Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Belo Trunfo (En Portugais)

Poème Amour
Publié le 06/05/2004 00:00

L'écrit contient 149 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : José Azevedo

Belo Trunfo (En Portugais)

Deixei-te adormecida
Estavas metade nua
A manha estava fria,
Encontrei-me na rua
No caminho do trabalho
Logo começei a pensar ;
Minha esposa querida
Belo trunfo da minha vida
Como teus olhos sao belos,
Da-me teu imenso amor
E teus beijos tao sinceros
Dar-te-ei minha vida
Repleta de mil prazeres
E esses teus lindos cabelos
Cobrirei de mil flores
Nesse teu corpo tao quente
Sonharei, sonhos de cores.
Teu homem, teu amante
Tenho meu coraçao ardente
Porque so penso em ti
Verdadeiramente te amo
Como nunca amei ninguém.
Deixei-te adormecida
Ja bateram as nove horas
Penso que estas acordada
Teu corpo estas lavando
Ou teu café tomando
Talvez pensando em mim.
O dia lentamente se passa
Quando chega a hora
Eu corro por ai fora
Com pressa para te encontrar
Dar-te milhoes de beijos
Satisfazer meus desejos
E toda a noite te amar.
 • Pieds Hyphénique: Belo Trunfo (En Portugais)

  deixei=te=a=dor=me=ci=da 7
  es=ta=vas=me=ta=de=nua 7
  a=man=ha=es=ta=va=fri=a 8
  en=con=trei=me=na=rua 6
  no=ca=min=ho=do=tra=bal=ho 8
  lo=go=co=me=çei=a=pen=sar 8
  min=ha=es=po=sa=que=ri=da 8
  be=lo=trun=fo=da=min=ha=vi=da 9
  co=mo=teus=ol=hos=sao=be=los 8
  da=me=teu=i=men=so=a=mor 8
  e=teus=bei=jos=tao=sin=ce=ros 8
  dar=te=ei=min=ha=vi=da 7
  re=ple=ta=de=mil=pra=zeres 7
  e=es=ses=teus=lin=dos=cabe=los 8
  co=bri=rei=de=mil=flo=res 7
  nes=se=teu=cor=po=tao=quen=te 8
  son=ha=rei=son=hos=de=co=res 8
  teu=ho=mem=teu=a=man=te 7
  ten=ho=meu=co=ra=çao=ar=dente 8
  por=que=so=pen=so=em=ti 7
  ver=da=dei=ramen=te=te=a=mo 8
  co=mo=nun=ca=a=mei=nin=guém 8
  deixei=te=a=dor=me=ci=da 7
  ja=bate=ram=as=no=ve=ho=ras 8
  pen=so=quees=tas=a=cor=da=da 8
  teu=cor=po=es=tas=la=van=do 8
  ou=teu=ca=fé=to=man=do 7
  tal=vez=pen=san=do=em=mim 7
  o=dia=len=tamen=te=se=pas=sa 8
  quan=do=che=ga=a=ho=ra 7
  eu=cor=ro=por=ai=fo=ra 7
  com=pres=sa=pa=ra=teen=con=trar 8
  dar=te=mil=hoes=de=bei=jos 7
  sa=tis=fa=zer=meus=de=se=jos 8
  e=to=da=a=noite=te=a=mar 8
 • Phonétique : Belo Trunfo (En Portugais)

