Poème-France.com

Poeme : Toi Vs MoiToi Vs Moi

Face à toi je me sens vulnérable !
Cherchant une excuse pour te résister
Je tremble et me sens incapable
Je me demande ou cela peut bien mener…
Tu me souris !
Tu m’éblouis !
Je me répète que tu n’es que malheur
Mais je m’épuise en vain.
J’ai besoin de cette chaleur
Coulant le long de mes reins.
Ces gestes au fur et à mesure
Deviennent familiers et me rassurent.
Pourtant quand je m’éloigne de toi
Tu m’apeures et je me déçois…

L’autre soir j’ai cru fini cette horreur
J’ai cru avoir forgé mon armure
Si dur était aujourd’hui ma douleur
De voir s’accumuler à nouveau les blessures.
Malade, sensible pendant un instant
Tu en profite pour réapparaître hurlant !
Tu insiste en me blessant
Mais je résiste, m’affaiblissant !
La tentation trop violente
Fini par me transpercer le ventre

J’appel au secours les gens que j’aime
Mais je ne peux l’expliquer
Personne ne comprend…
Personne ne me connais…
Alors je fais violence à mon corps,
Ne pouvant me contrôler.
Personne ne me dit que j’ai tord,
Moi-même ne pouvant m’en protéger.

Ne finirai-je jamais cette guerre
Contre la tentation et l’envie ?
Je ne compte pas finir à terre !
Je ne compte pas finir sans vie !
Tu as gagné une bataille aujourd’hui.
J’ai gagné celle du soir passé.
Puisqu’il est impossible que je fuie
Je déclare une guerre sans pitié ! ! !
Jess_Petitefleur

PostScriptum

pardon aux gens que j’aime
de jamais en avoir parlé
si aujourd’hui vous lisez ce poème
ne vous sentez pas erroné
c’est moi qui ai eu peur des répondants
violents et blessants
je ne suis pas prête
à parlé du pourquoi du comment


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

fasə a twa ʒə mə sɑ̃s vylneʁablə !
ʃεʁʃɑ̃ ynə εkskyzə puʁ tə ʁeziste
ʒə tʁɑ̃blə e mə sɑ̃sz- ɛ̃kapablə
ʒə mə dəmɑ̃də u səla pø bjɛ̃ məne…
ty mə suʁi !
ty meblui !
ʒə mə ʁepεtə kə ty nε kə malœʁ
mε ʒə mepɥizə ɑ̃ vɛ̃.
ʒε bəzwɛ̃ də sεtə ʃalœʁ
kulɑ̃ lə lɔ̃ də mε ʁɛ̃.
sε ʒεstəz- o fyʁ e a məzyʁə
dəvjεne familjez- e mə ʁasyʁe.
puʁtɑ̃ kɑ̃ ʒə melwaɲə də twa
ty mapəʁəz- e ʒə mə deswa…

lotʁə swaʁ ʒε kʁy fini sεtə ɔʁœʁ
ʒε kʁy avwaʁ fɔʁʒe mɔ̃n- aʁmyʁə
si dyʁ etε oʒuʁdɥi ma dulœʁ
də vwaʁ sakymyle a nuvo lε blesyʁə.
maladə, sɑ̃siblə pɑ̃dɑ̃ œ̃n- ɛ̃stɑ̃
ty ɑ̃ pʁɔfitə puʁ ʁeapaʁεtʁə yʁlɑ̃ !
ty ɛ̃sistə ɑ̃ mə blesɑ̃
mε ʒə ʁezistə, mafεblisɑ̃ !
la tɑ̃tasjɔ̃ tʁo vjɔlɑ̃tə
fini paʁ mə tʁɑ̃spεʁse lə vɑ̃tʁə

ʒapεl o səkuʁ lε ʒɑ̃ kə ʒεmə
mε ʒə nə pø lεksplike
pεʁsɔnə nə kɔ̃pʁɑ̃…
pεʁsɔnə nə mə kɔnε…
alɔʁ ʒə fε vjɔlɑ̃sə a mɔ̃ kɔʁ,
nə puvɑ̃ mə kɔ̃tʁole.
pεʁsɔnə nə mə di kə ʒε tɔʁ,
mwa mεmə nə puvɑ̃ mɑ̃ pʁɔteʒe.

nə finiʁε ʒə ʒamε sεtə ɡeʁə
kɔ̃tʁə la tɑ̃tasjɔ̃ e lɑ̃vi ?
ʒə nə kɔ̃tə pa finiʁ a teʁə !
ʒə nə kɔ̃tə pa finiʁ sɑ̃ vi !
ty a ɡaɲe ynə batajə oʒuʁdɥi.
ʒε ɡaɲe sεllə dy swaʁ pase.
pɥiskil εt- ɛ̃pɔsiblə kə ʒə fɥi
ʒə deklaʁə ynə ɡeʁə sɑ̃ pitje ! ! !