Poème-France.com

Poeme : Je Pense Encore À ToiJe Pense Encore À Toi

Si un jour je pars
Il ne ferai pas que noir
Je ne vois plus les paysages
Je ne vois que l’eau couler sur mes joues
Je reste assise là s’en lui dire un mot
Seulement deux mots que j’aimerai lui dire
Je t’aime
Je t’adore
Je t’apprécie
Si tu saurais comment je m’ennuie
J’aimerais encore te parler
On parlait de tous et de rien
Mais sa me fessait beaucoup de bien
Maintenant tout est fini
Je meurt
Et non je veut mourir
Je veux arrêter de souffrir
Ne plus respirer
Je veut t’aimer
Te voir tout les jours
Pouvoir me coller
Me faire chuchoter Des mots doux
Qui me fait t’en de bien
J’aimerai que tu me fasses
L’amour comme personne
Ne me la jamais fais
Mais, tu est loin. . loin de moi. . loin de moi

Je pars
Oui, je pars
Loin la bas au ciel
Ou personne ne me verra
Ou personne me regardera
Je t’aime à la folie jeff

Tu peut revenir quand tu veut je ne t’ai jamais dit adieuxxx
Jessy

PostScriptum

Tu peut revenir quand tu veut je ne t’ai jamais dit adieuxxx je taime ouiii je t’adore


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si œ̃ ʒuʁ ʒə paʁ
il nə fəʁε pa kə nwaʁ
ʒə nə vwa plys lε pεizaʒə
ʒə nə vwa kə lo kule syʁ mε ʒu
ʒə ʁεstə asizə la sɑ̃ lɥi diʁə œ̃ mo
sələmɑ̃ dø mo kə ʒεməʁε lɥi diʁə
ʒə tεmə
ʒə tadɔʁə
ʒə tapʁesi
si ty soʁε kɔmɑ̃ ʒə mɑ̃nɥi
ʒεməʁεz- ɑ̃kɔʁə tə paʁle
ɔ̃ paʁlε də tusz- e də ʁjɛ̃
mε sa mə fesε boku də bjɛ̃
mɛ̃tənɑ̃ tut- ε fini
ʒə məʁ
e nɔ̃ ʒə vø muʁiʁ
ʒə vøz- aʁεte də sufʁiʁ
nə plys ʁεspiʁe
ʒə vø tεme
tə vwaʁ tu lε ʒuʁ
puvwaʁ mə kɔle
mə fεʁə ʃyʃɔte dε mo du
ki mə fε tɑ̃ də bjɛ̃
ʒεməʁε kə ty mə fasə
lamuʁ kɔmə pεʁsɔnə
nə mə la ʒamε fε
mε, ty ε lwɛ̃. lwɛ̃ də mwa. lwɛ̃ də mwa

ʒə paʁ
ui, ʒə paʁ
lwɛ̃ la ba o sjεl
u pεʁsɔnə nə mə veʁa
u pεʁsɔnə mə ʁəɡaʁdəʁa
ʒə tεmə a la fɔli ʒεf

ty pø ʁəvəniʁ kɑ̃ ty vø ʒə nə tε ʒamε di adjø iks iks iks