Poeme : Mal D’aimer

Mal D’aimer

Dans ma vie en noir et blanc
Je vois ton visage en couleur
Je pense à toi immoralement
Je désire vivement ton corps,
Toi mon horizon, mon amour
J’aime tes cheveux de jais
Tes yeux couleur d’azur
Tes lèvres comme des rubis
Où tes baisers vifs, en feu
Me rendent paranoïaque ;
Tes caresses si ardentes
Tes passions si brûlantes
Innocente et ange bleu,
Surtout femme démoniaque
Scandaleusement sexy
Avec tes façons provocantes
Ta vie abracadabrante
Qui me laissent abruti ;
Parfun citron ou absinthe
Chaude comme le soleil
Fraîche comme la menthe,
Tes jambes belles et fines
Ton corps beau, une merveille
Tes formes si plantureuses
Volcaniques, folles et câlines
M’entraînent en tourbillon
En nuits d’amour magiques
Où je perds la tête, la raison
Plaisirs et extases féeriques
Fantastique, divin mon désir
Passer ma vie à te caresser
Longtemps te faire jouir
Car c’est toi mon mal d’aimer.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mal D’aimer

  dans=ma=vie=en=noir=et=blanc 7
  je=vois=ton=vi=sage=en=cou=leur 8
  je=penseà=toi=im=mo=ra=le=ment 8
  je=dé=sire=vi=ve=ment=ton=corps 8
  toi=mon=ho=ri=zon=mon=a=mour 8
  jai=me=tes=che=veux=de=jais 7
  tes=y=eux=cou=leur=da=zur 7
  tes=lè=vres=com=me=des=ru=bis 8
  où=tes=bai=sers=vif=s=en=feu 8
  me=ren=dent=pa=ra=noïa=que 7
  tes=ca=res=ses=si=ar=den=tes 8
  tes=pas=si=ons=si=brû=lan=tes 8
  in=no=cen=te=et=an=ge=bleu 8
  sur=tout=fem=me=dé=mo=niaque 7
  scan=da=leu=se=ment=sexy 6
  a=vec=tes=fa=çons=pro=vo=cantes 8
  ta=vie=a=bra=ca=da=bran=te 8
  qui=me=lais=sent=a=bru=ti 7
  par=fun=ci=tron=ou=ab=sin=the 8
  chau=de=com=me=le=so=leil 7
  fraî=che=com=me=la=men=the 7
  tes=jam=bes=bel=les=et=fi=nes 8
  ton=corps=beau=u=ne=mer=vei=lle 8
  tes=for=mes=si=plan=tu=reu=ses 8
  vol=ca=ni=ques=fol=les=et=câ=lines 9
  men=traî=nent=en=tour=bil=lon 7
  en=nuits=da=mour=ma=giques 6
  où=je=perds=la=tête=la=rai=son 8
  plai=sirs=et=ex=ta=ses=fée=riques 8
  fan=tas=ti=que=di=vin=mon=dé=sir 9
  pas=ser=ma=vie=à=te=cares=ser 8
  long=temps=te=fai=re=jouir 6
  car=cest=toi=mon=mal=dai=mer 7
 • Phonétique : Mal D’aimer

  dɑ̃ ma vi ɑ̃ nwaʁ e blɑ̃
  ʒə vwa tɔ̃ vizaʒə ɑ̃ kulœʁ
  ʒə pɑ̃sə a twa imɔʁaləmɑ̃
  ʒə deziʁə vivəmɑ̃ tɔ̃ kɔʁ,
  twa mɔ̃n- ɔʁizɔ̃, mɔ̃n- amuʁ
  ʒεmə tε ʃəvø də ʒε
  tεz- iø kulœʁ dazyʁ
  tε lεvʁə- kɔmə dε ʁybi
  u tε bεze vif, ɑ̃ fø
  mə ʁɑ̃de paʁanɔiakə,
  tε kaʁesə si aʁdɑ̃tə
  tε pasjɔ̃ si bʁylɑ̃tə
  inɔsɑ̃tə e ɑ̃ʒə blø,
  syʁtu famə demɔnjakə
  skɑ̃daløzəmɑ̃ sεksi
  avεk tε fasɔ̃ pʁɔvɔkɑ̃tə
  ta vi abʁakadabʁɑ̃tə
  ki mə lεse abʁyti,
  paʁfœ̃ sitʁɔ̃ u absɛ̃tə
  ʃodə kɔmə lə sɔlεj
  fʁεʃə kɔmə la mɑ̃tə,
  tε ʒɑ̃bə bεlləz- e finə
  tɔ̃ kɔʁ bo, ynə mεʁvεjə
  tε fɔʁmə- si plɑ̃tyʁøzə
  vɔlkanik, fɔləz- e kalinə
  mɑ̃tʁεne ɑ̃ tuʁbijɔ̃
  ɑ̃ nɥi damuʁ maʒik
  u ʒə pεʁd la tεtə, la ʁεzɔ̃
  plεziʁz- e εkstazə feəʁik
  fɑ̃tastikə, divɛ̃ mɔ̃ deziʁ
  pase ma vi a tə kaʁese
  lɔ̃tɑ̃ tə fεʁə ʒuiʁ
  kaʁ sε twa mɔ̃ mal dεme.
 • Syllabes Phonétique : Mal D’aimer

