Poeme : Je Pense Encore À Toi

Je Pense Encore À Toi

Si un jour je pars
Il ne ferai pas que noir
Je ne vois plus les paysages
Je ne vois que l’eau couler sur mes joues
Je reste assise là s’en lui dire un mot
Seulement deux mots que j’aimerai lui dire
Je t’aime
Je t’adore
Je t’apprécie
Si tu saurais comment je m’ennuie
J’aimerais encore te parler
On parlait de tous et de rien
Mais sa me fessait beaucoup de bien
Maintenant tout est fini
Je meurt
Et non je veut mourir
Je veux arrêter de souffrir
Ne plus respirer
Je veut t’aimer
Te voir tout les jours
Pouvoir me coller
Me faire chuchoter Des mots doux
Qui me fait t’en de bien
J’aimerai que tu me fasses
L’amour comme personne
Ne me la jamais fais
Mais, tu est loin. . loin de moi. . loin de moi

Je pars
Oui, je pars
Loin la bas au ciel
Ou personne ne me verra
Ou personne me regardera
Je t’aime à la folie jeff

Tu peut revenir quand tu veut je ne t’ai jamais dit adieuxxx

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Pense Encore À Toi

  si=un=jour=je=pars 5
  il=ne=fe=rai=pas=que=noir 7
  je=ne=vois=plus=les=pay=sa=ges 8
  je=ne=vois=que=leau=cou=ler=sur=mes=joues 10
  je=res=teas=sise=là=sen=lui=di=re=un=mot 11
  seule=ment=deux=mots=que=jai=me=rai=lui=dire 10
  je=tai=me 3
  je=ta=do=re 4
  je=tap=pré=cie 4
  si=tu=sau=rais=comment=je=men=nuie 8
  jaime=rais=en=co=re=te=par=ler 8
  on=par=lait=de=tous=et=de=rien 8
  mais=sa=me=fes=sait=beau=coup=de=bien 9
  main=te=nant=tout=est=fi=ni 7
  je=meurt 2
  et=non=je=veut=mou=rir 6
  je=veux=ar=rê=ter=de=souf=frir 8
  ne=plus=res=pi=rer 5
  je=veut=tai=mer 4
  te=voir=tout=les=jours 5
  pou=voir=me=col=ler 5
  me=faire=chu=cho=ter=des=mots=doux 8
  qui=me=fait=ten=de=bien 6
  jai=me=rai=que=tu=me=fas=ses 8
  la=mour=com=me=per=son=ne 7
  ne=me=la=ja=mais=fais 6
  mais=tu=est=loin=loin=de=moi=loin=de=moi 10

  je=pars 2
  oui=je=pars 3
  loin=la=bas=au=ciel 5
  ou=per=son=ne=ne=me=ver=ra 8
  ou=per=sonne=me=re=gar=de=ra 8
  je=tai=me=à=la=fo=lie=jeff 8

  tu=peut=re=ve=nir=quand=tu=veut=je=ne=tai=ja=mais=dit=a=dieu=x=x=x 19
 • Phonétique : Je Pense Encore À Toi

  si œ̃ ʒuʁ ʒə paʁ
  il nə fəʁε pa kə nwaʁ
  ʒə nə vwa plys lε pεizaʒə
  ʒə nə vwa kə lo kule syʁ mε ʒu
  ʒə ʁεstə asizə la sɑ̃ lɥi diʁə œ̃ mo
  sələmɑ̃ dø mo kə ʒεməʁε lɥi diʁə
  ʒə tεmə
  ʒə tadɔʁə
  ʒə tapʁesi
  si ty soʁε kɔmɑ̃ ʒə mɑ̃nɥi
  ʒεməʁεz- ɑ̃kɔʁə tə paʁle
  ɔ̃ paʁlε də tusz- e də ʁjɛ̃
  mε sa mə fesε boku də bjɛ̃
  mɛ̃tənɑ̃ tut- ε fini
  ʒə məʁ
  e nɔ̃ ʒə vø muʁiʁ
  ʒə vøz- aʁεte də sufʁiʁ
  nə plys ʁεspiʁe
  ʒə vø tεme
  tə vwaʁ tu lε ʒuʁ
  puvwaʁ mə kɔle
  mə fεʁə ʃyʃɔte dε mo du
  ki mə fε tɑ̃ də bjɛ̃
  ʒεməʁε kə ty mə fasə
  lamuʁ kɔmə pεʁsɔnə
  nə mə la ʒamε fε
  mε, ty ε lwɛ̃. lwɛ̃ də mwa. lwɛ̃ də mwa

