Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Parle Moi

Poème Amour
Publié le 16/06/2004 00:00

L'écrit contient 257 mots qui sont répartis dans 13 strophes.

Poete : Karell

Parle Moi

Parle moi
Je dois s’avoir ce que tu crois
Qu’est-ce que tu rescent

Je sais qu’il y a quelque chose
Dit moi pourquoi c’est morose
Fait juste m’expliquer pourquoi

Parle moi, je veux comprendre
Je t’ai dis que je te fesais confiance
Pour moi, tout ceci à de l’importance

Si tu n’arrive pas à me croire
Dit moi le
S’il y a quelque chose, je veux le s’avoir, dit moi le

Parle moi, sa me brise le cœur
Je déteste se sentiment, c’est si dévastateur
Je suis désolé si j’ai commis une erreur

Sa me tue et sa te tue également
N’es-tu pas capable de me croire vraiment ?
Est-ce que tu peux m’expliquer ?

Parle moi,
J’ai besoin de t’entendre
J’ai besoin de comprendre

Mon amour, tu signifie tout pour moi
J’ai besoin de te sentir près de moi
Je ne peux pas rester ici sans toi

Parle moi
J’ai besoin de s’avoir ce que tu en penses
Pourquoi tute cette inconfiance ?

Je veux juste oublier tout sa
J’aurais espérée que rien de tout sa n’arrive, mais on n’a pas entendu ma prière
J’aurais juste espérée pouvoir revenir en arrière

Mais mon amour, parle moi, ne t’enfuie pas
Parce que tu es tout ce que je désir, tout ce dont j’ai besoin
Je ne veux pas vivre dans le chagrin

J’ai tellement besoin de toi…
Croit moi !

-Xxxx-
 • Pieds Hyphénique: Parle Moi

  par=le=moi 3
  je=dois=sa=voir=ce=que=tu=crois 8
  quest=ce=que=tu=res=cent 6

  je=sais=quil=y=a=quel=que=cho=se 9
  dit=moi=pour=quoi=cest=mo=ro=se 8
  fait=jus=te=mex=pli=quer=pour=quoi 8

  par=le=moi=je=veux=com=pren=dre 8
  je=tai=dis=que=je=te=fe=sais=con=fiance 10
  pour=moi=tout=ce=ci=à=de=lim=por=tance 10

  si=tu=nar=rive=pas=à=me=croire 8
  dit=moi=le 3
  sil=y=a=quel=que=chose=je=veux=le=sa=voir=dit=moi=le 14

  par=le=moi=sa=me=brise=le=cœur 8
  je=détes=te=se=sen=ti=ment=cest=si=dé=vas=ta=teur 13
  je=suis=dé=so=lé=si=jai=com=mis=uneer=reur 11

  sa=me=tueet=sa=te=tue=é=gale=ment 9
  nes=tu=pas=ca=pable=de=me=croi=re=vraiment 10
  est=ce=que=tu=peux=mex=pli=quer 8

  par=le=moi 3
  jai=be=soin=de=ten=ten=dre 7
  jai=be=soin=de=com=pren=dre 7

  mon=a=mour=tu=si=gni=fie=tout=pour=moi 10
  jai=be=soin=de=te=sen=tir=près=de=moi 10
  je=ne=peux=pas=res=ter=i=ci=sans=toi 10

  par=le=moi 3
  jai=be=soin=de=sa=voir=ce=que=tu=en=penses 11
  pour=quoi=tu=te=cette=in=con=fiance 8

  je=veux=jus=te=ou=blier=tout=sa 8
  jau=rais=es=pé=rée=que=rien=de=tout=sa=nar=rive=mais=on=na=pas=en=ten=du=ma=pri=ère 22
  jau=rais=jus=tees=pé=rée=pou=voir=re=ve=nir=en=ar=rière 14

  mais=mon=a=mour=par=le=moi=ne=ten=fuie=pas 11
  par=ce=que=tu=es=tout=ce=que=je=dé=sir=tout=ce=dont=jai=be=soin 17
  je=ne=veux=pas=vivre=dans=le=cha=grin 9

  jai=tel=le=ment=be=soin=de=toi 8
  croit=moi 2

  x=x=x=x 4
 • Phonétique : Parle Moi

  paʁlə mwa
  ʒə dwa savwaʁ sə kə ty kʁwa
  kε sə kə ty ʁesɑ̃

  ʒə sε kil i a kεlkə ʃozə
  di mwa puʁkwa sε mɔʁozə
  fε ʒystə mεksplike puʁkwa

  paʁlə mwa, ʒə vø kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  ʒə tε di kə ʒə tə fəzε kɔ̃fjɑ̃sə
  puʁ mwa, tu səsi a də lɛ̃pɔʁtɑ̃sə

  si ty naʁivə pa a mə kʁwaʁə
  di mwa lə
  sil i a kεlkə ʃozə, ʒə vø lə savwaʁ, di mwa lə

  paʁlə mwa, sa mə bʁizə lə kœʁ
  ʒə detεstə sə sɑ̃timɑ̃, sε si devastatœʁ
  ʒə sɥi dezɔle si ʒε kɔmiz- ynə eʁœʁ

  sa mə tɥ e sa tə tɥ eɡaləmɑ̃
  nε ty pa kapablə də mə kʁwaʁə vʁεmɑ̃ ?
  ε sə kə ty pø mεksplike ?

