Poème-France.com

Poeme : Six Larmes Ont Coulées Pour ToiSix Larmes Ont Coulées Pour Toi

Six larmes sont tombées en silence
Car tu as cru que je ne te fesais pas confiance…

La première pour les erreurs que j’ai posées
Et que je ne pourrai jamais réparer

La deuxième pour ton sourire qui me manque
Et la douceur de ton regard qui me hante

La troisième est venue sans surprise
Alors que je pensais au jour où tu m’as conquise

La quatrième a roulée sur ma joue, celle-ci,
Car j’ai peur que ça ne soit fini

La cinquième est tombée pour une seule raison
Car devant toi, je suis en pâmoison

C’est alors qu’a tombée ma sixième larme :
Je t’aime tellement,
Tu me manque terriblement

Je ne t’ai pas assez montré l’amour que j’éprouve pour toi
Mais sans toi,
Plus rien n’a de sens, croit-moi

Je t’aime mon amour
J’ai besoin de toi
Karell

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si- laʁmə- sɔ̃ tɔ̃bez- ɑ̃ silɑ̃sə
kaʁ ty a kʁy kə ʒə nə tə fəzε pa kɔ̃fjɑ̃sə…

la pʁəmjεʁə puʁ lεz- eʁœʁ kə ʒε poze
e kə ʒə nə puʁʁε ʒamε ʁepaʁe

la døzjεmə puʁ tɔ̃ suʁiʁə ki mə mɑ̃kə
e la dusœʁ də tɔ̃ ʁəɡaʁ ki mə-ɑ̃tə

la tʁwazjεmə ε vənɥ sɑ̃ syʁpʁizə
alɔʁ kə ʒə pɑ̃sεz- o ʒuʁ u ty ma kɔ̃kizə

la katʁjεmə a ʁule syʁ ma ʒu, sεllə si,
kaʁ ʒε pœʁ kə sa nə swa fini

la sɛ̃kjεmə ε tɔ̃be puʁ ynə sələ ʁεzɔ̃
kaʁ dəvɑ̃ twa, ʒə sɥiz- ɑ̃ pamwazɔ̃

sεt- alɔʁ ka tɔ̃be ma sizjεmə laʁmə :
ʒə tεmə tεllmɑ̃,
ty mə mɑ̃kə teʁibləmɑ̃

ʒə nə tε pa ase mɔ̃tʁe lamuʁ kə ʒepʁuvə puʁ twa
mε sɑ̃ twa,
plys ʁjɛ̃ na də sɑ̃s, kʁwa mwa

ʒə tεmə mɔ̃n- amuʁ
ʒε bəzwɛ̃ də twa