Univers de poésie d'un auteur

Poème:Mal D’aimer

Le Poème

Dans ma vie en noir et blanc
Je vois ton visage en couleur
Je pense à toi immoralement
Je désire vivement ton corps,
Toi mon horizon, mon amour
J’aime tes cheveux de jais
Tes yeux couleur d’azur
Tes lèvres comme des rubis
Où tes baisers vifs, en feu
Me rendent paranoïaque ;
Tes caresses si ardentes
Tes passions si brûlantes
Innocente et ange bleu,
Surtout femme démoniaque
Scandaleusement sexy
Avec tes façons provocantes
Ta vie abracadabrante
Qui me laissent abruti ;
Parfun citron ou absinthe
Chaude comme le soleil
Fraîche comme la menthe,
Tes jambes belles et fines
Ton corps beau, une merveille
Tes formes si plantureuses
Volcaniques, folles et câlines
M’entraînent en tourbillon
En nuits d’amour magiques
Où je perds la tête, la raison
Plaisirs et extases féeriques
Fantastique, divin mon désir
Passer ma vie à te caresser
Longtemps te faire jouir
Car c’est toi mon mal d’aimer.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

jessica va encore dire que les phrases sont un peu cochonnes

Poeme de José Azevedo

Poète José Azevedo

José Azevedo a publié sur le site 54 écrits. José Azevedo est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Mal D’aimerdans=ma=vie=en=noir=et=blanc 7
je=vois=ton=vi=sage=en=cou=leur 8
je=penseà=toi=im=mo=ra=le=ment 8
je=dé=sire=vi=ve=ment=ton=corps 8
toi=mon=ho=ri=zon=mon=a=mour 8
jai=me=tes=che=veux=de=jais 7
tes=y=eux=cou=leur=da=zur 7
tes=lè=vres=com=me=des=ru=bis 8
où=tes=bai=sers=vif=s=en=feu 8
me=ren=dent=pa=ra=noïa=que 7
tes=ca=res=ses=si=ar=den=tes 8
tes=pas=si=ons=si=brû=lan=tes 8
in=no=cen=te=et=an=ge=bleu 8
sur=tout=fem=me=dé=mo=niaque 7
scan=da=leu=se=ment=sexy 6
a=vec=tes=fa=çons=pro=vo=cantes 8
ta=vie=a=bra=ca=da=bran=te 8
qui=me=lais=sent=a=bru=ti 7
par=fun=ci=tron=ou=ab=sin=the 8
chau=de=com=me=le=so=leil 7
fraî=che=com=me=la=men=the 7
tes=jam=bes=bel=les=et=fi=nes 8
ton=corps=beau=u=ne=mer=vei=lle 8
tes=for=mes=si=plan=tu=reu=ses 8
vol=ca=ni=ques=fol=les=et=câ=lines 9
men=traî=nent=en=tour=bil=lon 7
en=nuits=da=mour=ma=giques 6
où=je=perds=la=tête=la=rai=son 8
plai=sirs=et=ex=ta=ses=fée=riques 8
fan=tas=ti=que=di=vin=mon=dé=sir 9
pas=ser=ma=vie=à=te=cares=ser 8
long=temps=te=fai=re=jouir 6
car=cest=toi=mon=mal=dai=mer 7
Phonétique : Mal D’aimerdɑ̃ ma vi ɑ̃ nwaʁ e blɑ̃
ʒə vwa tɔ̃ vizaʒə ɑ̃ kulœʁ
ʒə pɑ̃sə a twa imɔʁaləmɑ̃
ʒə deziʁə vivəmɑ̃ tɔ̃ kɔʁ,
twa mɔ̃n- ɔʁizɔ̃, mɔ̃n- amuʁ