  dεksε tə adɔʁməsida
  εstava mətadə nɥa
  a mɑ̃a εstava fʁja,
  ɑ̃kɔ̃tʁε mə na ʁɥa
  no kamino do tʁabalo
  lɔɡo kɔməsε a pɑ̃saʁ,
  mina εspoza kəʁida
  bəlo tʁœ̃fo da mina vida
  komo tøsz- ɔlo sao bəlo,
  da mə tø imɑ̃so amɔʁ
  ə tøs bεʒo tao sɛ̃səʁo
  daʁ tə ε mina vida
  ʁəpləta də mil pʁazəʁə
  ə esə tøs lɛ̃do kabəlo
  kɔbʁiʁε də mil flɔʁə
  nεsə tø kɔʁpo tao kɑ̃tə
  sɔnaʁε, sɔno də kɔʁə.
  tø ɔmεm, tø amɑ̃tə
  tɑ̃o mø kɔʁasao aʁdɑ̃tə
  pɔʁkə so pɑ̃so εm ti
  vεʁdadεʁamɑ̃tə tə amo
  komo nœ̃ka amε nɛ̃ɡem.
  dεksε tə adɔʁməsida
  ʒa batəʁam a nɔvə ɔʁa
  pɑ̃so kə εstaz- akɔʁdada
  tø kɔʁpo εsta lavɑ̃do
  u tø kafe tɔmɑ̃do
  talve pɑ̃sɑ̃do εm mim.
  o dja lɑ̃tamɑ̃tə sə pasa
  kɑ̃do ʃəɡa a ɔʁa
  y kɔʁo pɔʁ ε fɔʁa
  kɔm pʁesa paʁa tə ɑ̃kɔ̃tʁaʁ
  daʁ tə milo də bεʒo
  satisfaze møs dəzəʒo
  ə tɔda a nwatə tə amaʁ.
 • Pieds Phonétique : Belo Trunfo (En Portugais)

  dεk=sε=tə=a=dɔʁ=mə=si=da 8
  εs=ta=va=mə=ta=də=nɥa 7
  a=mɑ̃=a=εs=ta=va=fʁj=a 8
  ɑ̃=kɔ̃=tʁε=mə=na=ʁɥa 6
  no=ka=mi=no=do=tʁa=ba=lo 8
  lɔ=ɡo=kɔ=mə=sε=a=pɑ̃=saʁ 8
  mi=na=εs=po=za=kə=ʁi=da 8
  bə=lo=tʁœ̃=fo=da=mi=na=vi=da 9
  ko=mo=tøs=zɔ=lo=sa=obə=lo 8
  da=mə=tø=i=mɑ̃=so=a=mɔʁ 8
  ə=tøs=bε=ʒo=ta=o=sɛ̃sə=ʁo 8
  daʁ=tə=ε=mi=na=vi=da 7
  ʁə=plə=ta=də=mil=pʁa=zə=ʁə 8
  ə=e=sə=tøs=lɛ̃=do=kabə=lo 8
  kɔ=bʁi=ʁε=də=mil=flɔ=ʁə 7
  nε=sə=tø=kɔʁ=po=ta=o=kɑ̃tə 8
  sɔ=na=ʁε=sɔ=no=də=kɔ=ʁə 8
  tø=ɔ=mεm=tø=a=mɑ̃=tə 7
  tɑ̃=o=mø=kɔ=ʁa=sa=o=aʁ=dɑ̃tə 9
  pɔʁ=kə=so=pɑ̃=so=εm=ti 7
  vεʁ=da=dε=ʁa=mɑ̃tə=tə=a=mo 8
  ko=mo=nœ̃=ka=a=mε=nɛ̃=ɡem 8
  dεk=sε=tə=a=dɔʁ=mə=si=da 8
  ʒa=batə=ʁam=a=nɔ=və=ɔ=ʁa 8
  pɑ̃=sokə=εs=ta=za=kɔʁ=da=da 8
  tø=kɔʁ=po=εs=ta=la=vɑ̃=do 8
  u=tø=ka=fe=tɔ=mɑ̃=do 7
  tal=ve=pɑ̃=sɑ̃=do=εm=mim 7
  o=dja=lɑ̃=ta=mɑ̃tə=sə=pa=sa 8
  kɑ̃=do=ʃə=ɡa=a=ɔ=ʁa 7
  y=kɔ=ʁo=pɔʁ=ε=fɔ=ʁa 7
  kɔm=pʁe=sa=pa=ʁatə=ɑ̃=kɔ̃=tʁaʁ 8
  daʁ=tə=mi=lo=də=bε=ʒo 7
  sa=tis=fa=ze=møs=də=zə=ʒo 8
  ə=tɔ=da=a=nwatə=tə=a=maʁ 8

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/06/2004 00:00José Azevedo

Beau trophée de ma vie.