Poème-France.com

Poeme : L’AmourL’Amour

Pour vous, amour rime avec toujours
Et bah le mien rime avec impossible.
Une femme va avec un homme,
Et un homme avec une femme.
Moi l’homme que j’aime est déjà pris
Enfin peut-être que c’est moi la femme qu’il doit avoir.
Mais comment le raisonner pour qu’il comprenne cela.
Avant je voyais l’amour comme confiance, sentiments, bonheur
Et maintenant je le vois comme haine, jalousie, commeune chose cruelle.
Et puis d’abord que veut dire « confiance », car vous avez bien déjà menti à une personne que vous aimez ou que vous avez aimé.
Que veut dire « sentiments » car vous en avez pour énormément de personnes.
Que veut dire « bonheur » car vous avez déjà tous pleuré un jour pour un chagrin d’amour.
Voilà, en gros l’Amour c’est juste quelque chose qui est là pour te faire sourire, te faire pleurer, te faire souffrir et même te détruire.
Regarde autour de toi, combien sont morts pour ce mot ?
C’est une cochennerie, c’est même une drogue qui est la plus dangereuse
Car elle est à la fois dans la tête et dans le cœur.
Je me demande pourquoi ça existe, enfin si cela existe, bien sûr.
Julie

PostScriptum

Si tu crois en l’amour et bah bravo et si tu peux m’aider laisse moi un commentaire


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁ vu, amuʁ ʁimə avεk tuʒuʁ
e ba lə mjɛ̃ ʁimə avεk ɛ̃pɔsiblə.
ynə famə va avεk œ̃n- ɔmə,
e œ̃n- ɔmə avεk ynə famə.
mwa lɔmə kə ʒεmə ε deʒa pʁi
ɑ̃fɛ̃ pø tεtʁə kə sε mwa la famə kil dwa avwaʁ.
mε kɔmɑ̃ lə ʁεzɔne puʁ kil kɔ̃pʁεnə səla.
avɑ̃ ʒə vwajε lamuʁ kɔmə kɔ̃fjɑ̃sə, sɑ̃timɑ̃, bɔnœʁ
e mɛ̃tənɑ̃ ʒə lə vwa kɔmə-εnə, ʒaluzi, kɔmənə ʃozə kʁyεllə.
e pɥi dabɔʁ kə vø diʁə « kɔ̃fjɑ̃sə », kaʁ vuz- ave bjɛ̃ deʒa mɑ̃ti a ynə pεʁsɔnə kə vuz- εmez- u kə vuz- avez- εme.
kə vø diʁə « sɑ̃timɑ̃s » kaʁ vuz- ɑ̃n- ave puʁ enɔʁmemɑ̃ də pεʁsɔnə.
kə vø diʁə « bɔnəʁ » kaʁ vuz- ave deʒa tus pləʁe œ̃ ʒuʁ puʁ œ̃ ʃaɡʁɛ̃ damuʁ.
vwala, ɑ̃ ɡʁo lamuʁ sε ʒystə kεlkə ʃozə ki ε la puʁ tə fεʁə suʁiʁə, tə fεʁə pləʁe, tə fεʁə sufʁiʁ e mεmə tə detʁɥiʁə.
ʁəɡaʁdə otuʁ də twa, kɔ̃bjɛ̃ sɔ̃ mɔʁ puʁ sə mo ?
sεt- ynə koʃεnəʁi, sε mεmə ynə dʁɔɡ ki ε la plys dɑ̃ʒəʁøzə
kaʁ εllə εt- a la fwa dɑ̃ la tεtə e dɑ̃ lə kœʁ.
ʒə mə dəmɑ̃də puʁkwa sa εɡzistə, ɑ̃fɛ̃ si səla εɡzistə, bjɛ̃ syʁ.