  paʁlə mwa,
  ʒε bəzwɛ̃ də tɑ̃tɑ̃dʁə
  ʒε bəzwɛ̃ də kɔ̃pʁɑ̃dʁə

  mɔ̃n- amuʁ, ty siɲifi tu puʁ mwa
  ʒε bəzwɛ̃ də tə sɑ̃tiʁ pʁε də mwa
  ʒə nə pø pa ʁεste isi sɑ̃ twa

  paʁlə mwa
  ʒε bəzwɛ̃ də savwaʁ sə kə ty ɑ̃ pɑ̃sə
  puʁkwa tytə sεtə ɛ̃kɔ̃fjɑ̃sə ?

  ʒə vø ʒystə ublje tu sa
  ʒoʁεz- εspeʁe kə ʁjɛ̃ də tu sa naʁivə, mεz- ɔ̃ na pa ɑ̃tɑ̃dy ma pʁjεʁə
  ʒoʁε ʒystə εspeʁe puvwaʁ ʁəvəniʁ ɑ̃n- aʁjεʁə

  mε mɔ̃n- amuʁ, paʁlə mwa, nə tɑ̃fɥi pa
  paʁsə kə ty ε tu sə kə ʒə deziʁ, tu sə dɔ̃ ʒε bəzwɛ̃
  ʒə nə vø pa vivʁə dɑ̃ lə ʃaɡʁɛ̃

  ʒε tεllmɑ̃ bəzwɛ̃ də twa…
  kʁwa mwa !

  iks iks iks iks
 • Pieds Phonétique : Parle Moi

  paʁ=lə=mwa 3
  ʒə=dwa=sa=vwaʁ=sə=kə=ty=kʁwa 8
  kε=sə=kə=ty=ʁe=sɑ̃ 6

  ʒə=sε=kil=i=a=kεl=kə=ʃozə 8
  di=mwa=puʁ=kwa=sε=mɔ=ʁo=zə 8
  fε=ʒys=tə=mεk=spli=ke=puʁ=kwa 8

  paʁ=lə=mwa=ʒə=vø=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 8
  ʒə=tε=dikə=ʒə=tə=fə=zε=kɔ̃=fjɑ̃sə 9
  puʁ=mwa=tusə=si=a=də=lɛ̃=pɔʁtɑ̃sə 8

  si=ty=na=ʁivə=pa=a=mə=kʁwaʁə 8
  di=mwa=lə 3
  sil=i=a=kεl=kə=ʃozə=ʒə=vø=lə=sa=vwaʁ=di=mwalə 13

  paʁ=lə=mwa=samə=bʁi=zə=lə=kœʁ 8
  ʒə=de=tεstə=sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=sε=si=de=vas=ta=tœʁ 13
  ʒə=sɥi=de=zɔ=le=si=ʒε=kɔ=mi=zynəe=ʁœʁ 11

  samə=tɥ=e=satə=tɥ=e=ɡa=lə=mɑ̃ 9
  nε=ty=pa=ka=pablə=də=mə=kʁwa=ʁə=vʁε=mɑ̃ 11
  ε=sə=kə=ty=pø=mεk=spli=ke 8

  paʁ=lə=mwa 3
  ʒε=bə=zwɛ̃=də=tɑ̃=tɑ̃=dʁə 7
  ʒε=bə=zwɛ̃=də=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 7

  mɔ̃=na=muʁ=ty=si=ɲi=fi=tu=puʁ=mwa 10
  ʒεbə=zwɛ̃=də=tə=sɑ̃=tiʁ=pʁε=də=mwa 9
  ʒə=nə=pø=pa=ʁεs=te=i=si=sɑ̃=twa 10

  paʁ=lə=mwa 3
  ʒεbə=zwɛ̃=də=sa=vwaʁ=sə=kə=ty=ɑ̃=pɑ̃sə 10
  puʁ=kwa=tytə=sε=tə=ɛ̃=kɔ̃=fjɑ̃sə 8

  ʒə=vø=ʒys=tə=u=blje=tu=sa 8
  ʒo=ʁε=zεs=pe=ʁe=kə=ʁjɛ̃də=tu=sa=na=ʁi=və=mε=zɔ̃=na=pa=ɑ̃=tɑ̃=dy=ma=pʁi=jεʁ 22
  ʒo=ʁε=ʒys=təεs=pe=ʁe=pu=vwaʁʁə=və=niʁ=ɑ̃=na=ʁjεʁə 13

  mε=mɔ̃=na=muʁ=paʁlə=mwa=nə=tɑ̃f=ɥi=pa 10
  paʁsə=kə=ty=ε=tu=sə=kə=ʒə=de=ziʁ=tu=sə=dɔ̃=ʒε=bə=zwɛ̃ 16
  ʒə=nə=vø=pa=vivʁə=dɑ̃=lə=ʃa=ɡʁɛ̃ 9

  ʒε=tεl=lmɑ̃=bə=zwɛ̃=də=twa 7
  kʁwa=mwa 2

  iks=iks=iks=iks 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.