  dɑ̃=ma=vi=ɑ̃=nwaʁ=e=blɑ̃ 7
  ʒə=vwa=tɔ̃=vi=zaʒə=ɑ̃=ku=lœʁ 8
  ʒə=pɑ̃səa=twa=i=mɔ=ʁa=lə=mɑ̃ 8
  ʒə=de=ziʁə=vi=və=mɑ̃=tɔ̃=kɔʁ 8
  twa=mɔ̃=nɔ=ʁi=zɔ̃=mɔ̃=na=muʁ 8
  ʒε=mə=tε=ʃə=vø=də=ʒε 7
  tε=zi=ø=ku=lœ=ʁə=da=zyʁ 8
  tε=lε=vʁə=kɔ=mə=dε=ʁy=bi 8
  u=tε=bε=ze=vif=ɑ̃=fø 7
  mə=ʁɑ̃=de=pa=ʁa=nɔ=i=akə 8
  tε=ka=ʁe=sə=si=aʁ=dɑ̃=tə 8
  tε=pa=sj=ɔ̃=si=bʁy=lɑ̃=tə 8
  i=nɔ=sɑ̃=tə=e=ɑ̃=ʒə=blø 8
  syʁ=tu=fa=mə=de=mɔ=nja=kə 8
  skɑ̃=da=lø=zə=mɑ̃=sεk=si 7
  a=vεk=tε=fa=sɔ̃=pʁɔ=vɔ=kɑ̃tə 8
  ta=vi=a=bʁa=ka=da=bʁɑ̃=tə 8
  ki=mə=lε=se=a=bʁy=ti 7
  paʁ=fœ̃=si=tʁɔ̃=u=ab=sɛ̃=tə 8
  ʃo=də=kɔ=mə=lə=sɔ=lεj 7
  fʁε=ʃə=kɔ=mə=la=mɑ̃=tə 7
  tε=ʒɑ̃=bə=bεl=lə=ze=fi=nə 8
  tɔ̃=kɔʁ=bo=y=nə=mεʁ=vε=jə 8
  tε=fɔʁ=mə=si=plɑ̃=ty=ʁø=zə 8
  vɔl=ka=nik=fɔ=lə=ze=ka=linə 8
  mɑ̃=tʁε=ne=ɑ̃=tuʁ=bi=j=ɔ̃ 8
  ɑ̃=nɥi=da=muʁ=ma=ʒik 6
  uʒə=pεʁd=la=tε=tə=la=ʁε=zɔ̃ 8
  plε=ziʁ=ze=εk=stazə=fe=ə=ʁik 8
  fɑ̃=tas=tikə=di=vɛ̃=mɔ̃=de=ziʁ 8
  pase=ma=vi=a=tə=ka=ʁe=se 8
  lɔ̃=tɑ̃=tə=fε=ʁə=ʒu=iʁ 7
  kaʁ=sε=twa=mɔ̃=mal=dε=me 7

PostScriptum

jessica va encore dire que les phrases sont un peu cochonnes

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/04/2004 00:00Latite68

il est super beau !!!!!! mm si les frases sont cochones !!!! lol

Auteur de Poésie
24/04/2004 00:00Petitange0705

lol José, tu vois je ne dis rien, mais j’en pense pas moins lol!!
non mais c’est pas grave, je prend ca a la rigolade, t’inkiète ca me choque pas.

Auteur de Poésie
30/05/2004 00:00José Azevedo

Merci de tout coeur les filles!. .
Bisous

Auteur de Poésie
09/06/2004 00:00Cindy Ange

Waou, j’aimerais que mon chéri m’écrive ça!!Très excitant lol mais c’est mieux, il me le fait ressentir en direct 😛 Merci José pour tes commentaires sur mes poèmes, ils me touchent beaucoup 😉

Auteur de Poésie
10/06/2004 00:00José Azevedo

Merci Cindy pour ton superbe commentaire!. .
Bisous

Auteur de Poésie
18/07/2004 00:00José Azevedo

Merci Espoir pour ton délicieux commentaire!. .
Bisous