Univers de poésie d'un auteur

Poème:Je Pense Encore À Toi

Le Poème

Si un jour je pars
Il ne ferai pas que noir
Je ne vois plus les paysages
Je ne vois que l’eau couler sur mes joues
Je reste assise là s’en lui dire un mot
Seulement deux mots que j’aimerai lui dire
Je t’aime
Je t’adore
Je t’apprécie
Si tu saurais comment je m’ennuie
J’aimerais encore te parler
On parlait de tous et de rien
Mais sa me fessait beaucoup de bien
Maintenant tout est fini
Je meurt
Et non je veut mourir
Je veux arrêter de souffrir
Ne plus respirer
Je veut t’aimer
Te voir tout les jours
Pouvoir me coller
Me faire chuchoter Des mots doux
Qui me fait t’en de bien
J’aimerai que tu me fasses
L’amour comme personne
Ne me la jamais fais
Mais, tu est loin. . loin de moi. . loin de moi

Je pars
Oui, je pars
Loin la bas au ciel
Ou personne ne me verra
Ou personne me regardera
Je t’aime à la folie jeff

Tu peut revenir quand tu veut je ne t’ai jamais dit adieuxxx
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Tu peut revenir quand tu veut je ne t’ai jamais dit adieuxxx je taime ouiii je t’adore

Poeme de Jessy

Poète Jessy

Jessy a publié sur le site 14 écrits. Jessy est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Je Pense Encore À Toisi=un=jour=je=pars 5
il=ne=fe=rai=pas=que=noir 7
je=ne=vois=plus=les=pay=sa=ges 8
je=ne=vois=que=leau=cou=ler=sur=mes=joues 10
je=res=teas=sise=là=sen=lui=di=re=un=mot 11
seule=ment=deux=mots=que=jai=me=rai=lui=dire 10
je=tai=me 3
je=ta=do=re 4
je=tap=pré=cie 4
si=tu=sau=rais=comment=je=men=nuie 8
jaime=rais=en=co=re=te=par=ler 8
on=par=lait=de=tous=et=de=rien 8
mais=sa=me=fes=sait=beau=coup=de=bien 9
main=te=nant=tout=est=fi=ni 7
je=meurt 2
et=non=je=veut=mou=rir 6
je=veux=ar=rê=ter=de=souf=frir 8
ne=plus=res=pi=rer 5
je=veut=tai=mer 4
te=voir=tout=les=jours 5
pou=voir=me=col=ler 5
me=faire=chu=cho=ter=des=mots=doux 8
qui=me=fait=ten=de=bien 6
jai=me=rai=que=tu=me=fas=ses 8
la=mour=com=me=per=son=ne 7
ne=me=la=ja=mais=fais 6
mais=tu=est=loin=loin=de=moi=loin=de=moi 10

je=pars 2
oui=je=pars 3
loin=la=bas=au=ciel 5
ou=per=son=ne=ne=me=ver=ra 8
ou=per=sonne=me=re=gar=de=ra 8
je=tai=me=à=la=fo=lie=jeff 8

tu=peut=re=ve=nir=quand=tu=veut=je=ne=tai=ja=mais=dit=a=dieu=x=x=x 19
Phonétique : Je Pense Encore À Toisi œ̃ ʒuʁ ʒə paʁ
il nə fəʁε pa kə nwaʁ
ʒə nə vwa plys lε pεizaʒə
ʒə nə vwa kə lo kule syʁ mε ʒu
ʒə ʁεstə asizə la sɑ̃ lɥi diʁə œ̃ mo
sələmɑ̃ dø mo kə ʒεməʁε lɥi diʁə
ʒə tεmə
ʒə tadɔʁə
ʒə tapʁesi
si ty soʁε kɔmɑ̃ ʒə mɑ̃nɥi
ʒεməʁεz- ɑ̃kɔʁə tə paʁle
ɔ̃ paʁlε də tusz- e də ʁjɛ̃
mε sa mə fesε boku də bjɛ̃
mɛ̃tənɑ̃ tut- ε fini
ʒə məʁ
e nɔ̃ ʒə vø muʁiʁ
ʒə vøz- aʁεte də sufʁiʁ
nə plys ʁεspiʁe
ʒə vø tεme
tə vwaʁ tu lε ʒuʁ
puvwaʁ mə kɔle
mə fεʁə ʃyʃɔte dε mo du
ki mə fε tɑ̃ də bjɛ̃
ʒεməʁε kə ty mə fasə
lamuʁ kɔmə pεʁsɔnə
nə mə la ʒamε fε
mε, ty ε lwɛ̃. lwɛ̃ də mwa. lwɛ̃ də mwa