ʒεmə tε ʃəvø də ʒε
tεz- iø kulœʁ dazyʁ
tε lεvʁə- kɔmə dε ʁybi
u tε bεze vif, ɑ̃ fø
mə ʁɑ̃de paʁanɔiakə,
tε kaʁesə si aʁdɑ̃tə
tε pasjɔ̃ si bʁylɑ̃tə
inɔsɑ̃tə e ɑ̃ʒə blø,
syʁtu famə demɔnjakə
skɑ̃daløzəmɑ̃ sεksi
avεk tε fasɔ̃ pʁɔvɔkɑ̃tə
ta vi abʁakadabʁɑ̃tə
ki mə lεse abʁyti,
paʁfœ̃ sitʁɔ̃ u absɛ̃tə
ʃodə kɔmə lə sɔlεj
fʁεʃə kɔmə la mɑ̃tə,
tε ʒɑ̃bə bεlləz- e finə
tɔ̃ kɔʁ bo, ynə mεʁvεjə
tε fɔʁmə- si plɑ̃tyʁøzə
vɔlkanik, fɔləz- e kalinə
mɑ̃tʁεne ɑ̃ tuʁbijɔ̃
ɑ̃ nɥi damuʁ maʒik
u ʒə pεʁd la tεtə, la ʁεzɔ̃
plεziʁz- e εkstazə feəʁik
fɑ̃tastikə, divɛ̃ mɔ̃ deziʁ
pase ma vi a tə kaʁese
lɔ̃tɑ̃ tə fεʁə ʒuiʁ
kaʁ sε twa mɔ̃ mal dεme.
Syllabes Phonétique : Mal D’aimerdɑ̃=ma=vi=ɑ̃=nwaʁ=e=blɑ̃ 7
ʒə=vwa=tɔ̃=vi=zaʒə=ɑ̃=ku=lœʁ 8
ʒə=pɑ̃səa=twa=i=mɔ=ʁa=lə=mɑ̃ 8
ʒə=de=ziʁə=vi=və=mɑ̃=tɔ̃=kɔʁ 8
twa=mɔ̃=nɔ=ʁi=zɔ̃=mɔ̃=na=muʁ 8
ʒε=mə=tε=ʃə=vø=də=ʒε 7
tε=zi=ø=ku=lœ=ʁə=da=zyʁ 8
tε=lε=vʁə=kɔ=mə=dε=ʁy=bi 8
u=tε=bε=ze=vif=ɑ̃=fø 7
mə=ʁɑ̃=de=pa=ʁa=nɔ=i=akə 8
tε=ka=ʁe=sə=si=aʁ=dɑ̃=tə 8
tε=pa=sj=ɔ̃=si=bʁy=lɑ̃=tə 8
i=nɔ=sɑ̃=tə=e=ɑ̃=ʒə=blø 8
syʁ=tu=fa=mə=de=mɔ=nja=kə 8
skɑ̃=da=lø=zə=mɑ̃=sεk=si 7
a=vεk=tε=fa=sɔ̃=pʁɔ=vɔ=kɑ̃tə 8
ta=vi=a=bʁa=ka=da=bʁɑ̃=tə 8
ki=mə=lε=se=a=bʁy=ti 7
paʁ=fœ̃=si=tʁɔ̃=u=ab=sɛ̃=tə 8
ʃo=də=kɔ=mə=lə=sɔ=lεj 7
fʁε=ʃə=kɔ=mə=la=mɑ̃=tə 7
tε=ʒɑ̃=bə=bεl=lə=ze=fi=nə 8
tɔ̃=kɔʁ=bo=y=nə=mεʁ=vε=jə 8
tε=fɔʁ=mə=si=plɑ̃=ty=ʁø=zə 8
vɔl=ka=nik=fɔ=lə=ze=ka=linə 8
mɑ̃=tʁε=ne=ɑ̃=tuʁ=bi=j=ɔ̃ 8
ɑ̃=nɥi=da=muʁ=ma=ʒik 6
uʒə=pεʁd=la=tε=tə=la=ʁε=zɔ̃ 8
plε=ziʁ=ze=εk=stazə=fe=ə=ʁik 8
fɑ̃=tas=tikə=di=vɛ̃=mɔ̃=de=ziʁ 8
pase=ma=vi=a=tə=ka=ʁe=se 8
lɔ̃=tɑ̃=tə=fε=ʁə=ʒu=iʁ 7
kaʁ=sε=twa=mɔ̃=mal=dε=me 7

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
23/04/2004 00:00Latite68

il est super beau !!!!!! mm si les frases sont cochones !!!! lol

Auteur de Poésie
24/04/2004 00:00Petitange0705

lol José, tu vois je ne dis rien, mais j’en pense pas moins lol!!
non mais c’est pas grave, je prend ca a la rigolade, t’inkiète ca me choque pas.

Auteur de Poésie
30/05/2004 00:00José Azevedo

Merci de tout coeur les filles!. .
Bisous

Auteur de Poésie
09/06/2004 00:00Cindy Ange

Waou, j’aimerais que mon chéri m’écrive ça!!Très excitant lol mais c’est mieux, il me le fait ressentir en direct 😛 Merci José pour tes commentaires sur mes poèmes, ils me touchent beaucoup 😉

Auteur de Poésie
10/06/2004 00:00José Azevedo

Merci Cindy pour ton superbe commentaire!. .
Bisous

Auteur de Poésie
18/07/2004 00:00José Azevedo

Merci Espoir pour ton délicieux commentaire!. .
Bisous