ̃ kə ty sypɔʁtə- pa
  ka tə ɡɔ̃flə, sa tə fε tʁo ʃje
  ubli e viʁə lε

  ɑ̃vwa tu pəte !
  sεt- œ̃ ɡʁɛ̃ də sablə dɑ̃ ta vi
  εllə ε paʁfεtə, mε sεt- œ̃ kni
  ɔ̃ tuʃə pa a tɔ̃ mεk pytɛ̃
  va i fini la də tε mɛ̃
  etʁɑ̃ɡlə la, εllə meʁitə kə sa
  tə fε pa ʃje, defɔ̃sə sa ɡələ də pupe

  ɑ̃vwa tu pəte
  ynə vi puʁ ynə vi
  tu sa ɔ̃ la pa ʃwazi
  tutə sεtə mεʁdə sa vø diʁə kwa
  sεtə teʁə εt- œ̃ tʁu
  ki pɥ la vjɔlɑ̃sə e lə deɡu
  lɔmə εt- œ̃ fjɔ̃ plys lε ɑ̃kɔʁə
  kə sə ki lɥi sεʁ də dekɔʁ
  ɑ̃vwa pəte œ̃ mɔ̃də ki lə meʁitə
  ɑ̃vwa pəte sεt mεʁdə syʁ tɔ̃ ʃəmɛ̃
  mε nubli pa kil tə mənəʁa də tutə fasɔ̃ a ʁjɛ̃ ! ! !
 • Syllabes Phonétique : Envoie Tou Peter

  ɑ̃=vwa=tu=pə=te 5
  sə=ki=tə=pʁɑ̃=la=tε=tə 7
  sə=ki=tə=fε=ʃj=e 6
  va=i=swa=zɔ=nε=tə 6
  di=lœ=ʁə=kə=sε=ku=tə=fɔ̃=mal 9
  kə=ty=ε=tʁε=te=kɔmə=œ̃=na=ni=mal 10
  sil=nə=sɔ̃=pa=œ=ʁø 6
  kil=nə=sɑ̃=pʁε=ne=ka=ø 7

  ɑ̃=vwa=tu=pə=te 5
  sil=o=zə=tə=ʁə=tu=ʃe 7
  fʁa=pə=sə=bu=fɔ̃=sεt=ɔp=se=de 9
  ty=ε=la=sə=lə=a=a=vwaʁ=lə=ʃwa 10
  lɥi=il=ni=a=ka=la=mɔʁ=kil=a=dʁwa 10

  ɑ̃=vwa=tu=pə=te 5
  il=fu=te=la=mεʁ=də=dɑ̃=ta=vi 9
  di=sə=kə=pεʁ=sɔ=nə=nə=lœʁ=za=di 10
  tɑ̃=na=plɛ̃lə=kyl=də=lε=vwaʁ=sɑ̃=ɡə=le 10
  bɛ̃=bɑ̃də=da=bʁy=ti=fa=lε=pa=sə=ma=ʁje 11
  tə=pʁɔ=mə=ne=ɑ̃tʁə=i=si=e=la=ba 10
  vivʁəa=vεk=kεl=kœ̃=kə=ty=sy=pɔʁ=tə=pa 10
  ka=tə=ɡɔ̃=flə=sa=tə=fε=tʁo=ʃj=e 10
  u=bli=e=vi=ʁə=lε 6

  ɑ̃=vwa=tu=pə=te 5
  sε=tœ̃=ɡʁɛ̃=də=sa=blə=dɑ̃=ta=vi 9
  εl=lə=ε=paʁ=fε=tə=mε=sε=tœ̃=kni 10
  ɔ̃=tu=ʃə=pa=a=tɔ̃=mεk=py=tɛ̃ 9
  va=i=fi=ni=la=də=tε=mɛ̃ 8
  e=tʁɑ̃ɡlə=la=εl=lə=me=ʁi=tə=kə=sa 10
  tə=fε=pa=ʃje=de=fɔ̃sə=saɡə=lə=də=pu=pe 11

  ɑ̃=vwa=tu=pə=te 5
  y=nə=vi=puʁ=y=nə=vi 7
  tu=sa=ɔ̃=la=pa=ʃwa=zi 7
  tu=tə=sε=tə=mεʁdə=sa=vø=di=ʁə=kwa 10
  sε=tə=te=ʁə=ε=tœ̃=tʁu 7
  ki=pɥ=la=vjɔ=lɑ̃=sə=e=lə=de=ɡu 10
  lɔ=mə=ε=tœ̃=fjɔ̃=plys=lε=ɑ̃=kɔ=ʁə 10
  kə=sə=ki=lɥi=sεʁ=də=de=kɔʁ 8
  ɑ̃=vwapə=te=œ̃=mɔ̃=də=ki=lə=me=ʁitə 10
  ɑ̃=vwa=pə=te=sεt=mεʁdə=syʁ=tɔ̃=ʃə=mɛ̃ 10
  mε=nu=bli=pa=kil=tə=mə=nə=ʁadə=tu=tə=fa=sɔ̃=a=ʁjɛ̃ 15

PostScriptum

Donnez votre avis si vous en avez un merci bisous ; -)

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/08/2004 00:00Jo Joana

d’accord peassss. . . . lol 😉