ʒə paʁ
ui, ʒə paʁ
lwɛ̃ la ba o sjεl
u pεʁsɔnə nə mə veʁa
u pεʁsɔnə mə ʁəɡaʁdəʁa
ʒə tεmə a la fɔli ʒεf

ty pø ʁəvəniʁ kɑ̃ ty vø ʒə nə tε ʒamε di adjø iks iks iks
Syllabes Phonétique : Je Pense Encore À Toisi=œ̃=ʒuʁ=ʒə=paʁ 5
il=nə=fə=ʁε=pa=kə=nwaʁ 7
ʒə=nə=vwa=plys=lε=pε=i=zaʒə 8
ʒə=nə=vwakə=lo=ku=le=syʁ=mε=ʒu 9
ʒə=ʁεstəa=si=zə=la=sɑ̃=lɥi=di=ʁə=œ̃=mo 11
sə=lə=mɑ̃=dømokə=ʒε=mə=ʁε=lɥidiʁə 8
ʒə=tε=mə 3
ʒə=ta=dɔ=ʁə 4
ʒə=ta=pʁe=si 4
si=ty=so=ʁε=kɔ=mɑ̃ʒə=mɑ̃n=ɥi 8
ʒεmə=ʁε=zɑ̃=kɔ=ʁə=tə=paʁ=le 8
ɔ̃=paʁ=lε=də=tus=ze=də=ʁjɛ̃ 8
mε=samə=fe=sε=bo=ku=də=bjɛ̃ 8
mɛ̃=tə=nɑ̃=tu=tε=fi=ni 7
ʒə=məʁ 2
e=nɔ̃=ʒə=vø=mu=ʁiʁ 6
ʒə=vø=za=ʁε=te=də=su=fʁiʁ 8
nə=plys=ʁεs=pi=ʁe 5
ʒə=vø=tε=me 4
tə=vwaʁ=tu=lε=ʒuʁ 5
pu=vwaʁ=mə=kɔ=le 5
mə=fεʁə=ʃy=ʃɔ=te=dε=mo=du 8
ki=mə=fε=tɑ̃=də=bj=ɛ̃ 7
ʒε=mə=ʁε=kə=ty=mə=fa=sə 8
la=muʁ=kɔ=mə=pεʁ=sɔ=nə 7
nə=mə=la=ʒa=mε=fε 6
mε=ty=ε=lwɛ̃=lwɛ̃də=mwa=lwɛ̃=də=mwa 9

ʒə=paʁ 2
u=i=ʒə=paʁ 4
lwɛ̃=la=ba=o=sjεl 5
u=pεʁ=sɔ=nə=nə=mə=ve=ʁa 8
u=pεʁ=sɔnə=mə=ʁə=ɡaʁ=də=ʁa 8
ʒə=tε=mə=a=la=fɔ=li=ʒεf 8

ty=pøʁə=və=niʁ=kɑ̃=ty=vø=ʒə=nə=tε=ʒa=mε=di=a=djø=iks=iks=iks 18

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
08/04/2004 00:00Jessy

je veut des commentaire 😞

Auteur de Poésie
07/05/2004 00:00Be!La

bravo pour ton commenctaire yier super beau sa ce voi que tu laime bne gros bissssscontinue comme sa xxx

Auteur de Poésie
07/05/2004 00:00Be!La

bravo pour ton commenctaire yier super beau sa ce voi que tu laime bne gros bissssscontinue comme sa xxx

Poème Amour
Du 08/04/2004 00:00

L'écrit contient 188 mots qui sont répartis dans 3 strophes.