Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Tes Vingt-Ans

Poème Amour
Publié le 23/04/2004 00:00

L'écrit contient 303 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 8 vers.

Poete : José Azevedo

Tes Vingt-Ans

Jolie fille blonde et mine aux yeux bleus
Ta beauté suffira-t-elle, pour créer
Dans la vie sans faire un difficile noeud
Un durable et grand amour d’immensité.
Ne cache-t-elle point, un funeste cœur
Différent des femmes de l’antiquité
Que celles-là en avaient un, mais en or
Comme cette Pénélope dans l’Odyssée.

Je me demande oh jolie fille légère
Si pour toi l’amour, n’est qu’une aventure
Tu te parfumes avec les fruits de la terre
Tu vis une vie complètement obscure ;
Tu voudrais être aimée, être une femme
Mais pour toi le mariage est une torture.
Avoir des enfants tu dis que c’est infâme
Par ce que tu n’es pas une femme mûre.

Tu préfères la monotone tranquilité
Aux enfants plein de vie et confiance
Tu préfères la joie des garçons insensés
A la joie de famille, qui est immense ;
Entre un garçon voyou et un sérieux
Ton cœur construit avec du sable, balance
Quand tu rentres dans un petit foyer heureux
Tu dis, que tu n’as jamais eu de chance.

Parmis les fruits d’uen triste expérience
Tu vis la vie sans penser aux lendemain
Seule ! tu t’interroges sur ton existence
Et tu penses en changer, mais hélas ! . . en vain.
Regarde tes jeunes et fragiles Printemps
Dans la rosée fraîche du petit matin
Inspirée par cette odeur, fait serment
De rechercher un homme, qui te donne la main.

Penche-toi. Ecoute la voix de ta conscience
Essaye de gagner le haut de cette tour
Si tu tombes plusieurs fois, aie patience
Ne démissionne pas ! . . continue toujours
Cherche quelqu’un pour sortir de cette impasse
Par ce que vraiment pour toi seule c’est trop dur
L’escalade laissera, une heureuse trace
Et alors tu découvriras le grand amour.
 • Pieds Hyphénique: Tes Vingt-Ans

  jo=lie=fille=blon=de=et=mi=ne=aux=y=eux=bleus 12
  ta=beau=té=suf=fi=ra=tel=le=pour=créer 10
  dans=la=vie=sans=fai=re=un=dif=fi=ci=le=noeud 12
  un=du=ra=ble=et=grand=a=mour=dim=men=si=té 12
  ne=ca=che=tel=le=point=un=fu=nes=te=cœur 11
  dif=fé=rent=des=fem=mes=de=lan=ti=qui=té 11
  que=cel=les=là=en=a=vaient=un=mais=en=or 11
  com=me=cet=te=pé=né=lo=pe=dans=lo=dys=sée 12

  je=me=de=man=de=oh=jo=lie=fille=lé=gè=re 12
  si=pour=toi=la=mour=nest=quu=ne=a=ven=tu=re 12
  tu=te=par=fu=mes=a=vec=les=fruits=de=la=terre 12
  tu=vis=u=ne=vie=com=plè=te=ment=obs=cu=re 12
  tu=vou=drais=ê=tre=ai=mée=ê=tre=u=ne=femme 12
  mais=pour=toi=le=ma=ria=ge=est=u=ne=tor=ture 12
  avoir=des=en=fants=tu=dis=que=cest=in=fâme 10
  par=ce=que=tu=nes=pas=u=ne=fem=me=mûre 11

  tu=pré=fères=la=mo=no=to=ne=tran=qui=li=té 12
  aux=en=fants=plein=de=vie=et=con=fi=an=ce 11
  tu=pré=fè=res=la=joie=des=gar=çons=in=sen=sés 12
  a=la=joie=de=fa=mil=le=qui=est=im=men=se 12
  en=tre=un=gar=çon=voyou=et=un=sé=rieux 10
  ton=cœur=cons=truit=a=vec=du=sa=ble=ba=lan=ce 12
  quand=tu=ren=tres=dans=un=pe=tit=foy=er=heu=reux 12
  tu=dis=que=tu=nas=ja=mais=eu=de=chan=ce 11

  par=mis=les=fruits=duen=tris=te=ex=pé=rien=ce 11
  tu=vis=la=vie=sans=pen=ser=aux=len=de=main 11
  seu=le=tu=tin=ter=ro=ges=sur=ton=exis=ten=ce 12
  et=tu=pen=ses=en=chan=ger=mais=hé=las=en=vain 12
  re=gar=de=tes=jeu=nes=et=fra=gi=les=prin=temps 12
  dans=la=ro=sée=fraî=che=du=pe=tit=ma=tin 11
  ins=pi=rée=par=cet=te=o=deur=fait=serment 10
  de=re=cher=cher=un=homme=qui=te=don=ne=la=main 12

  pen=che=toi=ecou=te=la=voix=de=ta=cons=cien=ce 12
  es=saye=de=ga=gner=le=haut=de=cet=te=tour 11
  si=tu=tom=bes=plu=si=eurs=fois=aie=pa=tien=ce 12
  ne=dé=mis=si=on=ne=pas=conti=nue=tou=jours 11
  cher=che=quel=quun=pour=sor=tir=de=cet=te=im=passe 12
  par=ce=que=vrai=ment=pour=toi=seu=le=cest=trop=dur 12
  les=ca=lade=lais=se=ra=u=ne=heu=reu=se=trace 12
  et=a=lors=tu=dé=cou=vri=ras=le=grand=a=mour 12
 • Phonétique : Tes Vingt-Ans

