Poème-France.com

Poeme : Regard Sur Ta VieRegard Sur Ta Vie

Tu es jeune et belle
Avec tes trente quatre ans
Une carrière réussie
Avec un parcours sans faute
Aisance matérielle
Tu as beaucoup d’argent
Mais ta vie ?
Tu vis vraiment trop vite
Une vie trop infernale
Ton cœur toujours instable,
Dépressive, tu craques
Et tu appelles au secours
Tu échangerais réussite
Argent, autos, diplômes
Ta vie âcre, fantôme
Contre histoire d’amour.
Regarde ta solitude
Surtout quand tu rencontres
Une famille heureuse
Et la vie qui te montre
Des femmes amoureuses.
Tu sais, c’est merveilleux,
Avoir des beaux enfants
Avec tendresse les élever
Chérir un mari charmant,
Tu as oublié d’aimer.
Dépêche-toi ! . .
Arrête ta vie massacre
Cherche ton petit bonheur
Lutte à chaque instant
Courage, insiste toujours
Tu as encore le temps
Pour faire vivre ton cœur
Pour ton histoire d’amour.
José Azevedo

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε ʒənə e bεllə
avεk tε tʁɑ̃tə katʁə ɑ̃
ynə kaʁjεʁə ʁeysi
avεk œ̃ paʁkuʁ sɑ̃ fotə
εzɑ̃sə mateʁjεllə
ty a boku daʁʒe
mε ta vi ?
ty vis vʁεmɑ̃ tʁo vitə
ynə vi tʁo ɛ̃fεʁnalə
tɔ̃ kœʁ tuʒuʁz- ɛ̃stablə,
depʁesivə, ty kʁak
e ty apεlləz- o səkuʁ
ty eʃɑ̃ʒəʁε ʁeysitə
aʁʒe, oto, diplomə
ta vi akʁə, fɑ̃tomə
kɔ̃tʁə istwaʁə damuʁ.
ʁəɡaʁdə ta sɔlitydə
syʁtu kɑ̃ ty ʁɑ̃kɔ̃tʁə
ynə famijə œʁøzə
e la vi ki tə mɔ̃tʁə
dε faməz- amuʁøzə.
ty sε, sε mεʁvεjø,
avwaʁ dε boz- ɑ̃fɑ̃
avεk tɑ̃dʁεsə lεz- eləve
ʃeʁiʁ œ̃ maʁi ʃaʁmɑ̃,
ty a ublje dεme.
depεʃə twa ! .
aʁεtə ta vi masakʁə
ʃεʁʃə tɔ̃ pəti bɔnœʁ
lytə a ʃakə ɛ̃stɑ̃
kuʁaʒə, ɛ̃sistə tuʒuʁ
ty a ɑ̃kɔʁə lə tɑ̃
puʁ fεʁə vivʁə tɔ̃ kœʁ
puʁ tɔ̃n- istwaʁə damuʁ.