  ʒə paʁ
  ui, ʒə paʁ
  lwɛ̃ la ba o sjεl
  u pεʁsɔnə nə mə veʁa
  u pεʁsɔnə mə ʁəɡaʁdəʁa
  ʒə tεmə a la fɔli ʒεf

  ty pø ʁəvəniʁ kɑ̃ ty vø ʒə nə tε ʒamε di adjø iks iks iks
 • Syllabes Phonétique : Je Pense Encore À Toi

  si=œ̃=ʒuʁ=ʒə=paʁ 5
  il=nə=fə=ʁε=pa=kə=nwaʁ 7
  ʒə=nə=vwa=plys=lε=pε=i=zaʒə 8
  ʒə=nə=vwakə=lo=ku=le=syʁ=mε=ʒu 9
  ʒə=ʁεstəa=si=zə=la=sɑ̃=lɥi=di=ʁə=œ̃=mo 11
  sə=lə=mɑ̃=dømokə=ʒε=mə=ʁε=lɥidiʁə 8
  ʒə=tε=mə 3
  ʒə=ta=dɔ=ʁə 4
  ʒə=ta=pʁe=si 4
  si=ty=so=ʁε=kɔ=mɑ̃ʒə=mɑ̃n=ɥi 8
  ʒεmə=ʁε=zɑ̃=kɔ=ʁə=tə=paʁ=le 8
  ɔ̃=paʁ=lε=də=tus=ze=də=ʁjɛ̃ 8
  mε=samə=fe=sε=bo=ku=də=bjɛ̃ 8
  mɛ̃=tə=nɑ̃=tu=tε=fi=ni 7
  ʒə=məʁ 2
  e=nɔ̃=ʒə=vø=mu=ʁiʁ 6
  ʒə=vø=za=ʁε=te=də=su=fʁiʁ 8
  nə=plys=ʁεs=pi=ʁe 5
  ʒə=vø=tε=me 4
  tə=vwaʁ=tu=lε=ʒuʁ 5
  pu=vwaʁ=mə=kɔ=le 5
  mə=fεʁə=ʃy=ʃɔ=te=dε=mo=du 8
  ki=mə=fε=tɑ̃=də=bj=ɛ̃ 7
  ʒε=mə=ʁε=kə=ty=mə=fa=sə 8
  la=muʁ=kɔ=mə=pεʁ=sɔ=nə 7
  nə=mə=la=ʒa=mε=fε 6
  mε=ty=ε=lwɛ̃=lwɛ̃də=mwa=lwɛ̃=də=mwa 9

  ʒə=paʁ 2
  u=i=ʒə=paʁ 4
  lwɛ̃=la=ba=o=sjεl 5
  u=pεʁ=sɔ=nə=nə=mə=ve=ʁa 8
  u=pεʁ=sɔnə=mə=ʁə=ɡaʁ=də=ʁa 8
  ʒə=tε=mə=a=la=fɔ=li=ʒεf 8

  ty=pøʁə=və=niʁ=kɑ̃=ty=vø=ʒə=nə=tε=ʒa=mε=di=a=djø=iks=iks=iks 18

PostScriptum

Tu peut revenir quand tu veut je ne t’ai jamais dit adieuxxx je taime ouiii je t’adore

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/04/2004 00:00Jessy

je veut des commentaire 😞

Auteur de Poésie
07/05/2004 00:00Be!La

bravo pour ton commenctaire yier super beau sa ce voi que tu laime bne gros bissssscontinue comme sa xxx

Auteur de Poésie
07/05/2004 00:00Be!La

bravo pour ton commenctaire yier super beau sa ce voi que tu laime bne gros bissssscontinue comme sa xxx

Poème Amour
Publié le 08/04/2004 00:00

L'écrit contient 188 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Jessy

Texte des commentateurs