  ʒɔli fijə blɔ̃də e minə oz- iø bløs
  ta bote syfiʁa tεllə, puʁ kʁee
  dɑ̃ la vi sɑ̃ fεʁə œ̃ difisilə nød
  œ̃ dyʁablə e ɡʁɑ̃t- amuʁ dimɑ̃site.
  nə kaʃə tεllə pwɛ̃, œ̃ fynεstə kœʁ
  difeʁɑ̃ dε famə də lɑ̃tikite
  kə sεllə la ɑ̃n- avε œ̃, mεz- ɑ̃n- ɔʁ
  kɔmə sεtə penelɔpə dɑ̃ lɔdise.

  ʒə mə dəmɑ̃də ɔ ʒɔli fijə leʒεʁə
  si puʁ twa lamuʁ, nε kynə avɑ̃tyʁə
  ty tə paʁfyməz- avεk lε fʁɥi də la teʁə
  ty vis ynə vi kɔ̃plεtəmɑ̃ ɔpskyʁə,
  ty vudʁεz- εtʁə εme, εtʁə ynə famə
  mε puʁ twa lə maʁjaʒə εt- ynə tɔʁtyʁə.
  avwaʁ dεz- ɑ̃fɑ̃ ty di kə sεt- ɛ̃famə
  paʁ sə kə ty nε pa ynə famə myʁə.

  ty pʁefεʁə la monotɔnə tʁɑ̃kilite
  oz- ɑ̃fɑ̃ plɛ̃ də vi e kɔ̃fjɑ̃sə
  ty pʁefεʁə la ʒwa dε ɡaʁsɔ̃z- ɛ̃sɑ̃se
  a la ʒwa də famijə, ki εt- imɑ̃sə,
  ɑ̃tʁə œ̃ ɡaʁsɔ̃ vwaju e œ̃ seʁjø
  tɔ̃ kœʁ kɔ̃stʁɥi avεk dy sablə, balɑ̃sə
  kɑ̃ ty ʁɑ̃tʁə- dɑ̃z- œ̃ pəti fwaje œʁø
  ty di, kə ty na ʒamεz- y də ʃɑ̃sə.

  paʁmi lε fʁɥi dɥεn tʁistə εkspeʁjɑ̃sə
  ty vis la vi sɑ̃ pɑ̃se o lɑ̃dəmɛ̃
  sələ ! ty tɛ̃teʁɔʒə syʁ tɔ̃n- εɡzistɑ̃sə
  e ty pɑ̃səz- ɑ̃ ʃɑ̃ʒe, mεz- ela ! . ɑ̃ vɛ̃.
  ʁəɡaʁdə tε ʒənəz- e fʁaʒilə pʁɛ̃tɑ̃
  dɑ̃ la ʁoze fʁεʃə dy pəti matɛ̃
  ɛ̃spiʁe paʁ sεtə ɔdœʁ, fε sεʁme
  də ʁəʃεʁʃe œ̃n- ɔmə, ki tə dɔnə la mɛ̃.

  pɑ̃ʃə twa. əkutə la vwa də ta kɔ̃sjɑ̃sə
  esεj də ɡaɲe lə-o də sεtə tuʁ
  si ty tɔ̃bə plyzjœʁ fwa, ε pasjɑ̃sə
  nə demisjɔnə pa ! . kɔ̃tinɥ tuʒuʁ
  ʃεʁʃə kεlkœ̃ puʁ sɔʁtiʁ də sεtə ɛ̃pasə
  paʁ sə kə vʁεmɑ̃ puʁ twa sələ sε tʁo dyʁ
  lεskaladə lεsəʁa, ynə œʁøzə tʁasə
  e alɔʁ ty dekuvʁiʁa lə ɡʁɑ̃t- amuʁ.
 • Pieds Phonétique : Tes Vingt-Ans

  ʒɔ=li=fi=jə=blɔ̃də=e=mi=nə=o=zi=ø=bløs 12
  ta=bo=te=sy=fi=ʁa=tεl=lə=puʁ=kʁe=e 11
  dɑ̃=la=vi=sɑ̃=fε=ʁə=œ̃=di=fi=si=lə=nød 12
  œ̃=dy=ʁa=blə=e=ɡʁɑ̃=ta=muʁ=di=mɑ̃=si=te 12
  nə=ka=ʃə=tεl=lə=pwɛ̃=œ̃=fy=nεs=tə=kœ=ʁə 12
  di=fe=ʁɑ̃=dε=fa=mə=də=lɑ̃=ti=ki=te 11
  kə=sεl=lə=la=ɑ̃=na=vε=œ̃=mε=zɑ̃=nɔʁ 11
  kɔ=mə=sε=tə=pe=ne=lɔ=pə=dɑ̃=lɔ=di=se 12

  ʒə=mə=də=mɑ̃=də=ɔ=ʒɔ=li=fi=jə=le=ʒεʁə 12
  si=puʁ=twa=la=muʁ=nε=ky=nə=a=vɑ̃=ty=ʁə 12
  tytə=paʁ=fy=mə=za=vεk=lε=fʁɥi=də=la=te=ʁə 12
  ty=vis=y=nə=vi=kɔ̃=plε=tə=mɑ̃=ɔp=sky=ʁə 12
  ty=vu=dʁε=zε=tʁə=ε=me=ε=tʁə=y=nə=famə 12
  mε=puʁ=twa=lə=ma=ʁja=ʒə=ε=ty=nə=tɔʁ=tyʁə 12
  a=vwaʁ=dε=zɑ̃=fɑ̃=ty=di=kə=sε=tɛ̃=fa=mə 12
  paʁ=sə=kə=ty=nε=pa=y=nə=fa=mə=my=ʁə 12

  ty=pʁe=fεʁə=la=mo=no=tɔ=nə=tʁɑ̃=ki=li=te 12
  o=zɑ̃=fɑ̃=plɛ̃=də=vi=e=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə 11
  ty=pʁe=fε=ʁə=la=ʒwa=dε=ɡaʁ=sɔ̃=zɛ̃=sɑ̃=se 12
  a=la=ʒwa=də=fa=mi=jə=ki=ε=ti=mɑ̃=sə 12
  ɑ̃=tʁə=œ̃=ɡaʁ=sɔ̃=vwa=ju=e=œ̃=se=ʁj=ø 12
  tɔ̃=kœʁ=kɔ̃s=tʁɥi=a=vεk=dy=sa=blə=ba=lɑ̃=sə 12
  kɑ̃=ty=ʁɑ̃=tʁə=dɑ̃=zœ̃=pə=ti=fwa=je=œ=ʁø 12
  ty=di=kə=ty=na=ʒa=mε=zy=də=ʃɑ̃=sə 11

  paʁ=mi=lε=fʁɥi=dɥεn=tʁis=tə=εk=spe=ʁj=ɑ̃=sə 12
  ty=vis=la=vi=sɑ̃=pɑ̃=se=o=lɑ̃=də=mɛ̃ 11
  sə=lə=ty=tɛ̃=te=ʁɔ=ʒə=syʁ=tɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃sə 12
  e=ty=pɑ̃=sə=zɑ̃=ʃɑ̃=ʒe=mε=ze=la=ɑ̃=vɛ̃ 12
  ʁə=ɡaʁ=də=tε=ʒə=nə=ze=fʁa=ʒi=lə=pʁɛ̃=tɑ̃ 12
  dɑ̃=la=ʁo=ze=fʁε=ʃə=dy=pə=ti=ma=tɛ̃ 11
  ɛ̃s=pi=ʁe=paʁ=sε=tə=ɔ=dœ=ʁə=fε=sεʁ=me 12
  də=ʁə=ʃεʁ=ʃe=œ̃=nɔmə=ki=tə=dɔ=nə=la=mɛ̃ 12

  pɑ̃=ʃə=twa=ə=ku=tə=la=vwa=də=ta=kɔ̃=sjɑ̃sə 12
  e=sεj=də=ɡa=ɲe=lə-o=də=sε=tə=tuʁ 11
  si=ty=tɔ̃=bə=ply=zjœʁ=fwa=ε=pa=sj=ɑ̃=sə 12
  nə=de=mi=sj=ɔ=nə=pa=kɔ̃=tinɥ=tu=ʒuʁ 11
  ʃεʁ=ʃə=kεl=kœ̃=puʁ=sɔʁ=tiʁ=də=sε=tə=ɛ̃=pasə 12
  paʁ=sə=kə=vʁε=mɑ̃=puʁ=twa=sə=lə=sε=tʁo=dyʁ 12
  lεs=ka=ladə=lε=sə=ʁa=y=nə=œ=ʁø=zə=tʁasə 12
  e=a=lɔʁ=ty=de=ku=vʁi=ʁa=lə=ɡʁɑ̃=ta=muʁ 12

PostScriptum

à toutes les Pénélope qui attendent Ulysse

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/04/2004 00:00José Azevedo

rectif 1ère phrase
veuillez lire: Jolie fille blonde et mince aux yeux bleus
bisous à tous les poètes

Auteur de Poésie
24/04/2004 00:00Petitange0705

joli poème, celui la, il est pas cochon, lol!
(non j’arrete de dire ca, c juste pr t’embeter, lol)
bisous

Auteur de Poésie
08/06/2004 00:00José Azevedo

Je sais Jessica, merci de tout coeur
Bisous

Auteur de Poésie
23/07/2004 00:00José Azevedo

Merci "petite bouh de tendresse de ton commentaire!. .
Bisous